.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Pietarinen, Kimmo (1990)
  Aerosolihiukkasten mittauksessa tarvitaan nopeaa ja tarkkaa menetelmää hiukkasten kokojakauman mittausta varten. Sähköinen mittausmenetelmä yhdistettynä impaktoriin antaa nopean tuloksen. Tyypillinen mittausaika on muutama ...
 • Niemi, Erkki (1989)
  Tämä työ kuuluu osana TTKK:n lääketieteellisen tekniikan laitoksella tehtävään tutkimukseen, jonka tavoitteena on kehittää sydämen toimintaa mittaavia menetelmiä. Yhtenä osa-alueena tutkimuksessa on sydämen mekaanisen ...
 • Hakkarainen, Tomi (1998-11-11)
  Työssä suunniteltiin monikanavainen puolijohdelaserien ohjausjärjestelmä,keskittyen pulijohdelaserien virtalähteen suunnitteluun ja toteutukseen.Virtalähteen suunnittelun tärkein tavoite oli saada aikaan laite, jokaolisi ...
 • Kaljunen, Timo (1989)
  Tämä diplomityö on tehty osana tutkimusprojektia "Monikanavainen signaalianalyysi ja tekoäly". Siinä on tutkittu tietämystekniikan soveltamista monikanavaisten signaalianalyysimenetelmien avulla saatavien tulosten tulkintaan. ...
 • Tuokko, Ilkka (2008-01-16)
  Tavoitteena oli tuotteistaa uudentyyppisestä mittausideasta valmis mittauslaite. Testattavilla materiaaleilla ja juotosprosesseilla valmistettiin testilevy, jossa on tietynlainen diodimatriisikytkentä. Tästä matriisista ...
 • Laitinen, Janne (2003-06-04)
  Yritysjärjestelmien kehittäminen ei ole enää pelkästään uusien sovellusten luomista. Yritykset ovat huomanneet tärkeyden tarjota olemassa olevat järjestelmät käytettäväksi erilaisilla päätelaitteilla. Päätelaitteet ovat ...
 • Virtanen, Annimaria (2015-06-03)
  Systeemitekniikan laitoksen tislauskolonni on rakennettu vuonna 1983. Tislauskolonnin ja sen työympäristön modernisointi aloitettiin vuonna 2014 ja osana tätä projektia haluttiin kiinnittää huomiota myös sen turvallisuuteen. ...
 • Penttilä, Timo (1984)
  Työssä on tutkittu erään monikerroksisen hotellin kantavia rakenteita. Rakennettavalle betonirungolle on suunniteltu vaihtoehtoiset teräsrungot muuttamatta arkkitehtipiirustuksia. Teräsrunkovaihtoehdot on valittu siten, ...
 • Hiltunen, Liisi (2011-10-05)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia puurakenteita koskevia määräyksiä ja ohjeita. Lisäksi työn tarkoituksena oli arvioida RunkoPES 1.0 puurakenteiden liitoksia kantavuuden, lämmöneristävyyden, kosteustekniikan ja ...
 • Auvinen, Sanna-Maarit (2002-01-16)
  Diplomityössä kehitettiin kohdeyritksen laboratorion monikerroslaminaattien analyysimenetelmiä. Laboratorioon on hankittu uusi valomikroskooppi sekä mikrotomi leikenäytteiden valmistusta varten. Työn yhteydessä kirjoitettiin ...
 • Niemi, Mikko (2006-01-18)
  Monikomponenttiruiskuvalua on käytetty jo noin 30 vuotta. Aluksi tuotteita tehtiin samasta materiaalista, mutta erivärisistä komponenteista. Nykyään tehdään aiempaa enemmän kahdesta eri materiaalista. Monikomponenttiruiskuvalulla ...
 • Maununaho, Katja (2006-11-15)
  Muuttuva ja moninaistuva yhteiskunta aiheuttaa asuntotuotannolle uusia tarpeita, joihin suunnittelun pitää pyrkiä vastaamaan. Monikulttuurisuus on yksi näistä tarpeista. Asumisolot ovat tärkeä tekijä osaavien työntekijöiden ...
 • Kokko, Heikki (1983)
  Monimoottorikäytöllä tarkoitetaan kahden tai useamman sähkömoottorin käyttämää konetta tai koneen osaa. Tässä työssä on pyritty selvittämään niitä tekijöitä, jotka aiheuttavat epätasaisen tehon jaon moottoreiden kesken ...
 • Kukkonen, Hannu Tapani (2014-12-03)
  Tekstihaun käyttö graafisten käyttöliittymien rinnalla on yleistymään päin. Tässä työssä tutkitaan, onko monimutkaisen web-hakulomakkeen korvaaminen mahdollista pelkällä tekstihaulla ja onko hakujen tekeminen nopeampaa ja ...
 • Kauppinen, Heikki (1999-01-13)
  Työssä verrattiin erilaisia jäysteenpoistomenetelmiä. Tässä yhteydessä tehtiin volyymi- ja menetelmäkartoitus. Kartoitusten perusteella valittiin joitakin kappaleita ja selvitettiin eri menetelmien soveltuvuutta kuhunkin ...
 • Lieslehto, Jukka (1986)
  Tässä työssä on kehitetty monimuuttujasäädön vuorovaikutusanalyysin asiantuntijajärjestelmä. Vuorovaikutusanalyysin avulla tutkitaan monimuuttujajärjestelmien ohjausten ja ulostulojen välisiä riippuvuussuhteita. Tavoitteena ...
 • Jussila, Terho (1985)
  Tässä työssä tarkastellaan lineaarisia aikainvariantteja järjestelmiä, joiden ohjauksissa ja mittauksissa on viiveitä ja joiden dynaamista käyttäytymistä voidaan kuvata stabiililla vakioviivellisellä differentiaalidiffer ...
 • Marttinen, Arto (1982)
  Viiveellisten järjestelmien säätäminen on vaikeaa. Usein säätäjiä suunnitellaan viiveettömien järjestelmien teorian perusteella tuntematta viiveen aiheuttamia vaikutuksia. Työssä esitetään viiveellisten järjestelmien ...
 • Koski, Mikko (2001-01-17)
  Kasvavien laatu- ja nopeustavoitteiden saavuttamiseksi paperin kalanteroinnissa on siirrytty käyttämään kalantereita, joiden telastoissa pehmeinä teloina käytettävät kuitutelat on korvattu polymeeripinnoitetuilla teloilla. ...
 • Vainio, Sami (2008-09-03)
  Tutkimuksen käytännön päämääränä oli luoda työn tilaajalle, kohdeyritykselle ja sen alueyksiköille alueellinen strategisen tiedon analyysimalli. Tutkimuksen päätavoitteena oli vastata työn pääongelmaan: Millainen ...