.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Pitkänen, Antti (1987)
  Työssä selvitettiin pientaloalueen kevennetyn kaukolämpöjärjestelmän rakentamista, sen kustannuksia ja mukanaan tuomia muutoksia lämpölaitoksen ja kuluttajien laitetekniikkaan. Koetoiminta-alueelle rakennetaan matalalämpötilainen ...
 • Jarva, Jaakko (1987)
  Työ esittelee pientaloympäristöjä, joiden rakentuminen on asukkaiden omatoimisuuden seurausta. Työn sisältö kytkeytyy olemassa olevaan ja perinteeseen neljän ympäristömallin kautta. Mallien avulla on pohdittu seuraavia ...
 • Junttila, Hannanoora (2015-06-03)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää pientalojen puurakenteisten tuulettuvien yläpohjien lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa laskennallisesti tietokonemallinnuksen avulla. Tarkasteltavina rakenteina oli kaksi harjakatto- ...
 • Tuomola, Toni (1999-09-08)
  Työssä tarkastellaan pientalon elementtijärjestelmää. Kohteenna on nk. liimalevytekniikkaan perustuvan puutavaran käyttö. Työssä kehitettiin uusia liitos- ja kiinnitystapoja.
 • Hilpinen, Joni Arttu Sakari (2015-12-09)
  Etelä-Suomessa sijaitsevan, pinta-alaltaan 150 m2, pientalon kustannuksia ja energiatehokkuutta optimoitiin. Kustannuksiin kuuluvat investointi- ja energiakustannukset 25 vuoden tarkasteluajalta. Energiatehokkuuden ...
 • Härkönen, Martti (1984)
  Työssä on kirjallisuuteen pohjautuen pyritty kartoittamaan ja arvioimaan erilaisten sorptioprosessien käyttömahdollisuuksia lämpöpumppusovellutuksessa. Tavoitteena on perehtyä itse sorptiolämpöpumppuprosessiin sekä löytää ...
 • Knuuti, Nanna (2008-12-18)
  Kohdeyritys tekee pientalojen suurseinäelementtejä sekä rakentaa niistä myös valmiita taloja. Diplomityön tavoitteena oli kehittää tasoelementit korvaamaan perinteiset palkkialapohja ja –välipohja sekä samalla selvittää ...
 • Jänkälä, Roni (2006-03-08)
  Työssä pyrittiin kehittämään vesikattoelementti, joka korvaisi perinteisen palkkikaton. Lisäksi selvitettiin vesikattoelementin toimivuutta pientalorakentamisessa.Vesikattoelementtien tarkoitus on nopeutta katon tekoa ja ...
 • Haapasalo, Piia (2011-06-08)
  Diplomityöni tarkoituksena on kehittää pientalotyyppikonsepti, jossa suhteellisen pienestä määrästä esivalmistettavia tilakokomponentteja, rakennuksen osia, voidaan koostaa erilaisia asuntoja erikokoisten perheiden tarpeisiin. ...
 • Viertola, Saila (2016-01-13)
  Diplomityön tavoitteena oli tutkia Meps-järjestelmän soveltuvuutta korjausrakentamisen projektinhallintaan urakoitsijayrityksissä Suomessa. Meps on korjausrakentamisen tuotteistamiseksi Ruotsissa kehitetty konsepti ja ...
 • Jokinen, Kai (1984)
  Työssä tarkasteltiin momentin mittausta ja erityisesti pienten momenttien mittaamiseen soveltuvia menetelmiä. Tarkastelun perusteella suunniteltiin ja valmistettiin kaksi mittauslaitetta pienten anto- ja ottomomenttien ...
 • Välimäki, Petri (1995-06-07)
  Suomessa on parin viime vuoden aikana tapahtunut nopeaa kasvua digitaalisen matkapuhelinverkon osalta. Kasvu on havaittu lisääntyvänä asiakasmääränä ja verkonpeittoalueen laajentumisena. Matkapuhelinverkon operaattorin ...
 • Rovio, Teemu (2000-12-13)
  Tässä työssä kuvataan pientuulivoimalan generaattorin suunnittelun yleiset periaatteet. Työssä määritellään sähkökoneiden kolmiosainen jako eri topologioihin ja sovelletaan pientuulivoimalan suunnitteluperiaatteita näihin ...
 • Kriikka, Jarmo (2001-06-06)
  Työssä suunniteltiin ja toteutettiin 300 W:n kestomagneettigeneraattorisen pientuulivoimalan älykäs lataussäädin. Voimalassa käytetään muuttuvaa pyörimisnopeutta, mutta rakenteen yksinkertaistamiseksi lapakulmaa ei säädetä. ...
 • Suoniemi, Kalle (2014-06-04)
  Nykypäivän energiantuotantomalleissa painotetaan usein kestäviä ja luonnonmukaisia ratkaisuja. Historian saatossa taloudellinen hyöty on ollut energiaratkaisuissa painopisteistä merkittävä. Taloudellisen hyödyn optimoinnin ...
 • Puusaari, Kalevi (2000-03-15)
  Työssä pyritään antamaan historiallinen kuvaus vesimyllyn kehittymisestä nykyaikaseksi pienvesivoimalaitokseksi.
 • Ojala, Auli (2007-04-20)
  Tutkimuksen päätehtävänä on kuvata makrotasolla pienyrittäjän kilpailuareenaa sekä mikrotasolla pienyrittäjän osaamista pienyrittäjän työn, pienyrityksen ja yritysympäristön näkökulmasta. Kilpailuareenalla tarkoitetaan ...
 • Jaskari, Jaana (1995-05-10)
  Diplomityön tavoitteena oli muodostaa malli pienyrityksen kansainvälistymisprosessin ensi askeleista. Malli johdetaan kansainvälistymisprosessin aloittamiseen liittyvästä teoriasta sekä pienyritysten erityispiirteistä. ...
 • Aaltoväre, Pirjo (2000-05-10)
  Diplomityö käsittelee pienyrityksen toiminnan kehittämistä. Tavoitteena oli etsiä case-yrityksen toiminnan kehityskohteet ja löytää niille parannusmenetelmät ja kehittämistyökalut nykyisistä johtamisteorioista ja -malleista.
 • Järvenpää, Antti (2007-08-22)
  Diplomityön tavoitteena on suunnitella vesihuoltoalan yritykselle uuden tehtaan layout. Tavoitteena on kasvattaa tuotannon kapasiteettia ja tehostaa kokoonpanoprosessia. Työssä selvitettiin yrityksen nykytila ...