.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hiekkanen, Jussi Mikael (2015-04-08)
  Tämän työn tavoitteena on tarkastella uuden tuotteen suunnittelua kokoonpantavuuden näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkastellaan kokoonpantavuuden eri käsitteitä ja kokoonpanon kannalta huomioitavia seikkoja suunnitteluvaiheessa ...
 • Aaltonen, Anne (1991)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia eri luokittelumenetelmien vaikutusta kuormituskertymään ja sitä kautta kestoikäennusteeseen. Tarkoituksena oli myöskin vertailla eri menetelmiä ottaa kuormituksen keskijännitys ...
 • Mokka, Janne (1997-12-10)
  Työ liittyy TEKES:in, TTKK:n ja teollisuuden rahoittamaan projektiin, jossa kehitetään yleiskäyttöistä virtavälipiirillistä PWM-tekniikkaa. Työssä esitellään vaihtelevanopeuksisten tuulivoimakäyttöjen etuja perinteisiin ...
 • Uusi-Rauva, Tommi (2006-08-16)
  Tutkimuksen kohteena oli pirkanmaalainen teknisen tukkukaupan pk-yritys. Tutkimusongelmana ja päätavoitteena oli vaihto-omaisuuden hallinnan parantaminen teknisen tukkukaupan pk-yrityksessä. Tutkimus oli luonteeltaan ...
 • Ollila, Tapio (1991)
  Työn tarkoituksena oli tutkia vaihtoehtoisia tapoja kohdeyrityksen Pihtiputaan 110/20kV:n sähköaseman varasyöttötilanteiden hallitsemiseksi 90-luvun loppuun asti. Tähän päätavoitteeseen liittyen tuli laatia valittua ...
 • Tolonen, Jenny (2011-10-05)
  Toimitusvarmuuskriteeristössä on määritelty tavoitetasot asiakaskohtaisille vikakeskeytyksien kokonaiskestolle (h/a) sekä lyhyiden keskeytyksien lukumäärille (kpl/a). Tavoitetasot on määritetty erikseen kaupunki-, taajama- ...
 • Reinikka, Tapio (1985)
  Työssä suunnitellaan alustavasti 300 kV:n vaihtojännitekoestuksen automatisointi. Suunnittelun perustaksi selvitetään koepaikan alkuperäinen rakenne ja toiminta automatisointia koskevin osin sekä määritellään mitä ...
 • Karjanoja, Matti (1986)
  Suomen rakennustaiteen museon ja Taideteollisuusmuseon muuttaessa Helsingin Kaartinkaupunkiin, sovittiin niiden väliselle rakentamattomalle alueelle tulevasta laajennusosasta. Samalla laajennus toimii itsenäisenä riittävän ...
 • Nieminen, Piia (2011-06-08)
  Biohajoamattomina yhdisteinä tässä työssä tutkittiin kaatopaikkavettä ja lääkeaineita. Yhdisteet haluttiin muuttaa esikäsittelyn avulla biohajoavampaan muotoon. Jätevedet, joissa yhdisteita esiintyy, voidaan puhdistaa ...
 • Järvenpää, Jorma (1981)
  Työ on tehty pääosin kirjallisuustutkimuksena, ja siinä selvitetään tavallisimpia käytössä olevia vaikeasti syttyviä hydraulinesteitä. Käsiteltävät nesteet ovat: - öljyä vedessä emulsio (HFA) - vettä öljyssä emulsio (HFB) ...
 • Rekunen, Taina (2014-11-05)
  Koulutuksen järjestäjä on velvoitettu arvioimaan antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta osana laadunhallintaa, joka perustuu koulutuksen järjestäjän valitsemaan toimintajärjestelmään. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli ...
 • Lähteenmäki, Mika (1997-03-19)
  Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella vakavasti vaurioituneensandwich-elementtijulkisivun korjauksen taloutta. Tutkimus rajattiinkoskemaan suomalaisia asuinkerrostaloja.
 • Piironen, Jarkko; Vinha, Juha (2010)
  Tampereen teknillisellä yliopistolla on tutkittu uudentyyppistä energiatehokasta kuivanapitolämmitystä, joka soveltuu epäjatkuvassa käytössä olevien vapaa-ajan asuntojen lisäksi mahdollisesti mm. maatalous- ja teollisuus ...
 • Piironen, Jarkko (2010-09-08)
  Tampereen teknillisellä yliopistolla on tutkittu uudentyyppistä energiatehokasta kuivanapitolämmitystä, joka soveltuu epäjatkuvassa käytössä olevien vapaa-ajan asuntojen lisäksi mahdollisesti mm. maatalous- ja teollisuus ...
 • Salomaa, Sinikka (1991)
  Tässä työssä on tarkasteltu valaistuksen suunnittelua ja laadittu ohje suunnitteluprosessin tarkoituksen mukaiselle etenemiselle. Aiheen laajuuden vuoksi on rajoituttu tarkastelemaan lähinnä toimistojen valaistusta. Käytetyt ...
 • Juuso, Jarmo (1994)
  Kiristyvä kilpailu ja tuotantokustannusten alentamisvaatimukset ovat lisänneet yritysten mielenkiintoa tuotannon laadunohjauksen tehostamiseen. SPC (Statistical Process Control) on laadunvarmistustapa, jossa prosessia ...
 • Lindberg, Olavi (1985)
  Työssä tutkitaan rengasmuottien valmistusta sekä ongelmia muoteissa vaaditun mitta- ja muototarkkuuden saavuttamisessa. Valmistusmenetelmänä on valaminen. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti säteittäisesti liikkuvista ...
 • Ikonen, Jukka (1981)
  Työn tarkoituksena on tarkastella yleisessä osassa tekijöitä, jotka vaikuttavat valu- ja levyrakenteen vertailutilanteeseen. Yleinen tarkastelu käsittää materiaalien, rakenteiden ja valmistuksen vertailut. Sovellutusosassa ...
 • Hakonen, Maija (2011-04-06)
  Mobility is willingness to move along with potential and realized movement rather than just physical movement of vehicles, people and goods. Along with transport and infrastructure it encompasses people’s and road users’ ...
 • Tammisto, Petteri (1990)
  Valimoiden on nykyisessä kiristyvässä kilpailutilanteessa pystyttävä toimittamaan korkealaatuisia, asiakkaiden vaatimukset tyydyttäviä valuja nopeasti ja edullisesti. Tässä työssä on tutkittu mahdollisuuksia saavuttaa nämä ...