.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lintilä, Pirkko-Liisa (1983)
  Työn tavoitteena on ollut lujittaa lasimaista eli amorfista hiiltä hiilikuidulla, jolloin syntyvää materiaalia sanotaan hiili-hiilikomposiitiksi. Lujittamisen vaikutuksesta paranevat amorfisen hiilen lujuus ja sitkeys. ...
 • Syvänen, Lassi (1991)
  Tässä diplomityössä perehdyttiin harustettujen mastojen lujuusteknisten ominaisuuksien laskentaan. Tavoitteena oli löytää menetelmä, jolla kohdeyrityksessä voidaan aloittaa mastojen lujuuslaskenta. Työssä pohdittiin aluksi ...
 • Lehtinen, Jouko (1983)
  Työssä on tarkasteltu puisen, 110 kV:n voimajohtoportaalipylvään statiikkaa. Pääasiassa on keskitytty kahden erilaisen analyysimallin pohjalta lähtevien laskentamenetelmien vertailuun. Päämääränä oli staattisesti määrättyyn ...
 • Riitahaara, Tomi (2002-02-13)
  Työn tarkoituksena on tarkastella reaaliaikaisten mittausten avulla toteutettavissa olevia kunnonvalvonnan menetelmiä sekä harvesteripään syöttömoottorin kunnonvalvontaa. Kunnonvalvonnan menetelmien lisäksi tarkastellaan ...
 • Arizti, Marcos (2010-06-02)
  This Master of Science thesis studies the energy harvesting in vehicle suspension. The aim of this work is to implement an efficient energy harvesting system without disturbing driver’s comfort. This thesis analyzes the ...
 • Leinonen, Sakari (1991)
  Diplomityössä on tutkittu Tampereen keskustan laajentumista etelään. Työn kohteena oleva Hatanpään alue käsittää Hatanpään valtatien länsipuoliset alueet Viinikan ojasta Vihiojaan. Alueen pinta-ala on noin 73 hehtaaria. ...
 • Salpiola, Eerikki (2013-06-05)
  Bioenergian käytön lisääminen kestävästi onnistuu ottamalla huomioon käytetyn biomassan koko elinkaaren aikaiset vaikutukset sekä ilmakehän hiilidioksidipäästöihin, että maankäytöllisiin vaikutuksiin. Lisäksi on huomioitava, ...
 • Nurminen, Mikko (1999-12-08)
  Diplomityö on osa HHT-Lyyli projektia, PILOTTI -hanke, joka kohdentuu Hattulan kuntaan. HHT-Lyyli projekti on suurempiin taajamaseutuihin kohdentuva ympäristövaikutuksiltaan edullisen yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän ...
 • Junkkari, Ossi (1986)
  Diplomityö perustuu kilpailuehdotukseen, joka oli mukana yleisessä suunnittelukilpailussa keväällä 1986. Kilpailualue sijaitsee Hausjärven kunnassa Oitin taajamassa. Työssä on tutkittu mahdollisuuksia vähentää hoitoympäristön ...
 • Penttilä, Juhani (2013-03-06)
  Suomen rataverkon rakennekerrokset mitoitetaan routimattomiksi, jotta radan tasaisuusvaatimus täyttyy. Routivat radan rakennekerrokset ja routiva pohjamaa aiheuttavat haittaa radan rakenteelle. Tämä tutkimus käsittelee ...
 • Savolainen, Antti (1986)
  Tämän diplomityön kirjallisuustutkimus häiriöiden esiintyvyydestä ja syistä automaattisessa koneistuksessa on pohjana sekä työn toisessa osassa esitettävälle teknisten häiriöiden tutkimukselle että myöhemmin suoritettaville ...
 • Peltola, Jarkko (2007-02-14)
  Katkaisijat on usein unohdettu, kun on etsitty kustannustehokkaita ratkaisuja sähköverkon eri komponenttien käyttöön ja kunnossapitoon Etenkin keskijänniteasemien vanhojen vähäöljykatkaisijoiden elinikää voidaan pidentää ...
 • Hakanen, Veli-Pekka (1999-03-10)
  Diplomityössä käsitellään hälytysperusteisten automaattisten toimintojen toteutusta verkonhallintajärjestelmän osana. Hälytystietojen keräys, niiden varastointi ja operaattorin toimenpiteet ovat verkonhallinnan tärkeitä ...
 • Kukko, Timo (1982)
  Ydinvoimalaitosten valvonnassa on kaikkialla maailmassa ongelmana valvomoon tuleva liian suuri hälytys- ja muu informaatiomäärä laitoksen häiriö- ja suunnitelluissa muutostilanteissa eli yleensä prosessin transienteissa. ...
 • Kaunisto, Matti (1982)
  Työssä on tarkasteltu mahdollisuuksia parantaa hälytystenseurantaa kohdeyrityksen ydinvoimalaitoksilla. Ensisijaisena tavoitteena on ollut hälytysten analysointimenetelmä, joka helpottaa suojausjärjestelmien toiminnan ...
 • Peltola, Johanna (2015-06-03)
  Hälytystoiminta tarkoittaa hälytysilmoituksiin vastaamista sekä tarvittavan avun lähettämistä ilmoituksen osoittamalle tapahtumapaikalle. Hälytystoimintaan ja sen laatuun vaikuttavat hälytyskeskuksen sekä hälytystehtäviä ...
 • Mannila, Ilkka (1986)
  Valtioneuvosto teki 22.3.1978 periaatepäätöksen Hämeen lääninvankilan sijoittamisesta Kylmäkosken kuntaan. Vankilaan sijoitetaan useita toimintakokonaisuuksia. Suorakulmaisessa koordinaatistossa oleva vankilarakennus asettuu ...
 • Erkkilä, Jukka (1996-06-12)
  Työssä on tarkasteltu käyttövarmuuden analysoinnin menetelmiä painottaenkäyttöliittymiin liittyviin ongelmiin. Kaukolämmön ennustemenetelmät sekäennusteohjelman laatiminen kohdeyrityksen tarpeisiin sisältyvät myöstyöhön.
 • Tikka, Marko (1994)
  Tässä työssä tutkittiin kohdeyrityksen käytönvalvontatoimintojen kehittämistä. Tarkasteltavina olivat sähkönjakelu- ja kaukolämpöjärjestelmä sekä maakaasunjakelujärjestelmä. Työssä on selvitetty PROCOL240-kaukokäyttöjärjestelmän ...
 • Mettälä, Jenni (2010-06-09)
  Diplomityöni käsittelee Hämeenlinnan Hätilän asuntoalueen tulevaisuuden rakentamistapaa. Hätilä on vanha omakotivaltainen asuntoalue, jonka rakennuskannassa on kerrostumia 1800-luvun lopulta aina nykypäivään saakka. Hätilän ...