.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Oksanen, Pirjo (1982)
  Tienpidon yleisiä toimintalinjoja toteutetaan pitkäjännitteisellä suunnittelulla, josta Suomessa huolehtii liikenneministeriön alaisena toimiva tie- ja vesirakennuslaitos. Tie- ja vesirakennuslaitoksen toiminnan ...
 • Lindberg, Pertti (1984)
  Tässä työssä tutkittiin tiiliin ja laasteihin lämpötilavaihteluiden vaikutuksesta syntyviä muodonmuutoksia ja pyrittiin selvittelemään huokoisuuden merkitystä syntyviin muodonmuutoksiin. Lämpötilavaihteluiden vaikutuksesta ...
 • Sulankivi, Henri (1993)
  Tutkimuksessa on kokeellisesti selvitetty tiililaatan vaikutusta taustabetonin karbonisoitumiseen ja tutustuttu kirjallisuuden avulla tutkimusmenetelmiin, joilla betonin karbonisoitumisnopeutta voidaan arvioida. Pinnoitetun ...
 • Reijonen, Suvi (2001-06-06)
  Työn tavoitteena oli kehittää mittari, jolla voidaan selvittää ja selkeyttää tiimin ja esimiehen välistä työnjakoa sekä valtuuksien ja vastuiden jakoa yrityksen tuotantolaitoksella. Kehitetyn mittarin perusteella määritettiin ...
 • Rellman, Ismo (2006-10-18)
  Diplomityö perustuu Tampereen kaupungin kiinteistötoimen vuonna 2004 järjestämään Vehmaisten tontinluovutuskilpailuun tehtyyn ehdotukseen. Kilpailukohteena olivat Vehmaisissa Kaukajärven rantaalueelIa sijaitsevat tontit ...
 • Mäkinen, Riku-Matti (1992)
  Diplomityön tarkoituksena oli tutkimuksen alkuvaiheessa rakentaa kohdeyritykseen ISO 9000-mukainen laatujärjestelmä ja laatukäsikirja työ- sekä menettelytapaohjeineen. Työn edetessä tutkimus laajennettiin käsittämään ...
 • Kannosto, Jonna (2004-06-09)
  Dieselmoottoreiden päästöt koostuvat suurimmalta osin noesta ja hiiliyhdisteistä. Ihmisen terveyteen, ilmanlaatuun sekä ilmastoon vaikuttavat hiukkasten elinaika, niiden kulkeutuminen ilmakehässä ja niiden valontaitto-om ...
 • Paukio, Rosa (2012-06-06)
  Diplomityöni tarkastelun kohteena on Turun Tikkumäen vanha tehdasmiljöö ja sen uudisrakentaminen. Työssäni esitän vaihtoehtoisien suunnitelmien avulla erilaisia massoittelun sekä erityisasumisen muotoja alueella. ...
 • Ylönen, Katri (2008-06-04)
  Diplomityö pohjautui Vantaan seurakuntayhtymän vuonna 2006 järjestämään Tikkurilan kirkon ja seurakuntakeskuksen yleiseen arkkitehtuurikilpailuun tehtyyn ehdotukseen. Kilpailun tarkoituksena oli löytää Tikkurilan keskustaan ...
 • Karhumaa, Esa (1991)
  Diplomityön aihe on Tikkurilan teatteritalo. Vantaan kaupunki on laatinut 62 kaupunginosan asemakaavan, joka on vahvistettu 12.12.1984. Asemakaavassa on varattu tontti teatterirakennusta varten. Alue sijaitsee Tikkurilan ...
 • Launis, Tapani (2006-09-15)
  The aim of this study is to prove at a general theoretical level that by means of the notion of the ‘virtual’, we can explain and understand the phenomena of our complex modern society and its living environment in a better ...
 • Räsänen, Markku (1992)
  Puhelinverkon kuormittumisasteen kasvaessa on pyrkimys kohti yhä tehokkaampaa tilaajaverkon hyväksikäyttöä. Nykyaikaiset signaalinkäsittelymenetelmät tarjoavat mahdollisuuden nostaa tilaajaverkon kupariparikaapeleilla ...
 • Lunnas, Teppo (1983)
  Tässä työssä on tarkasteltu nykyisen puhelintilaajaverkon digitalisointia ja siihen liittyviä ongelmia. Tutkimuksen kohteena on ollut kohdeyrityksen tilaajaverkko. Työhön kuuluu sekä lähdemateriaaliin että TKPL:n tilaajaverkossa ...
 • Haipus, Lauri Juhani (2015-04-08)
  Rakennushanke, jolla tilaaja hankkii tiloja käyttäjiä varten, voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Eri tapoja kutsutaan toteutusmuodoiksi. Eri toteutusmuodoilla on omat hyvät ja huonot puolensa. Näin ne soveltuvat eri ...
 • Koskinen, Minna (2011-10-05)
  Mitä on miniarkkitehtuuri? Mitä merkitystä sillä on kaupunkiympäristössä? Nämä kaksi kysymystä muodostavat rungon tälle diplomityölle. Työn ensimmäisessä osassa niitä pohditaan kirjallisesti historiallisten ja nykyaikaisten ...
 • Pylkkänen, Kaisa (2015-01-14)
  Luonnonilmiöt, kuten tuuli, myrsky ja lumikuormat, aiheuttavat sähkönjakeluverkkoon laajoja suurhäiriöitä jopa useita kertoja vuodessa. Sähköverkko on yksi yhteiskunnan kriittisimmistä infrastruktuureista ja sen häiriöt ...
 • Kapanen, Lasse (2013-09-04)
  Lämpöä ja sähköä tuottavat voimalaitokset ovat yhteiskunnan kulmakivi. Voimalaitoksia tarvitaan asutuksen ja teollisuuden läheisyyteen, mutta niiden suunnitteleminen on haasteellista ja työlästä. Laitosten suunnittelun ...
 • Leppäkoski, Jari (1990)
  Työssä on suunniteltu tilasäätöjärjestelmä voimalaitoksen tärkeimpien pääsuureiden säätöön. Voimalaitoksen sijasta on laitoksen mallinnukseen käytetty kattavaa simulaattoria. Työssä on tutkittu deskreetin tilasäätimen ...
 • Hirvonen, Jari (1996-09-18)
  Positroniemissiotomografia on menetelmä, jolla voidaan tutkia aivojenfysiologista toimintaa ja paikallistaa aktivoitumista ulkoisen ärsykkeenjohdosta. Työn tavoitteena oli kirjallinen selvitys siitä, mitentilastollista ...