.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lappalainen, Pauli (1991)
  Diplomityön kohteena oli kohdeyrityksen puhtaana- ja kunnossapitotoimialan huolto- ja korjaustoiminnan kehittäminen. Koska korjaustoiminnan palvelutaso mitataan yhä useammin korjauskustannuksiin uhratulla rahamäärällä, ...
 • Mäki-Ruuti, Noora (2010-12-08)
  Työssä selvitettiin Helsingin rautatieaseman kellotornin luonnonkivijulkisivun kosteusteknistä toimintaa. Kohteen alkuperäinen ulkoseinärakenne käsitti ulkoapäin lukien seuraavat rakennekerrokset: itsensä kantava ...
 • Kehrävuo, Kerkko (1990)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia kohdeyrityksen teknillisen ryhmän moottori- ja laskutelinekorjauksiin käytettävän koneistuskapasiteetin käyttöä. Työssä keskitytään tämän hetkisen tilanteen selvittämiseen, yleisen ...
 • Varis, Elisa (2016-03-09)
  Rakennushankkeiden yksi tärkeimmistä onnistumisen edellytyksiä ovat hankkeiden ajoitukset ja realistiset aikataulut. Aikatauluissa pysyminen vaikuttaa suoraan rakentamisen kustannuksiin ja laatuun sekä niiden myötä myös ...
 • Kontuniemi, Pekka (1991)
  Tämä tutkimus on tehty Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen rakennustuotantolaboratoriossa korjausrakentamisen määrää ja rakennetta selvittävän tutkimuksen, KORVO 90 -tutkimus, yhteydessä. KORVO 90 -tutkimuksen päätavoitteena ...
 • Uusimaa, Veli-Matti (1986)
  Korjausrakentamisen yleistyessä tulee myös uudisrakentamisesta poikkeavan työvaiheen, purkutöiden, merkitys kasvamaan. Purkutöihin tarkoitettua kalustoa on jo kehitetty jonkin verran, mutta tietoa laitteista ja niiden ...
 • Uotila, Ulrika (2012-08-15)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää eri korjaustoimenpiteiden vaikutusta kerrostalon energiankulutukseen sekä korjausten taloudellista kannattavuutta. Tutkimusaineistona oli yli 700 kerrostalon vuosittaiset lämmön-, ...
 • Villanen, Maija (2014-06-04)
  Tämä diplomityö pohjautuu Länsiväylän portti -opiskelijakilpailuun, joka järjestettiin loppuvuodesta 2011. Työ jakautuu kahteen osaan, suunnitelmaosuuteen ja tutkielmaan. Tutkielma perustuu suunnitelman havaintojen ...
 • Wallen, Vesa (1991)
  Tämän työn tarkoituksena on ollut selvittää keinoja kaasuturbiinin polttokammioon menevän ilman esilämmittämiseksi kiinteää polttoainetta käyttävän höyrykattilan tulipesässä. Lämpötilataso on korkea, joten käytettäville ...
 • Kallionpää, Santeri (2008-02-06)
  Vastauksena yhteiskunnan tarpeisiin vähentää polttoaineen kulutusta ja kasvattaa liikenneturvallisuutta autoteollisuus on kehittänyt aiempaa kevyempiä ja lujempia autonkoreja. Käyttämällä aiempaa lujempia teräksiä korirakenteen ...
 • Mäkinen, Juho (2008-02-06)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää korkeamolybdeenisen martensiittisen CrNiMo 16-5-2 -teräksen mekaanisia ominaisuuksia ja korroosionkestoa hyvin vaativissa merivesiolosuhteissa. Vertailukohteena pidettiin muita ...
 • Mattila, Janne (1996-11-20)
  Työssä selvitettiin kiihtyvyyden ja sen 1. ja 2. aikaderivaatansoveltuvuutta hitaasti pyörivien koneiden kunnonvalvontaan. Tutkimuksessakehitettiin myös mittausjärjestelmä, joka perustuu kiihtyvyysantureihin.
 • Rautiola, Jouko (1991)
  Tämä tutkimus on osa RS-tekniikka ja seos kehitys-tutkimushanketta, joka liittyy itsenäisenä osaprojektina kansallisen Pulverimetallurgian teknologiahankkeeseen. Tutkimuksen rahoitti Tekes. Työssä tutkittiin mahdollisuuksia ...
 • Hakala, Tuomas (2002-06-05)
  TAUSTAA: Heikko hitsattavuus rajoittaa erkaumalujitettujen superseosten kunnostusmahdollisuuksia ja siksi monissa tapauksissa tyhjöjuottaminen on soveliaampi liittämistekniikka. Jotta juotoskorjauksella saataisiin ...
 • Joronen, Jukka (2003-06-04)
  Diplomityö tehtiin Euroopan komission rahoittaman Acropolis-projektin yhteydessä. Projektin tarkoituksena oli korkean lämpötilan suprajohdenauhojen (HTS-nauhojen) vaihtovirtahäviöiden pienentäminen. Työssä tutkittiin ...
 • Korpijärvi, Juha (1988)
  Suprajohtava magneettinen energiavarasto tarjoaa kilpailukykyisen mahdollisuuden sähköenergian kulutushuippujen tasaamiseen. Sen etuna on korkea hyötysuhde sekä saasteettomuus. Uudet korkean lämpötilan suprajohtavat ...
 • Tuomela, Sari (1994)
  Tämä työ on osa pohjoismaista NORPAS-suprajohdeohjelmaa, jonka tarkoituksena on kehittää korkean lämpötilan suprajohteita teollisia sovelluksia varten sekä demonstroida suprajohtavuusteknologian mahdollisuuksia energiatekniikassa ...
 • Riekki, Jaakko (2013-01-09)
  Työssä tehtiin kirjallisuusselvitys käytetyimmistä korkean rakennuksen jäykistystavoista, ja valittiin näiden perusteella Keski-Pasilan arkkitehtikuvia vastaavaan T5 tornirakennukseen soveltuva vakaajarakenne laskennalliseen ...
 • Koistinaho, Jarkko (2013-06-05)
  Saatavuus on tärkeä osa kriittisiä tietojärjestelmiä ja heikon saatavuuden omaavat järjestelmät voivat toimintahäiriöiden seurauksena aiheuttaa suuria taloudellisia tappioita tai jopa hengenvaaraa. Tämän työn tutkimusongelma ...
 • Salmijärvi, Risto (1991)
  Tässä työssä on perehdytty korkean sähkösuodattimen ionisaatiolevyjen mekaaniseen toimintaan ja tarkasteltu niiden mekaniikkaa FEM-analyysin perusteella. Aluksi on esitelty sähkösuodattimia sekä niiden käyttöön ja rakenteeseen ...