.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Riihimäki, Samuli (2008-04-09)
  Diplomityössä tutkittiin laskentaohjelman soveltuvuutta raskaan kaluston akseliston voimansiirron laskentaan. Tarkastelun kohteena oli akseliston voimansiirron hammastettujen komponenttien materiaali-, pintakäsittely-, ...
 • Sällinen, Marko (2000-04-12)
  Kommunikaattoreilla on tavallisiin matkapuhelimiin verrattuna lisäominaisuuksia, näistä johtuu, että niiden virrankulutus on huomattavasti suurempi kuin tavallisten matkapuhelimien. Kustannussäästöjen saavuttamiseksi ...
 • Hallivuori, Jari (1994)
  Tässä diplomityössä on tutkittu Seinäjoen alueen tehotariffiasiakkaiden sähkön käyttöä ja tehostamismahdollisuuksia. Merkittävimmän osan työstä muodostaa 23 asiakkaalle tehty kuormitustutkimus, jonka perusteella pyrittiin ...
 • Hakala, Harri (1984)
  Viime vuosina useat valmistajat ovat tuoneet markkinoille tehotransistoreita, joiden jännitteen kesto mahdollistaa niiden käytön tavanomaiselle 220/380V:n jakelujännitteelle tarkoitettujen moottoreiden syöttöön. ...
 • Pakarinen, Arvo (1986)
  Tämän työn tarkoituksena oli suunnitella ja rakentaa suurille virta- ja jännitearvoille tarkoitettu tehotransistoritesteri, jolla voidaan tutkia transistorin eri parametrien vaihtelua eri toimintaolosuhteissa ja parametrien ...
 • Piironen, Jarmo (1996-04-17)
  Kohdeyrityksen tuotantoprosesseissa syntyy hukkalämpöä. Jätelämmönhyödyntämisessä on ollut vaikeuksia löytää jätelämmölle ympärivuotistakäyttöä. Tutkimuskohteena on peittauslinjan, sinkityslinjan sekämuovipinnoituslinjan ...
 • Eronen, Pekka (2014-06-04)
  Työssä perehdytään UPM-Kymmene Oyj:n Rauman tehtaiden keskijänniteverkon oiko- ja maasulkusuojaukseen ja näiden toiminnan selektiivisyyden tarkasteluun. Lähtökohtana on ollut selvittää tehtaalla ilmenneiden epäselektiivisten ...
 • Aho, Anttiolli (2007-12-10)
  Tehtävänpurkujärjestelmät ovat nousseet merkittävään rooliin nykyaikaisessa sotilaslentäjien koulutuksessa. Aikaisemmin hyödynnetty tähtäinkamera on korvautunut monipuolisella tehtäväntallennusjärjestelmällä, joka käyttää ...
 • Peltonen, Markus (2007-03-14)
  Tutkimuksen päätavoitteena oli tehtäväsuunnitelmien kehittäminen työmaaoloihin. Työvaiheiden osalta tutkimuksen piiriin kuuluvat paikallavalettu perustus, Soklex-perustusjärjestelmä, betoni- ja puuelementtirunko sekä ...
 • Äystö, Johanna (2015-12-09)
  Tämän diplomityön tavoitteena on kehittää tehtäväsuunnittelun asemaa Skanska Talonrakennus Oy:ssä selvittämällä suurimmat esteet tehtäväsuunnittelun jalkauttamisen onnistumisessa ja etsimällä keinot näiden esteiden ...
 • Ahosuo, Reetta (2013-05-15)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli kehittää hoidon ja ylläpidon välistä yhteistyötä tienpidossa. Työ oli rajattu käsittelemään kuivatusta ja paikkausta päällystetyllä tieverkolla. Tavoitteena oli tutkia kuivatuksen ja ...
 • Kutinlahti, Lauri (2012-09-05)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekniikan akateemisten ammattikunnassa vallitseva ilmapiiri yrittäjyyttä kohtaan, yrittäjyysaikomukset sekä yrittäjyyden esteitä ja kannusteita. Tutkimus suoritettiin Tekniikan ...
 • Mänty, Virve (1994-10-19)
  Analyysi oppilaitoksen laadunhallinnan nykytilanteesta sekä toimenpide-ehdotuksia SFS-ISO 9000 laatujärjestelmän rakentamista varten. Kriittisten toimintojen määrittelyssä noudatetaan SFS-ISO 9004-2 -standardin ohjeita. ...
 • Aalto, Hannu (2009-05-06)
  Työn tavoitteena oli selvittää teknisen tietämyksenhallinnan sovellettavuutta mikroyrityksiin sekä teknisen tietämyksenhallinnan järjestelemän soveltamista rajoittavia tekijöitä ja vaatimuksia. Tutkimuksessa käsitellään ...
 • Tuominen, Risto (1982)
  Työssä tarkastellaan työjärjestelmien/-prosessien ja teknisten laitteiden työturvallisuuden tutkimista sen rakennetta, sisältöä, menetelmiä ja tietolähteitä. Samalla kehitetään yleinen systemaattinen toimintamalli järjestelmien ...
 • Tyynelä, Pentti (1990)
  Tutkielmassa kuvataan ja analysoidaan toimintatutkimusprojektia, jonka tarkoituksena on määritellä tietojärjestelmä kohteena olevaan toimistoon lähtökohtana käyttäjä. Näkökulma on sosiotekninen ja työ on toteutettu ...
 • Toijonen, Jari (2013-11-08)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee teknisten määräysten ja ohjeiden vaikutuksia rakennuksen kantavassa rungossa pääasiallisesti käytettyihin materiaaleihin. Päärakennusmateriaaleilla tässä tapauksessa tarkoitetaan betonia, terästä ...
 • Aaltonen, Laura-Kaisa (2014-04-09)
  Tämä diplomityö on tehty osana projektia ”Uusiomuovin vaikutukset valmistusprosessiin, tuotteiden ominaisuuksiin ja käyttöön”. Diplomityö keskittyy teknisten muovien mekaaniseen kierrätykseen ja menetelmiin, joilla voitaisiin ...
 • Alaranta, Maria (2006-09-13)
  Teollisessa pesussa, kuten autojen pesukoneissa käytettävät harjat likaantuvat käyttöolosuhteissa. Tämän diplomityön tavoitteena oli löytää oikea kemikaali ja oikea pesumenetelmä harjojen puhtauden edistämiseksi. Likaantumiseen ...
 • Kurlin, Ari (2014-09)
  Teknisten tieteiden tiedekunnassa päätettiin keväällä 2014 tehdä selvitys tiedekunnan opiskelijoiden opintojen etenemisestä lukuvuonna 2013–2014. Erityisenä kiinnostuksen aiheena oli 55 opintopisteen saavuttaminen opinnoissa, ...