.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Jaakkola, Mikko; Lauri, Antti (1997)
  AB3:Reaaliaikaisten tietoliikennejärjestelmien monimutkaisuus ja koko vaativat uusia menetelmiä niiden tarkkaan mallintamiseen. OCTOPUS menetelmä on tehty helpottamaan sulautettujen reaaliaikaisten järjestelmien mallintamista ...
 • Lehtimäki, Pekka (1998-05-13)
 • Rantanen, Elina (2008-04-09)
  : Diplomityössä keskityttiin kehittämään valmisvarastoon perustuva tuotannonohjaus kohdeyrityksen tuotantoon. Päätavoitteiksi asetettiin osavalmistuksen sekä harjastuksen ohjaaminen valmisvarastoon perustuen. Tämä edellytti ...
 • Launiemi, Minna (2007-12-12)
  AB3:Diplomityö tehtiin tukemaan johtamisjärjestelmien harmonisointia ja kehittämistä kohdeyrityksessä. Johtamisjärjestelmien merkitys yleensä on kasvanut yhtäaikaisesti liiketoiminnan lisääntyvien sisäisten ja ulkoisten ...
 • Korpinen, Anna (2013-10-09)
  Suomalaisten tekemistä vapaa-ajanmatkoista kolmannes on liikunta- ja harrastussidonnaisia. Tämän työn keskeinen tutkimusalue on alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten vapaa-ajan harrastusmatkat. Liikennetutkimusten mukaan ...
 • Lintilä, Pirkko-Liisa (1983)
  Työn tavoitteena on ollut lujittaa lasimaista eli amorfista hiiltä hiilikuidulla, jolloin syntyvää materiaalia sanotaan hiili-hiilikomposiitiksi. Lujittamisen vaikutuksesta paranevat amorfisen hiilen lujuus ja sitkeys. ...
 • Syvänen, Lassi (1991)
  Tässä diplomityössä perehdyttiin harustettujen mastojen lujuusteknisten ominaisuuksien laskentaan. Tavoitteena oli löytää menetelmä, jolla kohdeyrityksessä voidaan aloittaa mastojen lujuuslaskenta. Työssä pohdittiin aluksi ...
 • Lehtinen, Jouko (1983)
  Työssä on tarkasteltu puisen, 110 kV:n voimajohtoportaalipylvään statiikkaa. Pääasiassa on keskitytty kahden erilaisen analyysimallin pohjalta lähtevien laskentamenetelmien vertailuun. Päämääränä oli staattisesti määrättyyn ...
 • Riitahaara, Tomi (2002-02-13)
  Työn tarkoituksena on tarkastella reaaliaikaisten mittausten avulla toteutettavissa olevia kunnonvalvonnan menetelmiä sekä harvesteripään syöttömoottorin kunnonvalvontaa. Kunnonvalvonnan menetelmien lisäksi tarkastellaan ...
 • Arizti, Marcos (2010-06-02)
  This Master of Science thesis studies the energy harvesting in vehicle suspension. The aim of this work is to implement an efficient energy harvesting system without disturbing driver’s comfort. This thesis analyzes the ...
 • Leinonen, Sakari (1991)
  Diplomityössä on tutkittu Tampereen keskustan laajentumista etelään. Työn kohteena oleva Hatanpään alue käsittää Hatanpään valtatien länsipuoliset alueet Viinikan ojasta Vihiojaan. Alueen pinta-ala on noin 73 hehtaaria. ...
 • Salpiola, Eerikki (2013-06-05)
  Bioenergian käytön lisääminen kestävästi onnistuu ottamalla huomioon käytetyn biomassan koko elinkaaren aikaiset vaikutukset sekä ilmakehän hiilidioksidipäästöihin, että maankäytöllisiin vaikutuksiin. Lisäksi on huomioitava, ...
 • Nurminen, Mikko (1999-12-08)
  Diplomityö on osa HHT-Lyyli projektia, PILOTTI -hanke, joka kohdentuu Hattulan kuntaan. HHT-Lyyli projekti on suurempiin taajamaseutuihin kohdentuva ympäristövaikutuksiltaan edullisen yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän ...
 • Junkkari, Ossi (1986)
  Diplomityö perustuu kilpailuehdotukseen, joka oli mukana yleisessä suunnittelukilpailussa keväällä 1986. Kilpailualue sijaitsee Hausjärven kunnassa Oitin taajamassa. Työssä on tutkittu mahdollisuuksia vähentää hoitoympäristön ...
 • Penttilä, Juhani (2013-03-06)
  Suomen rataverkon rakennekerrokset mitoitetaan routimattomiksi, jotta radan tasaisuusvaatimus täyttyy. Routivat radan rakennekerrokset ja routiva pohjamaa aiheuttavat haittaa radan rakenteelle. Tämä tutkimus käsittelee ...
 • Savolainen, Antti (1986)
  Tämän diplomityön kirjallisuustutkimus häiriöiden esiintyvyydestä ja syistä automaattisessa koneistuksessa on pohjana sekä työn toisessa osassa esitettävälle teknisten häiriöiden tutkimukselle että myöhemmin suoritettaville ...
 • Peltola, Jarkko (2007-02-14)
  Katkaisijat on usein unohdettu, kun on etsitty kustannustehokkaita ratkaisuja sähköverkon eri komponenttien käyttöön ja kunnossapitoon Etenkin keskijänniteasemien vanhojen vähäöljykatkaisijoiden elinikää voidaan pidentää ...
 • Hautamäki, Jani (2016-05-04)
  Työssä selvitetään satelliittinavigointijärjestelmän Global Positioning System (GPS) vanhemman navigointiviestin mukaisen ratamallin yhtälöiden teoreettinen tausta. Aiheen laajuuden vuoksi selvitys tehdään ainoastaan ...
 • Hakanen, Veli-Pekka (1999-03-10)
  Diplomityössä käsitellään hälytysperusteisten automaattisten toimintojen toteutusta verkonhallintajärjestelmän osana. Hälytystietojen keräys, niiden varastointi ja operaattorin toimenpiteet ovat verkonhallinnan tärkeitä ...
 • Kukko, Timo (1982)
  Ydinvoimalaitosten valvonnassa on kaikkialla maailmassa ongelmana valvomoon tuleva liian suuri hälytys- ja muu informaatiomäärä laitoksen häiriö- ja suunnitelluissa muutostilanteissa eli yleensä prosessin transienteissa. ...