.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Boos, Daniela (2003-04-09)
  Nowadays trains operating at high speeds can cause strong vibrations especially if they cross soft soils. These oscillations influence the track on which the train is running and can impair its structure. Besides that ...
 • Mardoukhi, Ahmad (2013-10-09)
  The objective of this work was to investigate the high strain rate and high temperature behavior of mechanically alloyed and oxide dispersion strengthened nickel based superalloy MA 760. These types of alloys are used in ...
 • Ylipää, Antti (2008-04-09)
  Copy number aberrations (CNAs) of DNA can cause deviations in gene expression patterns of oncogenes and tumor suppressor genes which, in turn, are a common cause for cancer. Although the genomes of cancer cells can be ...
 • Minkkinen, Juha (1984)
  Kuormaussuppilon kehitystyö aloitetaan selvittämällä suunnitteluperusteet. Suppiloiden toimintaan perehdytään eri puolille Suomea suunnatuilla laitoskäynneillä. Tilannekartoitukseen pohjautuen laaditaan vakiosuppiloperiaate. ...
 • Rapinoja, Jukka (1990)
  Kehitettäessä prosessin toimintaa optimaaliseksi on annostelulla merkitystä. Annostelulle asetettavia vaatimuksia ovat annostelun tarkkuus ja annostelusta kertovan informaation saanti. Suoritettaessa annostelua jatkuvatoimisesti, ...
 • Mäkinen, Ville (2008-06-04)
  : Happipoltolla tarkoitetaan polttoa normaalia happipitoisuutta korkeammassa pitoisuudessa. Koelaitteena oli pudotusputkireaktori, koska sen on todettu olevan varsin hyvä laite polypolttotutkimuksissa. Lisälaitteena oli ...
 • Manner, Kaijaleena (2014-02-05)
  Kylmäainelainsäädännön tiukentuessa luonnollisilla kylmäaineilla toimivia kylmälaitoksia otetaan entistä enemmän käyttöön. Hiilidioksidikylmäaine on ympäristöystävällinen ja turvallinen valinta marketin kylmäkoneistoon. ...
 • Korteila, Maria (1997-01-22)
  Tavoitteena on selvittää, missä määrin hiilidioksidininfrapunaspektroskopiaa voidaan soveltaa kaasun lämpötilan jahiilidioksidin pitoisuuden määrittämiseen dieselmoottoreiden pakokanavissa.
 • Myyryläinen, Minja (2001-12-12)
  Työssä mallinnettiin hiilimonoksidin desorptiota ja adsorptiota Pd(110)-pinnalla. Tavoitteena oli saada atomitason tietoa ja selvittää adsorptioon ja desorptioon vaikuttavia tekijöitä. Pinta mallinnettiin kaksiulotteisella ...
 • Nieminen, Pasi (2000-06-07)
  Tavoitteena oli selvittää, onko CO-O -reaktio pintarakenteesta riippuva Pd{110}- ja Pd{320}-pinnoilla sekä kyetä arvioimaan mahdolisen rakenneriippuvuuden syitä mallintamalla reaktion transienttikinetiikka.
 • Lepikko, Juha (1985)
  Työssä on mittauksin tutkittu ilmaylimäärän, palamisilmojen nopeuksien ja jakautumien sekä hiilipölyjakautuman vaikutuksia Naantali III hiilipölykattilan palamisolosuhteisiin ja käyttötalouteen. Lisäksi on mitattu S02- ja ...
 • Niemelä, Jari (1983)
  Työssä on tutkittu kattilaan muodostuvien tuhkakerrostumien syntymismekanismia ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä hiilipölyn jakautumista polttimille. Aluksi tarkastellaan tuhkakerrostumien muodostumiseen vaikuttavia ...
 • Hjelt, Tuomo (1993)
  Tämän työn tarkoituksena on ollut tutkia polymeerien hilateorioita ja niiden antamaa fysikaalista tulkintaa Flory-Huggins -teoriassa esiintyvälle Flory-parametrille x. On esitetty eksaktisti ratkaistava hilakaasumalli, ...
 • Rajala, Sami (2012-08-15)
  The ever-increasing requirements in drive dynamics, comfort and efficiency are challenges that the automotive industry faces when designing new vehicles. Development of advanced suspension systems and drive dynamics control ...
 • Kivipuro, Pekka (2001-01-17)
  Sähkömarkkinoiden vapautuminen on korostanut sähköyhtiöiden riskienhallinnan tarvetta. Erityisen tärkeää on markkinariskiltä suojautumisnen sähkönmyynnissä. Tämän diplomityön tavoitteena oli kehittää sähkön termiinihintoihin ...
 • Nystedt, Jukka (1987)
  Tavoitteena oli mallintaa TAKO:n hiokelajittelu sekä selvittää sen ohjausmahdollisuudet. Näin saatavan tiedon perusteella oli toteutettava informaatiojärjestelmä. -Alussa esitellään pääpiirteissään TAKO:n hiomoprosessi ja ...
 • Parta, Jouni (1993)
  Painehionta on energiataloudellinen ja luontoystävällinen mekaanisen massan valmistusmenetelmä. Hionnan perustutkimus on kuitenkin hiljentynyt 1960-luvulla hierreprosessin syntyessä. Nykyinen tutkimus onkin painottunut ...
 • Mustapää, Jarmo (1982)
  Työn tavoitteena oli erään uuden mittaus- ja säätöprosessorin käyttömahdollisuuksien selvittäminen hiomon prosessitietokonejärjestelmän yhteydessä. Prosessori on tarkoitettu sellaisiin sovellutuskohteisiin, joissa ...
 • Pietilä, Jarmo (1986)
  Tämän työn tavoitteena oli kehittää kohdeyrityksen kartonkitehtaan hiomon lajittamolle ohjausjärjestelmä. Lajittamoiden automaattista ohjausta on tutkittu vähän. Esimerkiksi erilaisia hiomon ohjaus- ja säätöjärjestelmiä ...
 • Kuusisto, Risto (1982)
  Työssä on tarkasteltu puuhiokkeen valmistuksessa käytettävien hiomakoneiden staattista mallintamista, sekä malleille asetettavia vaatimuksia. Aluksi on esitetty kartonkihiokeprosessi GAS kohdeyrityksen tehtailla. Sen jälkeen ...