.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Soini, Janne (2007-08-22)
  AB3:Diplomityön tarkoituksena oli selvittää matalataajuisen pulssimuotoisen sähkömagneettikentän (PEMF) vaikutuksia kudosteknologiassa, keskittyen PEMF:n vaikutuksiin ihmisrasvasta eristettyjen kantasolujen ja osteoblastien ...
 • Sorvajärvi, Tapio (2008-05-07)
  Biomassan osuuden kasvu energiatuotannon polttoprosessin polttoaineena on lisännyt kiinnostusta sen palamistuotteita ja -yhdisteitä kohtaan. Vuonna 2005 käynnistyneessä ChemCom-projektissa selvitettiin polttotekniikan ...
 • Routakangas, Jussi (2000-03-15)
  Työn tarkoituksena oli tutkia, miten pulssimaisen äänen tulosuunta voitaisiin estimoida automaattisesti. Tarkoituksena oli tutkia myös pulssin automaattista havaitsemista ja keston määritystä.Kehitetyn algoritmin toimintaa ...
 • Kulmala, Leena (1997-11-12)
  Potilaan kudosten hapensaanti on tärkeimpiä valvottavia asioita leikkauksenaikana ja sen jälkeen heräämössä. Työssä käsitellään veren happisaturaationfysiologista taustaa ja saturaation mittausperiaatteita, selvitetäänta ...
 • Hakulinen, Tuomas (2009-02-04)
  Työssä suoritetuissa laboratoriomittauksissa käytettiin pulssitoimista kvanttikaskadilaseria yhdistettynä piiläpän sisältävään fotoakustiseen detektoriin. Tutkittavana näytekaasuna oli typpimonoksidi. Tavoitteena oli ...
 • Sensio, Kari (1991)
  Tämä diplomityö on osa Talonrakennustekniikan laitoksella keväällä 1987 aloitettua teräsrunkorakennetutkimusta. Tässä tutkimuksessa on pyritty selvittämään pultti- ja hitsausliitosten yhteistoimintaa teräspalkin jatkoksessa. ...
 • Rissanen, Jukka (1987)
  Diplomityössä tarkastellaan yksityiskohtaisesti seuraavia päätylevyin toteutettuja I-profiilien pulttiliitoksia: palkkien ja pilarien jatkokset, palkin liitos pilarin laippaan sekä pilarin liitos perustukseen. Myös T- ...
 • Toivonen, Sirpa (1993)
  Työ on osa Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen turvallisuustekniikan laboratorion laajempaa käyttöohjeisiin liittyvää tutkimusta. Työssä pyrittiin kehittämään toimintamalli käyttöohjeiden laadintaan ja soveltamaan sitä ...
 • Bister, Timo (1983)
  Ohjelmoitavasta logiikasta on kehittynyt laskentakapasiteetin lisääntymisen ansiosta automaatiojärjestelmä, jolla voidaan suoriutua mm. PID-säädöstä. Tässä työssä on suunniteltu ohjaus- ja säätöohjelmisto kaukolämpöjohdon ...
 • Niemi-Pynttäri, Olli (2013-12-04)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia rinnankytkettyjen pumppujen käyttöä monikammiosylinterin nopeussäädössä ja suunnitella järjestelmän ohjaamiseen soveltuva säädin. Perusperiaatteena säädössä oli rinnankytkettyjen ...
 • Orsila, Seppo (1999-06-09)
  Työssä tarkastellaan punaista valoa emittoivien laserdiodien valmistamiseen tarvittavien fosforipitoisten puolijohdemateriaalien ja -rakenteiden kasvattamista kiinteälähteisellä molekyylisuihkuepitaksialla. /Kir10
 • Nurmi, Tero (1997-09-10)
  Työ käsittelee laser-diodien prosessointia ja karakterisointia. Komponentinprosessoinnin eri vaiheista on kuvaus. Kokeelliset tulokset ovat 670 nm:naallonpituudella toimiville punaisille laser-diodeille. Komponenttienkar ...
 • Savolainen, Pekka (1992)
  Optisessa tietoliikenteessä optisiin kuituvahvistimiin tarvittavien pumppulaserien ulostulolle on asetettu suuret vaatimukset ulostulotehon, sen stabiilisuuden, aallonpituuden, kaukokenttäkuvion ja toiminnan luotettavuuden ...
 • Korteoja, Mikko (1992)
  Tietoliikennetekniikan painopiste on siirtynyt elektroniikasta optoelektroniikkaan. Datasiirrossa valo yhä useammin korvaaa sähköiset signaalit. Optisten tietoliikenneyhteyksien kehittämisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää ...
 • Norrena, Juha (2007-12-12)
  Työn tarkoituksena oli tutkia IGB-transistorin liitospinnan lämpötilan laskentamallin yksinkertaistamisen vaikutusta lämpötilan määrittämisen tarkkuuteen. Työn alussa on tarkasteltu taajuusmuuttajan vaihtosuuntaussillan ...
 • Koskinen, Mervi (1998-12-09)
  Työssä on kehitetty kiinteän olomuodon mikrovakuumidetektoria ja kehitetty menetelmä suuren pinta-alana omaavan GaAs/ilma -kerroksista muodostuvan Braggin peilin valmistamiseksi. Mikrovakuumidetektorin pimeävirta jäi ...
 • Kallio-Könnö, Melina (2014-10-08)
  Vuonna 2016 voimaan tuleva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU teollisuuden päästöistä tulee kiristämään Helsingin Energianvoimalaitosten päästörajoja. Vuoteen 2020 mennessä Helsingin Energian on tarkoitus ...
 • Lehmusvirta, Ilkka (1994-09-21)
  Tutkitaan iskuvasaralla rikottavan materiaalin hajoamisesta johtuvia hydraulitoimisen kaivinkoneen puomiston heilahduksia. Tarkoituksena löytää perusteet vasaran ohjaamiseksi niin, että rikoutumisen aiheuttamat hailahdukset ...
 • Salonen, Teemu (2001-01-17)
  Tämän työn tavoitteena oli tutkia ja kehittää reaaliaikaiseen henkilönostinsimulaaattoriin soveltuva puomistomalli. Simulaattorin reaaliaikainen toiminta ja virtuaaliympäristö asettavat lisävaatimuksia perinteiseen toimilaite- ...
 • Kuusisto, Jarmo (1985)
  Toimitusaikakilpailun kiihtyessä on tuotannon toimittava entistä joustavammin ja nopeammin. Tamrock Drillsin laitekokoonpanoa palveleva puomiverstas ei ole tässä suhteessa toiminut odotetulla tavalla. Tästä johtuen on tämän ...