.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Leinonen, Sakari (1991)
  Diplomityössä on tutkittu Tampereen keskustan laajentumista etelään. Työn kohteena oleva Hatanpään alue käsittää Hatanpään valtatien länsipuoliset alueet Viinikan ojasta Vihiojaan. Alueen pinta-ala on noin 73 hehtaaria. ...
 • Salpiola, Eerikki (2013-06-05)
  Bioenergian käytön lisääminen kestävästi onnistuu ottamalla huomioon käytetyn biomassan koko elinkaaren aikaiset vaikutukset sekä ilmakehän hiilidioksidipäästöihin, että maankäytöllisiin vaikutuksiin. Lisäksi on huomioitava, ...
 • Nurminen, Mikko (1999-12-08)
  Diplomityö on osa HHT-Lyyli projektia, PILOTTI -hanke, joka kohdentuu Hattulan kuntaan. HHT-Lyyli projekti on suurempiin taajamaseutuihin kohdentuva ympäristövaikutuksiltaan edullisen yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän ...
 • Junkkari, Ossi (1986)
  Diplomityö perustuu kilpailuehdotukseen, joka oli mukana yleisessä suunnittelukilpailussa keväällä 1986. Kilpailualue sijaitsee Hausjärven kunnassa Oitin taajamassa. Työssä on tutkittu mahdollisuuksia vähentää hoitoympäristön ...
 • Penttilä, Juhani (2013-03-06)
  Suomen rataverkon rakennekerrokset mitoitetaan routimattomiksi, jotta radan tasaisuusvaatimus täyttyy. Routivat radan rakennekerrokset ja routiva pohjamaa aiheuttavat haittaa radan rakenteelle. Tämä tutkimus käsittelee ...
 • Savolainen, Antti (1986)
  Tämän diplomityön kirjallisuustutkimus häiriöiden esiintyvyydestä ja syistä automaattisessa koneistuksessa on pohjana sekä työn toisessa osassa esitettävälle teknisten häiriöiden tutkimukselle että myöhemmin suoritettaville ...
 • Peltola, Jarkko (2007-02-14)
  Katkaisijat on usein unohdettu, kun on etsitty kustannustehokkaita ratkaisuja sähköverkon eri komponenttien käyttöön ja kunnossapitoon Etenkin keskijänniteasemien vanhojen vähäöljykatkaisijoiden elinikää voidaan pidentää ...
 • Hakanen, Veli-Pekka (1999-03-10)
  Diplomityössä käsitellään hälytysperusteisten automaattisten toimintojen toteutusta verkonhallintajärjestelmän osana. Hälytystietojen keräys, niiden varastointi ja operaattorin toimenpiteet ovat verkonhallinnan tärkeitä ...
 • Kukko, Timo (1982)
  Ydinvoimalaitosten valvonnassa on kaikkialla maailmassa ongelmana valvomoon tuleva liian suuri hälytys- ja muu informaatiomäärä laitoksen häiriö- ja suunnitelluissa muutostilanteissa eli yleensä prosessin transienteissa. ...
 • Kaunisto, Matti (1982)
  Työssä on tarkasteltu mahdollisuuksia parantaa hälytystenseurantaa kohdeyrityksen ydinvoimalaitoksilla. Ensisijaisena tavoitteena on ollut hälytysten analysointimenetelmä, joka helpottaa suojausjärjestelmien toiminnan ...
 • Peltola, Johanna (2015-06-03)
  Hälytystoiminta tarkoittaa hälytysilmoituksiin vastaamista sekä tarvittavan avun lähettämistä ilmoituksen osoittamalle tapahtumapaikalle. Hälytystoimintaan ja sen laatuun vaikuttavat hälytyskeskuksen sekä hälytystehtäviä ...
 • Mannila, Ilkka (1986)
  Valtioneuvosto teki 22.3.1978 periaatepäätöksen Hämeen lääninvankilan sijoittamisesta Kylmäkosken kuntaan. Vankilaan sijoitetaan useita toimintakokonaisuuksia. Suorakulmaisessa koordinaatistossa oleva vankilarakennus asettuu ...
 • Erkkilä, Jukka (1996-06-12)
  Työssä on tarkasteltu käyttövarmuuden analysoinnin menetelmiä painottaenkäyttöliittymiin liittyviin ongelmiin. Kaukolämmön ennustemenetelmät sekäennusteohjelman laatiminen kohdeyrityksen tarpeisiin sisältyvät myöstyöhön.
 • Tikka, Marko (1994)
  Tässä työssä tutkittiin kohdeyrityksen käytönvalvontatoimintojen kehittämistä. Tarkasteltavina olivat sähkönjakelu- ja kaukolämpöjärjestelmä sekä maakaasunjakelujärjestelmä. Työssä on selvitetty PROCOL240-kaukokäyttöjärjestelmän ...
 • Mettälä, Jenni (2010-06-09)
  Diplomityöni käsittelee Hämeenlinnan Hätilän asuntoalueen tulevaisuuden rakentamistapaa. Hätilä on vanha omakotivaltainen asuntoalue, jonka rakennuskannassa on kerrostumia 1800-luvun lopulta aina nykypäivään saakka. Hätilän ...
 • Aalto, Olli (2010-06-09)
  Diplomityön aiheena on uuden asuin- ja työpaikka-alueen, palveluineen, suunnitelma Kantolanniemeen. Kantolanniemi on vanha teollisuusalue, jonka Hämeenlinnan kaupunki aikoo yhdistää osaksi kaupungin keskustaa. Diplomityössä ...
 • Lindgren, Taina (2006-05-03)
  Hämeenlinnan kaupungin teatterilla on pitkä historia. Se aloitti toimintansa yli 100 vuotta sitten työväenteatterina. Historiansa aikana se on toiminut useissa eri tiloissa. Nykyisiin, vanhasta puurakenteisesta varastohallista ...
 • Toivonen, Esko (1984)
  Vuotovedet varaavat vuositasolla miltei 40 prosenttiyksikköä Hämeenlinnan kaupungin jätevedenpuhdistamon kapasiteetista ja mitoitusvirtaama ylittyy useita kertoja vuodessa. Vuotovesiongelmien ja huonojen BHK--reduktioiden ...
 • Rantala, Timo (2009-06-03)
  Thesis is based on an open idea competition of the south coast of the city of Hämeenlinna, which ended in 2007. My original proposal has since encountered some chances, but my main goals for the solution have stayed the ...
 • Linna, Petri (2009-03-04)
  Tutkimus perustui Tekesin turvallisuusteknologiaohjelmaan ja sen alla toteutettuun SSMC/DDKM-projektiin. Tutkimuksen tavoitteena oli olla tukena suuronnettomuuksien mallintamisessa ja tutkia mallintamista, BPMN-prosessinotaatiota ...