.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Department "Tehoelektroniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Kuusela, Kosti (1998-10-14)
  Työ kuuluu osana Tekesin ETX-ohjelman projektiin "Virtavälipiirillisten PWM-käyttöjen kehittäminen". Työssä on tutkittu valitun säätömenetelmän ja virtavälipiirillisen suuntaajakäytön toimintaa simulointimallin avulla. ...
 • Viitanen, Tero (1999-12-08)
  Työn tarkoituksena on selvittää eri suuntaajilla saavutettavat ominaisuudet ja kyseisten suuntaajien soveltuvuus keskitehoisen taajuusmuuttajan verkkosuuntaajaksi. Tasasuuntaajien merkittävimpänä ominaisuutena tässä työssä ...
 • Lindqvist, Arres (2000-05-10)
  Työ on kirjallisuustutkimus kuparin sähkösaostuksestapulssivirralla. Työssä keskitytään piirilevyjen valmistuksessahyödynnettävään kuparin sähkökemialliseen saostukseen.Työssä kuvaillaan konkreettisten pulssivirtalaitteistojen ...
 • Roiha, Jarmo (1996-10-16)
  Työssä selvitetään ongelmia, jotka liittyvät lattialämmityksen sähkötöihinja betonilattian rakentamiseen lämmityskaapelit huomioon ottaen. Myöskyseisiin sähköasennuksiin liittyvät turvallisuusmääräykset, materiaalit ...
 • Laakso, Martti (2007-09-19)
  Työn tarkoituksena oli tutkia ilmasydämisen kuristimen käyttöä taajuusmuuttajan LCL -suotimessa. Tavoitteena oli vertailla nykyistä rautasydämisenä toteutettua LCL -suodinta ja ilmasydämistä prototyyppiä. Teoriaosuudessa ...
 • Koskenniemi, Jari (2005-05-11)
  Diplomityön lähtökohtana oli 1.1.2001 voimaan tullut määräys, jonka mukaan tarkkuuslähestymiskategorian kentillä on oltava valaistut rullaustiekyltit. Työssä tavoitteena oli suunnitella rullaustiekyltti, joka täyttää ...
 • Jussila, Matti (2001-12-12)
  Matriisikonvertteri on tulevaisuuden vaihtoehto perinteisille virta- tai jännitevälipiirillisille taajuudenmuuttajille. Työ on osa Tekesin ETX-ohjelman kestomagnetoidun tahtikoneen vektorisäätömenetelmien kehittämisprojektia. ...
 • Mielonen, Asko (2007-12-12)
  Perinteisesti hitsausteholähteissä käytetään jännitevälipiirillistä suuntaajarakennetta, jossa tasasuuntaus toteutetaan passiivisin menetelmin. Tällainen rakenne aiheuttaa verkkovirtaan matalataajuisia yliaaltoja. ...
 • Hakala, Rami (1999-05-19)
  Työssä tutkittiin virtavälipiirillisen PWM-verkkosuuntaajan käyttöä aktiivisuodattimena. Työssä kehitettiin virtavälipiirilliselle vaihtosuuntaajalle mikrokontrolleriohjattu avaruusvektoriteoriaan perustuva säätöjärjestelmä. ...
 • Virtanen, Antti (2007-09-19)
  Työssä tutkittiin erilaisten modulointimenetelmien vaikutuksia taajuudenmuuttajien aiheuttamiin yhteismuotoisiin jännitteisiin kolmella eri taajuudenmuuttajatopologialla, kaksitasoisella jännitevälipiirillisellä ...
 • Mäkinen, Mika (1989)
  Tuotantomäärien kasvaessa ja kilpailun kiristyessä murskauslaitosten toimitusaikoja on lyhennettävä. Suurimpana esteenä tälle on laitosten sähköistyksen hitaus. Työssä käsitellään kohdeyrityksen tuotteiden sähköistyksen ...
 • Petterson, Sami (2004-05-12)
  Asuin-, toimisto- ja julkisten rakennusten sähkönsyötössä käytetään nelijohdinjärjestelmiä.Yleisimpiä nelijohdinjärjestelmään kytkettäviä laitteita ovat matalatehoiset yksivaiheiset vaihejohtimen ja nollajohtimen väliin ...
 • Tiitinen, Petri (2007-09-19)
  Nosturin nostoliikkeessä nostomoottorin tarkan pyörimisnopeuden ja vääntömomentin saavuttamiseksi käytetään nopeussäätöä. Nopeussäädössä moottorin akselin pyörimisnopeus mitataan optisen pulssianturin avulla ja ...
 • Kallio, Kai (2004-05-12)
  Työssä tutkittiin nopeustakaisinkytkettyä säätöä nosturisovelluksessa. Nostureissa säädetyt moottorikäytöt toteutetaan nykyään lähes poikkeuksetta taajuudenmuuttajilla ja oikosulkumoottoreilla. Kuitenkin käyttöönoton ...
 • Råman, Markku (1992)
  Tämän työn tarkoitus on tutkia mahdollisuuksia soveltaa verkkokommutoitua tyristorisiltaa nosturin taakan laskuliikkeessä syntyvän takatehon syöttämiseksi takaisin syöttöverkkoon ja samalla jarruttaa hallitusti sähköisesti ...
 • Karhu, Vesa (2007-12-12)
  Diplomityön tavoitteena oli tutkia kohdeyrityksen konttienkäsittelyyn tarkoitettujen kumipyöränostureiden sähkölaitetuotantoa ja etsiä mahdollisia kehityskeinoja, jotta tuotannon läpimenoaikoja saataisiin tulevaisuudessa ...
 • Fyhr, Einari (2001-06-06)
  Työssä on tutkittu emalipinnoitettujen käämilankojen eristysten ja oikosulkumoottoreiden staattorikäämityksen eristysten jännitelujuusominaisuuksia. Eristyksiä on tutkittu osittaispurkausmittausten avulla.Mittausten ...
 • Iisakkala, Jarkko (1996-04-24)
  Tavoitteena oli selvittää taajuusmuuttajakäytöstä aiheutuvien laakerivirta-ilmiöiden syntymekanismit ja kehittää vastatoimenpiteitä, joilla syytvoidaan elimonoida tai niiden vaikutusta pienentää.
 • Hammar, Tuomo (1997-06-04)
  Taajuudenmuuttajasyöttöisissä oikosulkumoottoreissa esiintyy suurtaajuisia laakerivirtoja. Laboratoriossa tutkittiin erilaisia ratkaisuja laakerivirtojen eliminoimiseksi. Parhaiksi osoittautuneita ratkaisuja on sovellettu ...
 • Suokanto, Tomi (2000-12-13)
  Työn tarkoituksena oli määrittää kohdeyrityksen ydinvoimalaitosyksiköiden OL1 ja OL2 omakäyttösähköverkkoihin hankittavien laitteiden EMC-vaatimukset. TVO:n harmonisten yliaaltojen emiisiovaatimusten asettamisessa käytettiin ...