.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Nieminen, Pasi (2000-06-07)
  Tavoitteena oli selvittää, onko CO-O -reaktio pintarakenteesta riippuva Pd{110}- ja Pd{320}-pinnoilla sekä kyetä arvioimaan mahdolisen rakenneriippuvuuden syitä mallintamalla reaktion transienttikinetiikka.
 • Lepikko, Juha (1985)
  Työssä on mittauksin tutkittu ilmaylimäärän, palamisilmojen nopeuksien ja jakautumien sekä hiilipölyjakautuman vaikutuksia Naantali III hiilipölykattilan palamisolosuhteisiin ja käyttötalouteen. Lisäksi on mitattu S02- ja ...
 • Niemelä, Jari (1983)
  Työssä on tutkittu kattilaan muodostuvien tuhkakerrostumien syntymismekanismia ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä hiilipölyn jakautumista polttimille. Aluksi tarkastellaan tuhkakerrostumien muodostumiseen vaikuttavia ...
 • Hjelt, Tuomo (1993)
  Tämän työn tarkoituksena on ollut tutkia polymeerien hilateorioita ja niiden antamaa fysikaalista tulkintaa Flory-Huggins -teoriassa esiintyvälle Flory-parametrille x. On esitetty eksaktisti ratkaistava hilakaasumalli, ...
 • Kivipuro, Pekka (2001-01-17)
  Sähkömarkkinoiden vapautuminen on korostanut sähköyhtiöiden riskienhallinnan tarvetta. Erityisen tärkeää on markkinariskiltä suojautumisnen sähkönmyynnissä. Tämän diplomityön tavoitteena oli kehittää sähkön termiinihintoihin ...
 • Nystedt, Jukka (1987)
  Tavoitteena oli mallintaa TAKO:n hiokelajittelu sekä selvittää sen ohjausmahdollisuudet. Näin saatavan tiedon perusteella oli toteutettava informaatiojärjestelmä. -Alussa esitellään pääpiirteissään TAKO:n hiomoprosessi ja ...
 • Parta, Jouni (1993)
  Painehionta on energiataloudellinen ja luontoystävällinen mekaanisen massan valmistusmenetelmä. Hionnan perustutkimus on kuitenkin hiljentynyt 1960-luvulla hierreprosessin syntyessä. Nykyinen tutkimus onkin painottunut ...
 • Mustapää, Jarmo (1982)
  Työn tavoitteena oli erään uuden mittaus- ja säätöprosessorin käyttömahdollisuuksien selvittäminen hiomon prosessitietokonejärjestelmän yhteydessä. Prosessori on tarkoitettu sellaisiin sovellutuskohteisiin, joissa ...
 • Pietilä, Jarmo (1986)
  Tämän työn tavoitteena oli kehittää kohdeyrityksen kartonkitehtaan hiomon lajittamolle ohjausjärjestelmä. Lajittamoiden automaattista ohjausta on tutkittu vähän. Esimerkiksi erilaisia hiomon ohjaus- ja säätöjärjestelmiä ...
 • Kuusisto, Risto (1982)
  Työssä on tarkasteltu puuhiokkeen valmistuksessa käytettävien hiomakoneiden staattista mallintamista, sekä malleille asetettavia vaatimuksia. Aluksi on esitetty kartonkihiokeprosessi GAS kohdeyrityksen tehtailla. Sen jälkeen ...
 • Haapala, Pekka (1995-06-07)
  Tehdashallin työympäristön luomisessa kiinnitetään yhä enemmän huomiota terveydellisiin näkökohtiin. Työympäristön kohentamisella on selvä yhteys työn tuottavuuden ja laadun paranemisen kanssa. Tässä selvityksessä on pyritty ...
 • Aalto, Pekka (1982)
  Tämän työn tavoitteena oli selvittää työparametrien vaikutukset hiontaprosessin tulokseen sekä luoda lukijalle selvä kuva hiontaprosessista ja mahdollisuuksista parantaa hiontatulosta. Lisäksi työssä haluttiin tutkia ...
 • Sossin, Artur (2013-06-05)
  Radiotherapy utilizes Computed Tomography (CT) data to perform structure contouring and dose calculations in the treatment planning process. Considerations are drawn to patients with high atomic number (high-Z) materials ...
 • Halme, Aki (2010-06-23)
  Nykyinen teknologian kehittyminen mahdollistaa soveltuvin osin terveydenhuollon siirtymisen kotiolosuhteisiin, jolloin tarvitaan uusia keinoja ja järjestelmiä hoidon tueksi. Tällä hetkellä käytetyimpiä terveydenhuollon ...
 • Liwata, Marie-Alphonse (1992)
  Hirssaari on valittu diplomityöni kohteeksi, jotta voitaisiin tutkia kaupungin ja maaseudun liittymistä toisiinsa ja sen vaikutuksia raja-alueen olemukseen. Hirssaari ei tule olemaan kaupunkikeskustan lievealue, jonne ...
 • Le Bihan, Maria Katariina (2010-06-09)
  Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Martinseurakuntaan kuuluvat Hirvensalon sivutoimipisteen kirkko ja seurakuntakeskus ovat osoittautunueet kooltaan riittämättömiksi vauhdilla kasvavan asuinalueen tarpeisiin. Seurakuntayhtymän ...
 • Pullinen, Pekka (1987)
  Japanilaisten saavuttamat hyvät tulokset konepajateollisuuden tuottavuuden parantamisessa ovat saaneet runsaasti huomiota sekä Amerikassa että Euroopassa. Myös Suomessa on suurella mielenkiinnolla tutkittu keinoja, joilla ...
 • Pietikäinen, Ville (2000-12-13)
  Tavoitteena oli kuvata kohdeyrityksen EcoDisc - hissimoottoreiden kokoonpanoprosessi, selvittää kokoonpanolinjan ongelmat sekä tehdä tuotantolinjan joustavuusanalyysi MaxiMOST -ajanmääritysmenetelmän avulla. Ongelmien ...
 • Suokas,Sami (1997-06-04)
  Yritysten hankintatoiminta kehittyy jatkuvasti. Kun yritykset keskittyvätydinosaamiseensa, niin siihen liittymättömät toiminnat järjestelläänuudelleen. Tavoitteena oli löytää toimiva tulevaisuuden visiohissiliikennetoiminnan ...
 • Taskinen, Lassi-Pekka (2014-11-05)
  Tässä diplomityössä tutustutaan hissin johteen rakenteeseen ja sen optimointiin. Työn tavoitteena on rakentaa laskentamalli, jota käyttämällä voidaan optimoida rakenteen massaa. Analyysit tehdään ANSYS-elementtimenetelmä ...