.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kauhaniemi, Ilpo (1984)
  Arktiset olosuhteet asettavat hydrauliletkuasennelmille erityisvaatimuksia. Lämpötila on usein -50...-60 oC, jolloin normaalit letkumateriaalit muuttuvat jäykiksi ja hauraiksi. Letkuvaurioiden lisäksi ilmenee liittimien ...
 • Kauppila, Hannu (1987)
  Tämän työn lähtökohtana oli selvittää kuormausnostureiden ja kaivukoneiden letkuvaurioita sekä niihin liittyviä tapaturmia ja vahinkoja. Toisena selvityksen aiheena oli letkurikkoventtiilien testaaminen letkuvauriota ...
 • Järvi, Tomi (2003-06-04)
  Koneissa ja laitteissa automaation taso nousee koko ajan huimaa vauhtia, mikä aiheuttaa jokaiselle koneen komponentille uusia vaatimuksia. Näin ollen yritysten tuotteet ovat jatkuvan kehityspaineen alla. Tässä työssä ...
 • Poutiainen, Janne (2008-11-05)
  Diplomityön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa lineaariliikkeinen vesihydraulinen tilavuusvirranmuunnin, jossa pyritään käyttämään mahdollisimman paljon hyväksi olemassa olevia komponentteja samankaltaisesta laitteesta. ...
 • Nykänen, Terho (2000-08-23)
  Tässä työssä on tehty malli hydraulinesteelle. Nestemallia varten on johdettu yhtälöt nesteen tiheydelle ja teholiselle peruskertoimelle. Nestemalli on kaksifaasinen malli, eli se ottaa huomioon nesteessä olevan vapaan ...
 • Ihanamäki, Timo (1995-02-15)
  Työn tarkoituksena on kerätä tarvittava tieto hydrauliöljyssä esiintyvien epäpuhtauksien analysoimiseksi ja hydraulijärjestelmän kuluvien osien kartoittamiseksi. /Kir10
 • Backas, Joni (2010-02-03)
  Suomen Akatemian GIM-huippuyksikköön kuuluvassa Älykkäät koneet -projektissa tutkitaan muun muassa liikkuvien työkoneiden energiatehokkuutta. Tavoitteena on tarjota ratkaisuja, joiden avulla pystytään optimoimaan polttoaineen ...
 • Rautalappi, Juhani (1994)
  Tässä diplomityössä on tutkittu hydraulisen HIAB 031 -ajoneuvonostimen rataohjauksen toteuttamista, sisältäen nostimen kinematiikan ja käänteisenkinematiikan ratkaisemisen sekä kahden tunnetun pisteenvälisen radan generoinnin ...
 • Hakanperä, Ville (2006-02-08)
  Vakavan uhan laivaliikenteelle, niin sotilas- kuin siviilialuksillekin, aiheuttaa sodassa käytettävät merimiinat. Nykyaikaiset merimiinat ovat niin sanottuja herätemiinoja, jotka reagoivat alusten lähettämään akustiseen ...
 • Puura, Jussi (2007-10-17)
  Sähköhydraulisten puomien asemasäätöä on tutkittu paljon. Hydrauliset moniniveliset robotit ovat luonteeltaan epälineaarisia. Viritysmenetelmät ovat summittaisia, ja lopullinen viritys tehdään käytännössä kokeellisesti. ...
 • Heikkilä, Jari-Pekka (1989)
  Hydrauliikan ja automatiikan laitoksella on kehitetty DISCO-projektissa (Distributed Control) älykkäistä toimilaitteista koostuvan järjestelmän kehitystukilaitteisto. Projektissa on tutkittu myös hydrauliikkaan ja ...
 • Paakkinen, Antti (1984)
  Työssä selvitetään seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon suunniteltaessa erikoishissiä paperirullien siirtoon paperitehtaassa. Koska edellä mainittuja hissejä on aiemmin tehty normaalin henkilöhissin standardikomponenttien ...
 • Aaltonen, Vesa (2000-06-07)
  Työssä suunniteltiin ja toteutettiin hydrauliikan hajautettu ohjausjärjestelmä. Järjestelmään sisältyy kaksi itsenäistä CAN-väylällä liikennöivää toimilaiteohjainta. Testausmittauksetsuoritettiin hardware-in-the-loop-menetelmällä.
 • Sanerma, Simo (1993)
  Tämä diplomityö on osa Tampereen teknillisen korkeakoulun hydrauliikan ja automatiikan laitoksella tehtävää tutkimusta, joka käsittelee kuormanhallintaa. Tutkimuksen yhtenä osa-alueena on kuormaa liikuttavan hydraulismekaanisen ...
 • Nieminen, Tomi (2008-05-07)
  Diplomityössä suunniteltiin kohdeyrityksen valmistamien hydraulisten iskulaitteiden koekäyttöjärjestelmä ulkomailla sijaitsevien huolto-organisaatiopisteiden käyttöön. Järjestelmän päätarkoitus on mahdollistaa eri kokoluokan ...
 • Leskinen, Martti (2009-05-06)
  Tässä työssä esitellään hydraulisten iskulaitteiden testijärjestelmän suunnittelu kohdeyritykselle. Iskulaitteen kokoonpanon jälkeen suoritettiin lyhyt testi, jonka tarkoituksena oli varmistaa valmistusrakenteen mukaisen ...
 • Suominen, Jorma (1982)
  Työssä on tutkittu eri vaihtoehtoja peräsinkoneiden hydraulijärjestelmän toteuttamiseksi niin, että IMCO:n (Intergovernmental Maritime Consultative Organisation) määräykset tulevat toteutetuiksi. Vuoden 1980 alustavat ...
 • Haavisto, Ari (2000-12-13)
  Tavoitteena oli selvittää kaivos- ja maanrakennusalan liikkuvissa työkoneissa käytettyjen hydraulisylinterien ja niiden valmistuksen nykytila ja tulevaisuus sekä arvioida kohdeyrityksen sylintereitä ja niiden valmistusta ...
 • Haikka, Mikko (2014-06-04)
  Tämän työn tarkoituksena on tutkia hydraulisylinterien vikaantumismekanismeja. Niiden pohjalta on tavoitteena luoda yksiselitteinen vikaantumissanasto sekä sylinterin vikaantumismalli, jonka avulla olisi mahdollista ennustaa ...