.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hämäläinen, Mika (2008-02-06)
  Laadunvarmistus on kriittinen osa tietoturvallisen ohjelmiston toteutusta. Tehokkaat ja kattavasti käytetyt verifiointimenetelmät edesauttavat virheiden löytymisen ohjelmiston varhaisessa kehitysvaiheessa. Tämä pienentää ...
 • Tiitinen, Tommi (2014-12-03)
  Teollisuustuotantokoneisto tarvitsee menestyäkseen jatkuvuutta ja tehokkuutta. Tavoitteisiin pyritään rakentamalla automaatiojärjestelmiä, jotka voivat parhaimmillaan moninkertaistaa tuotantokapasiteetin samalla, kun ...
 • Kolehmainen, Kauko (1993)
  Tietotekniikan merkitys organisaatioille on jatkuvasti kasvanut. Riippuvuus tietotekniikasta johtaa tietoturvallisuuden merkityksen kasvuun. Paikallisverkko on yleistynyt tietojenkäsittely-ympäristönä. Paikallisverkon ...
 • Haapala, Jouni (1992)
  Tietoturvaa voidaan parantaa käyttämällä apuna tietoturvaohjelmia. Niiden merkitys korostuu organisaation koon kasvaessa, sillä yhtenäiset organisaation laajuiset tietoturvamenetelmät ovat tietoturvallisuuden perusta. ...
 • Ilvonen, Ilona (2006-07-06)
  Tietoturvallisuus on ajankohtainen teema niin kansainvälisessä kuin kotimaisessakin tutkimuksessa ja kirjallisuudessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää pirkanmaalaisten tietointensiivisten pk-yritysten ...
 • Lähdeniemi, Noora (2014-01-15)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko uudenlaisten työskentelytapojen menetelmien käytöllä vaikutuksia tietotyön kognitiiviseen ergonomiaan. Tavoitteena oli kolmen testimenetelmän avulla tutkia, voisivatko ...
 • Himberg, Sannamari (2014-02-05)
  Tietotyö, tietotyön tuottavuus ja organisaation oppiminen ovat jo pitkään tutkittuja asioita. Niitä ei kuitenkaan erityisen paljon ole tutkittu projektiympäristön kontekstissa ja nimenomaan käyttäen näkökulmana yksilön ...
 • Ahrenberg, Hans (2013-08-14)
  Tutkimuksessa keskitytään tietovarasto- ja raportointijärjestelmien testaukseen. Tietovarastojärjestelmät mahdollistavat raportoinnin, jolla pyritään vastaamaan organisaatioiden kasvaviin informaatiotarpeisiin. Vaikka ...
 • Sipponen, Jari (1994)
  DataNet on kohdeyrityksen yritysasiakkaille tarjoama lähiverkkojen yhdistämispalvelu. Yhdistettävät lähiverkot ovat yrityksen eri paikkakunnilla sijaitsevia toimipisteverkkoja. Lähiverkkojen yhdistäminen tapahtuu kytkemällä ...
 • Laaksonen, Mika (2000)
  Tämä diplomityö käsittelee tietoverkon tietoturvallisuutta ja sen mittaamista. Erityisesti keskitytään TCP/IP-verkon tietoturvallisuuden mittaamiseen.Työn teoreettisessa osassa selvitetään miten tietoverkkojen tietoturvallisuuden ...
 • Hakkarainen, Kari (2007-01-17)
  Suomessa hävittäjien toimintaa johtaa komentokeskuksessa oleva taistelunjohtaja. Taistelunjohtajien ja lentokoneiden välillä tiedonsiirtoon käytetään tietovuojärjestelmää. Ohjaajat harjoittelevat lentämistä ja hävittäjätaktiikkaa ...
 • Oksanen, Pirjo (1982)
  Tienpidon yleisiä toimintalinjoja toteutetaan pitkäjännitteisellä suunnittelulla, josta Suomessa huolehtii liikenneministeriön alaisena toimiva tie- ja vesirakennuslaitos. Tie- ja vesirakennuslaitoksen toiminnan ...
 • Lindberg, Pertti (1984)
  Tässä työssä tutkittiin tiiliin ja laasteihin lämpötilavaihteluiden vaikutuksesta syntyviä muodonmuutoksia ja pyrittiin selvittelemään huokoisuuden merkitystä syntyviin muodonmuutoksiin. Lämpötilavaihteluiden vaikutuksesta ...
 • Sulankivi, Henri (1993)
  Tutkimuksessa on kokeellisesti selvitetty tiililaatan vaikutusta taustabetonin karbonisoitumiseen ja tutustuttu kirjallisuuden avulla tutkimusmenetelmiin, joilla betonin karbonisoitumisnopeutta voidaan arvioida. Pinnoitetun ...
 • Reijonen, Suvi (2001-06-06)
  Työn tavoitteena oli kehittää mittari, jolla voidaan selvittää ja selkeyttää tiimin ja esimiehen välistä työnjakoa sekä valtuuksien ja vastuiden jakoa yrityksen tuotantolaitoksella. Kehitetyn mittarin perusteella määritettiin ...
 • Rellman, Ismo (2006-10-18)
  Diplomityö perustuu Tampereen kaupungin kiinteistötoimen vuonna 2004 järjestämään Vehmaisten tontinluovutuskilpailuun tehtyyn ehdotukseen. Kilpailukohteena olivat Vehmaisissa Kaukajärven rantaalueelIa sijaitsevat tontit ...
 • Mäkinen, Riku-Matti (1992)
  Diplomityön tarkoituksena oli tutkimuksen alkuvaiheessa rakentaa kohdeyritykseen ISO 9000-mukainen laatujärjestelmä ja laatukäsikirja työ- sekä menettelytapaohjeineen. Työn edetessä tutkimus laajennettiin käsittämään ...
 • Kannosto, Jonna (2004-06-09)
  Dieselmoottoreiden päästöt koostuvat suurimmalta osin noesta ja hiiliyhdisteistä. Ihmisen terveyteen, ilmanlaatuun sekä ilmastoon vaikuttavat hiukkasten elinaika, niiden kulkeutuminen ilmakehässä ja niiden valontaitto-om ...
 • Paukio, Rosa (2012-06-06)
  Diplomityöni tarkastelun kohteena on Turun Tikkumäen vanha tehdasmiljöö ja sen uudisrakentaminen. Työssäni esitän vaihtoehtoisien suunnitelmien avulla erilaisia massoittelun sekä erityisasumisen muotoja alueella. ...