.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Title

Sort by: Order: Results:

 • Mattila, Panu (1991)
  Tässä työssä käsitellään tuotannon kehitysprojektia alihankintakonepajassa. Lähtökohtana työhön oli tuotantotilan kasvattaminen nykyisten tilojen tultua ahtaiksi. Tarkoituksena oli kehittää uusi layout verstaaseen sekä ...
 • Juusela, Aleksi (2016-06-08)
  Rakennusalan nykyiset liiketoimintamallit eivät mahdollista muiden teollisuuden toimialojen kaltaista työn tuottavuuden kehitystä. Työmaan aikataulutus, tehtävien suunnittelu ja hankinnat ovat edelleen heikosti johdettuja. ...
 • Unknown author (2013-09-04)
  Tuotantostrategian määrittäminen on valmistusorganisaatiolle tärkeää, jotta strategian mukaiset suorituskykymittaristot ovat rakennettavissa. Suorituskyvyn mittaaminen auttaa organisaatiota ymmärtämään sen oman suorituskykynsä ...
 • Kivimäki, Mika (2001-04-11)
  Työssä kehitettiin toimintamalli suoritusmittaristoineen kohdeyrityksen uudelle tuotantoyksikölle. Uusiin toimitiloihin suunniteltiin kehitettyä toimintamallia tukeva tuotantolinjamuotoinen layout. /Kir10
 • Hintikka, Pentti (2013-08-13)
  Ulkoistamisen rooli teollisuusyritysten toiminnassa on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosikymmenien aikana. Yritykset ovat keskittyneet ydintoimintoihinsa ja ulkoistaneet osan toiminnastaan tehtäväksi yrityksen ...
 • Alarotu, Antti (1991)
  Euroopan yhdentyminen ja sen myötä kiristyvä kansainvälinen kilpailu sekä kotimaassa tapahtuvat nopeat talouden suhdannevaihtelut edellyttävät yrityksiltä tehokkaita toimenpiteitä kilpailuedun saavuttamiseksi. Yritysstrategian, ...
 • Suokivi, Juha (1985)
  Työssä käsitellään vaativia tuotteita valmistavan konepajan tuotannonohjauksessa ilmeneviä ongelmia ja ratkaisuvaihtoehtoja niihin. Työn tarkoituksena on etsiä sopivia menettelytapoja tuotannonohjaukseen ja valvontaan ...
 • Hakanen, Vesa (1997-11-12)
  Tavoitteena on kehittää laitteisto vaijerin kuorenohjaimien ja pitimienliittämiseksi valmiiseen polkupyörän runkoon robotin avulla.
 • Palmu, Jyri (2008-11-05)
  Diplomityön tarkoituksena oli tutkia online-mittaamisen mahdollisuuksia tuotannon tehostamisessa. Online-mittaamisen ja mittasäädön vaikutuksia valmistussolun toimintaan ja tehokkuuteen tutkittiin käytännön esimerkin avulla, ...
 • Haapa-aho, Kaj (2008-05-07)
  Diplomityön tavoitteena oli kehittää toimiva tuotannon tiedonkeräys- ja raportointijärjestelmä kohdeyrityksen tuotantolaitoksille. Järjestelmän tavoitteena oli kerätä kaikkien tiedonkeräykseen liitettävien tuotantolinjojen ...
 • Ilmanen, Antto (2002-06-05)
 • Lamminsivu, Vesa (1996-06-12)
  Työssä on kehitetty kohdeyrityksen tuotannon raportointia. Oleellinenedellytys sen toimivuudelle on luotettava ja riittävä tuotantotietojenkeruu.
 • Knuuttila, Jaakko (2015-12-09)
  Tämän diplomityön aiheena oli käynnistää konepajayrityksessä aiemmin pyörinyt 5S-toiminta uudestaan ja pyrkiä selkeyttämään visuaalisen ohjauksen avulla tuotannon sisäistä logistiikkaa ja materiaalivirtojen ohjausta ...
 • Litmanen, Ville (2012-11-07)
  Tämän tutkimuksen päätavoite on mahdollistaa kohdeyrityksen kehittämän NetMES – järjestelmän käyttö tulevaisuudessa. Lisäksi pyritään täydentämään järjestelmästä tehtyä dokumentaatiota. Kyseinen järjestelmä on kehitetty ...
 • Rehakka, Heikki (1981)
  Tämän työn tarkoituksena on asiakasohjautuvan, keskisuuren konepajan tuotannonohjauksen kehittäminen. Tavoitteena on koko yritystä palvelevan systeemin luominen. Aluksi työssä tarkastellaan kehittämistyön lähtökohtaa edeten ...
 • Simmelvuo, Jouni (1992)
  Yrityksen kilpauilustrategian määräytyminen riippuu yrityksen sisäisten resurssien lisäksi ympäristön muutosherkkyydestä. Meneillään oleva suhdannetaantuma toi mukanaan suuria muutostarpeita koko talouselämälle ja teollisuuden ...
 • Koski, Joonas (2015-01-14)
  Diplomityössä tutkittiin venttiileitä kaukolämpö- ja kaukokylmäputkistoihin valmistavan yrityksen yhden venttiiliperheen tuotannonohjauksen kehittämistä vertaamalla työntö- ja imuohjausta. Tutkimuskohteena olevan tuotannon ...
 • Heikkilä, Risto (1991)
  Tarkoituksena on kehittää kohdeyrityksen informaatiojärjestelmää tuotannonohjauksen tarpeista lähtien. Diplomityön vaiheet sijoittuvat vuosien 1990 ja 1991 aikana läpiviedyille projekteille. Kehitystyö käynnistettiin ...
 • Kemppi, Tero (2015-04-08)
  Yrityksellä voi olla hallittavanaan kymmeniä tai jopa satoja projekteja samanaikaisesti. Tämä moniprojektiasetelma asettaa yrityksen johtamis- ja tuotannonohjauskäytännöille omat haasteensa. Rakentamistuotantoa koskevaa ...
 • Landstedt, Jyrki (1990)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää asiakasohjautuvan konepajan tuotannon muuttujia ja niiden hallintaa tuotannonohjauksen tietojärjestelmän avulla. Tuotannonohjauksen tietojärjestelmäprojekti ei ole erillinen projekti ...