.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Puusaari, Kalevi (2000-03-15)
  Työssä pyritään antamaan historiallinen kuvaus vesimyllyn kehittymisestä nykyaikaseksi pienvesivoimalaitokseksi.
 • Ojala, Auli (2007-04-20)
  Tutkimuksen päätehtävänä on kuvata makrotasolla pienyrittäjän kilpailuareenaa sekä mikrotasolla pienyrittäjän osaamista pienyrittäjän työn, pienyrityksen ja yritysympäristön näkökulmasta. Kilpailuareenalla tarkoitetaan ...
 • Jaskari, Jaana (1995-05-10)
  Diplomityön tavoitteena oli muodostaa malli pienyrityksen kansainvälistymisprosessin ensi askeleista. Malli johdetaan kansainvälistymisprosessin aloittamiseen liittyvästä teoriasta sekä pienyritysten erityispiirteistä. ...
 • Aaltoväre, Pirjo (2000-05-10)
  Diplomityö käsittelee pienyrityksen toiminnan kehittämistä. Tavoitteena oli etsiä case-yrityksen toiminnan kehityskohteet ja löytää niille parannusmenetelmät ja kehittämistyökalut nykyisistä johtamisteorioista ja -malleista.
 • Järvenpää, Antti (2007-08-22)
  Diplomityön tavoitteena on suunnitella vesihuoltoalan yritykselle uuden tehtaan layout. Tavoitteena on kasvattaa tuotannon kapasiteettia ja tehostaa kokoonpanoprosessia. Työssä selvitettiin yrityksen nykytila ...
 • Fontell, Klas (1991)
  Suunnittelukohde sijaitsee Keski-Pohjanmaalla, Pietarsaaren kaupungin ulkopuolella. Museon tarkoituksena on tallentaa ja esitellä seudun merihistoriallista perinnettä. Tämän lisäksi rakennuksessa on mahdollista järjestää ...
 • Rintanen, Johanna (1999-02-10)
  Työssä pyrittiin löytämään erilaisille kuitupohjaisille pakkauksillesoveltuva vesipohjainen dispersiopäällyste, joka sisältäisi mahdolisimmansuuren osan pigmenttiä säilyttäen kuitenkin vaadittavatbarrier-ominaisuudet. ...
 • Viitanen, Noora (2007-01-17)
  Pulssilaserhöyrystys on ohutkalvojen kasvatusmenetelmä, jossa erittäin intensiivisen laserpulssin ja höyrystettävän materiaalin pinnan välisen vuorovaikutuksen johdosta elektroneja, atomeja, ioneja ja partikkeleita irtoaa ...
 • Pihlajamaa, Mari (1991)
  Tämä diplomityö on tehty Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tekstiililaboratoriossa piihappopitoisen viskoosikuidun tuotekehitysprojektin yhteydessä. Piihappopitoinen viskoosikuitu on jo sellaisenaan heikosti palava ...
 • Siren, Mika (1991)
  Tutkimus on tehty Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) Konepajantuotantotekniikan laboratoriossa osana VTT:n projektia "Keraamien liittäminen ja rikkomaton tarkastus". Tutkimuksen tavoitteena oli koota kirjallisuu ...
 • Savijärvi, Ann-Mari (2001-08-22)
  Potentiaalisena nestepakkauskartongin barrier-materiaalina nähdään piipohjainen epäorgaanis-orgaaninen hybridimateriaali, jonka ominaisuuksien ja rakenteen tarkastelu on keskeistä tässä työssä. Kyseisen hybridimateriaalin ...
 • Isoniemi, Jenni (2008-12-03)
  Tutkimus selvitti alussa rajattujen uudelleenkäyttövaihtoehtojen soveltuvuutta Piipon vanhaan tehdasrakennukseen. Soveltuvuutta tarkasteltiin luonnospiirustusten, kustannusarvioiden ja olemassa olevien tarpeiden avulla. ...
 • Viinikkala, Kristian (2005-01-19)
  Diplomityössä tutkittiin imuohjautuvan tuotannon soveltumista asiakasyrityksen piipunvalmistusprosessiin. Massaräätälöinnin tuomat hyödyt ja stabiilimpi prosessi olivat tavoiteltavia etuja tuotannon systemaattisessa ...
 • Pyykkö, Jussi (1987)
  Tämä diplomityö on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa on selvitetty tuotannonohjauksen näkökulmasta asiakaslähtöisen tuotannon ja sen ohjaamisenperusteita, sekä uusimpien alaan liittyvien tekniikoidentoimintaa ja ...
 • Immonen, Hannu (2002-06-05)
  Tässä työssä tarkastellaan impulssivasteen ääretönulotteista realisointia. Hyödyntäen Fourier-sarjojen ja Riesz-spektraalioperaattoreiden rakenteellisia yhtäläisyyksiä esitämme konstruktiivisen teoreettisen menetelmän muun ...
 • Koivisto, Kyösti (1984)
  Minitietokonepohjaiset piirilevyn suunnittelujärjestelmät ovat yleistyneet. Työssä tutkittiin mahdollisuutta käyttää kohdeyrityksen CP/M-pohjaista värigrafiikkajärjestelmää yksinkertaisen suunnittelujärjestelmän pohjana. ...
 • Laukkala, Pekka (1993)
  Kehittyvä piirilevy- ja komponenttiteknologia on johtanut piirilevyparametrien monimutkaistumiseen, kuten johdotustiheyden ja johdinkerrosten lukumäärän kasvuun. Monimutkaisten parametrien manuaalinen käsittely on vaikeaa, ...
 • Varjonen, Saija (2001-12-12)
  Betoniterästen korroosio on yleinen vaurioitumisilmiö betoniteollisuudessa. Korroosio voi alkaa, kun teräksen pinnalla oleva oksidikalvo tuhoutuu. Tämä kalvo voi tuhoutua joko kloridien tunkeutumisen tai betoniin ...
 • Peltola, Sanna (2006-12-13)
  Pikamallinnus (rapid prototyping) on yhteisnimitys useille tekniikoille, joilla voidaan CAD-kuvan perusteella valmistaa kolmiulotteisia kappaleita kerros kerrokselta täysin automatisoidusti. Kirjallisuuskatsauksessa ...
 • Leinola, Pirkko (2005-05-11)
  Tutkimuksen tavoite oli tutkia pikarahtiyrityksen ympäristölähtöisyyden nykytilaa. Työ tehtiin samalla, kun kirjoittaja keräsi yritykselle GRI-yhteiskuntavastuuraportin ympäristöosion tiedot. Ympäristölähtöisyyden ...