.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kaski, Kari (1985)
  Tässä työssä on etsitty ensin kirjallisuudesta ohjeita hitsauksen automatisoinnin kohteiden valintaan ja sitten järjestelmiä ja laitteita, joilla voi joustavasti automatisoida kaarihitsausta. Automatisoinnin vaikutuksia ...
 • Nieminen, Tapio (1989)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia mahdollisia hitsausautomaattiratkaisuja alumiinirunkoisen aluksen valmistuksessa, koska ammattitaitoisten alumiinihitsaajien vähyys on muodostamassa ongelmaa tuotannossa. Työssä ...
 • Mäkinen, Terhi (2008-12-03)
  Tutkimuksen tavoitteena oli määritellä kohdeyrityksen hitsattujen teräsrakenteiden hitsauslaatuun liittyvät vaatimukset sekä peilata vaatimuksia teräsrakennetoimittajien tuottamaan laatuun. Lisäksi tutkimuksen yhteydessä ...
 • Tuomi, Olli-Pekka (2006-11-08)
  Diplomityö käsittelee hitsausalan aikuiskoulutuksessa käytettävän hitsauksen laatujärjestelmän kehittämistä palvelemaan paremmin kansainvälisten hitsausalan opetussuunnitelmien mukaan järjestettävää koulutusta. Tutkittava ...
 • Salmi, Pekka (1982)
  Työn tarkoituksena oli luoda teoreettisen tarkastelun ja käytännön mittausten avulla perusta hitsaus- ja lämpökäsittelyjen aiheuttamien muodonmuutosten hallinnalle prosessiteollisuudelle tyypillisissä laitteistoissa siten, ...
 • Seppälä, Sakari (2007-12-12)
  Työn teoriaosassa esitellään robottihitsauksen ohjelmointia ja laadunvarmistusta, käsitellään myös robottihitsauksen edellytyksiä ja suunnittelun vaatimuksia, kuten tuotesuunnittelua, osanvalmistusta ja hitsausrobotin ...
 • Aittokangas, Kari (1982)
  Hitsausviisteen valmistuksen ongelmina polttoleikkaamalla ovat huono pinnan laatu sekä hitaus suurilla viisteen pituuksilla. Ratkaisua on haettu mekaanisista valmistusmenetelmistä. Käyttämällä kahta siilijyrsin- ja yhtä ...
 • Lehtimäki, Johanna (2001-02-14)
  Puhdastilatekniikalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla tilan hiukkaspitoisuutta saadaan vähennettyä. Yhä useammalla teollisuuden alalla tarvitaan puhdastilatietoutta ja -tiloja. Tuulilasien valmistus on ...
 • Stenberg, Jari (1989)
  Palavien polttoainehiukkasten pintalämpötilan mittaaminen leijukerrospoltossa on polttotekniikan tutkimuksen ja kehittämisen kannalta tärkeää. Tämän työn puitteissa on kehitetty mittauslaitteisto, joka mittaa optisesti ...
 • Tuomenoja, Henna (2000-12-13)
  Liikenne on hiukkasmaisten epäpuhtauksien lähde kaupunkialueilla. Työssä tarkastellaan bensiinikäyttöisten autojen pienhiukkaspäästöjä. Hiukkaspäästöjä mitattiin kahdella eri menetelmällä. /Kir10
 • Heikkilä, Juha (2007-04-18)
  Dieselmoottorin tuottamien nanokokoisten hiukkasten haitallisista terveysvaikutuksista on saatu viime aikojen tutkimuksissa paljon viitteitä. Tästä syystä päästörajat etenkin hiukkasten osalta ovat tiukentuneet voimakkaasti. ...
 • Hirvelä, Miska (2009-01-14)
  Tässä työssä tutkitaan teollisuuskäyttöön suunnitellun ilmanpuhdistussuodattimen sähkövaraajan toimintaa sekä sen kykyä varata erilaisia hiukkasmateriaaleja. Työssä selvitetään lisäksi, miten erikokoiset hiukkaset varautuvat ...
 • Rostedt, Antti (2003-06-04)
  Tässä työssä esitellään menetelmä hiukkastiheyden reaaliaikaiseen mittaukseen. Työssä käytetty laitteisto koostuu sähköisestä alipaineimpaktorista, jota käytetään sarjassa yksinkertaisen liikkuvuusluokittelijan kanssa. ...
 • Piironen, Tarja (1998-10-14)
  Työssä on kehitetty HKR-tekniikan talonrakennustoimistolle tuotannon laatujärjestelmä. Lisäksi siinä on verrattu ISO 9000 ja TQM (Total Quality Management) pohjaisia laatujärjestelmiä.
 • Lundahl, Sami (2001-04-11)
  Kotiautomaatio on termi, jolla tarkoitetaan kaikkia mahdollisia laitteita ja järjestelmiä, jotka kykenevät toimimaan automaattisesti ilman ihmisen puuttumista niiden toimintaan. Työssä esitellään joitakin keskeisiä ...
 • Eivola, Antti (2012-11-07)
  Development in mobile technology and computer vision enables new usage scenarios related to these technologies. Open source mobile application frameworks together with open source software libraries for computer vision ...
 • Kiveliö-Lukka, Satu (1986)
  Honkajoen kunta sijaitsee Pohjois-Satakunnassa. Elinkeinopoliittisilla toimenpiteillään kunta pyrkii teollisuuden ja palvelujen kehittämiseen ja niiden toimintaedellytysten parantamiseen. Tavoitteena on pien- ja käsiteollisuuden ...
 • Mastosalo, Matti (1991)
  Diplomityössä esitetään suunnitelma virolaisen Horedan kartanon alueelle sijoitettavaa country clubia varten. Työ on jaettu neljään osaan: kartanon historialliseen selvitykseen, nykytilanteen arviointiin, alueen arvotukseen ...
 • Korhonen, Juha (2008-06-04)
  Host multihoming and mobility are problems in the current Internet. To support host mobility and multihoming, dynamic readdressing is needed. Currently a host cannot change its IP addresses without disconnecting the sockets, ...
 • Seppälä, Anna-Leena (1991)
  Diplomityön aiheena on Hotel de Saint Aignan, 1600-luvun puolivälissä rakennettu aatelispalatsi Pariisissa. Työ koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa käsitellään rakennustyypin, alueen sekä aiheena olevan rakennuksen ...