.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Pajunen, Jarno (1999-08-18)
  Tutkimus keskittyy tapaturmien analysointiin, asennekyselyyn putoamissuojainten käytöstä ja markkinoilla olevien putoamissuojainten arviointiin.Tapaturma-analyysit osoittavat telinerakentamisen olleen puutteellista eikä ...
 • Hynynen, Ari; Panu, Anne-Marjo; Taanila, Tuulia (2015)
  Maailmalla on menossa puurakentamisen buumi, jolle ennakoidaan pitkää ikää ja valoisaa tulevaisuutta. Kehityksen etulinjassa on saksankielinen Keski-Eurooppa, Ruotsi ja Norja. Myös Kanadassa ja Yhdysvalloissa puurakentamisella ...
 • Nieminen, Jyri (1983)
  Työn tarkoituksena on tutkia lämpöeristetyn betonipuupalkkirakenteen kosteusteknistä toimintaa vaihtelevissa ilmasto-olosuhteissa. Ongelmaa on pyritty selvittämään rakennuksen ulkovaipassa olevan kosteuden teorian sekä ...
 • Pouta, Jussi (2001-06-06)
  Työn tavoitteena on tutkia valon ekstinktioon perustuvan menetelmän soveltuvuutta puuhierteen määrän mittaamiseen.Työssä tarkastellaan yleisellä tasolla valon etenemisen teoriaa ja optisia menetelmiä aineen koostumuksen ...
 • Kryssi, Elmeri (2014-01-15)
  Maailmanlaajuiset ympäristönsuojelukysymykset ja perinteisen puuteollisuuden kuihtuminen ovat aiheuttaneet muutoksen Suomen kerrostalorakentamisessa. Ne ovat asettaneet entistä painavammat perusteet puun käytölle, koska ...
 • Ollikainen, Ahto (1994-12-21)
  Tavoiteltaessa suunnittelujoustavia kerrostaloja, keskeisellä sijalla ovat rakennuksen rungon järjestelyt. Diplomityössä on tutkittu puukerrostalon runkoperiaatetta, joka tarjoaa mahdollisimman vapaat lähtökohdat rakennuksen ...
 • Ijäs, Vesa (2013-08-07)
  Tutkimuksen tarkoituksena on luoda edellytyksiä puukerrostalojen rakentamiselle tunnistamalla uutta rakentamistapaa kohtaan olevia esteitä ja mahdollisuuksia. Tutkimuksessa analysoidaan talonrakennushanketta sekä hankkeen ...
 • Harju, Pekka (1991)
  Vanerisorvauksessa jätteeksi jäävä tukin keskiosa, purilas, haketetaan nykyään sellun raaka-aineeksi. Vaihtoehtoinen käyttö on tukin sahaaminen kiekoiksi, jotka paloitellaan kolmioiksi. Nämä kolmiot yhdistetään puulevyksi. ...
 • Niemelä, Timo (1996-06-05)
  Työn tavoitteena oli tutkia hiilidioksidin diffuusiota erilaistenmateriaalien ja rakenteiden läpi. Hengittävät seinärakenteet eivät voipuhdistaa sisäilmaa riittävästi, tarvitaan myös tehokas ilmanvaihto.
 • Niemelä, Timo; Vinha, Juha; Lindberg, Ralf (1996)
  Normaaleissa puurunkoisten pientalojen seinissä on käytetty muovikaivoa höyrynsulkuna estämään kosteuden kulku seinärakenteeseen sekä aikaansaamaan rakenteen ilmatiiviys. Viime aikoina on kuitenkin alettu yhä voimakkaammin ...
 • Jäkkö, Risto (1983)
  Tämän työn tarkoituksena on ollut tehdä perustutkimusta tiilirakenteisesta uunista, selvittää koeuunilla tehtävillä mittauksilla uunin lämpöteknisiä ominaisuuksia ja mahdollisesti optimoida uunin rakennetta. Aluksi on ...
 • Kortelainen, Juha (1990)
  Tässä työssä selvitetään eri menetelmiä puunmittaukselle monitoimikoneessa, erityisesti yksioteharvesterin kouraprosessorissa. Työn alussa määritellään mittaukselle asetettavat vaatimukset. Tukin läpimitan ja pituuden ...
 • Vampoulas, Marja (2010-06-09)
  Diplomityöni on tehty osana ”Puun mahdollisuudet lähiösaneerauksessa” -projektia. Kaikkiaan projektiin teetettiin kuusi diplomityötä syksyn 2009 ja kevään 2010 aikana. Kullakin diplomityöntekijällä oli oma suunnittelukohteensa, ...
 • Murtonen, Niina (2011-06-08)
  Tämä diplomityö on osa arkkitehtikoulujemme yhteistä hanketta, jossa etsittiin puuhun perustuvia ratkaisuja lähiökerrostalojen korjaamiseen ja lähiöiden viihtyisyyden parantamiseen. Diplomityön suunnittelukohteena on ...
 • Viitanen, Risto (1991)
  Taloudellisten näkökohtien lisäksi ovat teollisuudelle annetut ympäristönsuojelutavoitteet antaneet aihetta energiahankintaresurssien entistä tarkempaan hyödyntämiseen. Kohdeyrityksessä on näiden lisäksi muutospaineita ...
 • Peltola, Pasi (1991)
  Diplomityössä on tutkittu ikkunatehtaalle vuonna 1987 hankitun, numeerisesti ohjatun puuntyöstölinjan käyttösuhdetta. Käyttösuhdemittaus kesti yhden kuukauden. Työstökoneen ajankäytönseurantaan käytettiin linjan oman ...
 • Mara, Jari (2000)
  Tässä työssä on tarkasteltu puupaaluilla perustettuja tierakenteita ja niisä esiintyviä virheitä sekä vaurioita. Lisäksi työssä esitellään puupaalukohteitten erilaisia korjausratkaisuja. Työssä tarkastellaan lähemmin kahta ...
 • Pitkänen, Juha (1999-11-10)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Suomen olosuhteisiin soveltuvia puupaalaperustusten tutkimusmenetelmiä, selvittää niiden kehittämistarpeita sekä saada lisäselvyyttä puupaalujen lahon etenemisen nopeuteen ja ...
 • Kivinen, Matti (1994)
  Viime vuosikymmeninä tehdyt tutkimukset osoittavat perinteisten puurakenteiden mitoitusmenetelmien ottavan riittämättömästi huomioon puun luonnonmateriaalin ominaisuudet. Tämän tutkimuksen peruslähtökohta on, että sahatavaran ...
 • Tikka, Kaisa-Liisa (2012-12-05)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää Tampereelle rakennettavan pellettilämpökeskuksen puupellettien kuljetuslogistiset vaatimukset ja kehittää toimintamalli puupellettikuljetuksille. Apuna selvityksessä käytettiin kahta ...