.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kuusisto, Risto (1982)
  Työssä on tarkasteltu puuhiokkeen valmistuksessa käytettävien hiomakoneiden staattista mallintamista, sekä malleille asetettavia vaatimuksia. Aluksi on esitetty kartonkihiokeprosessi GAS kohdeyrityksen tehtailla. Sen jälkeen ...
 • Haapala, Pekka (1995-06-07)
  Tehdashallin työympäristön luomisessa kiinnitetään yhä enemmän huomiota terveydellisiin näkökohtiin. Työympäristön kohentamisella on selvä yhteys työn tuottavuuden ja laadun paranemisen kanssa. Tässä selvityksessä on pyritty ...
 • Aalto, Pekka (1982)
  Tämän työn tavoitteena oli selvittää työparametrien vaikutukset hiontaprosessin tulokseen sekä luoda lukijalle selvä kuva hiontaprosessista ja mahdollisuuksista parantaa hiontatulosta. Lisäksi työssä haluttiin tutkia ...
 • Sossin, Artur (2013-06-05)
  Radiotherapy utilizes Computed Tomography (CT) data to perform structure contouring and dose calculations in the treatment planning process. Considerations are drawn to patients with high atomic number (high-Z) materials ...
 • Halme, Aki (2010-06-23)
  Nykyinen teknologian kehittyminen mahdollistaa soveltuvin osin terveydenhuollon siirtymisen kotiolosuhteisiin, jolloin tarvitaan uusia keinoja ja järjestelmiä hoidon tueksi. Tällä hetkellä käytetyimpiä terveydenhuollon ...
 • Liwata, Marie-Alphonse (1992)
  Hirssaari on valittu diplomityöni kohteeksi, jotta voitaisiin tutkia kaupungin ja maaseudun liittymistä toisiinsa ja sen vaikutuksia raja-alueen olemukseen. Hirssaari ei tule olemaan kaupunkikeskustan lievealue, jonne ...
 • Le Bihan, Maria Katariina (2010-06-09)
  Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Martinseurakuntaan kuuluvat Hirvensalon sivutoimipisteen kirkko ja seurakuntakeskus ovat osoittautunueet kooltaan riittämättömiksi vauhdilla kasvavan asuinalueen tarpeisiin. Seurakuntayhtymän ...
 • Pullinen, Pekka (1987)
  Japanilaisten saavuttamat hyvät tulokset konepajateollisuuden tuottavuuden parantamisessa ovat saaneet runsaasti huomiota sekä Amerikassa että Euroopassa. Myös Suomessa on suurella mielenkiinnolla tutkittu keinoja, joilla ...
 • Pietikäinen, Ville (2000-12-13)
  Tavoitteena oli kuvata kohdeyrityksen EcoDisc - hissimoottoreiden kokoonpanoprosessi, selvittää kokoonpanolinjan ongelmat sekä tehdä tuotantolinjan joustavuusanalyysi MaxiMOST -ajanmääritysmenetelmän avulla. Ongelmien ...
 • Suokas,Sami (1997-06-04)
  Yritysten hankintatoiminta kehittyy jatkuvasti. Kun yritykset keskittyvätydinosaamiseensa, niin siihen liittymättömät toiminnat järjestelläänuudelleen. Tavoitteena oli löytää toimiva tulevaisuuden visiohissiliikennetoiminnan ...
 • Taskinen, Lassi-Pekka (2014-11-05)
  Tässä diplomityössä tutustutaan hissin johteen rakenteeseen ja sen optimointiin. Työn tavoitteena on rakentaa laskentamalli, jota käyttämällä voidaan optimoida rakenteen massaa. Analyysit tehdään ANSYS-elementtimenetelmä ...
 • Toiviainen, Jyri (1991)
  Diplomityön tavoitteena oli selvittää hissin kojetaulutuotannosta vastaavien tuoteverstaiden toiminnan ja sen ohjauksen nykytilaa ja kehitystarpeita. Työssä tuodaan esille tuotantotoiminnan suurimmat ongelmat, niiden syyt ...
 • Pasanen, Jari (1990)
  Tässä työssä on kehitetty täysin digitaalinen ohjausjärjestelmä hissien automaattiovien ovikäyttöjen ohjaukseen. Toteutuksessa on sovellettu digitaalista signaalinkäsittelyä ovien ajo-ohjeen toteutukseen ja säätöön, millä ...
 • Männikkö, Jorma (1991)
  Työssä käsitellään hissin taajuusmuuttajakäyttöä. Hissikäytöissä on nimellisnopeudeltaan ja -kuormaltaan erilaisia hissejä. Jotta nämä eri tekijät voidaan ottaa huomioon hissikäyttö on aina viritettävä ennen käyttöönottoa ...
 • Ojala, Harri (1987)
  Työssä on käsitelty hissinovitehtaan tuotannon ohjattavuuteen vaikuttavia seikkoja sekä selvitetty mahdollisuudet siirtyä ATK-perusteiseen tuotannonohjausjärjestelmään. Työ on tehty Saksan Liittotasavallassa sijaitsevassa ...
 • Hyyti, Kaisa Maija (2000-10-11)
  Diplomityön kohde on Porin Karjarannassa sijaitseva entisen Satakunnan Osuusteurastamon rakennuskokonaisuus. Tavoitteena on ollut kaupunkisuunnittelun keinoin löytää riittävän laaja konteksti, joka helpottaa teurastamon ...
 • Raitio, Henri (2011-06-08)
  Roomassa rakentamisen perinteeseen on kuulunut vanhojen rakennusosien kierrättäminen uusissa yhteyksissä. Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää, onko tämä kierrättämisen perinne katkennut nykyarkkitehtuurissa ja kuinka ...
 • Seppä, Arto (2012-09-05)
  Ihmisen pyrkiessä ymmärtämään ympäristöään on usein luonnollista pohtia nykyhetken lisäksi myös sitä, miten nykyiseen tilanteeseen on päädytty. Tämä voi helpottaa kokonaiskuvan muodostamista ja sitä kautta parantaa ...
 • Puranen, Klaus (2002-01-16)
  Työssä tarkastellaan erityisesti niitä ongelmia, joita esiintyy hitaasti pyörivien koneiden kunnonvalvonnassa. Pääpaino on ollut akustisen emission ja värähtelysignaalin verhokäyräanalyysissä. Akustisen emission mittauksia ...
 • Ylipoti, Sirkka (1984)
  Työn tarkoituksena oli tutkia kiskohitsaajan suojahaalarin kehittämismahdollisuuksia sekä sisä- että ulkotyössä sekä väliasu- ja suojahaalariyhdistelmän paloteknisiä ominaisuuksia. Työssä kiinnitettiin erikoista huomiota ...