.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Pullinen, Pekka (1987)
  Japanilaisten saavuttamat hyvät tulokset konepajateollisuuden tuottavuuden parantamisessa ovat saaneet runsaasti huomiota sekä Amerikassa että Euroopassa. Myös Suomessa on suurella mielenkiinnolla tutkittu keinoja, joilla ...
 • Pietikäinen, Ville (2000-12-13)
  Tavoitteena oli kuvata kohdeyrityksen EcoDisc - hissimoottoreiden kokoonpanoprosessi, selvittää kokoonpanolinjan ongelmat sekä tehdä tuotantolinjan joustavuusanalyysi MaxiMOST -ajanmääritysmenetelmän avulla. Ongelmien ...
 • Suokas,Sami (1997-06-04)
  Yritysten hankintatoiminta kehittyy jatkuvasti. Kun yritykset keskittyvätydinosaamiseensa, niin siihen liittymättömät toiminnat järjestelläänuudelleen. Tavoitteena oli löytää toimiva tulevaisuuden visiohissiliikennetoiminnan ...
 • Taskinen, Lassi-Pekka (2014-11-05)
  Tässä diplomityössä tutustutaan hissin johteen rakenteeseen ja sen optimointiin. Työn tavoitteena on rakentaa laskentamalli, jota käyttämällä voidaan optimoida rakenteen massaa. Analyysit tehdään ANSYS-elementtimenetelmä ...
 • Toiviainen, Jyri (1991)
  Diplomityön tavoitteena oli selvittää hissin kojetaulutuotannosta vastaavien tuoteverstaiden toiminnan ja sen ohjauksen nykytilaa ja kehitystarpeita. Työssä tuodaan esille tuotantotoiminnan suurimmat ongelmat, niiden syyt ...
 • Pasanen, Jari (1990)
  Tässä työssä on kehitetty täysin digitaalinen ohjausjärjestelmä hissien automaattiovien ovikäyttöjen ohjaukseen. Toteutuksessa on sovellettu digitaalista signaalinkäsittelyä ovien ajo-ohjeen toteutukseen ja säätöön, millä ...
 • Männikkö, Jorma (1991)
  Työssä käsitellään hissin taajuusmuuttajakäyttöä. Hissikäytöissä on nimellisnopeudeltaan ja -kuormaltaan erilaisia hissejä. Jotta nämä eri tekijät voidaan ottaa huomioon hissikäyttö on aina viritettävä ennen käyttöönottoa ...
 • Ojala, Harri (1987)
  Työssä on käsitelty hissinovitehtaan tuotannon ohjattavuuteen vaikuttavia seikkoja sekä selvitetty mahdollisuudet siirtyä ATK-perusteiseen tuotannonohjausjärjestelmään. Työ on tehty Saksan Liittotasavallassa sijaitsevassa ...
 • Hyyti, Kaisa Maija (2000-10-11)
  Diplomityön kohde on Porin Karjarannassa sijaitseva entisen Satakunnan Osuusteurastamon rakennuskokonaisuus. Tavoitteena on ollut kaupunkisuunnittelun keinoin löytää riittävän laaja konteksti, joka helpottaa teurastamon ...
 • Raitio, Henri (2011-06-08)
  Roomassa rakentamisen perinteeseen on kuulunut vanhojen rakennusosien kierrättäminen uusissa yhteyksissä. Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää, onko tämä kierrättämisen perinne katkennut nykyarkkitehtuurissa ja kuinka ...
 • Seppä, Arto (2012-09-05)
  Ihmisen pyrkiessä ymmärtämään ympäristöään on usein luonnollista pohtia nykyhetken lisäksi myös sitä, miten nykyiseen tilanteeseen on päädytty. Tämä voi helpottaa kokonaiskuvan muodostamista ja sitä kautta parantaa ...
 • Puranen, Klaus (2002-01-16)
  Työssä tarkastellaan erityisesti niitä ongelmia, joita esiintyy hitaasti pyörivien koneiden kunnonvalvonnassa. Pääpaino on ollut akustisen emission ja värähtelysignaalin verhokäyräanalyysissä. Akustisen emission mittauksia ...
 • Ylipoti, Sirkka (1984)
  Työn tarkoituksena oli tutkia kiskohitsaajan suojahaalarin kehittämismahdollisuuksia sekä sisä- että ulkotyössä sekä väliasu- ja suojahaalariyhdistelmän paloteknisiä ominaisuuksia. Työssä kiinnitettiin erikoista huomiota ...
 • Hakola, Mikko (1995-01-18)
  Diplomityön tavoitteena oli kehittää kohdeyrityksen suunnitelman uuden putkielementtihaihduttimen tuotantojärjestelmä. Putkielementtihaihdutin koostuu lämpöpintaputkista ja vaipasta. Haihduttimella haihdutetaan mustalipeää ...
 • Juuti, Jouni (1985)
  Diplomityö on tehty osana keskisuuren konepajan tuotannon kehittämistoimintaa. Diplomityö on käytännön toteutus hitsausrobottiaseman käyttöönotosta. Sovellutus käsittää putkirakenteisen kappaleen kokoonpanohitsauksen ...
 • Vesala, Jukka-Pekka (2003-08-20)
  Työ on osa Metso Drives Oy:n 3D-CAD-suunnittelujärjestelmän pilottiprojektia. Tänä päivänä tuuliturbiinivaihteen kotelon suunnittelu kohdeyrityksessä tehdään 2D-suunnitteluna vanhalla, markkinoilta poisjäävällä ohjelmistolla. ...
 • Kaski, Kari (1985)
  Tässä työssä on etsitty ensin kirjallisuudesta ohjeita hitsauksen automatisoinnin kohteiden valintaan ja sitten järjestelmiä ja laitteita, joilla voi joustavasti automatisoida kaarihitsausta. Automatisoinnin vaikutuksia ...
 • Nieminen, Tapio (1989)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia mahdollisia hitsausautomaattiratkaisuja alumiinirunkoisen aluksen valmistuksessa, koska ammattitaitoisten alumiinihitsaajien vähyys on muodostamassa ongelmaa tuotannossa. Työssä ...
 • Mäkinen, Terhi (2008-12-03)
  Tutkimuksen tavoitteena oli määritellä kohdeyrityksen hitsattujen teräsrakenteiden hitsauslaatuun liittyvät vaatimukset sekä peilata vaatimuksia teräsrakennetoimittajien tuottamaan laatuun. Lisäksi tutkimuksen yhteydessä ...
 • Tuomi, Olli-Pekka (2006-11-08)
  Diplomityö käsittelee hitsausalan aikuiskoulutuksessa käytettävän hitsauksen laatujärjestelmän kehittämistä palvelemaan paremmin kansainvälisten hitsausalan opetussuunnitelmien mukaan järjestettävää koulutusta. Tutkittava ...