Now showing items 1368-1387 of 3203

  • Konepajan tuotantoprosessin nykytilan arviointi ja kehitys 

   Koivisto, Mikko J. (2016-06-08)
   Tässä työssä tutkittiin keskisuuren, raskaan tuotannon konepajan valmistusprosessin nykytilaa ja etsittiin vaihtoehtoisia toimintamalleja laadun ja toimitusvarmuuden parantamiseksi sekä läpimenoajan lyhentämiseksi. Tutkimuksen ...
  • Konepajateollisuusyritysten markkinointiviestintä sosiaalisessa mediassa 

   Pirhonen, Ville Veikko (2016-04-06)
   Digitalisaation myötä organisaatioilla on yhä enemmän informaatiota helposti saatavilla päätöksentekoprosessiensa tueksi. Täten teollisten yritysten ostoprosessin alkuvaiheessa käytetäänkin nykyään huomattava määrää ...
  • Konerakenteiden opetussisällön kehittäminen 

   Keihänen, Osku (2016-11-09)
   Tässä diplomityössä tarkastellaan teräksisten konerakenteiden suunnitteluun liittyviä näkökohtia. Lisäksi pohditaan, mitä aihealueita konerakenteiden opetussisältöön tulisi kuulua. Apuna suunnittelunäkökohtien muodostamisessa ...
  • Konesalin jäähdytysjärjestelmän mallinnus, simulointi ja optimointi Simulink®-ympäristössä 

   Keski-Pere, Merja (2015-05-06)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli perehtyä konesalien erilaisiin jäähdytysjärjestelmiin ja niiden energiatehokkuuden parantamiseen. Lisäksi tutkimuksessa perehdyttiin erään konesalin rakenteeseen, jäähdytysjärjestelmään ...
  • Konfiguroitavan automaatioratkaisun kehittäminen mekaanisesti moduloituun tuotteeseen 

   Kinnunen, Petteri (2012-08-15)
   Erikoiskoneiden valmistaminen on kallista, koska tekniset ratkaisut ovat aina tapauskohtaisia. Näin ollen suunnittelun uudelleenkäyttömahdollisuudet ovat erittäin huonot. Eli erikoiskoneiden ongelma on, että jokainen kone, ...
  • Konseptin kehittäminen tuotedokumentiksi 

   Kemppainen, Antti (2014-10-08)
   Tässä työssä tarkastellaan, mitä toimenpiteitä sekä minkälaista informaatiota tuotekonseptiin täytyy lisätä, kun konseptia kehitetään tuotantovalmiiksi tuotedokumentiksi. Materiaalina työssä on käytetty kohdeyrityksessä ...
  • Konsernistrategiasta kiinteistöosaston tukitoimintastrategiaksi – Toimintatutkimus strategiauudistuksesta 

   Luomaranta, Toni Markus (2016-06-08)
   Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli kohdeyrityksessä toteutettava konsernistrategia- sekä liike-toimintastrategiauudistus, joka vaatii myös kiinteistöjohtamisen uudistumista. Kiinteistöomaisuuden suuri osuus taseessa ajaa ...
  • Konservointi- ja restaurointitöiden hallinta korjaushankkeissa 

   Taurén, Tero Mikael (2016-11-09)
   Diplomityön tarkoituksena oli tuottaa NCC Suomi Oy:lle toimintaohje korjaushankkeissa suoritettavien konservointi- ja restaurointitöiden hallintaa varten. Ohjeen tarkoituksena on edesauttaa konservointi- ja restaurointitöiden ...
  • Kontekstisensitiivisen ohjejärjestelmän suunnittelu ja toteutus Qt-sovellukseen 

   Vainio, Jarkko (2015-05-06)
   Työn tavoitteena on suunnitella kontekstisensitiivinen ohjejärjestelmä automaatiojärjestelmän konfigurointiin ja ohjaamiseen käytettävään PC-työpöytäsovellukseen. Kontekstisensitiivinen ohjejärjestelmä tarjoaa ohjeita ...
  • Kontekstitietoon perustuva automaattinen tagien luonti mobiililaitteilla 

   Koivisto, Antti (2010-02-03)
   Videoiden jakaminen on saanut suurta suosiota sosiaalisen median palveluissa. Esimerkiksi YouTubeen, joka on yksi suosituimpia videopalveluita maailmassa, ladataan satojatuhansia videoita päivittäin. Monet ladatuista ...
  • Konvektiivinen lämmönsiirtyminen ratapenkereessä 

   Latvala, Juha (2014-06-04)
   Nykyaikaisen radan tasaisuusvaatimukset ovat suuret, ja routiminen aiheuttaa ongelmia Suomen radoilla. Ratapenkereiden alusrakenteina käytetään nykyään soran sijasta myös kalliomursketta, jonka lämpötekninen käyttäytyminen ...
  • Korjatun luonnonkivijulkisivun kosteustekninen toiminta 

   Mäki-Ruuti, Noora (2010-12-08)
   Työssä selvitettiin Helsingin rautatieaseman kellotornin luonnonkivijulkisivun kosteusteknistä toimintaa. Kohteen alkuperäinen ulkoseinärakenne käsitti ulkoapäin lukien seuraavat rakennekerrokset: itsensä kantava ...
  • Korjausrakentamisen ajoitusmalli 

   Varis, Elisa (2016-03-09)
   Rakennushankkeiden yksi tärkeimmistä onnistumisen edellytyksiä ovat hankkeiden ajoitukset ja realistiset aikataulut. Aikatauluissa pysyminen vaikuttaa suoraan rakentamisen kustannuksiin ja laatuun sekä niiden myötä myös ...
  • Korjaustoimien vaikutukset lähiökerrostalon todelliseen energiankulutukseen 

   Uotila, Ulrika (2012-08-15)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää eri korjaustoimenpiteiden vaikutusta kerrostalon energiankulutukseen sekä korjausten taloudellista kannattavuutta. Tutkimusaineistona oli yli 700 kerrostalon vuosittaiset lämmön-, ...
  • Korkea tornirakennus seuraelämän ympäristönä 

   Villanen, Maija (2014-06-04)
   Tämä diplomityö pohjautuu Länsiväylän portti -opiskelijakilpailuun, joka järjestettiin loppuvuodesta 2011. Työ jakautuu kahteen osaan, suunnitelmaosuuteen ja tutkielmaan. Tutkielma perustuu suunnitelman havaintojen ...
  • Korkean rakennuksen jäykistämisestä ja vakaajan soveltuvuus Keski-Pasilan T5-tornin jäykistykseen 

   Riekki, Jaakko (2013-01-09)
   Työssä tehtiin kirjallisuusselvitys käytetyimmistä korkean rakennuksen jäykistystavoista, ja valittiin näiden perusteella Keski-Pasilan arkkitehtikuvia vastaavaan T5 tornirakennukseen soveltuva vakaajarakenne laskennalliseen ...
  • Korkean saatavuuden järjestelmän automaattinen testaus 

   Koistinaho, Jarkko (2013-06-05)
   Saatavuus on tärkeä osa kriittisiä tietojärjestelmiä ja heikon saatavuuden omaavat järjestelmät voivat toimintahäiriöiden seurauksena aiheuttaa suuria taloudellisia tappioita tai jopa hengenvaaraa. Tämän työn tutkimusongelma ...
  • Korkeapainemaaliruiskun ohjauselektroniikan suunnittelu ja toteutus 

   Koskinen, Jari-Pekka (2015-06-03)
   Korkeapainemaaliruisku on rakennustekniikassa käytettävä maaliruisku, jonka toimintaperiaate on nostaa mäntäpumpulla maalia järjestelmään sekä pitää haluttu työskentelypaine. Mäntäpumpun voimanlähteenä toimii sähkömoottori, ...
  • Korkeiden rakennusten vaste tuulikuormituksessa 

   Kortelainen, Petri (2012-11-07)
   Tuulen vaikutusten merkitys rakennesuunnittelussa kasvaa merkittävästi rakennusten korkeuden kasvaessa. Korkeissa rakennuksissa tuulen turbulenttisuus voi aiheuttaa myös merkittävää värähtelyä. Tämän työn tarkoitus on ...
  • Korttelintäydennyssuunnitelma Tampereen Tammelaan - Pientalomaisuutta kantakaupunkiin 

   Virtanen, Jare (2008-11-05)
   Tutkimusten mukaan toiveet pientaloasumisesta ovat Suomessa yleisempiä kuin toteutunut pientaloasuminen. Pientaloasumisen suosio johtaa vähemmän tehokkaaseen maankäyttöön, mikä tarkoittaa yhdyskuntien laajenemista, lisäkuluja ...