.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Department "Teknillisen mekaniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Kivi, Jouni (1996-05-15)
  Työssä suunniteltiin voimalakäyttöön tulevan dieselmoottorin jageneraattorin yhteinen alusta.
 • Moilanen, Seppo (1992)
  Diplomityössä tarkastellaan tykillä ammuttavan, pitkänkantaman ammuskuoren elementtimenetelmään perustuvia lujuusteknisiä laskentamenetelmiä, joita sovelletaan kahteen sirpalekranaattiin. Työn tavoitteeksi asetettiin ...
 • Lindström, Ismo (1986)
  Työn tarkoituksena oli verrata projektivaiheessa olevan arktisen tankkilaivan eräiden yleisjärjestelyratkaisuvaihtoehtojen tankkialueen pitkittäislujuutta käyttäen laskennassa elementtimenetelmää. Ainoastaan tarkasteltavien ...
 • Hiltunen, Seppo (1984)
  Työssä on tutkittu tietokoneavusteisen suunnittelujärjestelmän soveltamista lujuusopin elementtimenetelmän esi- ja jälkikäsittelytarkoituksiin. Suunnittelujärjestelmänä on ollut Tampereen teknillisen korkeakoulun ...
 • Ouni, Antti (1999-11-10)
  Tavoitteena on muodostaa laskentamallit vääntövärähtelylaskelmia varten dieselmoottorin Wärtsilä 32 V eri variaatioista. Laskentamalleja hyväksi käyttäen suoritetaan moottorien vääntövärähtelylaskelmat sekä valitaan ...
 • Viita-aho, Tarvo (1992)
  Tampereen Teknillinen korkeakoulu on lähettänyt vuosittain kolme vaihto-opiskelijaa Manchesterin Yliopistoon (University of Manchester Institute of Science and Technology, UMIST) noin kahdeksan kuukautta kestävälle ...
 • Mäkinen, Jari (1995-06-07)
  Diplomityön tarkoituksena oli selvittää, miten CAD-järjestelmän luomaa geometrista tuotemallia voidaan käyttää hyväksi lujuuslaskentaohjelmissa. Nykyisissä elementiimenetelmäperusteisissa lujuuslaskentaohjelmissa käytetään ...
 • Kaski, Juha-Pekka (1983)
  Työssä on tutkittu suurten siirtymien vaikutusta avaruussauvangeometriaan apul.prof. Pertti Holopaisen esittämän teorian pohjalta. Tavoitteena on ollut kehittää tämän mukainen elementti sekä muodostaa yhtälöryhmä tuntemattomien ...
 • Syvänen, Lassi (1991)
  Tässä diplomityössä perehdyttiin harustettujen mastojen lujuusteknisten ominaisuuksien laskentaan. Tavoitteena oli löytää menetelmä, jolla kohdeyrityksessä voidaan aloittaa mastojen lujuuslaskenta. Työssä pohdittiin aluksi ...
 • Lehtinen, Jouko (1983)
  Työssä on tarkasteltu puisen, 110 kV:n voimajohtoportaalipylvään statiikkaa. Pääasiassa on keskitytty kahden erilaisen analyysimallin pohjalta lähtevien laskentamenetelmien vertailuun. Päämääränä oli staattisesti määrättyyn ...
 • Keskinen, Erno (1984)
  Työssä on tarkasteltu hydroelastista l. neste-rakenne-vuorovaikutteista värähtelyä yleensä sekä sovellettu teoriaa vaaka-akselisten Kaplan-putkiturbiinien värähtelyanalyysiin. Teoriaosan tavoitteeksi asetettiin selvittää ...
 • Rantala, Esa (1998-02-11)
  Diplomityössä on tutkittu ADAMS-simulointiohjelmiston mahdollisuuksia simuloida yhtäaikaisesti iskuporausjärjestelmän nopea- ja hidastajaajuuksisia hydrauliikan ja mekaniikan dynaamisia ilmiöitä.
 • Tuomola, Heikki (2002-05-15)
  Työssä katalysaattorin kenno mallinnettiin homogenisoiduilla superelementeillä, joilla on ekvivalentti kennon jäykkyys, tiheys ja lämpölaajeneminen. /Kir10
 • Tienhaara, Hannu (1992)
  Tässä diplomityössä tutkitaan, miten käyvän koneen aiheuttamat herätteet vaikuttavat koneesta mitattuun taajuusvastefunktioon. Tarkoituksena on selvittää kokeellisesti käynninaikaisten mittausten mahdollisuuksia koneen ja ...
 • Tulisalmi, Timo (1991)
  Tässä diplomityössä muutetaan kolmiuloitteisen ristikko- ja kehärakenteiden statiikan ratkaisuohjelmaa STAFRA-3D siten, että ohjelmistoa voidaan käyttää tehokkaasti VERTEX CAD -järjestelmän yhteydessä. Elementtimenetelmään ...
 • Lehtonen, Eero (1999-03-10)
  Työssä tutkitaan elementtimenetelmällä ja DNV:n menetelmällä kelluvan öljyntuotantoaseman kantavien rakenteiden stabiilisuutta. Laskennassa on käytetty valmisohjelmia.
 • Säntti, Kai (1987)
  Eri rautatielaitoksilla ja kiskokulkuneuvojen valmistajilla on yleensä omat ohjeensa pyöräkertojen akselien väsymislujuusmitoitukseen. Julkaistut laskentaohjeet ovat joko hyvin pelkistettyjä tai keskittyvät johonkin lujuuteen ...
 • Salmijärvi, Risto (1991)
  Tässä työssä on perehdytty korkean sähkösuodattimen ionisaatiolevyjen mekaaniseen toimintaan ja tarkasteltu niiden mekaniikkaa FEM-analyysin perusteella. Aluksi on esitelty sähkösuodattimia sekä niiden käyttöön ja rakenteeseen ...
 • Kivipuro, Markku (1982)
  Työssä tutkittiin laivan lastiluukkua, jonka statiikka ratkaistiin kahdella elementtimenetelmään perustuvalla tietokoneohjelmalla FINNGRILL ja SAP IV. Tarkoituksena oli verrata ohjelmilla saatuja tuloksia keskenään. ...
 • Puurtinen, Ari (1985)
  Laivojen kokeellisen värähtelytutkimuksen tarve on korostunut viime vuosina. Mittaustulosten perusteella tavoitteena on määrittää laivan dynaamiset ominaisuudet sekä luoda ennusteita värähtelykäyttäytymisestä todellisissa ...