.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Takomo, Toni (2002-03-13)
  Audiojärjestelmät ovat digitalisoituneet lähes täysin. Varsinainen äänentoisto tehdään edelleen perinteisillä analogisilla vahvistusmenetelmillä. D-luokan vahvistimen toimintaperiaate mahdollistaa vahvistimen ohjaamisen ...
 • Siirtola, Harri (1991)
  Vanhojen asuinrakennusten saneerauksessa ikkunoiden uusiminen muodostaa suuren osan vaadittavasta kokonaistyöpainoksesta. Tämän vuoksi on tärkeää, että kyseinen työvaihe saadaan mahdollisimman tehokkaaksi ja taloudelliseksi. ...
 • Palos, Timo (2008-06-04)
  Diplomityön sisältämä tutkimus sisältyy kohdeyrityksen vuonna 2004 aloittamaan hankkeeseen, joka liittyy autonomisesti toimivaan pieneen lennokkijärjestelmään. Diplomityö käsitteli itsenäistä jatkokehityshanketta, jonka ...
 • Antila, Marko (1993)
  Työssä suunniteltiin ja rakennettiin kolme digitaalisen jakosuodatinlaitteiston prototyyppiä. Kullakin laitteistolla voidaan jakaa joko yksi linjatasoinen signaali kolmeen eri taajuiskaistaan tai sitten kaksi eri linjatasoista ...
 • Peltonen, Kauko (1985)
  Monikeilainen kaikuluotain eroaa tavanomaisista yksikeilaisista kaikuluotaimista siten, että se luotaa meren pohjaa usealla kapealla keilalla samanaikaisesti. Luotaus monikeilaisella kaikuluotaimella tehostaa pohjan ...
 • Solanti, Petri (1990)
  Työssä perehdyttiin ASIC-teknologian soveltamismahdollisuuksiin sähkövoimatekniikassa käytettävien pienjännitekytkinlaitteiden ominaisuuksien laajentamiseen teollisuusautomaatiosovelluksia varten. Projekti oli osana ...
 • Sauvolainen, Ari (1997-06-04)
  Matkustajakohtaiset äänentoistojärjestelmät joukkoliikennevälineissä antavat matkustajille mahdollisuuden kuunnella musiikkia korvakuulokkeilla. Matkustaja voi yleensä myös valita itse jonkin tarjolla olevista musiikikanavista ...
 • Tuominen, Taisto (1986)
  Biomagneettisissa mittauksissa, kuten esimerkiksi magnetokardiografiassa (MKG), käytetään enimmäkseen SQUID-magnetometrejä ja gradiometriantureita. Ne ovat käytännössä ainoita, joilla voidaan saavuttaa riittävä herkkyys ...
 • Laurila, Kari (1993)
  Ilmakehän alimpien kerrosten tuuliolosuhteita tarkkaillaan nykyään n.800 asemalla ympäri maailmaa kaksi kertaa vuorokaudessa tehtävillä radiosondimittauksilla. 12 tunnin välein tehtävät mittaukset eivät kuitenkaan riitä ...
 • Niiranen, Samuli (2001-06-06)
  Työ liittyy tutkimushankkeeseen, jossa tutkitaan digitaalista televisiota sosiaali- ja terveyspalveluiden sovellusalustana. Työssä kartoitetaan yleisellä tasolla eri uusmedioiden ja terveydenhuollon välisiä yhteyksiä ja ...
 • Lammela, Jarmo (1991)
  Tämä diplomityö liittyi Tampereen teknillisessä korkeakoulussa Hydrauliikan ja automatiikan laitoksella olleeseen hajautetun ohjauksen projektiin. Diplomityössä tutkittiin digitaalista tilansäätäjää ja -tarkkailijaa sekä ...
 • Forsström, Hannu (1986)
  Kohdeyrityksen Tietoliikenteessä on tutkittu videovalvontakuvan kapeakaistaista siirtoa. Siirtotienä käytettiin yhtiön valmistamaa digitaalista 30-kanavaista 2 Mb/s siirtolaitteistoa, joka muodostaa rungon kohdeyrityksen ...
 • Hakanen, Kari (2002)
  Tässä työssä suunniteltiin ja toteutettiin digitaaliohjattu kolmen analogiasuotimen suodinpankki aktiivisen äänenhallinnan tarkoituksiin. Vaihtelevien käyttökohteiden vuoksi suotimesta tehtiin hyvin laajasäätöinen. Suotimen ...
 • Pitkänen, Minna (1992)
  Tietoliikenneverkkoon on 1980-luvun puolivälistä alkaen kehitetty uutta digitaalista tiedonsiirtojärjestelmää, joka perustuu synkroniseen tiedonsiirtoon optisesti suurilla nopeuksilla. Tässä synkroniseksi digitaaliseksi ...
 • Parkkinen, Teemu (1999-04-14)
  Työssä on rakennettu MPEG-1 layer II-pakatun äänen purkulaite mahdollisimman vähäisin kustannuksin. Algoritmi on sovitettu 16-bittisille kokonaisluvuille pyrkien mahdollisimman hyvään äänenlaatuun. /Kir10
 • Heikkilä, Mikko (2009-03-04)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan digitaalisen hydraulipumpun vikasietoisuutta. Venttiilivikojen tunnistamiseen esitetään painemittauksiin perustuvaa havaitsemislogiikkaa sekä esitellään periaate vikojen kompensoimiseksi. ...
 • Suvanto, Risto (1991)
  Työ on tehty Tampereen teknillisen korkeakoulun Geodesian ja fotogrammetrian laitoksella ja se on osa Helsingin yliopiston metsänarviomistieteen laitoksen kaukokuvien numeerisen metsätulkinnan kehittämisprojektia. Työssä ...
 • Korhonen, Jouko (1996-09-18)
  Tavoitteena on hankkia kenttäväylämäärittelyn mukainen kehitysympäristöja käyttää sitä säätöventtiilin digitaalisen asennoittimen kehitystyössä.Työssä kuvataan säätöventtiilin digitaalisen asennoittimen protyyppilaite.
 • Katajainen, Tero (1999-09-08)
  Digitaalinen monikanavainen audiosiirtojärjestelmä kaupallisena tuotteena esitetään.
 • Soini, Lauri (2011-08-17)
  Kuvankäsittelyohjelmistojen saatavuuden ja helppokäyttöisyyden kehittyminen on kyseenalaistanut digitaalisen valokuvan käytön todisteena, mikäli kuvan alkuperäisyydestä ei voida olla varmoja. Tästä syystä digitaalisen ...