Now showing items 1532-1551 of 3203

  • Liikkumisympäristö kohtaamispaikkana 

   Kronberg, Laura (2010-04-07)
   Diplomityönäni olen suunnitellut liikunta- ja kohtaamiskeskuksen Ruotsissa Göteborgissa sijaitsevalle paikkakunnalle, Angerediin. Tehtävänantonani on ollut kilpailuohjelma, joka julkistettiin keväällä 2009. Kilpailu oli ...
  • Liikkuvan kaluston aiheuttama vaakavärähtely rautatievaihteessa. 

   Varis, Riku Viljami (2012-05-09)
   Tässä työssä perehdytään rautatievaihteiden vaakasuuntaiseen värähtelyyn todellisen liikkuvan kaluston aiheuttaman kuormituksen johdosta. Työn keskeisimpänä tavoitteena on saada selville vaihteen kielirakenteen ...
  • Liikkuvan myyjän tablet-sovelluksen toteuttaminen Windows 8 -alustalle 

   Hankkila, Juha (2015-12-09)
   Teknologian kehittymisen ja uusien laitetyyppien markkinoille tulon myötä yrityksissä on pohdittu eri tapoja niiden hyödyntämiseen oman liiketoiminnan kehittämisessä. Tietotekniikan tapauksessa tämä näkyi PC-tietokoneiden ...
  • Liikkuvan työkoneen turvallisuus 

   Hirvonen, Sanna-Maria (2014-08-13)
   Liikkuvan työkoneen turvallisuus on osa laadukasta koneenrakennustyötä. Koneturvallisuuden määrittelee konedirektiivi sekä valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta. Liikkuvan työkoneen turvallisuus osoitetaan ...
  • Liikuntasaumattoman sillan päätypenkereen käyttäytyminen – kokeellinen ja laskennallinen tutkimus 

   Mäntyranta, Lauri (2015-03-04)
   Tämän diplomityön tavoitteena oli tuottaa lisätietoa liikuntasaumattoman sillan päätypenkereen toiminnasta kokeellisen ja laskennallisen tutkimuksen avulla. Kokeellista tutkimusta varten on rakennettu Siltasimulaattori-k ...
  • Liikuntateknologian turvallisuus 

   Nurmi, Eeva (2016-06-08)
   Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitoksen Vuokatin liikuntateknologian yksiköllä on useita liikuntateknologiaan liittyviä testaus- ja mittauslaitteita. Tähän työhön valikoituivat seuraavat liikuntateknologian ...
  • Liityntäpysäköinti Tampere–Helsinki-joukkoliikennekäytävässä 

   Haukka, Antti (2012-06-06)
   Liityntäpysäköinti on tehokkaaksi todettu keino vähentää pääteiden ruuhkia sekä parantaa joukkoliikenteen saavutettavuutta. Helsingin seudulla liityntäpysäköinti on selkeä osa liikennejärjestelmää, mutta muualla Suomessa ...
  • Lineaarisen kokonaislukuoptimoinnin hyödyntäminen lukujärjestysten muodostamisessa 

   Vehmaanperä, Milja (2016-06-08)
   Automatisoitu aikataulujen luominen on haastava tutkimusala, johon kuuluvat myös koulujen ja yliopistojen lukujärjestykset. Tässä työssä luodaan yleiskatsaus lukujärjestysongelmaan sekä muodostetaan ja ratkaistaan ...
  • Linearity of Outphasing Radio Transmitters 

   Zahra, Mahwish (2016-06-08)
   The outphasing transmitter is a promising technique, which can simultaneously achieve high linearity and power efficiency, thereby addressing the major design requirements of next generation transmitters. It employs highly ...
  • Linearity Requirements in LTE-Advanced Mobile Transmitter 

   Lähteensuo, Toni (2013-05-08)
   LTE-Advanced (LTE-A) is an emerging wireless communication system, which builds on the foundation of Long Term Evolution (LTE), adding many unprecedented arrangements in utilization of radio resources. Most notably LTE-A ...
  • Linja-autoista kerättävälle avoimelle datalle soveltuva tietorakenne 

   Hakulinen, Esa-Pekka (2014-09-03)
   Tampereen kaupunki avasi syyskuussa 2013 Tampereen joukkoliikenteen reaaliaikaisen rajapinnan. Tämä kaikille avoin rajapinta tarjoaa kaupunkiliikenteen bussien sijaintitiedot sekunnin välein. Busseista kerättävää liikennedataa ...
  • Linjasaneerauksen pullonkaulat 

   Vuorio, Ville Aleksi (2016-09-07)
   Linjasaneerauksilla on tällä hetkellä suuri tarve, joka vain jatkaa kasvuaan. Linjasaneerausprojektit ovat kuitenkin todella aikaa vieviä ja pitävät sisältävät paljon hukka-aikaa. Linjasaneerauksen läpimenoajan lyhentämiseksi, ...
  • Lintulan luostarin navetan restaurointi ja muutos uuteen käyttötarkoitukseen 

   Syväjärvi, Arttu (2011-12-07)
   Diplomityössäni perehdyn vanhan sahayhdyskuntaa palvelleen suurtilan pihapiirin historiaan ja siellä sijaitsevan kivinavetan ideointiin sen muuntamiseksi uuteen käyttötarkoitukseen. Pihapiiristä on muotoutunut nykyinen ...
  • Linux Kernel Functions for an Embedded Target Platform 

   Ashjaei, Zeinab (2016-06-08)
   In the earliest years of computer systems revolution in the 1930-40s, the computers were extremely expensive and huge, and they were dedicated to performing a single task or a collection of targeted tasks. Nowadays, the ...
  • Linux-kotihakemisto ja käyttäjän tiedostot 

   Alatalo, Timo (2016-06-08)
   Linux-käyttöjärjestelmää käytettäessä koneen käyttäjällä tulee olla kotihakemisto. Kotihakemisto on normaalisti ainoa pysyvä hakemisto, johon koneen käyttäjällä on kirjoitusoikeus. Linux-konetta ei siis voi järkevästi ...
  • Liquid Dynamics in Computer Simulations 

   Hytönen, Eero (2013-06-05)
   Coarse-grained models have become commonplace in computational biophysics research for their obvious benefits. They enable simulations of larger systems and longer time scales compared to atom-level models with reasonable ...
  • Liquidity Effects of Earnings Announcements in Stock Markets 

   Salo, Milla (2014-06-04)
   The objective of this study was to find out how the liquidity of a stock limit order book evolves around earnings announcements. The study also addressed the question of how traders behave around earnings announcements. ...
  • Lisärakentamisen kannattavuus taloyhtiöiden korjaushankkeissa 

   Timo, Jussi (2015-10-07)
   Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää lisärakentamisen kannattavuuteen vaikuttavat merkittävimmät tekijät. Lisärakentamista tarkastellaan yleisesti, mutta työssä keskitytään erityisesti lisäkerrosten rakentamiseen ...
  • Lisätyn todellisuuden hyödyntäminen suunnittelukatselmoinnissa 

   Nuutinen, Pekka (2011-03-09)
   Globaali kilpailu on aiheuttanut suuria paineita koneiden ja laitteiden tuotekehityksen nopeutumiselle. Samalla tuotteisiin kohdistuvat vaatimukset lisääntyvät, jolloin tuotteeseen vaikuttavista asioista on yhä tärkeämpää ...
  • Litiumakkujen syklitestausjärjestelmä 

   Alhonsalo, Ilkka (2012-11-07)
   Akkutekniikan kehitys on mahdollistanut akkujen kayttämisen suuritehoisissa kannettavissa laitteissa. Akkujen uudesta käyttökohteesta johtuen, aiempaa kokemusta akkujen luotettavuudesta ei kuitenkaan ole. Lisäksi hintapaineet ...