.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kairavuo, Toni (2004-05-12)
  Kiertokeilaava ilmavalvontatutka, joka toimii matalalla pulssintoistotaajuudella vastaanottaa kohteesta vakiomäärän pulsseja. Pulssien määrä on usein melko pieni, jolloin spektrin estimointimenetelmä on kannattavaa valita ...
 • Latukka, Eero (1990)
  Tässä työssä on kehitetty tutkan digitaalisen signaalinkäsittelyn ja signaaliympäristön mallintamiseen tarvittavien ohjelmien ja menetelmien runko. Tehdyillä ohjelmilla voidaan mallintaa tutkan ympäristöstään saamia ...
 • Perälä, Henna (2008-06-04)
  Haasteita tutkadatan luokitteluun ja kohteiden ilmaisuun tuovat monimuotoisen maaston ja vaihtelevien sääolosuhteiden aiheuttama välke. Koska välke voi edustaa suurtakin osaa datasta, Tampereen teknillisen yliopiston ...
 • Saarainen, Tommi (2003-06-04)
  Tässä työssä on perehdytty tutkasignaaligeneraattorin radiotaajuusosalta vaadittaviin suorituskykyvaatimuksiin ja RF-suunnittelun menetelmiä apuna käyttäen suunniteltu sellainen mahdollisuuksien mukaan yleisesti saatavilla ...
 • Laine, Piia (2001-08-22)
  Työn tavoitteena oli tutkia elektroniikkateollisuuden laajenemispyrkimyksiä ja elektroniikkateollisuuden sijoittumisedellytyksiä Porin alueelle. Tutkimus oli empiirinen kenttätutkimus. Noin 300 elektroniikkayritykselle ...
 • Kalliomaa, Riku (1993)
  Diplomityössä on tutkittu erään yrityksen edellytyksiä etabloitua Ruotsin markkinoille sekä arvioitu eri etabloitumisvaihtoehtoja. Tutkimuksessa on selvitetty lähtökohtia tuotteen lanseeraamiselle uusille markkinoille ...
 • Jokela, Martti (2001-12-12)
  Tarkoituksena oli kehittää hammaslääkärin käsi-instrumentin silikonikumipinnoitetta. Kahvan pinnoitteella on olennainen merkitys instrumentin ergonomiassa ja se on osoittautunut tärkeäksi myyntiargumentiksi instrumenttim ...
 • Toikkanen, Lauri (1997-06-04)
  Työssä tutkitaan lasereiden luotettavuutta käyttöajan ja olosuhteidenfunktiona. Testeissä käytettävät laserit ovat joko kokonaan tai osittainTTKK:ssa valmistettu.
 • Koivumäki, Jarmo (1995-05-10)
  Diplomityössä selvitettiin eri mahdollisuudet kuormatilan suurentamiseksi. Vaihtoehtoja olivat kuormatilan leveyden tai korkeuden lisääminen. Lisäksi tutkittiin rullien kuormaustavan muutoksen vaikutuksia kuormauskapasiteettiin. ...
 • Lehtola, Anitta (1982)
  Työssä on tutkittu vaatetustehtaan tuotantoketjun läpimenoaikoja. On selvitetty eroja eri tehtaiden ja tuoteryhmien välillä ja tutkittu viiveiden syitä. Tavoitteena on ollut keksiä keinoja, joilla läpimenoaikoja voidaan ...
 • Tanhuanpää, Juha (2014-06-04)
  Jauhemaalaamossa värinvaihto on yksi haastavimmista prosesseista sen hankaluuden ja tuotantoon aiheuttaman seisokin vuoksi. Epäonnistunut värinvaihto voi pahimmassa tapauksessa pilata koko värinvaihdon jälkeisen tuotantoerän. ...
 • Sjöblom, Tuukka (2016-04-06)
  Tässä diplomityössä on tarkasteltu tutkimustoiminnan tulosten hyödyntämistä ja soveltamista Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) operoimilla Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 -ydinvoimalaitosyksiköillä (OL1 ja OL2). Työssä on tarkasteltu ...
 • Järvinen, Samu (2011-08-17)
  Tuulienergiateollisuudessa tehtävällä tuulen kaukokartoituksella voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä ja vähentää ympäristöhaittoja. Mahdollisia sovelluksia ovat muun muassa tuuliturbiinien ennakoiva ohjaus ja uusien ...
 • Wahlfors, Pasi (2011-12-07)
  Eräs tapa rakentaa vino yläpohjarakenne on asentaa aluskate suoraan lämmöneristeen päälle. Tällöin rakenteen lämpötekninen toiminta paranee, kun aluskate toimii samalla lämmöneristeen tuulensuojana. Oleellista rakenteessa ...
 • Sutinen, Mikko (1998-10-14)
  Työssä on kehitetty uusi ratkaisu ryömintätilaiseksi alapohjaksi. Tässä ratkaisussa biohajoava materiaali on poistettu ryömintätilasta ja sitä vasten olevista rakenteista. Lattian kantavat puurakenteet sijaitsevat kokonaan ...
 • Huttunen, Petteri (2014-10-08)
  Energiatehokkaan ja lämpöoloiltaan laadukkaan rakennuksen vaipan on oltava riittävän hyvin lämmöneristetty. Lämmöneristekerroksen paksuuden kasvaessa vaipparakenteen ulko-osat kuitenkin viilenevät, jolloin samalla suhteellinen ...
 • Laukkarinen, Anssi (2015-10-07)
  Tämän diplomityön laskentatarkastelut on tehty Tampereen teknillisen yliopiston rakennusfysiikan tutkimusryhmässä, osana kansallista FRAME-hanketta. Diplomityön pääasiallisena tarkoituksena on ollut arvioida laskennallisesti ...
 • Pyykkö, Matti (1996-08-21)
  Tutkimuksen kohteena oli laajavalikoimainen, vaikeasti käsiteltäväkappalejoukko. Tavoitteena oli ratkaista tuulilasien käsittelynautomatisointi esilaminointisolussa ilman asetusaikoja vaativia muutoksia. Ratkaisussa ...
 • Kujala, Ilari (2007-11-14)
  Diplomityön tarkoituksena oli kartoittaa kohdeyrityksen yhden tehtaan tuotannonohjauksen nykytilaa ja pyrkiä löytämään kehityskoh-teita toimintaprosesseista. Työ rajattiin käsittelemään henkilö- ja kuorma-autolasien ...
 • Hagqvist, Olli (2012-02-08)
  Tuulivoimahankkeen sähköverkkoliitynnän toteutettavuus tulee arvioida hankekehityksen esitutkimuksessa. Tämä toteutetaan teknistaloudellisella analyysillä, jolloin voidaan määritellä useita tekniset reunaehdot täyttäviä ...