.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Houni, Janne (2015-05-06)
  Lääkeaineiden valmistuksessa, kuten kemianteollisuudessa yleensäkin, työntekijöiden ammattitaito on teknisen suunnittelun ohella tärkeä tuotannon turvallisuutta varmistava osa-alue. Esimerkiksi turvalliset työtavat, ...
 • Hakulinen, Sami (1997-12-10)
  Ohjelmistojen laatuun liittyvät ongelmat muodostavat keskeisen osanohjelmistotyön kustannusrakenteessa. Työssä tutkitaan testaustalaadunvarmistuksen osana. Tavoitteena on luoda perusteita kohdeyrityksentestausjärjestelmän ...
 • Hirvi, Jukka (2010-12-08)
  Yritykset ympäri maailmaa osoittavat kasvavaa kiinnostusta turvallisuuskulttuuria kohtaan pyrkimyksenään vähentää onnettomuuksia ja luodakseen turvallisempaa työympäristöä. Kiinnostus turvallisuuden takaamiseen korostuu ...
 • Tikkanen, Kati (2009-09-09)
  Tarkoituksena oli luoda kohdeyritysten turvallisuusjohtamisen tueksi työturvallisuus- ja työterveysinformaatiota hallitsevan tietokannan tarvekartoitus ja sen pohjalta sisällön määrittely. Työn ohjenuorana pidettiin OHSAS ...
 • Kantsila, Minna (2000)
  Tutkimuksen kohdeyrityksenä oli Metsä-Serlan Takon kartonkitehdas, joka valmistaa kolmella kartonkikoneella päällystettyä kolmikerroksista taivekartonkia. Yrityksen nykyisiä turvallisuustoimintamalleja verrattiin standardin ...
 • Vainio, Pasi (1993)
  Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen johdosta suomalaiseen työsuojelulainsäädäntöön on tehty tarkennuksia. Yrityksiltä vaaditaan mm. työsuojelun toimintaohjelmaa turvallisuuden ja terveyden edistämiseksi työpaikoilla. ...
 • Korvenoja, Anita (2007-06-06)
  Diplomityön tavoitteena oli laatia kohdeyritykselle alihankkijan HSE-käsikirja kansainvälisille rakennus- ja asennustyömaille ja vertailutaulukko eri maiden lainsääfännöistä valittujen aiheiden osalta. Lisäksi tavoitteena ...
 • Idänheimo, Sami (2008-03-05)
  Työturvallisuutta ohjataan nykyisin useilla eri säädöksillä. Työssä käytettävien koneiden, prosessien ja järjestelmien osalta säädösten tarkoitus on saattaa riski tasolle, jossa se on hyväksyttävissä. Riskiä voidaan pienentää ...
 • Franssila, Tommi (1996-04-17)
  Tavoitteena oli tutkia purun, hakkuutähdehakkeen ja kokopuuhakkeensoveltuvuutta palaturveauman ja jyrsinturveauman suojaamiseen varastoinninaikana tapahtuvia häviöitä vastaan.
 • Sauni, Simo (1981)
  Suomessa polttoturvetta käytetään useassa voimalaitoksessa. Turpeen polton yhteydessä syntyy huomattava määrä lentotuhkaa ja tämän vuoksi lentotuhkalle on etsitty hyödyllistä käyttöä. Samalla voitaisiin säästää hupenevia ...
 • Tuominen, Jukka Pekka (1985)
  Työn teoreettisessa osassa on koottu tietoa erilaisistaturpeenjauhatus-ja polttojärjestelmistä sekä yleisistä polttoaineenjauhamismekanismeista.Tämän lisäksi on esitelty tarkemmin erilaisiavasaramyllypuhallinyhdistelmiä. ...
 • Tuominen, Jukka Pekka (1985)
  Työn teoreettisessa osassa on koottu tietoa erilaisista turpeenjauhatus- ja polttojärjestelmistä sekä yleisistä polttoaineen jauhamismekanismeista. Tämän lisäksi on esitelty tarkemmin erilaisia vasaramyllypuhallinyhdistelmiä. ...
 • Luntta, Esa (1983)
  Turpeen laadun suuresta vaihtelusta johtuen sen poltto on ongelmallista. Turvevoimalaitoksen säätömenetelmien kehittäminen edellyttää laitoksen dynaamisen käyttäytymisen tuntemista. Tässä työssä on selvitetty polton kannalta ...
 • Vuori, Matti (1986)
  Tässä julkaisussa tutkitaan turpeen polttolaitosten turvallisuutta. Pääpaino on palo- ja pölyräjähdysturvallisuudella, sillä pölyräjähdykset ovat aiheuttaneet viime vuosina kuolemaan johtaneita tapaturmia. Tarkasteltavana ...
 • Ramu, Reijo (1984)
  Palamisilman säätö turvevoimalaitoksella on ongelmallinen johtuen turpeen laadun vaihtelusta. Yleinen käytäntö on nähtävästi ollut, että tulipesään syötetään runsaasti yli-ilmaa tyydyttävän palamisen ylläpitämiseksi, ...
 • Kairavuo, Toni (2004-05-12)
  Kiertokeilaava ilmavalvontatutka, joka toimii matalalla pulssintoistotaajuudella vastaanottaa kohteesta vakiomäärän pulsseja. Pulssien määrä on usein melko pieni, jolloin spektrin estimointimenetelmä on kannattavaa valita ...
 • Latukka, Eero (1990)
  Tässä työssä on kehitetty tutkan digitaalisen signaalinkäsittelyn ja signaaliympäristön mallintamiseen tarvittavien ohjelmien ja menetelmien runko. Tehdyillä ohjelmilla voidaan mallintaa tutkan ympäristöstään saamia ...
 • Perälä, Henna (2008-06-04)
  Haasteita tutkadatan luokitteluun ja kohteiden ilmaisuun tuovat monimuotoisen maaston ja vaihtelevien sääolosuhteiden aiheuttama välke. Koska välke voi edustaa suurtakin osaa datasta, Tampereen teknillisen yliopiston ...
 • Saarainen, Tommi (2003-06-04)
  Tässä työssä on perehdytty tutkasignaaligeneraattorin radiotaajuusosalta vaadittaviin suorituskykyvaatimuksiin ja RF-suunnittelun menetelmiä apuna käyttäen suunniteltu sellainen mahdollisuuksien mukaan yleisesti saatavilla ...
 • Laine, Piia (2001-08-22)
  Työn tavoitteena oli tutkia elektroniikkateollisuuden laajenemispyrkimyksiä ja elektroniikkateollisuuden sijoittumisedellytyksiä Porin alueelle. Tutkimus oli empiirinen kenttätutkimus. Noin 300 elektroniikkayritykselle ...