.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kojonen, Stiina (2007-10-17)
  AB3:Ohjelmistoprojektin kokonaisvirhemäärän sekä virheiden kerääntymisen arviointi on tärkeä työkalu projektin suunnittelussa ja hallinnassa. Diplomityön teoriaosassa käsiteltiin virheidenhallinnan merkitystä projektinjo ...
 • Kaimukilwa, Mutasingwa (2013-08-14)
  During the last decade, there has been remarkable growth in mobile penetration in most of developing countries. However, most of the Tanzanian population cannot access real time services and accurate market information due ...
 • Parkkinen, Tiina (2014-12-03)
  This master of science thesis presents two approaches to estimate soil freezing from passive L-band microwave measurements. The first is the Canny edge detector algorithm which is used to gain estimates on the dates of ...
 • Kolehmainen, Thomas (2001-03-21)
  Tämän työn tarkoitus on selvittää mahdollisuuksia akustisen ominaisimpedanssin ja äänilähdejakauman estimointiin BEM-mallista siirtofunktiomittauksin. Lähtökohtana työlle on tilasta tehty BEM- eli reunaelementtimenetelmämalli. ...
 • Välimäki, Jussi (2001-03-14)
  Tämä diplomityö tutki, miten ohjelmistovaltaisen liiketoiminnan tai tuotteiden kannattavuutta voitaisiin mitata ja analysoida nykyistä paremmalla tavalla. Diplomityössä etsittiin käyttökatetta parempaa tapaa huomioida ...
 • Kashentsev, Boris (2015-06-03)
  Several real-life applications require a system that would reliably locate and track a single speaker. This can be achieved by using visual or audio data. Processing of an incoming signal to obtain the location of a source ...
 • Hirvonen, Juha (2010-02-03)
  Capillary pressure microinjection (CPM) is a tool for transporting small sample volumes into living cells utilizing a sharp glass pipette and pressure pulses. The automation level of the current state-of-the-art microinjection ...
 • Pradhapan, Paruthi (2013-12-04)
  Prolonged work hours, shortened and irregular sleep patterns often leads to inadequate recovery in shift workers resulting in increased sleepiness or fatigue during the day. Heart rate and heart rate variability (HRV) have ...
 • Rautiainen, Mikko (1999-06-09)
  Työssä on pyritty kehittämään uutta signaalinkäsittelymenetelmää aivotutkimuksen tarpeisiin. Menetelmän avulla pyritään arvioimaan aivosähkökäyrämittauksessa havaittavia ärsykkeen aiheuttamien välittömien perusherätevasteiden ...
 • Lehtonen, Erkki (1994)
  Lähtökohta tämän työn aloittamiselle oli Tampereen kaupungin sähkölaitokselle hankittu mikrotietokonepohjainen ohjelmisto, joka soveltuu sähköverkkojen laskentaan. Työn tavoitteena on saada ohjelmistolla lasketut tulokset ...
 • Närhi, Matti (2003-06-04)
  Diplomityössä suunniteltiin ja toteutettiin kohdeyrityksen meijeriprosessilaitteisiin etädiagnostiikkajärjestelmä. Järjestelmä toimii osana yrityksen huoltokonseptia. Sen avulla voidaan tarkkailla asiakkaiden laitteiden ...
 • Korkee, Markus Mikael (2013-06-05)
  Etähallinta on tärkeä osa useita nykyaikaisia automaatiojärjestelmiä. Sen avulla mahdollistetaan järjestelmien tarkkailu ja ohjaus keskitetysti, vaikka järjestelmät sijaitsisivat maantieteellisesti kaukana toisistaan. ...
 • Ketola, Heikki (1986)
  Hajautettua tietojenkäsittelyä tukevat lähiverkot ovat yleistyneet voimakkaasti viime vuosina. Niiden tavallisimmat käyttöalueet ovat toimistoautomaatio ja prosessinohjaus. Yksi lähiverkkojen käyttöä rajoittava tekijä on ...
 • Vehviläinen, Markku (1990)
  Diplomityö muodostaa osan TTKK:n signaalinkäsittelyn laitoksella tehtävästä suodatintutkimuksesta. Työn lähtökohtana oli tutkia epälineaarisen ja lineaarisen suodattimen yhdistelmän soveltamista tutkasignaalin etäisyyssuuntaisessa ...
 • Kylä-Kaila, Tommi (2000-06-07)
  Työssä toteutetaan kaksi etäkäyttösovellusta: Internetin kautta ohjattava legorobotin ja videokameran ohjaus selain/palvelin-järjestelmä. Toinen sovellus on WAP:lla ohjattava, ohjelmoitavaan logiikkaan liitetty, releistä ...
 • Smolander, Harri (2008-11-05)
  Diplomityössä tutkittiin sähkön jakeluverkon mittaustietojen siirtoketjua älykkäiden mittareiden ja verkkoyhtiön operatiivisten tietojärjestelmien välillä sekä selvitettiin verkkoyhtiön keskeisimmät toiminnot, joissa ...
 • Lylynoja, Ari (1997-06-04)
  Etäohjelmoinnissa ja -ohjauksessa simulaattoriin mallinnettu robottisolu onkalibroitava, jotta se vastaisi riittävällä tarkkuudella todellisuutta.Työssä selvitetään tällaisen robottisolun kalibrointimenetelmiä jakalibrointiin ...
 • Pämppi, Vesa (2008-10-08)
  Asiakaskeskeisen toimitusmallin tavoite oli täydellisen asiakastyytyväisyyden takaaminen kaikilla toimituksen osa-alueilla. Diplomityö tutki asiakasnäkökulmasta, millä osa-alueilla kohdeyrityksen nykyisessä toimitusmallista ...
 • Isokangas, Jari (1998-02-11)
  Diplomityössä selvitetään millaisista komponenteista videoneuvottelulaitteistot rakentuvat ja miten niitä voidaan käyttää etäopetuksessa. Sen lisäksi esitellään erilaisia multimediaverkkoja ja niiden soveltuvuutta ...
 • Tiittanen, Tommi (2008-12-03)
  Diplomityössä käsiteltiin etätukea ja etävikadiagnostiikkaa erään tuotantoautomaatiojärjestelmän näkökulmasta. Tätä järjestelmää varten toteutettiin ohjelmisto, jonka tarkoituksena oli tukea tuotantoautomaatiojärjestelmässä ...