.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Minkkinen, Juha (1984)
  Kuormaussuppilon kehitystyö aloitetaan selvittämällä suunnitteluperusteet. Suppiloiden toimintaan perehdytään eri puolille Suomea suunnatuilla laitoskäynneillä. Tilannekartoitukseen pohjautuen laaditaan vakiosuppiloperiaate. ...
 • Rapinoja, Jukka (1990)
  Kehitettäessä prosessin toimintaa optimaaliseksi on annostelulla merkitystä. Annostelulle asetettavia vaatimuksia ovat annostelun tarkkuus ja annostelusta kertovan informaation saanti. Suoritettaessa annostelua jatkuvatoimisesti, ...
 • Mäkinen, Ville (2008-06-04)
  : Happipoltolla tarkoitetaan polttoa normaalia happipitoisuutta korkeammassa pitoisuudessa. Koelaitteena oli pudotusputkireaktori, koska sen on todettu olevan varsin hyvä laite polypolttotutkimuksissa. Lisälaitteena oli ...
 • Manner, Kaijaleena (2014-02-05)
  Kylmäainelainsäädännön tiukentuessa luonnollisilla kylmäaineilla toimivia kylmälaitoksia otetaan entistä enemmän käyttöön. Hiilidioksidikylmäaine on ympäristöystävällinen ja turvallinen valinta marketin kylmäkoneistoon. ...
 • Korteila, Maria (1997-01-22)
  Tavoitteena on selvittää, missä määrin hiilidioksidininfrapunaspektroskopiaa voidaan soveltaa kaasun lämpötilan jahiilidioksidin pitoisuuden määrittämiseen dieselmoottoreiden pakokanavissa.
 • Myyryläinen, Minja (2001-12-12)
  Työssä mallinnettiin hiilimonoksidin desorptiota ja adsorptiota Pd(110)-pinnalla. Tavoitteena oli saada atomitason tietoa ja selvittää adsorptioon ja desorptioon vaikuttavia tekijöitä. Pinta mallinnettiin kaksiulotteisella ...
 • Nieminen, Pasi (2000-06-07)
  Tavoitteena oli selvittää, onko CO-O -reaktio pintarakenteesta riippuva Pd{110}- ja Pd{320}-pinnoilla sekä kyetä arvioimaan mahdolisen rakenneriippuvuuden syitä mallintamalla reaktion transienttikinetiikka.
 • Lepikko, Juha (1985)
  Työssä on mittauksin tutkittu ilmaylimäärän, palamisilmojen nopeuksien ja jakautumien sekä hiilipölyjakautuman vaikutuksia Naantali III hiilipölykattilan palamisolosuhteisiin ja käyttötalouteen. Lisäksi on mitattu S02- ja ...
 • Niemelä, Jari (1983)
  Työssä on tutkittu kattilaan muodostuvien tuhkakerrostumien syntymismekanismia ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä hiilipölyn jakautumista polttimille. Aluksi tarkastellaan tuhkakerrostumien muodostumiseen vaikuttavia ...
 • Hjelt, Tuomo (1993)
  Tämän työn tarkoituksena on ollut tutkia polymeerien hilateorioita ja niiden antamaa fysikaalista tulkintaa Flory-Huggins -teoriassa esiintyvälle Flory-parametrille x. On esitetty eksaktisti ratkaistava hilakaasumalli, ...
 • Kivipuro, Pekka (2001-01-17)
  Sähkömarkkinoiden vapautuminen on korostanut sähköyhtiöiden riskienhallinnan tarvetta. Erityisen tärkeää on markkinariskiltä suojautumisnen sähkönmyynnissä. Tämän diplomityön tavoitteena oli kehittää sähkön termiinihintoihin ...
 • Nystedt, Jukka (1987)
  Tavoitteena oli mallintaa TAKO:n hiokelajittelu sekä selvittää sen ohjausmahdollisuudet. Näin saatavan tiedon perusteella oli toteutettava informaatiojärjestelmä. -Alussa esitellään pääpiirteissään TAKO:n hiomoprosessi ja ...
 • Parta, Jouni (1993)
  Painehionta on energiataloudellinen ja luontoystävällinen mekaanisen massan valmistusmenetelmä. Hionnan perustutkimus on kuitenkin hiljentynyt 1960-luvulla hierreprosessin syntyessä. Nykyinen tutkimus onkin painottunut ...
 • Mustapää, Jarmo (1982)
  Työn tavoitteena oli erään uuden mittaus- ja säätöprosessorin käyttömahdollisuuksien selvittäminen hiomon prosessitietokonejärjestelmän yhteydessä. Prosessori on tarkoitettu sellaisiin sovellutuskohteisiin, joissa ...
 • Pietilä, Jarmo (1986)
  Tämän työn tavoitteena oli kehittää kohdeyrityksen kartonkitehtaan hiomon lajittamolle ohjausjärjestelmä. Lajittamoiden automaattista ohjausta on tutkittu vähän. Esimerkiksi erilaisia hiomon ohjaus- ja säätöjärjestelmiä ...
 • Kuusisto, Risto (1982)
  Työssä on tarkasteltu puuhiokkeen valmistuksessa käytettävien hiomakoneiden staattista mallintamista, sekä malleille asetettavia vaatimuksia. Aluksi on esitetty kartonkihiokeprosessi GAS kohdeyrityksen tehtailla. Sen jälkeen ...
 • Haapala, Pekka (1995-06-07)
  Tehdashallin työympäristön luomisessa kiinnitetään yhä enemmän huomiota terveydellisiin näkökohtiin. Työympäristön kohentamisella on selvä yhteys työn tuottavuuden ja laadun paranemisen kanssa. Tässä selvityksessä on pyritty ...
 • Aalto, Pekka (1982)
  Tämän työn tavoitteena oli selvittää työparametrien vaikutukset hiontaprosessin tulokseen sekä luoda lukijalle selvä kuva hiontaprosessista ja mahdollisuuksista parantaa hiontatulosta. Lisäksi työssä haluttiin tutkia ...
 • Sossin, Artur (2013-06-05)
  Radiotherapy utilizes Computed Tomography (CT) data to perform structure contouring and dose calculations in the treatment planning process. Considerations are drawn to patients with high atomic number (high-Z) materials ...
 • Halme, Aki (2010-06-23)
  Nykyinen teknologian kehittyminen mahdollistaa soveltuvin osin terveydenhuollon siirtymisen kotiolosuhteisiin, jolloin tarvitaan uusia keinoja ja järjestelmiä hoidon tueksi. Tällä hetkellä käytetyimpiä terveydenhuollon ...