.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Goduguluri, Veerakishore (2011-06-08)
  Over past several years the importance of teaching open source software in universities is increasing with the advent of open source as a development and business model. A novel, student centric approach of teaching open ...
 • Palomäki, Heikki (1981)
  Tämän työn tavoitteena on luoda kuva kommunikoinnin vaatimuksista ja toteutustavoista hajautetussa mikrotietokonejärjestelmässä. Suunnittelua varten on tarkasteltu kaikkia kommunikointitapaan vaikuttavia tekijöitä erityisesti ...
 • Ahonen, Erkki (2001-10-10)
  Työn päätavoitteena oli tutkia kenttäolosuhteisiin sopivan kapasitanssimittarin rakennevaihtoehtoja sekä tehdä mittarin prototyyppi. Työn ensimmäisessä osassa esitetään suurjännitekondensaattorien tyypilliset käyttökohteet. ...
 • Jalonen, Harri (2007-11-30)
  Tutkimuksen kohteena on kunnallisen päätöksenteon valmistelutyö. Tutkimuksessa tarkastellaan tieto- ja kommunikaatioprosessien merkitystä kunnallisen päätöksenteon valmistelutyön tehokkuuden ja luovuuden yhteensovittamisessa. ...
 • Salminen, Hanna-Maija (2009-12-09)
  Tämän diplomityön tavoite oli selvittää komponenttien liittämistä painettavaan elektroniikkaan. Lisäksi työn tavoitteena on lisätä tietoa sähköisesti johtavista liimoista, matalalämpötilan pastoista sekä press–fit ...
 • Korhonen, Kimmo (2001-10-10)
  Työn tavoitteena on kehittää komponenttikirjasto koneensuunnittelun CAD-järjestelmään. Kehitystyön painopistealueita ovat komponenttien teko, komponenttien tallennus kirjastoon ja niiden haku kirjastosta. Lisäksi työssä ...
 • Numminen, Ilkka (1982)
  Instrumenttiryhmän komponenttilevyjen tuotannon voimakkaasta kasvusta johtuen päätettiin hankkia tehokas automaattitesteri niiden toiminnan tarkastukseen. Pyrkimyksenä oli parantaa korttikoestuksen saantoa, nopeutta ja ...
 • Leskinen, Tom (1991)
  Työ on suoritettu osana kansallista ESV-ohjelmaa, jonka tarkoituksena on nostaa Suomen elektroniikkateollisuuden kilpailukykyä niin kansainvälisillä kuin kotimaisillakin markkinoilla. Komponenttilevytason simuloinnin ...
 • Virtanen, Hannu (2015-04-08)
  Hiukkasmaiset epäpuhtaudet vaikuttavat merkittävästi hydraulijärjestelmien käyttöikään ja luotettavuuteen. Ne aiheuttavat huomattavaa ennenaikaista kulumista ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä, käyttöiän alkuvaiheessa ...
 • Fried, Juhani (1996-05-22)
  Työ liittyy projektiin, jonka tavoitteena on suunnitella ja valmistaasarjatuotantoon sopiva, nykyisiä kilparunkoja kevyempi, jäykempi jaaerodynaamisempi runkokokonaisuus.
 • Maunu, Mikko (1996-03-20)
  Työssä käsiteltiin uudentyyppisen superkalenterin ulosottotelansuunnittelua. Uuden telan toiminta perustuu komposiittisen putkenpyörimiseen taivutettuna.
 • Luoto, Kristian (1982)
  I arbetets teoridel har målsättningen varit att med elementärkunskap om de två komponenterna polyeten och trämjöl som bakgrund, sammanställa en litteraturrelation dels över termoplastiska kompositer med trä som armeringsmaterial, ...
 • Hurme, Nina (2009-05-06)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia panossyöttöisen kalvobioreaktorin soveltuvuutta kompostointilaitoksella muodostuvan väkevän, typpipitoisen jäteveden käsittelyyn. Tutkimuksessa vertailtiin kalvobioreaktorin toimintaa ...
 • Kalliomäki, Pentti (1984)
  Työssä tarkastellaan pariston suojausta ulkoisilla ja sisäisillä sulakkeilla sekä epäbalanssi-, ylivirta- ja ylijännitesuojausta. Sisäisen sulakkeen mitoitus on mitoituksen monitahoisuuden vuoksi paljolti kokemuksiin ja ...
 • Tuomainen, Seppo (1986)
  Tämän työn tarkoituksena on selvittää dynaamisen testauksen käyttömahdollisuuksia ongelmalaitteen värähtelytason alentamiseksi, sekä antaa värähtelysuunnittelussa tarvittavia perustietoja. Lisäksi tarkoituksena on hankkia ...
 • Puolakka, Arja (1981)
  Työssä tarkastellaan koneasetusten vaikutusta neulontavoimiin ja silmukanpituuksiin valmistettaessa 1x1-interlockia ja eräitä johdettuja rakenteita. Kokeet tehtiin sylinterilautaskoneella (Dubied wevenit A 36, o30, 18 gg). ...
 • Rantanen, Olli Juhani (2015-09-09)
  Tutkimuksessa tavoitteena oli tutkia pientalon koneellisen jäähdytyksen energiankulutusta sekä saman pientalon kokonaisenergiankulutusta. Tutkittava pientalo sijaitsi Tampereella. Tutkimukset tehtiin kuukausitason ...
 • Tervokoski, Janne (2002-01-16)
  Työ on osa TEKES:n projektia Data Mining in Diagnostics DIAGNO. Siinä tutkitaan puurakenteisen itseorganisoituvan kartan, TS-SOM, soveltamista koneissa ilmenevien toimintatilojen määrittelyyn värähtelymittausten perusteella. ...
 • Kronberg, Niklas (2010-05-05)
  Työn lähtökohtana on Wärtsilän vanha konepaja/asennushallirakennus Turussa, Aurajoen rannalla. Rakennus on vuodelta 1938 jonka jälkeen sitä on laajennettu kahteen otteeseen, vuosina 1952 ja 1958. Rakennuksen matala siipi, ...
 • Tamminen, Matti (2003-06-04)
  Yrityksessä on panostettu voimakkaasti koneistuksen automatisointiin ja robotisointiin viime vuosina. Nyt automatisointia ollaan laajentamassa myös kokoonpanoon. Nykyiset määräykset asettavat vaatimuksia myös turvallisuu ...