.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Puranen, Klaus (2002-01-16)
  Työssä tarkastellaan erityisesti niitä ongelmia, joita esiintyy hitaasti pyörivien koneiden kunnonvalvonnassa. Pääpaino on ollut akustisen emission ja värähtelysignaalin verhokäyräanalyysissä. Akustisen emission mittauksia ...
 • Ylipoti, Sirkka (1984)
  Työn tarkoituksena oli tutkia kiskohitsaajan suojahaalarin kehittämismahdollisuuksia sekä sisä- että ulkotyössä sekä väliasu- ja suojahaalariyhdistelmän paloteknisiä ominaisuuksia. Työssä kiinnitettiin erikoista huomiota ...
 • Hakola, Mikko (1995-01-18)
  Diplomityön tavoitteena oli kehittää kohdeyrityksen suunnitelman uuden putkielementtihaihduttimen tuotantojärjestelmä. Putkielementtihaihdutin koostuu lämpöpintaputkista ja vaipasta. Haihduttimella haihdutetaan mustalipeää ...
 • Juuti, Jouni (1985)
  Diplomityö on tehty osana keskisuuren konepajan tuotannon kehittämistoimintaa. Diplomityö on käytännön toteutus hitsausrobottiaseman käyttöönotosta. Sovellutus käsittää putkirakenteisen kappaleen kokoonpanohitsauksen ...
 • Vesala, Jukka-Pekka (2003-08-20)
  Työ on osa Metso Drives Oy:n 3D-CAD-suunnittelujärjestelmän pilottiprojektia. Tänä päivänä tuuliturbiinivaihteen kotelon suunnittelu kohdeyrityksessä tehdään 2D-suunnitteluna vanhalla, markkinoilta poisjäävällä ohjelmistolla. ...
 • Kaski, Kari (1985)
  Tässä työssä on etsitty ensin kirjallisuudesta ohjeita hitsauksen automatisoinnin kohteiden valintaan ja sitten järjestelmiä ja laitteita, joilla voi joustavasti automatisoida kaarihitsausta. Automatisoinnin vaikutuksia ...
 • Nieminen, Tapio (1989)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia mahdollisia hitsausautomaattiratkaisuja alumiinirunkoisen aluksen valmistuksessa, koska ammattitaitoisten alumiinihitsaajien vähyys on muodostamassa ongelmaa tuotannossa. Työssä ...
 • Mäkinen, Terhi (2008-12-03)
  Tutkimuksen tavoitteena oli määritellä kohdeyrityksen hitsattujen teräsrakenteiden hitsauslaatuun liittyvät vaatimukset sekä peilata vaatimuksia teräsrakennetoimittajien tuottamaan laatuun. Lisäksi tutkimuksen yhteydessä ...
 • Tuomi, Olli-Pekka (2006-11-08)
  Diplomityö käsittelee hitsausalan aikuiskoulutuksessa käytettävän hitsauksen laatujärjestelmän kehittämistä palvelemaan paremmin kansainvälisten hitsausalan opetussuunnitelmien mukaan järjestettävää koulutusta. Tutkittava ...
 • Salmi, Pekka (1982)
  Työn tarkoituksena oli luoda teoreettisen tarkastelun ja käytännön mittausten avulla perusta hitsaus- ja lämpökäsittelyjen aiheuttamien muodonmuutosten hallinnalle prosessiteollisuudelle tyypillisissä laitteistoissa siten, ...
 • Seppälä, Sakari (2007-12-12)
  Työn teoriaosassa esitellään robottihitsauksen ohjelmointia ja laadunvarmistusta, käsitellään myös robottihitsauksen edellytyksiä ja suunnittelun vaatimuksia, kuten tuotesuunnittelua, osanvalmistusta ja hitsausrobotin ...
 • Aittokangas, Kari (1982)
  Hitsausviisteen valmistuksen ongelmina polttoleikkaamalla ovat huono pinnan laatu sekä hitaus suurilla viisteen pituuksilla. Ratkaisua on haettu mekaanisista valmistusmenetelmistä. Käyttämällä kahta siilijyrsin- ja yhtä ...
 • Lehtimäki, Johanna (2001-02-14)
  Puhdastilatekniikalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla tilan hiukkaspitoisuutta saadaan vähennettyä. Yhä useammalla teollisuuden alalla tarvitaan puhdastilatietoutta ja -tiloja. Tuulilasien valmistus on ...
 • Stenberg, Jari (1989)
  Palavien polttoainehiukkasten pintalämpötilan mittaaminen leijukerrospoltossa on polttotekniikan tutkimuksen ja kehittämisen kannalta tärkeää. Tämän työn puitteissa on kehitetty mittauslaitteisto, joka mittaa optisesti ...
 • Tuomenoja, Henna (2000-12-13)
  Liikenne on hiukkasmaisten epäpuhtauksien lähde kaupunkialueilla. Työssä tarkastellaan bensiinikäyttöisten autojen pienhiukkaspäästöjä. Hiukkaspäästöjä mitattiin kahdella eri menetelmällä. /Kir10
 • Heikkilä, Juha (2007-04-18)
  Dieselmoottorin tuottamien nanokokoisten hiukkasten haitallisista terveysvaikutuksista on saatu viime aikojen tutkimuksissa paljon viitteitä. Tästä syystä päästörajat etenkin hiukkasten osalta ovat tiukentuneet voimakkaasti. ...
 • Hirvelä, Miska (2009-01-14)
  Tässä työssä tutkitaan teollisuuskäyttöön suunnitellun ilmanpuhdistussuodattimen sähkövaraajan toimintaa sekä sen kykyä varata erilaisia hiukkasmateriaaleja. Työssä selvitetään lisäksi, miten erikokoiset hiukkaset varautuvat ...
 • Rostedt, Antti (2003-06-04)
  Tässä työssä esitellään menetelmä hiukkastiheyden reaaliaikaiseen mittaukseen. Työssä käytetty laitteisto koostuu sähköisestä alipaineimpaktorista, jota käytetään sarjassa yksinkertaisen liikkuvuusluokittelijan kanssa. ...
 • Piironen, Tarja (1998-10-14)
  Työssä on kehitetty HKR-tekniikan talonrakennustoimistolle tuotannon laatujärjestelmä. Lisäksi siinä on verrattu ISO 9000 ja TQM (Total Quality Management) pohjaisia laatujärjestelmiä.
 • Lundahl, Sami (2001-04-11)
  Kotiautomaatio on termi, jolla tarkoitetaan kaikkia mahdollisia laitteita ja järjestelmiä, jotka kykenevät toimimaan automaattisesti ilman ihmisen puuttumista niiden toimintaan. Työssä esitellään joitakin keskeisiä ...