.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

  • Ahokas, Maria (1997-06-04)
    Työssä tarkastellaan Haimoon koulun ja maalaiskoulujen yleistä historiaa.Koulun tehtävänä on toimia yhtäaikaa kouluna ja monipuolisesti kyläyhteisöäpalvelevana "kylätalona". Haimoon koulu toimii nykyisin kolmessa pihaarajaavassa ...
  • Makkonen, Ari (1983)
    Vuonna 2000 on Keski-Suomen haja-asutusväestön määrän ennustettu olevan n. 50 000 asukasta eli n. 20 % läänin koko väestöstä. Peruskartoilta rajattuna on alueella vähintään 5 kiinteistöä käsittäviä asutustihentymiä 694 ...
  • Rantala, Markku; Vahila, Jukka (1981)
    Oheinen tutkimus "Haja-asutusalueiden rakennuskanta ja sen kehittäminen" liittyy Suomen Akatemian projektiin n:o 60 "Haja-asutusalueiden tekninen kehittäminen" ja on kyseisen projektin rakennuskantatutkimuksen loppuraportti. ...
  • Bilaletdin, Erol (1986)
    Haja-asutusalueiden vesihuollon ja ennen kaikkea vedenhankinnan kehittämiseen on suurta tarvetta. Vuonna 1980 arvioitiin haja-asutusalueiden asukkaista 60 % eli noin 700 000 asukkaan olevan puutteellisen vedenhankinnan ...
  • Vara, Laura (2006-10-18)
    Hajautettu asumismalli on teoreettinen malli kaupunkiasumisen muodosta, jossa asukkaalla on mahdollisuus laajentaa elintilaansa varsinaisen asunnon lisäksi erillisiin satelliittihuoneisiin. Lähtökohtaisena ajatuksena on ...
  • Nikkilä, Tuomo (1996-11-20)
    Työ kuuluu osana "Energiaa säästävä vesihydrauliikkateknologia" projektiin.Tutkimuksessa selvitettin hydrauliikan ohjausta ja tyypillisiä järjestelmänkomponentteja. Mikro-ohjaimen esittelyssä keskityttiin käytettyyn ...
  • Kovamäki, Eero (1983)
    Työssä tutkittiin teollisuudessa käytettävän mittausautomaatin ohjauksien ja tietojenkeruun toteuttamista hajautetulla mikrotietokonejärjestelmällä. Pyrittiin löytämään menetelmä, jolla tarvittavat kytkentätoiminnot, siirrot ...
  • Sunell, Kai-Erik (1995-06-07)
    Viime vuosina langattomien puhelinpalvelujen tilaajien määrä on kasvanut nopeasti. Tästä johtuen, tehokkuus taajuusspektrin käytössä on erittäin tärkeätä seuraavien sukupolvien solukkopuhelinjärjestelmissä. Staattisia ...
  • Hemming, Jyrki (1999-05-12)
    Työssä on esitetty säähavaintoverkon ja sen hajautetun tietojärjestelmän tekninen toteutus ja sen koko maan kattava palveluverkosto. Työ on luonteeltaan kirjallisuustutkimus. /Kir10
  • Antikainen, Jussi (2007-02-14)
    Työssä on tutkittu hajautetun sähköntuotannon vaikutuksia jakeluverkkojen käyttövarmuuteen. Työn tärkeimpänä tavoitteena oli selvittää, kuinka hajautetun sähköntuotannon vaikutuksia voidaan hyödyntää jakeluverkkojen ...
  • Kärki, Timur; Leinonen, Antti; Tarkiainen, Tommi (1999-03-10)
    Työssä on kehitetty sisällönhallintajärjestelmä multimediamateriaalin jakelun helpottamiseksi Internetissä.
  • Anttila, Mika (1990)
    Tiedonsiirtonopeuksien kasvu on asettabut vaikeuksiakoherenttien optisten järjestelmien kehittämiseen. Nämä järjestelmät edellyttävät lähetinkomponenttina toimivaltapuolijohdelaserilta kapeaa spektrinleveyttä ja ...
  • Simola, Juha (2013-05-08)
    Ohjelmistotuotannossa projektinhallinta, ajankäytön seuranta ja aikataulun pitävyys ovat tärkeitä laatutekijöitä. Kiinteähintaisista projekteista on siirrytty enenevässä määrin ketterään ohjelmistokehitykseen ja suoraan ...
  • Ikonen, Ari (1990)
    Hajautettujen ikkunointijärjestelmien yleistyminen vaati niiden huomioon ottamista työasemia ja työasemaverkkoja mitoitettaessa. Ikkunointijärjestelmät mahdollistavat sovellusten käytön myös siten, että sovellus suoritetaan ...
  • Niiranen, Pekka (1999-06-09)
    Tutkimus laajan PC-verkon ylläpito-ongelmista, käyttökustannuksista ja verkonhallintatyökaluista. Lisäksi selvitetään Systems Management Server 2,0 käyttöönottoa. /Kir10
  • Tuominen, Pasi (1990)
    Tampereen teknillisen korkeakoulun Hydrauliikan ja automatiikan laitoksella on Suomen Akatemian rahoituksella vuodesta 1988 tutkittu hajautettua ohjausta koneautomaation laboratoriossa. Projektin aikana on kehitetty ...
  • Kettunen, Pekka (1992)
    Releohjauksia korvaamaan kehitetyt ohjelmoitavat logiikat ovat kehittyneet monipuolisiksi ohjauslaitteiksi, joilla voidaan suorittaa yhä vaativampia tehtäviä. Keskisuuret ja suuret, ns. järjestelmälogiikat, ovat rakenteeltaan ...
  • Mustonen, Timo (1993)
    Työn tarkoituksena on pyrkiä luomaan eräs konstruktio edullisen paikoitusservon toteuttamiseksi. Lähtökohtana on toteuttaa hierarkinen säätöjärjestelmä, jossa IBM PC -yhteensopivalla tietokoneella pystytään ohjaamaan useita ...
  • Koskimaa, Antti (2013-11-08)
    Hajautettu järjestelmä koostuu useasta itsenäisesti toimivasta tietokonesovelluksesta, mikä tekee niiden määrittelystä ja testaamisesta haastavaa. Eräs haasteita tuottava osa on sovellusten välisen rajapinnan käyttö. ...
  • Tienhaara, Markku (1990)
    Työn kehittelyn lähtökohtana oli prosessiteollisuuden tuotantoprosessin laadunvalvontaan ja ohjaukseen tarkoitettu ohjelmistotuote, jonka arkkitehtuuri suunniteltiin perustuvaksi hajautukseen ja laitteistoriippumattomuuteen. ...