.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Jokiniemi, Heikki (1992)
  Rakennusprojektin seuranta käsittää nykyisin lähinnä kustannus-ja aikatauluseurannan. Kustannusseuranta analysoi pääasiassa hankkeen tuloksellisuutta puuttumatta hankkeen toteutuksen tuottavuuteen. Rakennustuotannon ...
 • Valta, Matti (1986)
  Tässä työssä on tutkittu 1990-luvulla tarvittavia ammatillisia oppisisältöjä rakennusalan ammattikoulun rakennusmieslinjan koulutuksessa. Tutkimuksen pääalueet olivat nykyisen ammatillisen koulutuksen kriisipaikat, tarvittavat ...
 • Mertanen, Vesa (2009-01-14)
  Rakennusalan oikeudellistuminen laajenee ja syvenee jatkuvasti. Tämä asettaa uusia vaatimuksia alan toimijoille ja johtaa monitieteellistymiseen. Työn tavoitteena on selvittää Rakennustekniikan laitoksen tarjoamaa oikeudellista ...
 • Huhtala, Ari (1986)
  Tämä tutkimus liittyy TTKK:ssa suoritettuun rakennusalan mittatarkkuustutkimukseen. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää koemittausten avulla paikalleenmittausten tarkkuutta sekä mittauslaitteiden soveltuvuutta ...
 • Siuko, Ulla (2000-11-08)
  Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia mitatun 3D-mallin käyttöä kiinteistönhallinnan eri tilanteissa. Työ suoritettiin kahdessa osassa. Ensin suoritettiin koekohteessa kenttätyöt, kohteen mallinnusmittaus. Mittaustyö suoritettiin ...
 • Rimpiläinen, Hannu (1982)
  Tutkimuksen tavoite on ollut kehittää rakennuksen hankinta- ja käyttökustannusten laskentajärjestelmän rakenne-ehdotus ja tehdä rakennusosien hinnoitteluun soveltuva tietokoneohjelma. Tutkimus palvelee rakennushallitusta ...
 • Matilainen, Jaana (1991)
  Tämä tutkimus oli osa Korjausrakentaminen 1990-tutkimusta.Tämä ns. KORVO 90-tutkimus tehtiin Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen rakennustuotantolaboratoriossa vuosina 1989-1991. KORVO 90-tutkimuksen tavoitteena oli ...
 • Hupanen, Jyrki (1991)
  Diplomityön tavoitteena oli kehittää kohdeyritykselle soveltuva talonrakennusalan kustannusarviointiohjelma. Työssä on perusteellisemmin selvitetty esisuunnitteluvaiheeseen soveltuvaa sähkötöiden arviomenettelyä. Tämä ns. ...
 • Ilola, Juha (1999-03-10)
  Työssä on tarkasteltu rakennusten teknisen kunnon arviointia. Työhön kuuluu selvitys, yleisen kohteen kuntotarkastus, jota voidaan käyttää rakennusten kuntoa arvioitaessa. Selvitystä on sovellettu esimerkkikohteeseen, josta ...
 • Palasrinne, Teuvo (1996-10-16)
  Tutkimuksessa selvitettin mahdollisuuksia parantaa etäisyysmittarillatehtävän huoneiden ja rakennusten mittauksen tarkkuuttatasoituslaskentamenettelyn avulla. Tutkimuksessa osoitetaan, että käytettytilamittausmenetelmä on toimiva.
 • Marjasalo, Anita (2011-05-04)
  Rakennustyömaan vastaavaan työnjohtajaan kohdistuu odotuksia lukuisilta eri tahoilta. Hän toimii yritysjohdon ja työntekijöiden välisenä yhteyshenkilönä lakien, asetusten ja sopimusten asettamien velvollisuuksien mukaisesti. ...
 • Havia, Aki (1986)
  Tutkimuksen tavoitteena on selvittää rakennushankkeen hankintatoimen osatehtävien luonne ja tietokoneen käytön mahdollisuudet eri tehtävissä, ja tulostaa ehdotus rakennustyömaan tietokoneavusteiseksi hankintatoimen ...
 • Leppikorpi, Jorma (1983)
  Tutkimus suoritettiin yhteistyössä Suomen rakennusteollisuusliiton Sisä-Suomen piirin kanssa. Tutkimuksen perusaineiston keräykseen valittiin 20 seurantakohdetta Sisä-Suomen piirin jäsenyritysten rakennuskohteista siten, ...
 • Hanninen, Matti (2015-03-04)
  Rakennusalan tuottavuuden kehittyminen on ollut heikkoa pitkällä aikavälillä. Vuodesta 1975 vuoteen 2005 rakennustuotannon kokonaistuottavuus ei ole käytännössä kasvanut lainkaan. Osasyynä tähän on tuotteen monimutkaistuminen ...
 • Henttonen, Juha (2012-12-05)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää palvelut, joita rakennusvalvontavirastoilla on tarjolla pientalorakennuttajille lakisääteisten tehtäviensä lisäksi. Tämän täydentämiseksi tiedusteltiin pientalorakennuttajilta myös ...
 • Karvonen, Ville (2008-09-03)
  Hankintojen merkitys on kasvanut tuotannon hankintamäärien ja aliurakoinnin lisääntyessä. Nykyään hankintoja toteutetaan yhä enemmän yhteistyössä aliurakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien kanssa. Hankintoja kehittämällä ...
 • Routama, Miikka (2002-02-13)
  Rakennusyritykset ovat siirtymässä kohti asiakasohjautuvaa tuotantoa. Tämä edellyttää tietoa ihmisten todellisista tarpeista ja arvostuksista - asiakkaiden kokemasta arvosta. Työssä selvitettiin asiakkaan kokeman arvon ...
 • Alitalo, Kati (1998-02-11)
  Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää rakennuttajan ja urakoitsijan laatujärjestelmissä esitetyt laadunvarmistuksen menettelyt, jotka liittyvät oleellisesti toisiinsa ja rakennushankkeen kokonaislaatuun. Tavoitteena oli ...
 • Nummelin, Ilkka (2012-12-05)
  Rakennuttajan turvallisuusdokumentit ovat merkittäviä rakennuttajan turvallisuusjohtamisen työkaluja, joiden avulla pyritään parantamaan työntekijöiden sekä kolmansien osapuolten turvallisuutta rakennushankkeen aikana. ...