.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Aro, Petri (1991)
  Voimalaitosautomaation vaatimukset automaatiojärjestelmän käyttövarmuudelle ovat kasvaneet laitoskoon kasvun mukana. Automaatiolta vaaditaan sekä turvallista toimintaa että hyvää käytettävyyttä. Nämä vaatimukset ovat ...
 • Keski-Opas, Jarmo (1991)
  Tässä työssä on kehitetty rakennusten energia-analyysiohjelmaan TASE lattialämmityksen laskentamenetelmä. Sillä on tutkittu lattialämmityksellä varustetun pientalon lämpödynamiikkaa. Lattian lämmönsiirto lasketaan ...
 • Väänänen, Kimmo (1985)
  Työssä on aluksi käsitelty värähtelevien paineiskujen teoriaa ja laskentamenetelmiä sekä esitelty niiden vaimentamismenetelmiä ja -laitteita. Eri vaimennusmenetelmien tehokkuutta on tarkasteltu laskentaesimerkin avulla. ...
 • Kinnari, Lasse (2009-03-04)
  Työn tavoitteena oli kehittää teollisuuteen värähtelyn vaimennusmateriaali elastisten epoksimateriaalien pohjalta. Työ kuuluu projektiin ”HAMARA – Värähtelyenergian hallinta uusien materiaalien ja rakennevaihtoehtojen ...
 • Karvonen, Aki (1992)
  Tässä diplomityössä tutkitaan palkki- ja laattarakenteiden tärinälähteitä, vaimennuskohtia ja kuinka siirtyvän värähtelyenergian suuruutta voidaan arvioida mittaamalla värähtelyintensiteettiä. Värähtelyintensiteetin ...
 • Laine, Ilari (1986)
  Tämän työn lähtökohtana oli koneen suunnittelun laitoksella aloitettu teknologian kehittämiskeskuksen (TEKES) rahoittama projekti värähtelykulumisen tutkimisesta. Projektissa tarvittiin koelaitteistoa, jolla voitiin tutkia ...
 • Pohjonen, Petri (1982)
  Työssä on tarkasteltu värähtelymittausta vesiturbiinien kunnossapidon kannalta. Vesiturbiinien kunnon arviointi ja mahdollisten vikojen ennakointi ovat jatkuvan sähkön tuotannon perusedellytyksiä. Kaikkien kohdeyrityksen ...
 • Lehtinen, Reijo (1994)
  Kunnonvalvonnalla parannetaan prosessiteollisuuden toimintavarmuutta ja saavutetaan säästöjä huoltokustannuksissa. Tämä työ on osa laajempaa pyörivien koneiden reaaliaikaisen kunnonvalvonnan projektia, jonka tavoitteena ...
 • Happonen, Janne Marko Ensio (2010-06-02)
  Suurilla yrityksillä on usein 5-15 avainprosessia, joista voidaan rakentaa prosessikuvaus. Prosessien kuvaaminen on tärkeää, koska prosessit kuuluvat yritysten liiketoiminnan ytimeen. Varaosaliiketoiminta kuuluu ...
 • Pekkarinen, Tatu (2009-02-04)
  Tässä työssä tutkittiin varaosavaraston merkitystä tuotantolaitoksen käyttövarmuuden ja kunnossapidon kustannusten kannalta. Työssä pyrittiin optimoimaan varaosavarastoon sidotun pääoman määrä käyttövarmuustekijät huomioon ...
 • Lönnblad, Riina (2008-01-16)
  Diplomityön tarkoituksena oli suunnitella ja mallintaa liuosjäähdytysyksikkö, jolla voidaan jäähdyttää liuosta, kun ympäristön lämpötila on korkea ja liuoksen jäähdytystarve vaihtelee nopeasti. Suunnittelun lähtökohtana ...
 • Kortesmaa, Markku (1984)
  Tuotantolaitosten materiaalin käsittelyssä muodostavat oman alueensa kuormalavoille lavattujen tavaroiden automaattiset käsittelyjärjestelmät. Kohdeyritys on kehittänyt kuljetinjärjestelmiään diplomitöiden avulla. Ensimmäisen ...
 • Paakkonen, Jouni (2009-03-04)
  Työn tarkoituksena oli tuoda esiin puutteita varastologistiikassa ja etsiä syitä siihen, mistä nämä ongelmat johtuivat. Tutkimuksessa pyrittiin ottamaan varastologistiikan kehittämisessä huomioon kunnossapidollinen näkökulma. ...
 • Jori, Marko (2001-04-11)
  Tutkimuksen tuloksena kehitetään nykyaikaisen pakastevaraston olosuhteisiin parhaiten sopiva tekninen malli varastonhallinnan tehostamiseksi automaattisella tunnistus- ja tiedonkeruujärjestelmällä. Uuden järjestelmän ...
 • Karp, Hannu (2009-01-14)
  Nykyaikaisen varastotoiminnan perusedellytys on varastonhallintajärjestelmä (WMS, Warehouse Management System), joko itsenäisenä tai osana laajempaa toiminnanohjausjärjestelmää (ERP, Enterprise Resource Planning). Työssä ...
 • Rantanen, Minna (2010-11-03)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää, millä mittareilla voidaan parantaa Oraksen Raumalla sijaitsevan valmistuotevaraston ohjausta. Tämän selville saamiseksi kartoitettiin varaston ongelmakohtia, varaston nykytilaa ...
 • Saario, Anne (2006-01-18)
  Varastointi on fyysisiä tuotteita tuottavissa yrityksissä lähes välttämättömyys. Kysynnän heilahdellessa varastot takaavat toimitusvarmuutta. Varastointi aiheuttaa kuitenkin huomattavia kustannuksia yrityksille. Se ei ...
 • Piikkilä, Harri (1990)
  Hydrauliikan ja automatiikan laitoksella on vuodesta 1984 lähtien ollut käynnissä Suomen Akatemian rahoittama tutkimusprojekti, jonka tarkoituksena on kappaletavaratuotannon suunnittelumenetelmien kehittäminen. Automaation ...
 • Vanhakylä, Juhani (2011-09-07)
  Tässä työssä ratkaistiin erään metalliyrityksen ongelmatilanne tuotannon jatkuvuuden takaamiseksi kokoonpanolinjalla keskittyen varastovalvonnan parantamiseen. Yrityksen jo entuudestaan olevaa vanhaa varastovalvontajärjestelmää ...
 • Tirilä, Antti (2003-05-07)
  A software product line is a set of software systems (a product family) that share a common software architecture and a set of reusable components. One of the most challenging aspects of software product lines is variability ...