.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Suominen, Mika (2011-12-07)
  Perinteisessä teollisessa tuotannossa prosessien vakioinnilla on ollut merkittävä rooli laadun ja ennustettavuuden parantamisessa. Työssä selvitettiin, tarjoaako prosessien vakiointi vastaavaa hyötyä myös tutkimuksen ...
 • Kauppila, Antti (2014-06-04)
  Tämä diplomityö tarkastelee rakennusliikkeen tuotannon johtamis- ja toimintamallin kehittämistä organisaation muuttuessa toimintoperusteisesta organisaatiosta prosessilähtöiseksi organisaatioksi. Työn tavoitteena on ...
 • Siivola, Jaakko (2016-04-06)
  Tuotantoprosessin kehittäminen on olennainen osa jokaisen teollisuusyrityksen toimintaa. Tuotantoprosessin tehokkuuteen liittyy olennaisesti läpimenoaika, jolla tarkoitetaan aikaa, mikä tuotteella kestää kulkea tarkasteltavan ...
 • Rytkönen, Janne (2014-04-09)
  Tässä diplomityössä arvioidaan uusien käyttöliittymätekniikoidan ja navigointimenetelmien käyttäjäkokemusta sekä soveltuvuutta prosessinohjausjärjestelmien käyttöliittymiin. Arvioinnin tueksi suunnitellaan neljä erityyppistä ...
 • Åhman, Annamaija (2014-09-03)
  Suodatinmarkkinat kasvavat vauhdikkaasti, sillä maailman väkiluvun kasvun ja tarkempien ympäristösäädösten myötä suodattamista tarvitaan yhä useammissa prosesseissa niin ihmisten kodeissa, julkisessa infrastruktuurissa ...
 • Rantanen, Mikko (2016-06-08)
  Ultrasuodattimien membraanien foulaantuminen, tukkeutuminen ja suodatustehokkuuden heikkeneminen on yksi prosessiteollisuuden jätevesien suodattamisen suurimmista ongelmista. Prosessipesuaineiden käyttäminen on edelleen ...
 • Sanchez Gasulla, Gerard (2014-04-09)
  Speech is the basis of human communication: in everyday life we automatically decode speech into language regardless of who speaks. In a similar way, we have the ability to recognize di erent speakers, despite the linguistic ...
 • Turunen, Sampo Ilmari (2016-06-08)
  Microgrids are a potential part of the future smart distribution grid with capability of island operation, envisioned to support the goals of increased use of renewable and distributed energy resources, active consumer ...
 • Gerasimenko, Mikhail (2013-11-08)
  In recent years, Machine-Type Communications (MTC) has become one of the most attractive technologies in the area of wireless networking. Different sources are predicting a large grow of smart grid machine-to-machine ...
 • Alanko, Jukka-Pekka (2011-06-08)
  Optically-pumped semiconductor disk lasers are light sources that offer an outstanding variety of methods in controlling the emission. They are capable of producing laser radiation in power levels of tens of watts with ...
 • Niemi-Pynttäri, Olli (2013-12-04)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia rinnankytkettyjen pumppujen käyttöä monikammiosylinterin nopeussäädössä ja suunnitella järjestelmän ohjaamiseen soveltuva säädin. Perusperiaatteena säädössä oli rinnankytkettyjen ...
 • Kallio-Könnö, Melina (2014-10-08)
  Vuonna 2016 voimaan tuleva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU teollisuuden päästöistä tulee kiristämään Helsingin Energianvoimalaitosten päästörajoja. Vuoteen 2020 mennessä Helsingin Energian on tarkoitus ...
 • Jaakkosela, Jussi (2014-01-15)
  Teollisuusputkistoa kannattelevat siltarakenteet altistuvat kuormituksille, jotka syntyvät putkiston ja sillan omasta painosta, putkiston ja sillan eriaikaisesta lämpöliikkeestä, putkistossa virtaavien aineiden aiheuttamista ...
 • Kangas, Pasi (2016-06-08)
  Tämän työn tavoitteena oli tutkia sekä tarkastella putkisillan suunnitteluprosessia sekä ja löytää keino teräsrakennemallin siirtämiselle tehdasmallinnusohjelma PDMS:stä lujuuslaskentaohjelma Finngen:in. Siirtämisestä sekä ...
 • Kryssi, Elmeri (2014-01-15)
  Maailmanlaajuiset ympäristönsuojelukysymykset ja perinteisen puuteollisuuden kuihtuminen ovat aiheuttaneet muutoksen Suomen kerrostalorakentamisessa. Ne ovat asettaneet entistä painavammat perusteet puun käytölle, koska ...
 • Vampoulas, Marja (2010-06-09)
  Diplomityöni on tehty osana ”Puun mahdollisuudet lähiösaneerauksessa” -projektia. Kaikkiaan projektiin teetettiin kuusi diplomityötä syksyn 2009 ja kevään 2010 aikana. Kullakin diplomityöntekijällä oli oma suunnittelukohteensa, ...
 • Murtonen, Niina (2011-06-08)
  Tämä diplomityö on osa arkkitehtikoulujemme yhteistä hanketta, jossa etsittiin puuhun perustuvia ratkaisuja lähiökerrostalojen korjaamiseen ja lähiöiden viihtyisyyden parantamiseen. Diplomityön suunnittelukohteena on ...
 • Tikka, Kaisa-Liisa (2012-12-05)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää Tampereelle rakennettavan pellettilämpökeskuksen puupellettien kuljetuslogistiset vaatimukset ja kehittää toimintamalli puupellettikuljetuksille. Apuna selvityksessä käytettiin kahta ...
 • Piekkala, Jenni (2015-04-08)
  Työn tavoitteena on kehittää Vapo Oy:n puupellettien toimitusverkoston kustannustehokkuutta. Työssä tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat kustannusten syntyyn toimitusverkostossa sekä keinoja, joiden avulla syntyviin ...
 • Hyrkäs, Jori (2016-11-09)
  Tämän diplomityön aihe on saatu Volter Oy:ltä. Työn tavoitteena oli selvittää, millä edellytyksillä puupohjainen tuotekaasu olisi hyödynnettävissä polttokennoissa. Täten työ voisi toimia ensimmäisenä vaiheena uuden ...