.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Tuomi, Olli-Pekka (2006-11-08)
  Diplomityö käsittelee hitsausalan aikuiskoulutuksessa käytettävän hitsauksen laatujärjestelmän kehittämistä palvelemaan paremmin kansainvälisten hitsausalan opetussuunnitelmien mukaan järjestettävää koulutusta. Tutkittava ...
 • Salmi, Pekka (1982)
  Työn tarkoituksena oli luoda teoreettisen tarkastelun ja käytännön mittausten avulla perusta hitsaus- ja lämpökäsittelyjen aiheuttamien muodonmuutosten hallinnalle prosessiteollisuudelle tyypillisissä laitteistoissa siten, ...
 • Seppälä, Sakari (2007-12-12)
  Työn teoriaosassa esitellään robottihitsauksen ohjelmointia ja laadunvarmistusta, käsitellään myös robottihitsauksen edellytyksiä ja suunnittelun vaatimuksia, kuten tuotesuunnittelua, osanvalmistusta ja hitsausrobotin ...
 • Aittokangas, Kari (1982)
  Hitsausviisteen valmistuksen ongelmina polttoleikkaamalla ovat huono pinnan laatu sekä hitaus suurilla viisteen pituuksilla. Ratkaisua on haettu mekaanisista valmistusmenetelmistä. Käyttämällä kahta siilijyrsin- ja yhtä ...
 • Lehtimäki, Johanna (2001-02-14)
  Puhdastilatekniikalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla tilan hiukkaspitoisuutta saadaan vähennettyä. Yhä useammalla teollisuuden alalla tarvitaan puhdastilatietoutta ja -tiloja. Tuulilasien valmistus on ...
 • Stenberg, Jari (1989)
  Palavien polttoainehiukkasten pintalämpötilan mittaaminen leijukerrospoltossa on polttotekniikan tutkimuksen ja kehittämisen kannalta tärkeää. Tämän työn puitteissa on kehitetty mittauslaitteisto, joka mittaa optisesti ...
 • Tuomenoja, Henna (2000-12-13)
  Liikenne on hiukkasmaisten epäpuhtauksien lähde kaupunkialueilla. Työssä tarkastellaan bensiinikäyttöisten autojen pienhiukkaspäästöjä. Hiukkaspäästöjä mitattiin kahdella eri menetelmällä. /Kir10
 • Heikkilä, Juha (2007-04-18)
  Dieselmoottorin tuottamien nanokokoisten hiukkasten haitallisista terveysvaikutuksista on saatu viime aikojen tutkimuksissa paljon viitteitä. Tästä syystä päästörajat etenkin hiukkasten osalta ovat tiukentuneet voimakkaasti. ...
 • Hirvelä, Miska (2009-01-14)
  Tässä työssä tutkitaan teollisuuskäyttöön suunnitellun ilmanpuhdistussuodattimen sähkövaraajan toimintaa sekä sen kykyä varata erilaisia hiukkasmateriaaleja. Työssä selvitetään lisäksi, miten erikokoiset hiukkaset varautuvat ...
 • Rostedt, Antti (2003-06-04)
  Tässä työssä esitellään menetelmä hiukkastiheyden reaaliaikaiseen mittaukseen. Työssä käytetty laitteisto koostuu sähköisestä alipaineimpaktorista, jota käytetään sarjassa yksinkertaisen liikkuvuusluokittelijan kanssa. ...
 • Piironen, Tarja (1998-10-14)
  Työssä on kehitetty HKR-tekniikan talonrakennustoimistolle tuotannon laatujärjestelmä. Lisäksi siinä on verrattu ISO 9000 ja TQM (Total Quality Management) pohjaisia laatujärjestelmiä.
 • Lundahl, Sami (2001-04-11)
  Kotiautomaatio on termi, jolla tarkoitetaan kaikkia mahdollisia laitteita ja järjestelmiä, jotka kykenevät toimimaan automaattisesti ilman ihmisen puuttumista niiden toimintaan. Työssä esitellään joitakin keskeisiä ...
 • Eivola, Antti (2012-11-07)
  Development in mobile technology and computer vision enables new usage scenarios related to these technologies. Open source mobile application frameworks together with open source software libraries for computer vision ...
 • Kiveliö-Lukka, Satu (1986)
  Honkajoen kunta sijaitsee Pohjois-Satakunnassa. Elinkeinopoliittisilla toimenpiteillään kunta pyrkii teollisuuden ja palvelujen kehittämiseen ja niiden toimintaedellytysten parantamiseen. Tavoitteena on pien- ja käsiteollisuuden ...
 • Mastosalo, Matti (1991)
  Diplomityössä esitetään suunnitelma virolaisen Horedan kartanon alueelle sijoitettavaa country clubia varten. Työ on jaettu neljään osaan: kartanon historialliseen selvitykseen, nykytilanteen arviointiin, alueen arvotukseen ...
 • Korhonen, Juha (2008-06-04)
  Host multihoming and mobility are problems in the current Internet. To support host mobility and multihoming, dynamic readdressing is needed. Currently a host cannot change its IP addresses without disconnecting the sockets, ...
 • Seppälä, Anna-Leena (1991)
  Diplomityön aiheena on Hotel de Saint Aignan, 1600-luvun puolivälissä rakennettu aatelispalatsi Pariisissa. Työ koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa käsitellään rakennustyypin, alueen sekä aiheena olevan rakennuksen ...
 • Stana, Viktor (2006-09-13)
  The thesis started as an elaboration of competition of Association of Collegiate Schools of Architecture (ACSA). Competition was called “Hotel resort in 2055”, exploring in original ideas what is the future regarding resorts ...
 • Lappi, Mika (1999-03-10)
  Tutkimuksen ensimmäisenä päätavoitteena oli tarkastella kolmen eri hotellipesulan toimintaa ja tuotannonohjausta ja tarkastelun perusteella määritellä tuotannonohjaukseen liittyviä kehityskohteita. Tuotannonohjauksen ...
 • Loukola, Ilkka (1983)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarjota rakennusliikkeelle käyttökelpoista tietoa hotellien ja muiden vastaavan tyyppisten rakennusten runkovalintoja tehtäessä. Tietoja voidaan soveltaa esimerkiksi KVR-urakoinnissa. ...