.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Sauni, Simo (1981)
  Suomessa polttoturvetta käytetään useassa voimalaitoksessa. Turpeen polton yhteydessä syntyy huomattava määrä lentotuhkaa ja tämän vuoksi lentotuhkalle on etsitty hyödyllistä käyttöä. Samalla voitaisiin säästää hupenevia ...
 • Sasi, Jyrki (1981)
  Tutkimuksen aluksi on esitetty kotimaan tavaraliikenteen energiatarve ja tarkasteltu energiakulutuksen vaihteluvälejä eri kuljetusmuodoissa. Tavarakuljetusten energiatarve vaihtelee suuresti. Energiataloudellisimman ...
 • Ruuskanen, Markku (1981)
  Työn tarkoituksena on suunnitella kohdeyrityksen moottorilaboratorioon tiekonejärjestelmä, jonka keskeisimmät tehtävät ovat prosessin mittaus ja ohjaus sekä mittaustulosten käsittely ja tulostus. Tietokonejärjestelmältä ...
 • Rehakka, Heikki (1981)
  Tämän työn tarkoituksena on asiakasohjautuvan, keskisuuren konepajan tuotannonohjauksen kehittäminen. Tavoitteena on koko yritystä palvelevan systeemin luominen. Aluksi työssä tarkastellaan kehittämistyön lähtökohtaa edeten ...
 • Pöllänen, Juha (1981)
  Työssä tutkittiin kWh-mittarin alalaakeriin soveltuvia voiteluöljyjä ja -rasvoja ja verrattiin niiden ominaisuuksia keskenään erilaisten kokeiden perusteella. Lopputuloksena pyrittiin saamaan aikaan hyväksyttävästi kokeet ...
 • Piililä, Antti (1981)
  Talonrakennusalan tapaturmatiheys on suurin kaikista toimialoista, kaksinkertainen kaikkien alojen keskiarvoon verrattuna. Huolimatta ilmeisestä tutkimustarpeesta alan tapaturmien tutkimustyö on kuitenkin ollut melko ...
 • Palmunen, Juha (1981)
  Työssä on kartoitettu CA-, CV-, PES-vuorikankaiden, PA 6- ja PA 6.6 -loimineulosten sekä PES/CO-loimineulefroteen värjäysprosessit värjäyskonekohtaisin vedenkulutusmittauksin. Kartoituksen perusteella on pyritty optimoimaan ...
 • Puolakka, Arja (1981)
  Työssä tarkastellaan koneasetusten vaikutusta neulontavoimiin ja silmukanpituuksiin valmistettaessa 1x1-interlockia ja eräitä johdettuja rakenteita. Kokeet tehtiin sylinterilautaskoneella (Dubied wevenit A 36, o30, 18 gg). ...
 • Pohjaniemi, Tapio (1981)
  Tämä työ käsittelee TTKK:n koneautomatiikan tutkimuslaboratorioon rakennettavan tietokoneohjatun tuotantolinjan pienoismalliin liittyvän kappaletavaranautomaattivaraston suunnittelua ja käytännössä esiintyvien automaattisten ...
 • Peura, Pekka (1981)
  Viime vuosina tapahtunut tietokoneiden laskentakyvyn voimakas kasvu ja toisaalta voimansiirtoverkon tehonjakotehtävän ratkaisumenetelmien nopea kehitys ovat mahdollistaneet interaktiivisten tehonjako-ohjelmistojen käyttöönoton. ...
 • Perälä, Anna-Leena (1981)
  Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää: - tärkeimpien rakennusmateriaalien energiasisällöt ja käytettyjen energialähteiden kotimaisuusaste, - pientalojen, kerrostalojen sekä teollisuushallien energiasisällöt ja ...
 • Ollikainen, Juha (1981)
  Mikrotietokonejärjestelmissä ohjelmisto vaikuttaa ratkaisevasti koko järjestelmän suorituskykyyn. Jotta ohjelmiston tehokkuutta voitaisiin parantaa mahdollisimman vähällä vaivalla ja pienin kustannuksin, tarvitaan tietoa ...
 • Ojala, Markku (1981)
  Työssä on toteutettu teräsnauhakelan dimensioiden mittaamiseen ja laskentaan käytettävä järjestelmä. Työn alussa on lyhyesti tarkasteltu dimensioiden määrittämistä kunkin suureen suoralla mittauksella. Samalla on todettu ...
 • Närkki, Lauri (1981)
  Ensimmäisessä osassa on tarkasteltu kunnossapidon mittaamiseen käytettyjä tunnuslukuja. Suoritetun kirjallisuusselvityksen avulla on koottu mahdollisimman laaja joukko olemassa olevia kunnossapidon tunnuslukuja. Seuraavassa ...
 • Nurmela, Sakari (1981)
  Työssä kartoitetaan kohdeyrityksen kuormituksia. Tarkoituksena on löytää sellaisia kuormituksia, joiden ohjaamisella saavutetaan säästöä sähkönhankintakustannuksissa. Suorista sähkölämmityksistä saadaan ohjaukseen n. ...
 • Mäkinen, Esa (1981)
  Työssä rakennetaan koelaitteisto, jolla tutkitaan dieselmoottorikäyttöisen hydrostaattisen tehonsiirron staattisia ja dynaamisia ominaisuuksia sekä optimi- että vakiopyörimisajossa. Tehonsiirtolaitteiston asetusarvojen ...
 • Mononen, Markku (1981)
  Kodin kylmälaitteiden melu on usein häiritsevää, varsinkin hiljaisella seudulla ja yöaikaan. Työn tarkoituksena on tutustua melusta luotuihin teorioihin, suorittaa mittauksia muutamilla kylmälaitteilla ja näiden perusteella ...
 • Marin, Seppo (1981)
  Tässä työssä tarkastellaan kontaktitiivisteiden ja ns. koskemattomien tiivisteiden tiivistepintojen välissä tapahtuvia kaasuvirtauksia. Työ on pääasiassa kirjallisuusselvityksen pohjalta laadittu teoreettinen tarkastelu, ...
 • Manninen, Erkki (1981)
  Rannikkotykistön tulenkäyttö edellyttää yhä nopeampaa päätöksentekoa. Tähän ovat vaikuttamassa sekä käyttöön otettu, automaattiseen tietojen käsittelyyn perustuva johtamisjärjestelmä että hyökkääjän toiminnan nopeutuminen. ...
 • Lampinen, Ossi (1981)
  Työssä tutkittiin instrumentoinnin vaikutusta voimalaitoksen käyttötalouteen ja kartoitettiin instrumentoinnin keinoja käyttötalouden parantamiseksi. Aihepiiristä suoritettiin kirjallisuustutkimus ja tähän liittyen ...