.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Mäkinen, Timo (1991)
  Ohjelmistoalan laatu- ja tuottavuustaso verrattuna muihin toimialoihin on heikko. Koko tietotekniikka-alan kasvu on taantunut. Kustannusten karsiminen ja laadun parantaminen on alan yritysten elinehto. Eräässä suomalaisessa ...
 • Saarinen, Maija (2008-04-09)
  Diplomityö oli esiselvitys radan routimiskäyttäytymistä koskevassa tutkimuskokonaisuudessa. Työn tavoitteena oli selvittää radan alusrakenteessa käytettyjen materiaalien routimisherkkyyttä. Radan rakennekerroksien routimisesta ...
 • Nyhä, Mikko (2000-06-07)
  Tutkimuksessa tarkasteltiin VR-konserniin kuuluvan kohdeyrityksen suorittaman ratojen kunnossapitotoiminnan nykytilannetta ja kehitettiin havaituille ongelmakohdille ratkaisumalleja. Kunnossapidon nykyinen toimintamalli ...
 • Kaihari, Anna-Maija (1990)
  Tampereen itäpuolella, Toritunjärven ja Jyväskylän moottoriliikennetien välissä, itä-länsisuunnassa on niittyä kasvava laakso, jonne diplomityön aiheena oleva ratsastuskeskus sijoittuu. Työ koostuu alueen yleissuunnittelusta ...
 • Jäntti, Eila (1991)
  Diplomityössä on selvitetty kiinteistökohtaisten vedenkäsittelylaitteiden toimivuutta raudan ja mangaanin poistossa. Tavoitteena oli laatia tavallisilla raakaveden laatuparametreillä määriteltävissä oleva valintaohje ...
 • Pietilä, Jari (2015-01-14)
  Diplomityön tavoitteena oli mallintaa raudoitetun teräsbetonilaatan taivutusta Ansyslaskentaohjelmalla. Laskennassa käytettiin ohjelman versiota 14.0. Laskennan lähtökohtana oli VTT:llä suoritettu koe, jossa raudoitettua ...
 • Jussila, Seppo (2014-04-09)
  Yksikerroksisia kumilevylaakereita käytetään yleisesti betonielementtien liitoksissa tasauslaakereina. Lisäksi tasauslaakeri sallii pienen vaakavoiman ja kiertymän liitoksessa. Hyvin suunnitellussa ja toteutuneessa liitoksessa ...
 • Lukkarinen, Harri (1997-04-16)
  Betonin karbonatisoitumisen käynnistämä raudoitteen korroosio on yksibetonirakenteen käyttöikää lyhentävä tekijä. Työ liittyy laajempaan betonirakenteiden käyttöikätutkimukseen. Tutkimuksen mukaan raudoitteenkorroosionsu ...
 • Paasikivi-Poutanen, Iina (1984)
  Diplomityössä on tarkasteltu suojelukaavan, Vanhan Rauman asemakaavan, kaupunkikuvallista näkemystä ja suojelutavoitteen sisältöä. Toiseksi on esitelty täydennysrakentamisen arkkitehtonisia lähestymistapoja ja näistä ...
 • Väinölä, Janne (2008-05-07)
  Työn tavoitteena oli suunnitella Raumalla kauppakeskuksen vesikatto- ja räystäsrakenteet sekä paneutua tarekmmin niiden toimintaan. Toisena tavoiteena oli luoda kohdeyritykselle valmiita rakennedetaljeja vesikatto- ja ...
 • Tammi, Mervi (2001-03-14)
  Diplomityön aihe on Rauman Seminaarinmäki. Työ liittyy aika ja ajankohtaisuus kaupunkiympäristön parantamisessa -projektiin, jossa tutkittiin Rauman ja Porin kaupunkeja ja niiden reuna-alueita. Lähtökohtana työlle oli ...
 • Mäki, Pekka (2001-05-30)
  Työn aiheena on vanha rautatehtaan kortteli, johon sijoitetaan Åbo Akademin humanistinen tiedekunta. Se perustuu kutsukilpailuvoittoon vuodelta 1997.Kortteli sijaitsee Turussa Piispankadun Tehtaankadun, Kasarmikadun ja ...
 • Myllymäki, Mikko (2015-09-09)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Suomen rautateiden henkilöliikenteen nykytilaa ja arvioida rautateiden henkilöliikenteen kysyntään vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään eri kotimaisten toimijoiden ...
 • Mali, Jouni (1999-02-10)
  Työ liittyy TTKK:n geotekniikan laboratorion poraamalla asennettaviapaaluja koskevaan tutkimukseen. Tavoitteena oli etsiä yksinkertainenmitoitusmenetelmä kaksoisputkipaaluperutuksen suunnittelemiseksi.
 • Reinivaara, Riku (1992)
  Valtionrautateiden uudet turvalaitejärjestelmät rakennetaan pääasiassa tietokonepohjaisina. Työssä pyritään luomaan yhtenäinen optimaalinen malli erikokoisille virransyöttöjärjestelmille. UPS-laitteiden kahdennuksen tarpeen ...
 • Saarinen, Laura (1997-05-14)
  Työ on maankäyttöön liittyvä suunnitelma Vaasan keskustan rautatieympäristöön.
 • Granqvist, Jani (1998-02-11)
  Tutkimuksessa tarkastellaan jätehuoltoalan tämän hetkistä ja tulevaa tilaa Suomessa sekä uusien rautatiekuljetuksiin tukeutuvien hyötyjätteiden kerätys- ja kuljetusjärjestelmien mahdollisuuksia kierätysalalla. Yksi työn ...
 • Savolainen, Silja (2008-05-07)
  Suomen radanpitäjä, Ratahallintokeskus (RHK), tekee 4-5 vuoden välein radanpidon ja rautatieliikenteen pitkän aikavälin suunnitelman (PTS). Uusin suunnitelma, Rautatieliikenne 2030, ottaa huomioon radanpidon lisäksi myös ...
 • Salkonen, Riikka (2008-10-08)
  Täsmällisyyden mittaaminen palvelee useita tarkoituksia. Täsmällisyyttä voidaan pitää rautateiden laadun mittarina, täsmällisyysmittaus voi palvella suunnittelua yksittäisissä projekteissa tai koko verkkoa koskettavassa ...
 • Heikkilä, Markus (2006-02-08)
  Korjaushankkeen kohteena on Tampereella sijaitseva VVO Asunnot Oy:n omistama rakennus, Rautatienkatu 12. Talo on rakennettu kolmessa vaiheessa vuosina 1950-1955. Rakennus koostuu kolmesta eri siivestä, joita ovat korkea ...