.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Vidberg, Martti (1981)
  Rakenteen ja komponenttien keveys ja edullinen hinta ovat kuorma-autossa tärkeitä hintakilpailun ja rajoitetun kokonaispainon vuoksi. Liikkuvassa kalustossa kuormitus on useimmiten dynaamista ja väsyminen tulee usein ...
 • Kujamäki, Kimmo (2007-12-12)
  Työssä selvitetään, onko mahdollista siirtää kuormaimen jatkeiden valmistus omaan valmistukseen. Jatkeet on hankittu ennen alihankintana. Työn tavoitteena on luoda alustava suunnitelma uudesta jatkeiden kokoonpanotehtaasta. ...
 • Mattila, Juha (1983)
  Tämän diplomityön tavoitteena on ollut suunnitella järjestelmä,joka purkaa rullarataa pitkin tulevan kuormalavapinon yksittäisiksi kuormalavoiksi, jotka rullarata sen jälkeen kuljettaa lavaajalle. Aluksi työssä on tarkasteltu ...
 • Halme, Jarkko (1992)
  Tämä diplomityö tehtiin osana tutkimushanketta KUHA - kuormien hallinta vaativissa hydrauliikka- ja koneautomaatiosovelluksissa lähestymistapana puoliempiirinen mallintaminen ja sumea säätö. Tämän tutkielman tarkoitus oli ...
 • Vanhala, Matias (2009-03-04)
  Työn tarkoituksena oli tutkia kuormantuntevan painekompensoidun suuntaventtiilin ominaisuuksia. Mittauksien tarkoituksena oli laatia laajat ominaiskäyrät venttiilin nykyisestä versiosta, jotta voitiin tutkia venttiilin ...
 • Lampila, Juha (1983)
  Työssä on tarkasteltu kuormausnosturin käyttämistä sekä kuorma-autossa että sen perävaunussa. Tavoitteena on ollut kuormausnosturin taloudellisen käytön mahdollistaminen myös varsinaisessa perävaunussa, jonka kantavuus ...
 • Uola, Timo (2001-11-14)
  Työssä tarkasteltiin Helsingin Energian ohjattavan sähkölämmityskuorman suuruutta ja verkon huippukuormituksen ajankohtaa sekä selvitettiin vaihtoehtoisia tariffirakenteita. Verkkoyhtiö voi ohjata varaavaa sähkölämmityskuormaa ...
 • Ukkonen, Sari (1994)
  Kohdeyritys ostaa käytännössä kaiken energian IVO:lta tukkutariffilla h/85. Sähkölaitoksella ei ole tällä hetkelläl aajemmassa käytössä mitään järjestelmää, jolla voitaisiin dynaamisesti rajoittaa huipputehoa ja näin alentaa ...
 • Härkki, Tellervo (1992)
  Kohdeyrityksessä käynnistyi vuonna 1986 sähköjakeluverkkojen tietojärjestelmien kehittämishanke. Yleissuunnittelusovelluksen kehittäminen on yksi sen osa. Aiemmin suoritetun määrittelyn pohjalta tarkoituksena oli suunnitella ...
 • Rossinen, Eero (1982)
  Työssä kehitettiin ohjelmisto, joka mitattuja kuluttajaryhmien kuormituskäyriä lähtötietoinaan käyttäen laskee pien- ja keskijännitejakeluverkon kuormitustilanteen, jännitteenalenemat, teho- ja energiahäviöt sekä häviöiden ...
 • Nurmela, Sakari (1981)
  Työssä kartoitetaan kohdeyrityksen kuormituksia. Tarkoituksena on löytää sellaisia kuormituksia, joiden ohjaamisella saavutetaan säästöä sähkönhankintakustannuksissa. Suorista sähkölämmityksistä saadaan ohjaukseen n. ...
 • Oksanen, Matti (2007-10-15)
  Teknisesti katsottuna nykyaikaiset älypuhelimet ovat henkilökohtaisia tietokoneita taskukoossa. Laitteen luotettava toiminta on tärkeää, ja siksi testaus onkin yksi nykyaikaisen älypuhelimen valmistusprosessin kriittisimmistä ...
 • Toivonen, Aki (1982)
  Työssä tarkastellaan kuparimetallinauhojen leikkaamiseen vaikuttavia tekijöitä ja on pyritty etsimään keinoja, joilla leikattavien nauhojen laatua voitaisiin parantaa. Kirjallisuustutkimuksen avulla selvitetään nauhojen ...
 • Hjulgren, Kari (1983)
  Tämä työ on rakenteellinen selvitys kuparimetallien käytöstä katto- ja seinärakenteissa, joihin soveltuvat parhaiten Cu-DLP ja messingeistä CuZn 20. Kuparilevyjen ja -profiilien fysikaaliset ominaisuudet ovat vielä osittain ...
 • Hautala, Taru (2001-06-06)
  Friction stir welding (FSW) on The Welding Instituten1990-luvun alussa kehittämä ja patentoima kiinteän tilan hitsausmenetelmä. Tavoitteena oli selvittää maailmalla olevaa tietämystä kuparin kitkasekoitushitsauksesta, ...
 • Järvelä, Petri (1983)
  Työssä tutkitaan koemateriaalien lastuttavuutta sorvauksen, porauksen, kierteytyksen ja jyrsinnän osalta. Työn alkuosassa perehdytään käytettyjen menetelmien teoriaan sekä kuparimetallien lastuamiseen kirjallisuuden avulla. ...
 • Nykänen Janne (1996)
 • Lindqvist, Arres (2000-05-10)
  Työ on kirjallisuustutkimus kuparin sähkösaostuksestapulssivirralla. Työssä keskitytään piirilevyjen valmistuksessahyödynnettävään kuparin sähkökemialliseen saostukseen.Työssä kuvaillaan konkreettisten pulssivirtalaitteistojen ...
 • Koskela, Petri (2013-01-09)
  Tämän työn tavoitteena oli mitata kuparisen virrankeräysnauhan väsymiskestävyyttä. Virrankeräysnauha kerää aurinkopaneelin tuottaman sähköenergian ja yhdistää kennot toisiinsa ja akkuihin. Siihen kohdistuu aurinkopaneelien ...
 • Salminen, Erno (2010-12)
  Tässä tutkielmassa selvitetään kurssien vaatimaa työmäärää ja mitoitukseen liittyviä haasteita. Tutkitut kurssit on järjestetty Tampereen teknillisen yliopiston Tietokonetekniikan laitoksella vuosina 2005-2010 ja tämä työ ...