.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Toriseva, Tuomas (2014-05-07)
  Diplomityössä käsitellään teräsbetonisten pilarilaattojen suunnittelua eurokoodi-standardien ja niihin liittyvien Suomen kansallisten liitteiden mukaisesti. Tarkoituksena on koota yhteen eurokoodeista ja suunnitteluohjeista ...
 • Soininen, Henna (2007-01-17)
  AB3:Bioliuotuksella tarkoitetaan prosessia, jossa malmista erotetaan metalleja luonnossa esiintyvien mikrobien avulla. Biokasaliuotus mahdollistaa köyhien malmien taloudellisen hyödyntämisen. Kasaliuotusta varten malmi ...
 • Kuisma, Veikko (1996-12-11)
  Työssä käydään läpi mikrobien toimintaan liittyviä matemaattisia malleja,fermentoinnin säädön periaatteita, laboratoriolaitteistojenominaispiirteitä sekä valvomo-ohjelmiston toiminnan periaatteet.
 • Vaarala, Harri (2015-08-12)
  Työn tarkoituksena oli tutkia tulevaisuuden liikennejärjestelmän digitalisaatiota ja älyliikennettä erityisesti liikenneinformaation hyödynnettävyyden ja liikennepalveluiden edistämisen kannalta. Älyliikenteen kehitys on ...
 • Syrjälä, Jari (2015-06-03)
  Virtuaalisointiteknologian kehittyminen 1990-luvulta lähtien ja sen ulkoistaminen 2000-luvulla on mahdollistanut myymään tietojenkäsittelyä palveluna kuluttajille ja organisaatiolle. Pilviteknologia on mahdollistanut ...
 • Mäkipää, Mikko (2014-04-09)
  Pilvipalveluiden merkitys on kasvanut viime vuosina merkittävästi ja se jatkaa edelleen kasvuaan. Pilvipalveluita hyödyntävät niin suuret kuin pienetkin organisaatiot. Pilvipalveluissa ja varsinkin pilviympäristöissä ...
 • Vainio, Samuli (2013-03-06)
  Pilvipalvelut ovat ajankohtainen ja mielenkiintoinen tutkimuksen kohde. Tutkimusten mukaan jo noin puolet suomalaisista isoista organisaatioista käyttävät pilvipalveluita hyödykseen. Pilvipalveluiden käytöllä on mahdollista ...
 • Sadeharju, Jaakko (2016-06-08)
  Tässä työssä selvitetään miten pilvipalveluna tarjottavat alustat soveltuvat videon koodimuunnoksen toteuttavan sovelluksen hajauttamiseen. Tietokoneen laskennan muuttuviin laskentavaatimuksiin on kannattavaa sopeutua ...
 • Mäkinen, Minna (1997-11-12)
  Optimoinnin apuna käytetään PowerPinch-nimistä tietokoneohjelmaa, jonkatoiminnan selvittäminen on yksi työn tavoitteista. Pinch-menetelmä on yksiprosessi-integraation työväline. Työssä tutkitaan, mitenpinch-lämpötilaeron ...
 • Koivuniemi, Tommi (2006-04-12)
  Tiukentuneiden ympäristömääräysten ja asetusten vaarallisten aineiden varastojen seuranta on nopeasti yleistynyt. Nykyaikaisten pinnanmittausjärjestelmien avulla toimittajat voivat seurata asiakkaidensa varastoja ...
 • Viljanen, Juha-Pekka (1986)
  Työssä oli tavoitteena kuparilevyn valmistustien ja pinnanlaadun yhteyden selvittäminen ja sen vaikutus levyn kiillotuksessa. Tarkoituksena oli kehittää ns. kiillotuskelpoisen levyn kiillotusominaisuuksia paremmin asiakkaiden ...
 • Pekkanen, Jukka (1986)
  Työssä tutkitaan pinoavan konttilukin nosto- ja hallintalaitteiden kehittämismahdollisuuksia toiminnalliset, taloudelliset ja energiataloudelliset näkökohdat huomioon ottaen. Nostohydrauliikkaa voidaan parantaa asentamalla ...
 • Roslöf, Susanna (2003-08-20)
  Diplomityön aihe on valittu yhdessä Rauman kaupungin kaavoitusosaston kanssa. Pinokarin alue sijaitsee kanaalin varrella Rauman sataman suulla noin puolentoista kilometrin etäisyydellä ydinkeskustasta länteen. Alueella ...
 • Nokelainen, Mikko (2016-03-09)
  Tämä työ tutkii tuotteen tuotteistamisen kannattavuutta. Tutkimuksen käsittelemä tuote on pinonpurkaja. Työn tilanneen yrityksen on tarkoitus saada tietää kannattaako heidän tuotteistaa laitteensa. Tuotteistaminen on tässä ...
 • Lahti, Sakari (2002-03-13)
  Kiinteille pinnoille tarttuneiden molekyylien tai molekyyliryppäiden sijainti ja suuntautuneisuus eivät suoraan paljastu STM-menetelmällä vaan todellisen geometrisen rakenteen paljastaminen vaatii teoreettisia laskuja. ...
 • Viljanen, Milla-Riina (2010-11-03)
  Nykyään lasereita käytetään mm. kotona DVD-soittimissa, teollisuudessa hitsaamiseen ja lääketieteessä silmäkirurgiaan. Viime aikoina myös yhdellä aallonpituudella toimivien eli yksimuotoisten laserien käyttö on yleistynyt ...
 • Häkkinen, Leea (1984)
  Työn tavoitteena oli löytää menetelmä, jonka avulla voidaan parantaa polystyreenimaljojen pinnan ominaisuuksia siten, että tumallisten eli eukaryoottisolujen adheesio alustaan on mahdollista. Käsittelyllä saavutettujen ...
 • Rossi, Miia (2003-08-23)
  Pintakäsittelylaitosten jätevesiä ei voida laskea käsittelemättöminä yleiseen viemäriin tai vastaanottavaan vesistöön korkeiden raskasmetallipitoisuuksien vuoksi. Käsittelyn tavoitteena on raskasmetallien erottaminen vedestä ...
 • Lavonen, Juho (2008-11-05)
  Hyvien adheesio- ja painatusominaisuuksien saavuttamisen kannalta ongelmana ovat paperinjalostuksessa käytettävät paperi- ja polymeerimateriaalit, joilla on huono kastuvuus ja alhainen pintaenergia. Näitä ominaisuuksia ...
 • Rehmonen, Mikael (1991)
  Diplomityö tehtiin yrityksen tuotannonkehitysosaston tarpeisiin. Tutkimuskohteena oli laivojen pintakäsittelyprosessi. Pitkän tähtäimen suunnittelu vaatii toimintansa tueksi eri tuotanto-osastojen toimintojen tarkan ...