Now showing items 2170-2189 of 3226

  • Puun mahdollisuudet lähiösaneerauksessa 

   Vampoulas, Marja (2010-06-09)
   Diplomityöni on tehty osana ”Puun mahdollisuudet lähiösaneerauksessa” -projektia. Kaikkiaan projektiin teetettiin kuusi diplomityötä syksyn 2009 ja kevään 2010 aikana. Kullakin diplomityöntekijällä oli oma suunnittelukohteensa, ...
  • Puun mahdollisuudet lähiösaneerauksessa, kortteliuudistus Tampereen Annalaan 

   Murtonen, Niina (2011-06-08)
   Tämä diplomityö on osa arkkitehtikoulujemme yhteistä hanketta, jossa etsittiin puuhun perustuvia ratkaisuja lähiökerrostalojen korjaamiseen ja lähiöiden viihtyisyyden parantamiseen. Diplomityön suunnittelukohteena on ...
  • Puupellettien kuljetuslogistiikka ja toimintamallin kehittäminen 

   Tikka, Kaisa-Liisa (2012-12-05)
   Tämän työn tarkoituksena oli selvittää Tampereelle rakennettavan pellettilämpökeskuksen puupellettien kuljetuslogistiset vaatimukset ja kehittää toimintamalli puupellettikuljetuksille. Apuna selvityksessä käytettiin kahta ...
  • Puupellettien toimitusverkoston kustannustehokkuuden kehittäminen 

   Piekkala, Jenni (2015-04-08)
   Työn tavoitteena on kehittää Vapo Oy:n puupellettien toimitusverkoston kustannustehokkuutta. Työssä tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat kustannusten syntyyn toimitusverkostossa sekä keinoja, joiden avulla syntyviin ...
  • Puupohjaisen tuotekaasun hyödyntämisen edellytykset polttokennoissa 

   Hyrkäs, Jori (2016-11-09)
   Tämän diplomityön aihe on saatu Volter Oy:ltä. Työn tavoitteena oli selvittää, millä edellytyksillä puupohjainen tuotekaasu olisi hyödynnettävissä polttokennoissa. Täten työ voisi toimia ensimmäisenä vaiheena uuden ...
  • Puurakentamisen koulutuksen kartoitus ammattiopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 

   Hytönen, Aki (2013-06-05)
   Tutkimuksen päätavoitteina oli selvittää puurakentamisen opetuksen nykytilaa sekä kartoittaa opetushenkilöstön puurakentamisen tietämystä ammattiopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Tutkimukseen liittyi kyselytutkimus, ...
  • Puurunkoisten ulkoseinien kosteustekninen toimivuus nykyisessä ja tulevaisuuden ilmastossa 

   Mäkitalo, Mikael (2012-05-09)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella puurunkoisten ulkoseinien kosteusteknistä toimivuutta nykyisessä ja tulevaisuuden ilmastossa Suomessa. Lisäksi työssä määritettiin laskennallisesti seinärakenteiden sisä- ja ...
  • Puuseppientalo ja ullakkorakentamisen mahdollisuudet 

   Vainikka, Elina (2016-06-08)
   Työn aiheena on kartoittaa erilaisia ullakkorakentamisen mahdollisuuksia Puuseppientalo-nimisessä puutalokiinteistössä Tampereen Amurissa. Työ on saanut alkunsa asukkaiden aloitteesta, ja sen tuloksia tullaan mahdollisesti ...
  • Puusta pitkään - Nurmeksen Vanhan Kauppalan kehittämissuunnitelma 

   Nevalainen, Anna-Maria (2010-06-23)
   Diplomityön aiheena on Nurmeksen vanhan Kauppalan kehittäminen, minkä taustalla on EU-rahoitteinen hanke. Hankkeeseen ja työhön kuuluvia Nurmeksen Vanhan Kauppalan Asukasyhdistys ry:n määrittelemiä aihealueita ovat Kauppalan ...
  • Puutislefraktioiden vaikutus puumuovikomposiittien ominaisuuksiin 

   Väisänen, Taneli (2014-09-03)
   Öljypohjaisille muoveille on pyritty löytämään uusia materiaalivaihtoehtoja, sillä raakaöljyn hinnan nousu on vaikuttanut myös muovien hintoihin. Puumuovikomposiiteissa osa muovista on korvattu puulla, joka on edullinen ...
  • Puuvälipohjien akustiset ominaisuudet ja laskentamallit 

   Latvanne, Pekka (2015-06-03)
   Yksi puurakentamisen merkittävimmistä haasteista on rakennusten ääneneristys. Tutkimusten mukaan puurakennusten ääneneristävyysongelmat koetaan haittatekijäksi myös suomalaisten rakennusalan toimijoiden keskuudessa. ...
  • Pysäköintipaikkojen vuorottaiskäytön hyödyt Espoossa ja Helsingissä 

   Vartiainen, Janne (2015-06-03)
   Pysäköintipaikkojen käytön tehostaminen on ajankohtainen teema pysäköinnissä etenkin voimakkaasti kasvavalla pääkaupunkiseudulla, jossa maankäytön tiivistämisen paine ajaa myös pysäköinnin tehokkaaseen järjestämiseen. ...
  • Pysäköintirakennusten rakenteet 1990-luvulla, riskit ja vahvistusmahdollisuudet 

   Viitanen, Juhani (2014-02-05)
   Suomessa 1990-luvulla rakennetut pysäköintirakennukset ovat lähivuosina todennäköisesti lähestymässä korjausikää. Niiden rakenteet ovat yleensä jännitettyjä betonirakenteita. Tyypillisimpiä runkotyyppejä ovat betonieleme ...
  • Pyöreän teräksisen kattokehän optimointi parveilualgoritmilla 

   Tiainen, Teemu (2013-06-05)
   Tämän työn tavoitteena on tutkia pyöreän teräksisen valmisprofiileista valmistetun kattorakenteen rungon optimointia siten, että tuoreimpien eurooppalaisten teräsrakennesuunnittelustandardien vaatimukset rakenteiden lujuuden ...
  • Pyörimisnopeussäädetty pumppuohjattu sylinterikäyttö 

   Tommila, Henrik (2015-03-04)
   Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia erään pumppuohjatun ratkaisun soveltuvuutta ja ominaisuuksia sylinterin ohjauksessa. Järjestelmä on sähköhydrostaattinen ja se sisältää kaksi rinnankytkettyä vakiotilavuuksista ...
  • Pyöräilyn liikennemallin kehittäminen kaupungeissa 

   Kauppinen, Erkki (2015-11-04)
   Työn tarkoituksena oli tutkia pyöräilynopeuksiin ja reitinvalintoihin vaikuttavia tekijöitä ja laatia näiden tietojen perusteella pyöräilyn liikennemalli. Tavoitteena oli tuottaa paremmin pyöräilyä tukeva liikennemallikuvaus ...
  • Pyöräilyn väistämissääntöjen tuntemus 

   Karvinen, Salla (2012-06-06)
   Autoilijan ja pyöräilijän välisten väistämissääntöjen heikko tuntemus on koettu yhdeksi pyöräilyn liikenneturvallisuuden ongelmaksi. Tässä tutkimuksessa selvitetään kyselytutkimuksen avulla sääntötuntemuksen taso viiden ...
  • Pyöräilyväylien runkoverkon kehittäminen Hämeenlinnassa 

   Tervahauta, Elina (2013-11-08)
   Pyöräilyväylien runkoverkon kehittäminen on tärkeässä asemassa pyöräilyn edistämisessä. Pyöräilyn edistämistoimenpiteillä voidaan kasvattaa pyöräilyn kulkutapaosuutta, jolla voidaan puolestaan saavuttaa monia etuja. Pyöräilyn ...
  • Pyöräkuormaajan energiankulutuksen tutkiminen 

   Tervonen, Jussi (2014-06-04)
   Tampereen teknillisen yliopiston Hydrauliikan ja automatiikan laitoksella on rakennettu M12-prototyyppipyöräkuormaaja, jonka hydraulijärjestelmän toteutuksessa on hyödynnetty hydrostaattisten ajovoimansiirtojen ja ...
  • Pyöräväylätyypin valinta Tampereella 

   Harju, Outi (2012-03-07)
   Se, minkä tyyppistä väylää pitkin pyöräilijä ajaa, vaikuttaa oleellisesti pyöräilyn mukavuuteen ja nopeuteen. Tampereen pyöräväylillä on paljon ongelmallisia osuuksia ja liittymiä sekä puutteita väylän jatkuvuudessa. Tampere ...