.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Rintanen, Riku (2000-02-09)
  Diplomityössä on tutkittu ohjelmistotuotteen toimitusprojektien kehitysmahdollisuuksia. Kyseessä on yrityksen liiketoimintaa ohjaava toiminnanohjauksen tietojärjestelmätuote, jonka asiakastoimitusten nopeus on tärkeä ...
 • Tuominen, Janne (2008-08-13)
  Kohdeyrityksessä on omia menetelmiä ja prosesseja ohjelmistotuotantoon. Nämä menetelmät ja prosessit ovat kehittyneet vähitellen organisaation elinkaaren aikana täyttäen sen hetkiset tarpeet. Näihin menetelmiin kohdistuu ...
 • Rauvola, Marko (1999-12-08)
  Diplomityö käsittelee toimeksiantajayrityksen toiminnan kehittämistä keskittyen etenkin töiden- ja tehtävienhallinnan ongelmiin. Työn alussa esitellään erilaisia ohjelmistotuotannon prosessimalleja sekä kohdealueen (töiden- ...
 • Kouri, Hanna (2015-05-06)
  Tutkimuksen aiheena oli ohjelmistoyrityksen myynti- ja kehitysosaston välisen tiedon jakamisen kehittäminen. Työn tarkoitus oli selvittää mikä on osastojen välisen tiedon jakamisen nykytila ja miten tiedon jakamista ...
 • Mähönen, Timo (2014-11-05)
  Nykyisten ohjelmistoja tuottavien konsulttiyritysten toiminta-alue on todella laaja. Ohjelmistoja tuottavan yrityksen odotetaan asiakkaan näkökulmasta tarjoavan myös monipuoliset tietojärjestelmät ja työkalut, jotka täyttävät ...
 • Wesslin, Ville (2010-11-03)
  Tutkimus tehtiin STEP-projektin yhteydessä, Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikössä. STEP-projekti on Tekesin rahoittama Jyväskylän yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikön yhteistyöprojekti. ...
 • Kiiskinen, Kari (1990)
  Nykyisin teollisuuden ohjausjärjestelmät perustuvat yhä enemmän hajautettuun tietojenkäsittelyyn. Tässä diplomityössä esitellään erään logiikkajärjestelmän kehitystyö. Työssä esitetään järjestelmän rakenne laitteistosta ...
 • Kaseva, Kari (1999-03-10)
  Tämän työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa annetuista aiheista ohjelmoitavaan logiikkaan liittyvät laboratoriotyöt TTKK:n automaatio- ja säätötekniikan laitokselle. Laboratoriotöiden avulla kehitetään Automaatio ...
 • Schreurs, Marja (1984)
  Diplomityön aihe on ohjelmoitavan logiikan häiriösuojauksen kehittäminen teollisuusolosuhteisiin. Samaa tietoa voi soveltaa myös muihin elektronisiin laitteisiin. On tarkasteltu sähkömagneettisten häiriöiden teoriaa samoin ...
 • Siirtola, Jouni (1990)
  Tämä diplomityö liittyy VTT:n koneautomaation laboratorion projektiin "Konfiguroitava toimilaiteohjain". Työn tarkoituksena oli toteuttaa prototyyppi toimilaiteohjaimesta, joka voitaisiin ohjelmoida hyvinkin erilaisten ...
 • Rämö, Juha (1990)
  Kerrospilarirungon tuotekehitykseen liittyvässä tutkimuksessa tarkastellaan ohuen juotosbetonisauman toimintaa ja kelpoisuutta korkealujuuksisten teräsbetonipilarien ja -palkkien välisissä liitoksissa. Erityisesti tarkastellaan ...
 • Heine, Mari-Ella (2001-02-14)
  Tämä diplomityö liittyy Puolustusvoimien Teknillisen Tutkimuslaitoksen lasertutkimusprojektiin ja tutkimuslaitos hyödyntää omiin tarkoituksiinsa tässä työssä saatuja tuloksia. Työn tarkoituksena oli tutkia lasersäteen ja ...
 • Nieminen, Jouko (1985)
  Ohutkalvon nukleaatio ja kasvu voidaan jakaa kolmeen moodiin: island-, layer- ja layer+island-moodiin. Eri kasvumoodien ominaisuuksia voidaan tutkia fysikaalisen kemian teorian avulla. Nukleaation ja kasvun perustekijöitä, ...
 • Jylhä, Jari (1997-08-20)
  Ohutlevytuotteisiin perustuvassa tuotannossa on vaikea saavuttaakilpailuetua perinteisillä menetelmillä, siksi yritysten on panostettavatuotannon automatisointiin. Kehittämiskohteena on PK-yrityksille sopiva,modulaarinen, ...
 • Ranta, Juhani (1985)
  Työssä on tarkasteltu käytössä olevien ohutlevypintaisten eriste-elementtien kiinnitystapoja rakennuksen runkoon ja kehitetty kiinnitysjärjestelmä laminaattoritekniikalla valmistettavaa polyuretaaniytimistä elementtiä ...
 • Vesa, Martti (1990)
  Asiakasorientoituneen tuotannon luomiseksi aloitettiin vuonna 1985 valmistusystävällisen tuotteen, ADX-automaattihissioven (Automatic Door X), suunnittelu. Arvio tämän hetkisten tuotantomäärien kasvamisesta edellyttää ...
 • Lakso, Aki-Eric (2006-04-12)
  Työn tavoitteena oli kehittää ratkaisuja, joilla voidaan samanaikaisesti nostaa kokoonpanotyön tuottavuutta, parantaa työn ergonomiaa sekä tehostaa tilankäyttöä. Nykytila-analyysissä analysoitiin kokoonpanon nykytila ...
 • Painokallio, Jari (2001-09-12)
  Työn tavoitteena oli selvittää nykyaikaisen ohutlevysuunnittelun CAD-ohjelmistolle asettamat vaatimukset ja laatia Vertex G4 -ohjelmiston ohutlevysuunnittelutoimintojen kehittämissuunnitelma. Tarkoituksena oli keskittyä ...
 • Tukiainen, Ari (1993)
  Ohutlevytuotteita valmistavan yrityksen tuotantostrategian tavoitteen pitäisi olla usean vuoden edellä kilpailijoistaan sekä tuotantoteknologiassa että valmistusjärjestelmissä. Esikuvat tuotannon kehittämiseen tulee hakea ...