.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Tuominen, Taisto (1986)
  Biomagneettisissa mittauksissa, kuten esimerkiksi magnetokardiografiassa (MKG), käytetään enimmäkseen SQUID-magnetometrejä ja gradiometriantureita. Ne ovat käytännössä ainoita, joilla voidaan saavuttaa riittävä herkkyys ...
 • Laurila, Kari (1993)
  Ilmakehän alimpien kerrosten tuuliolosuhteita tarkkaillaan nykyään n.800 asemalla ympäri maailmaa kaksi kertaa vuorokaudessa tehtävillä radiosondimittauksilla. 12 tunnin välein tehtävät mittaukset eivät kuitenkaan riitä ...
 • Niiranen, Samuli (2001-06-06)
  Työ liittyy tutkimushankkeeseen, jossa tutkitaan digitaalista televisiota sosiaali- ja terveyspalveluiden sovellusalustana. Työssä kartoitetaan yleisellä tasolla eri uusmedioiden ja terveydenhuollon välisiä yhteyksiä ja ...
 • Lammela, Jarmo (1991)
  Tämä diplomityö liittyi Tampereen teknillisessä korkeakoulussa Hydrauliikan ja automatiikan laitoksella olleeseen hajautetun ohjauksen projektiin. Diplomityössä tutkittiin digitaalista tilansäätäjää ja -tarkkailijaa sekä ...
 • Forsström, Hannu (1986)
  Kohdeyrityksen Tietoliikenteessä on tutkittu videovalvontakuvan kapeakaistaista siirtoa. Siirtotienä käytettiin yhtiön valmistamaa digitaalista 30-kanavaista 2 Mb/s siirtolaitteistoa, joka muodostaa rungon kohdeyrityksen ...
 • Hakanen, Kari (2002)
  Tässä työssä suunniteltiin ja toteutettiin digitaaliohjattu kolmen analogiasuotimen suodinpankki aktiivisen äänenhallinnan tarkoituksiin. Vaihtelevien käyttökohteiden vuoksi suotimesta tehtiin hyvin laajasäätöinen. Suotimen ...
 • Pitkänen, Minna (1992)
  Tietoliikenneverkkoon on 1980-luvun puolivälistä alkaen kehitetty uutta digitaalista tiedonsiirtojärjestelmää, joka perustuu synkroniseen tiedonsiirtoon optisesti suurilla nopeuksilla. Tässä synkroniseksi digitaaliseksi ...
 • Parkkinen, Teemu (1999-04-14)
  Työssä on rakennettu MPEG-1 layer II-pakatun äänen purkulaite mahdollisimman vähäisin kustannuksin. Algoritmi on sovitettu 16-bittisille kokonaisluvuille pyrkien mahdollisimman hyvään äänenlaatuun. /Kir10
 • Heikkilä, Mikko (2009-03-04)
  Tässä opinnäytetyössä tutkitaan digitaalisen hydraulipumpun vikasietoisuutta. Venttiilivikojen tunnistamiseen esitetään painemittauksiin perustuvaa havaitsemislogiikkaa sekä esitellään periaate vikojen kompensoimiseksi. ...
 • Suvanto, Risto (1991)
  Työ on tehty Tampereen teknillisen korkeakoulun Geodesian ja fotogrammetrian laitoksella ja se on osa Helsingin yliopiston metsänarviomistieteen laitoksen kaukokuvien numeerisen metsätulkinnan kehittämisprojektia. Työssä ...
 • Korhonen, Jouko (1996-09-18)
  Tavoitteena on hankkia kenttäväylämäärittelyn mukainen kehitysympäristöja käyttää sitä säätöventtiilin digitaalisen asennoittimen kehitystyössä.Työssä kuvataan säätöventtiilin digitaalisen asennoittimen protyyppilaite.
 • Katajainen, Tero (1999-09-08)
  Digitaalinen monikanavainen audiosiirtojärjestelmä kaupallisena tuotteena esitetään.
 • Soini, Lauri (2011-08-17)
  Kuvankäsittelyohjelmistojen saatavuuden ja helppokäyttöisyyden kehittyminen on kyseenalaistanut digitaalisen valokuvan käytön todisteena, mikäli kuvan alkuperäisyydestä ei voida olla varmoja. Tästä syystä digitaalisen ...
 • Salo, Juha (1985)
  Tämä työ sisältää Tampereen teknillisellä korkeakoululla valmistetun kuvankäsittelylaitteiston ohjelmiston ja ohjelmointiperiaatteiden esittelyn sekä eräitä perusasioita kaksiulotteisen digitaalisen signaalinkäsittelyn ...
 • Hyvönen, Vesa (1986)
  Tämä työ kuuluu digitaalisen DX 200 -puhelinkeskusjärjestelmän laitteistokehitykseen. Komponenttiteknologian kehittymisen myötä on tullut ajankohtaiseksi tutkia kytkentäkentän jatkokehitysmahdollisuuksia. Ohjauksen ja ...
 • Snellman, Salla (2016-05-04)
  Digitalisaatio muuttaa asiakkaiden käyttäytymistä sekä muokkaa toimialarajoja, minkä seurauksena yritykset kohtaavat toimintaympäristössään uudenlaista kilpailua. Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia digitaalisuuden ...
 • Niskanen, Jari (1993)
  Tietokoneavusteiset keinot ovat vakiinnuttaneet asemansa tiensuunnittelussa. Ohjelmien kirjo on kuitenkin laaja ja niiden laadunvalvonta tapahtuu usein vasta työmailla, joiden tehtäväksi näin jää kallis testausvaihe. ...
 • Pakonen, Hannu (1994)
  Tässä työssä selvitettiin Pohjois-Amerikan digitaalista matkapuhelinverkkoa varten suunnitellun matkapuhelimen lähettimen vahvistinasteiden ja tehonsäädön suunnittelu perusteita ja teoriaa. Teoriaosan alussa on esitelty ...
 • Parviainen, Timo (1995-06-07)
  Tässä työssä rakennettiin simulointimallit digitaalisen matkapuhelimen vastaanottimen RF/DSP-rajapintaparametrien selvittämiseksi. Tutkittava digitaalinen matkapuhelinjärjestelmä on amerikkalainen DAMPS-järjestelmä. Työssä ...
 • Freese, Esko (1992)
  Työssä tutkittiin digitaalisen monipalveluverkon käyttäjäosan testausta. Nykyistä keskusten testausprosessia lähestyttiin laaja-alaisesti, koko ajan kuitenkin tarkentuen kohti automaattista toimintotestausta sekä siinä ...