.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Haapala, Antti (2009-01-14)
  Työssä optimoidaan valmistuotevarastoa nykytila-analyysiin pohjautuen. Työ käsittelee varastointia ja siihen liittyviä tekijöitä käyden läpi yrityksen prosesseja varastoinnin näkökulmasta. Työ valaisee yrityksen toimintamallin ...
 • Rantala, Timo (1986)
  Tämä työ on tehty yhteistyössä kohdeyrityksen teollisuuselektroniikan kanssa ja liittyy osana kohdeyrityksen NOPS projektiin. NOPS tulee sanoista Nokia Personal Simulator ja siinä annetaan mikrotietokoneella tietokoneavusteista ...
 • Mäntysalo, Jari (1996-06-05)
  Työssä pyrittiin selvittämään hitsauksen robotisoinnin edellytykset, jalöytämään tuotannon ja tuotteen kehityskohteet. Myöskannattavuutta erilaisilla laitteistovaihtoehdoilla,ohjelmointimenetelmillä ja valmistettavilla ...
 • Pihlava, Veikko (1983)
  Sähkökatkoksen jälkeinen palaava teho muodostuu monissa tapauksissa varsin suureksi. Näin tapahtuu erityisesti alueilla, joilla suora sähkölämmitys on vallitsevana lämmitysmuotona. Vanhoissa verkonosissa syntyy tilanteita, ...
 • Toijala, Ilkka (1985)
  Pyrkimys vähentää kalliin tuontienergian käyttöä on johtanut monessa tapauksessa arinakattilan käyttöön höyryverkon säätävänä kattilana. Tämä asettaa arinapolton tehon muutoskyvylle ja luotettavuudelle paljon uusia ...
 • Jukola, Perttu (2002-12-11)
  Palamisen mallinnusta ja numeerista simulointia hyödynnetään enenevässä määrin teollisten polttoprosessien suunnittelu- ja kehitystyössä. Tehokaan palamisen takaamiseksi on virtaus tällaisissa tapauksissa poikkeuksetta ...
 • Tuominen, Lasse Matias (2011-05-04)
  Suurin osa maailman primäärienergiasta tuotetaan erilaisilla polttoprosesseilla. Matemaattisen mallinnuksen avulla voidaan nopeuttaa kehitysprosesseja sekä saada tietoa, jota ei ole kokeellisesti saatavissa. Suuren pyörteiden ...
 • Paattilammi, Tapio (1997-04-16)
  Tutkitaan numeerisen virtauslaskennan mahdollisuuksiatyppimonoksidipäästöjen muodostumisen mallintamisessa sekä tutkitaan myössäteilylämmönsiirtoa dieselmoottorissa. Palamistapahtuma mallinnetaankeskinopeassa dieselmoottorissa ...
 • Miettinen, Antero (1985)
  Työssä tarkastellaan vetoa kestämättömillä saumoilla yhteen liitetyistä paloista kootun ei-monoliittisen palkinsiirtymiä ja jännityksiä, kun kuormituksena on epäkeskeinen puristusvoima ja lisäksi mahdollisesti leikkausvoima ...
 • Vuoksio, Veikko (1989)
  Tämä työ käsittelee paloittelun kehittämistä. Työssä on tutustuttu nykyisten paloittelusahojen rakenteisiin, automatisoinnin tasoon ja kartoitettu esiintyneitä vikatilanteita. Samoin työhön kuului tutkia yleisimmät ...
 • Hostikka, Timo (1989)
  Tämä diplomityö on tehty osana palasahauksen kehitysprojektia. Lähtökohtana on ollut näkemys palasahauksen merkityksestä osana ohutlevytehtaan jalostustoimintaa. Jalostusasteen kohottaminen ja toiminnan tehokkuuden ...
 • Hassinen, Heikki (1997-11-12)
  Työ on osa MOBIT-projektia, joka kohdistuu eurooppalaiseenkorjausrakentamiseen ja siinä talotekniikan asennusjärjestelmiin.Projektissa keskitytään lämmitys-, ilmastointi-, vesi-, viemäröinti sekäsähkö- ja teletekniikan ...
 • Meriläinen, Tapio (1992)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli kehittää paljetasaimen lujuusteknisen mitoituksen suorittavaa tietokoneohjelmaa "Palje". Lisäksi tarkoituksena oli tutustua erilaisiin paljetasaimen mitoitusmenetelmiin, selvittää Euroopan ...
 • Lindqvist, Erkki (2007-12-12)
  Yrityksen kehityspanokset kohdistuvat tyypillisesti ydinprosesseihin, joissa on mahdollista saavuttaa suuria säästöjä. Tukiprosessit ovat jääneet ilman vastaavaa huomiota. Koska tukiprosesseihin ei kiinnitetä suurta huomiota, ...
 • Koivula, Risto (1981)
  Liitosten ja halkeamien sauvarakenteisiin aiheuttamien lisämuodonmuutosten, ja yleensä siis ei-monoliittisten rakenteiden kimmoisten muodonmuutosten laskeminen on periaatteeltaan melko selvä ja yksinkertainen asia: rakenteen ...
 • Saranpää, Tapio (1994-10-19)
  Case-tutkimus, jonka teoriaosassa käytetään tutkimusmenetelmänä kirjallisuusanalyysiä. Case-osa pohjautuu laajoihin keskusteluihin yrityksen henkilökunnan kanssa. Järjestelmä jaetaan ohjaus- ja voittopalkkiojärjestelmään. ...
 • Blomqvist, Pia (2007-03-14)
  Palladium katalysoitu Suzuki-Miyaura kytkentäreaktio on tärkeä menetelmä hiili-hiili sidosten muodostumiseen monissa orgaanisissa synteeseissä. Erityisesti tätä menetelmää käytetään biaryyli-fragmentteja sisältävien ...
 • Kauppinen, Juha (2007-12-12)
  Palladiumia käytetään platinan ohella autojen kolmitoimikatalysaattoreissa hiilimonoksidin ja hiilivetyjen hapetukseen, rodiumin pelkistäessä typen oksideja. Palladium on mielenkiintoinen vaihtoehto katalysaattorin ...
 • Marin, Seppo (1981)
  Tässä työssä tarkastellaan kontaktitiivisteiden ja ns. koskemattomien tiivisteiden tiivistepintojen välissä tapahtuvia kaasuvirtauksia. Työ on pääasiassa kirjallisuusselvityksen pohjalta laadittu teoreettinen tarkastelu, ...
 • Nummelin, Tapani (1983)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää pallografiittirautalaaduissa GRP 500 ja GRP 370 ajoittain esiintyneiden lujuusongelmien syyt, ja esittää menetelmiä, joilla ongelmat voitaisiin poistaa. Työssä tutkittiin aluksi ...