Now showing items 2150-2169 of 3203

  • Puhdistamolietteen käsittelyn hankinnan laatukriteerien kehittäminen 

   Ruuhela, Sanna (2016-12-07)
   Työn tavoitteena on selvittää, voidaanko eri puhdistamolietteen käsittelymenetelmien ravinnetaseiden tai hiilijalanjälkien tarkastelujen perusteella luoda laatukriteereitä lietteen käsittelyn hankinnan kilpailutukselle. ...
  • Pulsed and Polarization-stabilized GaSb Disk Lasers for 2.0-2.35 μm Wavelength Range 

   Alanko, Jukka-Pekka (2011-06-08)
   Optically-pumped semiconductor disk lasers are light sources that offer an outstanding variety of methods in controlling the emission. They are capable of producing laser radiation in power levels of tens of watts with ...
  • Pumppuohjattu monikammiosylinteri 

   Niemi-Pynttäri, Olli (2013-12-04)
   Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia rinnankytkettyjen pumppujen käyttöä monikammiosylinterin nopeussäädössä ja suunnitella järjestelmän ohjaamiseen soveltuva säädin. Perusperiaatteena säädössä oli rinnankytkettyjen ...
  • Puolikuivan rikinpoistoprosessin lopputuotteen kustannustehokas laadunhallinta 

   Kallio-Könnö, Melina (2014-10-08)
   Vuonna 2016 voimaan tuleva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU teollisuuden päästöistä tulee kiristämään Helsingin Energianvoimalaitosten päästörajoja. Vuoteen 2020 mennessä Helsingin Energian on tarkoitus ...
  • Putkisillan lämpöliikkeiden aiheuttamien voimien määrittäminen siltalohkojen liitoksille ja kiintopisteille 

   Jaakkosela, Jussi (2014-01-15)
   Teollisuusputkistoa kannattelevat siltarakenteet altistuvat kuormituksille, jotka syntyvät putkiston ja sillan omasta painosta, putkiston ja sillan eriaikaisesta lämpöliikkeestä, putkistossa virtaavien aineiden aiheuttamista ...
  • Putkisillan suunnitteluprosessi 

   Kangas, Pasi (2016-06-08)
   Tämän työn tavoitteena oli tutkia sekä tarkastella putkisillan suunnitteluprosessia sekä ja löytää keino teräsrakennemallin siirtämiselle tehdasmallinnusohjelma PDMS:stä lujuuslaskentaohjelma Finngen:in. Siirtämisestä sekä ...
  • Puukerrostalo 

   Kryssi, Elmeri (2014-01-15)
   Maailmanlaajuiset ympäristönsuojelukysymykset ja perinteisen puuteollisuuden kuihtuminen ovat aiheuttaneet muutoksen Suomen kerrostalorakentamisessa. Ne ovat asettaneet entistä painavammat perusteet puun käytölle, koska ...
  • Puun mahdollisuudet lähiösaneerauksessa 

   Vampoulas, Marja (2010-06-09)
   Diplomityöni on tehty osana ”Puun mahdollisuudet lähiösaneerauksessa” -projektia. Kaikkiaan projektiin teetettiin kuusi diplomityötä syksyn 2009 ja kevään 2010 aikana. Kullakin diplomityöntekijällä oli oma suunnittelukohteensa, ...
  • Puun mahdollisuudet lähiösaneerauksessa, kortteliuudistus Tampereen Annalaan 

   Murtonen, Niina (2011-06-08)
   Tämä diplomityö on osa arkkitehtikoulujemme yhteistä hanketta, jossa etsittiin puuhun perustuvia ratkaisuja lähiökerrostalojen korjaamiseen ja lähiöiden viihtyisyyden parantamiseen. Diplomityön suunnittelukohteena on ...
  • Puupellettien kuljetuslogistiikka ja toimintamallin kehittäminen 

   Tikka, Kaisa-Liisa (2012-12-05)
   Tämän työn tarkoituksena oli selvittää Tampereelle rakennettavan pellettilämpökeskuksen puupellettien kuljetuslogistiset vaatimukset ja kehittää toimintamalli puupellettikuljetuksille. Apuna selvityksessä käytettiin kahta ...
  • Puupellettien toimitusverkoston kustannustehokkuuden kehittäminen 

   Piekkala, Jenni (2015-04-08)
   Työn tavoitteena on kehittää Vapo Oy:n puupellettien toimitusverkoston kustannustehokkuutta. Työssä tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat kustannusten syntyyn toimitusverkostossa sekä keinoja, joiden avulla syntyviin ...
  • Puupohjaisen tuotekaasun hyödyntämisen edellytykset polttokennoissa 

   Hyrkäs, Jori (2016-11-09)
   Tämän diplomityön aihe on saatu Volter Oy:ltä. Työn tavoitteena oli selvittää, millä edellytyksillä puupohjainen tuotekaasu olisi hyödynnettävissä polttokennoissa. Täten työ voisi toimia ensimmäisenä vaiheena uuden ...
  • Puurakentamisen koulutuksen kartoitus ammattiopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 

   Hytönen, Aki (2013-06-05)
   Tutkimuksen päätavoitteina oli selvittää puurakentamisen opetuksen nykytilaa sekä kartoittaa opetushenkilöstön puurakentamisen tietämystä ammattiopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Tutkimukseen liittyi kyselytutkimus, ...
  • Puurunkoisten ulkoseinien kosteustekninen toimivuus nykyisessä ja tulevaisuuden ilmastossa 

   Mäkitalo, Mikael (2012-05-09)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella puurunkoisten ulkoseinien kosteusteknistä toimivuutta nykyisessä ja tulevaisuuden ilmastossa Suomessa. Lisäksi työssä määritettiin laskennallisesti seinärakenteiden sisä- ja ...
  • Puuseppientalo ja ullakkorakentamisen mahdollisuudet 

   Vainikka, Elina (2016-06-08)
   Työn aiheena on kartoittaa erilaisia ullakkorakentamisen mahdollisuuksia Puuseppientalo-nimisessä puutalokiinteistössä Tampereen Amurissa. Työ on saanut alkunsa asukkaiden aloitteesta, ja sen tuloksia tullaan mahdollisesti ...
  • Puusta pitkään - Nurmeksen Vanhan Kauppalan kehittämissuunnitelma 

   Nevalainen, Anna-Maria (2010-06-23)
   Diplomityön aiheena on Nurmeksen vanhan Kauppalan kehittäminen, minkä taustalla on EU-rahoitteinen hanke. Hankkeeseen ja työhön kuuluvia Nurmeksen Vanhan Kauppalan Asukasyhdistys ry:n määrittelemiä aihealueita ovat Kauppalan ...
  • Puutislefraktioiden vaikutus puumuovikomposiittien ominaisuuksiin 

   Väisänen, Taneli (2014-09-03)
   Öljypohjaisille muoveille on pyritty löytämään uusia materiaalivaihtoehtoja, sillä raakaöljyn hinnan nousu on vaikuttanut myös muovien hintoihin. Puumuovikomposiiteissa osa muovista on korvattu puulla, joka on edullinen ...
  • Puuvälipohjien akustiset ominaisuudet ja laskentamallit 

   Latvanne, Pekka (2015-06-03)
   Yksi puurakentamisen merkittävimmistä haasteista on rakennusten ääneneristys. Tutkimusten mukaan puurakennusten ääneneristävyysongelmat koetaan haittatekijäksi myös suomalaisten rakennusalan toimijoiden keskuudessa. ...
  • Pysäköintipaikkojen vuorottaiskäytön hyödyt Espoossa ja Helsingissä 

   Vartiainen, Janne (2015-06-03)
   Pysäköintipaikkojen käytön tehostaminen on ajankohtainen teema pysäköinnissä etenkin voimakkaasti kasvavalla pääkaupunkiseudulla, jossa maankäytön tiivistämisen paine ajaa myös pysäköinnin tehokkaaseen järjestämiseen. ...
  • Pysäköintirakennusten rakenteet 1990-luvulla, riskit ja vahvistusmahdollisuudet 

   Viitanen, Juhani (2014-02-05)
   Suomessa 1990-luvulla rakennetut pysäköintirakennukset ovat lähivuosina todennäköisesti lähestymässä korjausikää. Niiden rakenteet ovat yleensä jännitettyjä betonirakenteita. Tyypillisimpiä runkotyyppejä ovat betonieleme ...