.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ridanpää, Pasi (1998-02-11)
  Diplomityön tavoitteena oli tutkia sumean säädön toteuttamismahdollisuuksia muuttuvalla pyörimisnopeudella toimivalle tuulivoimalalle. Säädön tavoitteena on hallita tehontuotantoa.
 • Ketonen, Jouni Kristian (2016-04-06)
  Tuulivoima on nopeasti kasvanut merkittäväksi energiantuotantomuodoksi viimeisten vuosikymmenten aikana niin maailmalla kuin Suomessakin. Tämä kasvu on painottanut tuulivoimaloiden kehityksessä yksikkökoon kasvua ja ...
 • Laaksonen, Rami (2006-10-11)
  Lähtökohtana tutkimukselle on ollut tarve selvittää tuulivoimaloiden kunnossapidon vaihtoehtoja ja niiden taloudellisia vaikutuksia. Selvityksessä on haluttu erityisesti etsiä vaihtoehtoa, jossa toiminta voitaisiin toteuttaa ...
 • Nyberg, Johan (2008-09-03)
  Tuulivoimaloiden määrän oletetaan lisääntyvän Suomessa merkittävästi. Samaan aikaan jakeluverkon suojausta tuulivoiman lisäämisen yhteydessä pidetään jakeluyhtiöissä haasteellisena. Tässä työssä tutkitaan tuulivoimaloissa ...
 • Meriluoto, Marja (2014-08-13)
  Tuulivoimapuiston toiminnan tuotot ja menot ovat sijaintipaikkariippuvaisia. Toiminnan tuotot riippuvat tuulisuudesta ja vaihtelevat eri sijaintipaikoilla kuten myös infrastruktuurin kustannukset, jotka ovat sijaintipaik ...
 • Niskanen, Sauli (2012-05-09)
  The frequencies that are suitable for radio communication are a scarce resource and some of the licensed frequency bands are considered to be underexploited. The future visions comprehend using the spectrum more efficiently, ...
 • Syren, Pekka (1981)
  Tutkimuksessa on analysoitu Tie- ja vesirakennuslaitoksen Hämeen piirin kunnossapitotoimintaa. Tarkoituksena on ollut osoittaa, mihin osa-alueisiin kunnossapidossa huomio on kiinnitettävä haluttaessa kohottaa kunnossapitotoiminnan ...
 • Saarinen, Tuomo (2006-02-08)
  AB3:Teräksiä, joiden lujuus ja muovattavuus perustuvat faasimuutoksiin ja kaksostumiseen on alettu tutkia entistä intensiivisemmin. Teräksiä, joiden ominaisuudet perustuvat niin sanottuun TRIP-ilmiöön (transformation induced ...
 • Bayou, Chane (1984)
  This paper deals with two dimensional local scour in anerodible bed below solid apron resulting from residual energy of stream flow leaving the hydraulic jump basin. A comprehensive discussion of the topic is given based ...
 • Laitinen, Arttu (2015-10-07)
  Flame cutting is a commonly used method of thermal cutting, where a controlled flame and oxygen jet are applied to a thick steel plate to burn it and to create a cut edge. This heat from the flame causes significant ...
 • Islam, Mohammad Moakhkhrul (2012-05-09)
  This thesis presents the theory, design, layout and a proposal for measurement set up of a synchronous DC-DC buck converter. This converter will be used as the supply modulator of power amplifier of mobile phones. The ...
 • Lehto, Raimo (1984)
  Diplomityössäni on tutkittu tyhjökäsittelyn vaikutusta teräksen lastuttavuuteen sorvauskokeen avulla, kun lastuttavuuden kriteerinä on ollut terän viistekuluminen. Koemateriaalina oli taottu CrNiMo 172 -hiiletysteräs (= ...
 • Kiianen, Atte (2010-03-03)
  Uudisrakennuksen suunnittelu historiallisesti arvokkaalle alueelle johtaa usein epämieluisaan tulokseen, kun rakennus sopeutuu huonosti ympäristöönsä. Tavallisesti tämä johtuu rakentajan tai suunnittelijan puutteellisesta ...
 • Kirkanen, Mikko (2015-03-04)
  Tässä diplomityössä esitellään järjestelmä, jonka tarkoituksena on ohjata kaikki työsuoritukseen liittyvien vaiheiden tehtävät. Näitä ovat työn ilmoittaminen, sen hakeminen, työsopimuksen tekeminen, tehdyn työn laskutus, ...
 • Tilli, Mauri (1983)
  Tavoitteellinen kustannustarkkailu ja hankkeen ohjaus tehostuu jatkuvasti. Työmaajohdon aktiivinen toiminta työ- ja hankintakustannusten seuraamiseksi mahdollistaa tarkkailutietojen viiveaikojen minimoimisen. Työmaan tehokas ...
 • Tammela, Erja (1981)
  Vaatetuksen tärkein tehtävä on suojella ihmistä ympäristöltä ja helpottaa elimistön säätelyjärjestelmää lämpötasapainon ylläpidossa. Vaatteen lämpimyyteen eli lämmöneristyskykyyn kankaan kuitusisällöllä on vähäinen merkitys, ...
 • Laatunen, Kimmo (2001-09-12)
  Työnaikaisia ratakaivantoja on suunniteltu ja rakennettu vuosia ilman että kaivannot ovat sortuneet suistaen junia raiteelta. Samaan aikaan junakalustojen akselipainot ovat nousseet, mutta mitoitusperusteita ei ole ...
 • Mäkinen, Mika (1995-06-07)
  Työn tavoitteena oli rakentaa työaikastandardi kohdeyritykselle sekä kehittää tuotantomenetelmiä määriteltyihin työarvoihin pääsemiseksi. Työarvot määriteltiin Basic MOST-työnmääritysmenetelmällä, joka on MTM-2-perusteinen ...
 • Asikainen, Joni Ville Petrik (2015-06-03)
  Julkisten palveluiden tuottavuus on monimutkaista, eikä tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä osata vielä kunnolla määrittää. Teollisuuden tuottavuuskonseptit ovat liian kapeita käytettäväksi ja huomioon tulee ottaa myös ...
 • Hokkanen, Laura (2013-12-04)
  Tuotekehitys ja uusien tuotteiden tuominen markkinoille on kriittinen osa valmistavan teollisuuden yritysten liiketoimintaa. Tuotekehityksen on pystyttävä vastaamaan muuttuviin asiakastarpeisiin ja markkinoiden kysyntään ...