.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lukkarinen, Elina Tuulia (2015-12-09)
  Jotkin projektit vaativat, että laatuun kiinnitetään tavallista enemmän huomiota. Syitä tähän voivat olla projektin suuri koko, kiire, tai se, että projekti on luonteeltaan sellainen, että virheet voivat aiheuttaa paljon ...
 • Hylli, Otto (2012-03-07)
  Viime vuosina ohjelmistoarkkitehtuurien tutkimuksessa on nostettu esiin arkkitehtuuritietämyksen käsite. Arkkitehtuuritietämys kattaa ohjelmiston arkkitehtuurin ja siihen vaikuttavat asiat laajasti, käsittäen perinteisen ...
 • Rantanen, Ilkka (2013-06-05)
  Huurre Group Oy:n Huurre HOT on palvelu kylmäjärjestelmien etävalvontaan, etähallintaan sekä energiaoptimointiin. Palvelun käyttäjät voivat muun muassa nähdä reaaliaikaisen tilanteen kylmäjärjestelmistään sekä ohjata niitä ...
 • Kuronen, Markus (2015-12-09)
  Ohjelmiston uudistamisella tarkoitetaan ohjelmiston toiminnallisuuden parantamista ja ohjelmiston päivittämistä vastaamaan nykyisiä ohjelmistolle esitettyjä tarpeita. Ohjelmiston uudistamisella on myös mahdollista saada ...
 • Karttunen, Elina (2010-12-08)
  Palveluiden merkitys ohjelmistoliiketoiminnassa kasvaa yhteiskunnan muuttuessa palveluvaltaisemmaksi. Ohjelmistot ja niiden mukana myös palvelut sekä palvelutuotanto leviävät globalisoituvassa toimintaympäristössä yhä ...
 • Eskola, Harri (2015-01-14)
  Avoimella tiedolla tarkoitetaan digitaalista tietoa, joka on vapaasti saatavissa. Avoimien tietovarantojen hyödyntäminen on nouseva trendi maailmalla. Diplomityön tavoitteena oli toteuttaa elektroninen prosessiopas, joka ...
 • Kouri, Hanna (2015-05-06)
  Tutkimuksen aiheena oli ohjelmistoyrityksen myynti- ja kehitysosaston välisen tiedon jakamisen kehittäminen. Työn tarkoitus oli selvittää mikä on osastojen välisen tiedon jakamisen nykytila ja miten tiedon jakamista ...
 • Pasanen, Olli (2016-04-06)
  Tutkielmassa tarkastellaan ohjelmistoyrityksen muutosta hierarkkisesta organisaatiorakenteesta matalaan organisaatiorakenteeseen. Tässä tutkielmassa selvitetään, miten hyvin muutokselle asetetut tavoitteet on saavutettu, ...
 • Mähönen, Timo (2014-11-05)
  Nykyisten ohjelmistoja tuottavien konsulttiyritysten toiminta-alue on todella laaja. Ohjelmistoja tuottavan yrityksen odotetaan asiakkaan näkökulmasta tarjoavan myös monipuoliset tietojärjestelmät ja työkalut, jotka täyttävät ...
 • Wesslin, Ville (2010-11-03)
  Tutkimus tehtiin STEP-projektin yhteydessä, Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikössä. STEP-projekti on Tekesin rahoittama Jyväskylän yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikön yhteistyöprojekti. ...
 • Utter, Tommi (2015-12-09)
  Sotaoperaatioissa hyödynnetyt laitteet ja niiden tarvitsemat resurssit kasvattavat operaatioista koituvia kustannuksia merkittävästi. Sotaharjoituksissa pyritään jäljittelemään oikeita sotatilanteita, mutta esimerkiksi ...
 • Hiula, Marika (2014-06-04)
  Tässä työssä käsitellään vedenpuhdistuslaitteita valmistavan yrityksen tuotekannan supistamista ja oikeiden tuotevariaatioratkaisujen löytämistä olemassa olevan tuotekannan pohjalta. Työn tarkoituksena on löytää ne laitteet, ...
 • Camp Castillo, Roberto Shaw (2010-11-03)
  The increasing importance of condition monitoring in the manufacturing industry has prompted many new developments in the area. While some have focused on different ways of processing monitored data, few have touched the ...
 • Miettinen, Susanna (2010-07-02)
  The purpose of this thesis was to find a new gasket material to be used in frequency converters manufactured by ABB. The new material has to comply to RoHS directive, because this material is going to replace the currently ...
 • Äijäläinen, Tero (2016-06-08)
  Tässä diplomityössä tarkastelen teknis-taloudellisesti oljen hyödyntämismahdollisuuksia voimalaitoksen energiantuotannossa. Tarkastelussa käytän vertailukohtina metsähaketta ja sen hyödyntämistä suomalaisessa energiantuotannossa ...
 • Alatalo, Tero (2013-10-09)
  Tässä työssä tarkastellaan oljen hyödyntämistä biokaasulaitoksen raaka-aineena. Suomessa kasvaa vuosittain laskelmien mukaan, noin miljoona tonnia taloudellisesti hyödynnettävissä olevaa olkibiomassaa. Olkibiomassa koostuu ...
 • Rahnasto, Juha Sakari (2015-04-08)
  Tutkimuksen päätavoitteena on rakennusliikkeen asuntoliiketoimintaprosessin kehittäminen. Tutkimus jakaantuu kolmeen osa-alueeseen ja alatavoitteeseen. Tutkimus on luonteeltaan liiketoimintaprosessin kehittämistä. Menetelminä ...
 • Aro, Sakari (2016-10-05)
  Perinteisessä kokonaishintaurakassa suunnittelijat laativat lähes valmiit toteutussuunnitelmat ennen urakoitsijan valintaa ja varsinaisen rakennustyön aloittamista. Nykypäivän rakennushankkeissa ei vielä rakentamisen ...
 • Habib, Hasan (2016-03-09)
  Radio Frequency Identification (RFID) permits us to remotely exchange information utilizing electromagnetic waves in order to distinguish and track RFID tags by RFID readers. Usually RFID tags contain some code, which is ...
 • Uwaoma, Andreas Emenike (2015-08-12)
  The performance of autonomous mobile robots within an indoor environment relies on an effective detection and localization system. Self-Localization within an indoor environment has been studied and tested experimentally ...