.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Lainejoki, Mikko (1981)
  Työssä on laadittu tietokoneohjelma, joka kuvaa kahteen eri vesivaraajaan kytkettyä kaksoislämmitysjärjestelmää. Energia tuotetaan aurinkokerääjillä, kattilalla tai sähkövastuksilla. Auringon säteilykomponentit ratkaistaan ...
 • Kärkkäinen, Markku (1981)
  Työssä tutkitaan lasin, lasikuitujen ja muovimateriaalien muodostamassa systeemissä esiintyvien adhesiivisten sidosten luonnetta ja sidoksen lujuuteen vaikuttavia tekijöitä. Koska lasi ja lasikuidut muodostavat vielä nykyään ...
 • Kuukso, Kimmo (1981)
  Työssä käsitellään pulssileveysmodulaatioon (PWM) perustuvan taajuusmuuttajan teoriaa ja suunnittelua sekä tutkitaan rakennetun koelaitteen (4kW) tärkeimpiä ominaisuuksia. Aluksi tutustutaan staattiseen taajuusmuuttajaan ...
 • Kuntsi, Kari (1981)
  Selvityksen tarkoituksena oli tutkia kitkakulman erilaisten määritysperusteiden eroja ja soveltuvuutta Rantaväylän silttimaalajeihin. Kitkakulma ja leikkauslujuus määritetään TVH:n maatutkimuslaboratoriossa Mohrin ympyröiden ...
 • Kuisma, Pekka (1981)
  Tässä työssä on tutkittu tukkeutumia turvepölyn pneumaattisessa kuljetuksessa myllyn ja poltinten välillä. Mittaukset on suoritettu Naistenlahden voimalaitoksella Tampella-Babcock -höyrykattilalle, jossa polttoaineina ovat ...
 • Kruskopf, Pertti (1981)
  Aurinkokenno on p-n rajapintaliitokseen perustuva puolijohdekomponentti, joka muuttaa auringonvaloa suoraan sähköksi. Kennojen hyötysuhdetta on pystytty parantamaan viimeisen 30 vuoden aikana 6 %:sta 20 %:iin ja kehitteillä ...
 • Korkea-Aho, Jari (1981)
  Linja-autoliikenne on nykyisin merkittävin joukkoliikennemuoto. Lisäksi sillä on merkittävä asema tavarankuljetuksessa. Linja-autoliikenteen palveluksia markkinoi kohdeyritys. Toiminta on keskittynyt pääkonttoriin ja ...
 • Korhonen, Ano (1981)
  Talvibetonointien keskeisimmät tekniikat ovat tehokas suojaus ja tehokas lämmitys tai tehokas suojaus ja kuumabetoni. Näillä yhdistelmillä päästään oikein toteutettuina täysin kesäolosuhteissa päästävään muottikiertoon ...
 • Koivula, Risto (1981)
  Liitosten ja halkeamien sauvarakenteisiin aiheuttamien lisämuodonmuutosten, ja yleensä siis ei-monoliittisten rakenteiden kimmoisten muodonmuutosten laskeminen on periaatteeltaan melko selvä ja yksinkertainen asia: rakenteen ...
 • Koivisto, Heikki (1981)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarjota rakennuttajan ja suunnittelijan käyttöön käyttökelpoista tietoa toimistorakennuksen runkovalintaa varten. Tutkimuksessa rajoitutaan tarkastelemaan betonisia runkojärjestelmiä. Eri ...
 • Koiranen, Asko (1981)
  Useimmissa tapauksissa edullisin tapa toimittaa sähköenergiaa pienjännitekuluttajalle on yleisesti käytetty muuntoasema-keskijänniteverkko-jakelumuuntaja-pienjänniteverkko -järjestelmä. Maapallolla on kuitenkin laajoja ...
 • Kivipuro, Maarit (1981)
  Tutkimuksen tavoitteena oli tehdä alustavaa selvitystä ultraääni-ilmaisun käyttömahdollisuuksista pyörrevanavirtausmittauksessa. Tutkimuksessa rajoituttiin ensisijaisesti ultraäänisäteen amplitudimoduloitumiseen perustuvan ...
 • Kiuru, Rainer (1981)
  Työssä selvitetään kokeellisesti eri tekijöiden vaikutukset paperinauhan kulkuun päällevientilaitteen ohjauslevyillä. Kokeet suoritettiin n. 21-22 m2 pitkillä paperinauhoilla, joiden neliömassat olivat 25, 50 ja 100 g/m2. ...
 • Karhu, Jukka (1981)
  Kallistuva energia ja kiristyvät ympäristön suojelulle asetettavat vaatimukset ovat tehneet putkivuodot entistä ei-toivottavammiksi. Työssä esitetään kirjallisuustutkimuksen perusteella laadittu, mahdollisimman täydellinen ...
 • Kangasmaa, Jukka (1981)
  Kunnan mittausosaston tehtävänä on valmistaa ja pitää ajan tasalla karttoja erilaisen kunnallisen suunnittelun tarpeisiin. Kantakartta on suurikaavainen maastokartta, joka muodostaa kunnallisen kartastojärjestelmän perustan. ...
 • Kanerva, Ilkka (1981)
  Tässä selvityksessä tarkastellaan Kajaanin lentoaseman pääkiitotien routavaurioiden korjausvaihtoehtoja ja niistä aiheutuvia kustannuksia. Routavaurioiden korjauksella voidaan myös parantaa kiitotien länsipään heikkoa ...
 • Kaasinen, Eija (1981)
  Työssä on suunniteltu ja konstruoitu mikrotietokonejärjestelmän testauslaite. Laitteen avulla pystytään automaattisesti testaamaan mikrotietokonejärjestelmän RAM- ja ROM-muistiyksiköt sekä prosessiliitäntäyksiköt. Testauslaite ...
 • Järvi, Risto (1981)
  Mikroprosessorien ohjelmoinnissa kehittyneiden ohjelmointikielten merkitys on kasvanut mikroprosessorien suorituskyvyn myötä. Pascal on saavuttanut suurta suosiota mikroprosessorialan harrastajien keskuudessa, mutta sen ...
 • Järvenpää, Jorma (1981)
  Työ on tehty pääosin kirjallisuustutkimuksena, ja siinä selvitetään tavallisimpia käytössä olevia vaikeasti syttyviä hydraulinesteitä. Käsiteltävät nesteet ovat: - öljyä vedessä emulsio (HFA) - vettä öljyssä emulsio (HFB) ...
 • Jokela, Pertti (1981)
  Työssä laaditaan tie- ja vesirakennuslaitoksen raskaan ajoneuvo- ja työkonekaluston huoltokorjaamon yleislayout ja tärkeimpien työtilojen yksityiskohtainen layout. Korjaamo sijoitetaan tarkoitusta varten hankitulle tontille ...