.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Department "Rakentamistalouden laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Reunanen, Petri (1997-03-19)
  Työssä etsittiin keinoja ja menetelmiä betonirunkoisen asuinkerrostalonrakentamisen nopeuttamiseksi. Osatavoitteena rakennuskustannustenaleneminen rakennusajan lyhenemisen ja uusien rakennustapojen vuoksi.
 • Ekholm, Virpi (1998-03-11)
  Tutkimuksen päätavoite on selvvittää ne toimintatavat, joiden mukaisesti betonirakentamisen laadunhallintaa tällä hetkellä hoidetaan Saksassa. Toisena päätavoitteena on betonin laadunvalvonta eräällä työmaalla saksalaisten ...
 • Kaarina, Vainio (1993)
  Puolustushallinnon kiinteistö-ja rakennustoimen viranomais- ja palvelutehtävät keskitetään puolustushallinnon rakennuslaitokselle. Rakennuslaitoksen aloittaessa toimintansa 1.4.1994 sen tarjoamat palvelut muuttuvat käyttäjille ...
 • Seini, Matias (2003-06-04)
  Diplomityön tavoitteena oli luoda rakennustoimistolle toimiva ehdotusjärjestelmä. Tämän järjestelmän avulla mahdollistetaan yrityksen koko henkilöstön osallistuminen organisaation kehittämiseen, vaikuttaminen sen toimintaan, ...
 • Ekoasunto 
  Sola, Kristiina (1993)
  Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää asunnon rakentamisesta ja käytöstä aiheutuvat vaikutukset ympäristöön ja kehittää ekoasunnon tunnusmerkkejä. Tavoitteena oli myös tehdä ehdotuksia prosessista, jolla ekoasunto ...
 • Pennanen, Heli (2003-08-20)
  Perinteisille rakentamisen toteutusmuodoille on käytettävissä kullekin räätälöidyt hankintaasiakirjamallit. Mallit ovat muokkautuneet käytännön hankkeiden evoluutiossa; hankkeiden toteutusmuotojen erityispiirteet on kuvattu ...
 • Valtanen, Kari (1997-11-12)
  Työ sisältää rakennuttamisen, suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidonasiantuntija- ja viranomaistehtävät. Laatujärjestelmää tukeeyksityiskohtainen laatukäsikirja sekä toimintaohjeita.
 • Rantala, Markku; Vahila, Jukka (1981)
  Oheinen tutkimus "Haja-asutusalueiden rakennuskanta ja sen kehittäminen" liittyy Suomen Akatemian projektiin n:o 60 "Haja-asutusalueiden tekninen kehittäminen" ja on kyseisen projektin rakennuskantatutkimuksen loppuraportti. ...
 • Saarenpää, Asko (1990)
  Tutkimus liittyy laajempaan kokonaisuuteen, jonka tarkoituksena on edelleen kehittää ATK-avusteista tuotannonsuunnittelua ja -ohjausta Tampereen Teknillisen Korkeakoulun Rakentamistalouden laitoksen johdolla. Tutkimuksen ...
 • Loukola, Ilkka (1983)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarjota rakennusliikkeelle käyttökelpoista tietoa hotellien ja muiden vastaavan tyyppisten rakennusten runkovalintoja tehtäessä. Tietoja voidaan soveltaa esimerkiksi KVR-urakoinnissa. ...
 • Saarni, Risto (1992)
  Energianhinnan oltua 1980-luvulla huomattavan alhainen ei ikkunoiden energiataloudelliseen tutkimukseen kiinnitetty riittävästi huomiota. Vaikka vuoden 1980 molemmin puolin tehtiin ikkunoihin kohdistuvaa tutkimusta ja ...
 • Paalanen, Arto (1998-11-11)
  Työssä selvitetään hyvät toimintatavat ja työmaatekniikkaratkaisutkerrostalojen ikkunoiden uusimisessa. Asennusliikkeiden osuus sekäkoulutusaineisto asennusliikkeille ovat asukasystävällisen toiminnan ohellatärkeitä ...
 • Aalto, Risto (1992)
  Tutkimuksen päätavoitteena on ollut luoda teoriapohjaltaan perusteltu menetelmä rakennusten energiataloudellisten valintojen suorittamiseksi siten, että valintojen keskinäiset riippuvuudet ja oleelliset valintaan vaikuttavat ...
 • Liukko, Pekka (1991)
  Tämän tutkimuksen päätavoitteena on ollut selvittää, voidaanko kerrostalohankkeen yksilöllisyyttä ja joustavuutta lisätä jakamalla hankesuunnittelun ja toteutuksen osalta selvästi kahteen osaan eli talokohtaisiin töihin ...
 • Olenius, Auli (2000-06-07)
  Tutkimuksen tavoitteena oli laatia julkisivukorjausten työmenetelmäkuvaukset ja selvittää standardiaikajärjestelmään perustuvalla laskennalis-empiirisellä menetelmällä julkisivukorjausten työmenekit. Näiden perusteella ...
 • Heikkonen, Pasi (1997-03-19)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää betonisandwich-julkisivunkorjausmateriaalien- ja menetelmien ekologiset valintaperusteet sekävertailla eri materiaaleja ekologisin kriteerein.
 • Hollmén, Mikko (2000-10-11)
  Tämä tutkimus liittyy TEKES:n ProBuild - Kehittyvä Rakennusprosessi -ohjelmaan. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää yksityisrahoitusmallilla toteutettavan talonrakennushankkeen ylläpitovaiheen ominaispiirteet sekä laatia ...
 • Mannila, Kristiina (1996-11-20)
  Tutkimuskohteena oli kaksi erilaista kasarmirakennusta. Rakennustenkuntotutkimukset ja kuntoarviot kohdistuivat rakennusosiin ja teknisiinjärjestelmiin. Työssä esitetään vaihtoehtoisia korjausratkaisuja jaenergiansäästö ...
 • Vuorenpää, Heikki (1984)
  Kesäkuu 1984 Työn tavoitteena oli tehdä kallionlouhintatöille seurantajärjestelmä työmaalla tapahtuvaa tuotannonsuunnittelua, työmaan jälkilaskentaa ja tarjouslaskentaa varten. Lisätavoitteena oli osoittaa pienoistietoko ...