.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Siren, Mika (1991)
  Tutkimus on tehty Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) Konepajantuotantotekniikan laboratoriossa osana VTT:n projektia "Keraamien liittäminen ja rikkomaton tarkastus". Tutkimuksen tavoitteena oli koota kirjallisuu ...
 • Savijärvi, Ann-Mari (2001-08-22)
  Potentiaalisena nestepakkauskartongin barrier-materiaalina nähdään piipohjainen epäorgaanis-orgaaninen hybridimateriaali, jonka ominaisuuksien ja rakenteen tarkastelu on keskeistä tässä työssä. Kyseisen hybridimateriaalin ...
 • Isoniemi, Jenni (2008-12-03)
  Tutkimus selvitti alussa rajattujen uudelleenkäyttövaihtoehtojen soveltuvuutta Piipon vanhaan tehdasrakennukseen. Soveltuvuutta tarkasteltiin luonnospiirustusten, kustannusarvioiden ja olemassa olevien tarpeiden avulla. ...
 • Viinikkala, Kristian (2005-01-19)
  Diplomityössä tutkittiin imuohjautuvan tuotannon soveltumista asiakasyrityksen piipunvalmistusprosessiin. Massaräätälöinnin tuomat hyödyt ja stabiilimpi prosessi olivat tavoiteltavia etuja tuotannon systemaattisessa ...
 • Pyykkö, Jussi (1987)
  Tämä diplomityö on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa on selvitetty tuotannonohjauksen näkökulmasta asiakaslähtöisen tuotannon ja sen ohjaamisenperusteita, sekä uusimpien alaan liittyvien tekniikoidentoimintaa ja ...
 • Immonen, Hannu (2002-06-05)
  Tässä työssä tarkastellaan impulssivasteen ääretönulotteista realisointia. Hyödyntäen Fourier-sarjojen ja Riesz-spektraalioperaattoreiden rakenteellisia yhtäläisyyksiä esitämme konstruktiivisen teoreettisen menetelmän muun ...
 • Koivisto, Kyösti (1984)
  Minitietokonepohjaiset piirilevyn suunnittelujärjestelmät ovat yleistyneet. Työssä tutkittiin mahdollisuutta käyttää kohdeyrityksen CP/M-pohjaista värigrafiikkajärjestelmää yksinkertaisen suunnittelujärjestelmän pohjana. ...
 • Laukkala, Pekka (1993)
  Kehittyvä piirilevy- ja komponenttiteknologia on johtanut piirilevyparametrien monimutkaistumiseen, kuten johdotustiheyden ja johdinkerrosten lukumäärän kasvuun. Monimutkaisten parametrien manuaalinen käsittely on vaikeaa, ...
 • Varjonen, Saija (2001-12-12)
  Betoniterästen korroosio on yleinen vaurioitumisilmiö betoniteollisuudessa. Korroosio voi alkaa, kun teräksen pinnalla oleva oksidikalvo tuhoutuu. Tämä kalvo voi tuhoutua joko kloridien tunkeutumisen tai betoniin ...
 • Peltola, Sanna (2006-12-13)
  Pikamallinnus (rapid prototyping) on yhteisnimitys useille tekniikoille, joilla voidaan CAD-kuvan perusteella valmistaa kolmiulotteisia kappaleita kerros kerrokselta täysin automatisoidusti. Kirjallisuuskatsauksessa ...
 • Leinola, Pirkko (2005-05-11)
  Tutkimuksen tavoite oli tutkia pikarahtiyrityksen ympäristölähtöisyyden nykytilaa. Työ tehtiin samalla, kun kirjoittaja keräsi yritykselle GRI-yhteiskuntavastuuraportin ympäristöosion tiedot. Ympäristölähtöisyyden ...
 • Lähde, Mika (1997-05-14)
  Työssä selvitetään ruiskuvalutuotteiden ja prototyyppikappaleidenyhtäläisyyksiä. Tutkittavina tuotteina ovat matkapuhelimen kansi ja kuorisekä vipuhana.
 • Helenius, Tom-Peter (1997-06-04)
  Tutkimuskohteina ovat NMT-puhelimen kansi, GSM-puhelimen kuori sekäyksiotehanan vipu. Kaikki valmistettiin ruiskuvalamalla. Työssä tutkitaanruiskuvalettujen tuotantokappaleiden ja eri menetelmillä valmistettujenprototyyp ...
 • Lumme, Juha (1984)
  Pikku-Huopalahti on mereltä sisämaahan työntyvä merenlahti, jota kaakossa, lännessä ja pohjoisessa ympäröivät asuinalueet ja itäosassa julkiset rakennukset. Alue on viimeisiä kiinteästi Helsingin kantakaupunkiin liittyviä ...
 • Lund, Marjut (2010-06-23)
  Kangasalla sijaitseva Pikonkankaan soranottoalue on betonielementtien valmistamiseen erikoistunut teollisuusalue, jossa soranotto on päättynyt ja teollisuuslaitosten ikä korkeahko. Alue on jäänyt asutuksen ja jyrkkien ...
 • Korhonen, Tiila (2006-03-08)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueellisten ympäristäkeskusten toimintatavat valtion jätehuoltotöiden priorisoinnissa, kehittää tulosten pohjalta valtakunnallinen priorisointimalli sekä laatia opas alueellisille ...
 • Alanko, Kati (2000-06-07)
  Tämän diplomityön ensimmäisen osan tavoitteena oli selvittää pilaantuneiden maa-alueiden kunnostukseen liittyvää lainsäädäntöä sekä menettelytapoja Suomessa ja muualla Euroopassa. Lisäksi työssä vertailtiin suomalaisia ...
 • Anttila, Juha (1992)
  Tämä tutkimus liittyy kerrospilarirungon tuotekehitykseen. Tutkimuksessa tarkastellaan pilarikenkien ja juotosvalun toimintaa korkealujuusbetonipilareissa. Erityisesti tarkastellaan liitoksen kestävyyttä keskeisessä ...
 • Saarikallio, Klaus (1982)
  Työn päätehtävänä on kehittää betonielementtivalmistajalle nykyisiä käytössä olevia pilarikenkiä edullisempi kenkämalli. Työssä tarkastellaan myös pilarikenkien mitoitusmenetelmiä sekä esitellään elementtipilarin ja ...
 • Lehikoinen, Risto (1993)
  Tutkimuksessa on kartoitettu paikallavaletun pilarilaatan muottitekniikkaa, oloihimme soveltuvia muottiratkaisuja ja käytännön toteutuksessa ilmenneitä ongelma-alueita. Tutkimus kuuluu paikallavalurakentamisen tutkimusohjelmaan, ...