.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Tampereen teknillinen yliopisto by Faculty "Tuotantotalouden osasto"

Sort by: Order: Results:

 • Salmivuori, Jyrki (1996-11-20)
  Kyseessä on yrityksen ongelmaan liittyvä kehitystyö. Aaltopahvitehtaansyntyvän jätteen määrää kuvataan usein yhdellä prosenttiluvulla,kokonaisjäteprosentilla. Jos halutaan selvittää tarkemmin, kuinka jätteenmäärää voitaisiin ...
 • Bergmann, Olli (1996-06-05)
  Työn tarkoituksena oli parantaa aaltopahvitehtaan jatkojalostuksen javarastoinnin toiminnan ohjattavuutta suunnittelemallatehtaalle uusi layout.
 • Merikoski, Antti (2002-01-16)
  Yritysostojen yleisyys on ollut kasvussa 1980-luvulta lähtien: Tässä yrityskaupan integraatiovaihetta tietointensiivisessä organisaatiokontekstissa käsittelevässä työssä tutkittiin yritysoston jälkeistä integraatiota ...
 • Peura, Masa (2001-11-14)
  Yritysostot ja allianssit vaihtoehtoina uudessa taloudessa: Internetin ja sähköisen liiketoiminnan vaikutukset. Tavoitteena oli selvittää, miten internetin ja sähköisen liiketoiminnan kasvu ovat vaikuttaneet yritysostoihin ...
 • Niemi, Jaakko (1996-04-17)
  Tavoitteena oli selvittää perusperiaatteet, joiden pohjalleammattioppilaitoksen johtamisen tulevaisuudessa tulisi perustua sekäkaavailla suuntaviivoja käytännön johtamisratkaisuiksi.
 • Leppävuori, Ilkka (2002-06-05)
  The goal of this study is to analyse the structure of the Finnish mobile cluster, identify the main drivers and obstacles for the success of mobile services, and assess the competitive potential of the Finnish mobile ...
 • Koskinen, Visa (2000-02-09)
  Diplomityö käsittelee tuotannon kehitystoimintaa elektroniikkateollisuudessa. Näkökulma painouttuu tuotannonohjaukseen ja toiminnan kehittämiseen. Ainoa tarkasti määritelty tavoite oli tuotannonohjauksen siirtäminen ...
 • Lyly-Yrjänäinen, Jouni (2002-12-11)
  The major reasons for not implementing activity-based costing (ABC) are said to be the high costs of creating a really accurate system and the huge number of detailed information that needs to be managed. Therefore, ...
 • Hämäläinen, Anne (1996-06-05)
  The research problem of the study can be outlined as follows: How should the Area Product Manager (APM) operate in order to maintain or improve the customer satisfaction in Nokia NMS/2000, operation and maintenance center, ...
 • Tapanainen, Sami (1999-01-13)
  Työssä on tutkittu asiakasinformaation keräämistä, käsittelyä ja hyödyntämistä. Tutkimuksen perusteella muodostettiin teoreettisen ideaalinen malli asiakasinformaation johtamisjärjestelmälle, jota sovellettiin kohdeyritykseen. ...
 • Seppänen, Marko (2001-03-14)
  Tutkimuksen tarkoitus oli määritellä, mitä asiakaskohtaiset kustannukset tarkoittavat. Teoreettista viitekehystä luotiin laajan kirjallisuuden avulla. Diplomityön empiirisenä aineistona olivat TTKK:n kustannuslaskennan ...
 • Jaakkola, Vesa (1998-10-14)
  Asiakaspalautteen hyödyntäminen, organisaation sisäinen tiedonvälitys sekä laatukustannusten seuranta ja raportointi osoittautuivatt kehityskohteiksi, kun tutkittiin tehokkaan asiakaspalautejärjestelmän piirteitä ja toteutusta.
 • Leino, Jukka (1997-11-12)
  Luoteis-Venäjän kaukolämpöalan asiakastarpeita, olosuhteita jatulevaisuuden näkymiä selvitettiin kyselytutkimuksen avulla, johonosallistui 32 kaukolämpöalan asiantuntijaa Pietarin,Petroskoin jaNovgorodin kaupungeista.Tul ...
 • Hopponen, Mia (1996-10-16)
  Tutkimuksessa luotua teoreettista mallia sovelletaan hydraulipumppujavalmistavaan yritykseen. Haastattelututkimuksena kotimaisille asiakkailleja kirjallisena kyselynä pohjoismaisille asiakkaille tehtiinasiakastyytyväisyystutkimus.
 • Hytönen, Mari (1998-04-15)
  Diplomityön tarkoitus on esittää menetelmiä, joiden avulla yritys voi parantaa palvelutoutantonsa laatua. ISO 9000 -laatustandardisto korostaa dokumentoinnin merkitystä laadun parantamisessa.
 • Korpiharju, Jari (1997-08-20)
  AB3:Tämä työ käsittelee ASIC-suunnittelun varmennusta. Suunnittelun varmennus on tullut yhä monimutkaisemmaksi ja vaikeammaksi sitä mukaa, kun ASIC-piirien kompleksisuus on lisääntynyt. Monimutkaisissa suunnitteluissa ...
 • Kuoppala, Jussi (2001-06-06)
  Työn tavoitteena oli arvioida paperin kuivapäällystysteknologian mahdollisia vaikutuksia päällystetyn paperin liiketoimintaan. Työssä pyrittiin analysoimaan mahdollisuuksia ja uhkia, joita innovaatiolla saattaa olla ...
 • Kilpua, Janne (2007-04-18)
  Tutkimuksen tavoitteena oli tukea kohdeyrityksen liikkeenjohdon päätöksentekoa siten, että tutkimustulosten perusteella liikkeenjohto pystyy tekemään perustellun päätöksen suositeltavan automaatioinvestoinnin toteutuksesta. ...
 • Pirkkanen, Janne (2004-05-12)
  Työssä tarkastellaan avoimen lähdekoodin ohjelmistoja niitä hyödyntävän organisaation näkökulmasta ja selvitetään, mitä asioita organisaatiossa tulee ottaa huomioon ohjelmistojen valinnassa ja hyödyntämisessä. Työssä ...
 • Peltola, Pilvi (2000-02-09)
  The purpose of this study is to improve the Balanced Scorecard (BSC) for the Mobile Switching Systems (T/M) unit at Oy L M Ericsson Ab. The purpose is also to present ideas of improving the unit's intranet-based BSC ...