.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Malmivaara, Petri (2008-06-04)
  Useissa yrityksissä projektikäytäntöjä yhtenäistämään käytetään projektimalleja. Projektimalleissa määritetään ohjeet ja toimintatavat, joiden perusteella projekteissa toimitaan. Projektimallin tarkoituksena on, että se ...
 • Kumpula, Markku (2007-06-06)
  Salamaniskut voivat aiheuttaa vakavia ongelmia rakennuksille ja niiden sisäisille järjestelmille. Salamaniskujen aiheuttamia ongelmia voidaan välttää rakentamalla tarkoituksenmukainen ukkossuojaus suojattavaan kohteeseen. ...
 • Välisalo, Tero (1997-08-27)
  Paineastialainsäädännön uudistus on valmisteilla. Uudistuksen yhteydessäsaatetaan ajan tasalle ne pykälät, jotka säätävät, milloin ja minkälaistakattilalaitosta saa käyttää miehittämättömänä tai kaukokäytössä. Tämän ...
 • Vatanen, Sami (2008-10-08)
  Diplomityön tavoitteena oli kehittää kattilalaitoksen sähköistyksen ja instrumentoinnin suunnittelua ja tarjouslaskentaa helpottavia työkaluja kohdeyrityksessä käytettävässä suunnitteluohjelmistossa. Työn teoriaosassa ...
 • Raitamäki, Kustaa (2014-09-03)
  Rakentaminen on ajautumassa yhä pehmeämmille ja heikosti kantavammille maapohjille suurten kuntien ympäristössä. Kaavoitus- ja aluesuunnittelu määrittelevät rakennettavat alueet kokonaisuuksina huomioiden maapohjan, ...
 • Kantonen, Jouko (1986)
  Katujen ja rakennuskaavateiden talvikunnossapitotutkimus kuuluu osana Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 rahaston SITRAn, ympäristöministeriön ja kuntien keskusjärjestöjen vuonna 1983 yhteistyössä aloittamaan katujen ...
 • Ylinen, Harri (1997-03-19)
  Tavoitteena on kehittää Huittisten kaupungin katuvalaistussuunnittelundokumentointia ja selvittää säästömahdollisuuksia kustannuksissa.Lampputyyppien vertailussa suurpainenatriumlamppu on kustannuksiltaan hiemanedullisempi ...
 • Yli-Seppälä, Jussi (2014-12-03)
  Katuverkon hallinta on tärkeä osa kuntien toimintaa ja auttaa kuntaa täyttämään kunnan kadunpitoon liittyvät lakisääteiset tehtävät. Katuverkko on osa kuntien omistamaa infraomaisuutta, johon kuuluvat esimerkiksi viheralueet, ...
 • Leino, Janne (2006-03-15)
  Espoon Kauklahden asukasluku oli vuonna 2002 4800 asukasta. On arvioitu, että vuoteen 2010 mennessä Kauklahden väkiluku kasvaa 1300 asukkaalla eli lähes 27 %. Jotta kasvu toteutuisi, olisi palveluiden kehityttävä asukasmäärän ...
 • Silventoinen, Jari (1997-03-19)
  Tavoitteena oli mahdollistaa kauko-ohjattu kohdevalinta generaattorin ulkopuolisella laitteella, esim. tutkimustelineen luota. Näin tutkimusta tekevä lääkäri voisi valita kuvauskohteita ohjauspöytää käyttämättä.
 • Klemola, Jukka (1993)
  Käyttäjät asettavat koko ajan uusia vaatimuksia valvontalaitteille. Julkisuudessa näkyvimpänä alueena on ollut pimeänäkötekniikka. Kameralaitteiston kehittymisen lisäksi valvontalaitteistojen käytettävyyttä ja joustavuutta ...
 • Salovaara, Jukka (1989)
  Työssä on selvitetty kohdeyrityksen kaukokäyttöjärjestelmän rakenne sekä suunniteltu kaukokäyttöjärjestelmän valvomo-ohjelmistot ja liitynnät oheisjärjestelmiin. Kaukokäyttöjärjestelmä jakaantuu toiminnallisesti kolmeen ...
 • Lumia, Margit (1987)
  Tässä diplomityössä on laadittu tietokoneohjelmisto kaukolämmön kulutuksen lyhyen aikavälin ennustamiseksi. Ohjelmointi on tehty Digital Equipment Corporationin VAX11/785VMS V4.4 -tietokoneelle käyttäen FORTRAN IV-PLUS ...
 • Jaakkola, Markku (1981)
  Työn tarkoituksena oli selvittää keskitettyyn lämmöntuotantoon soveltuvien sähkökattilalaitosten kiinteät kustannukset. Kustannuksista jätettiin pois laitoksen vaatima maapohjan hinta. Lisäksi kustannusten muodostamisessa ...
 • Pajunen, Timo (1982)
  Tämä työ on eräs osa Tampereen teknillisen korkeakoulun säätötekniikan laitoksessa suoritettavaa kauppa- ja teollisuusministeriön, teollisuuden ja Tampereen teknillisen korkeakoulun rahoittamaa tutkimusta, jossa pyritään ...
 • Ek, Mirkka (2000-11-08)
  Työssä tutkittiin lämmöllä toimivien kylmäkoneiden teknillisiä ja taloudellisia mahdollisuuksia kilpailla perinteisen kompressorijäähdytyksen kanssa. Asiaa tarkasteltiin ennen kaikkea Tamperetta silmällä pitäen. Tampereella ...
 • Lundström, Marko (2007-08-22)
  Kaukolämpöverkon kasvutarpeisiin ja poikkeustilanteisiin voidaan varautua ennakoivasti, jos kaukolämpöverkon virtaustilanteita voidaan mallintaa teoreettisesti. Teoreettista tarkastelua varten kohdeyritykselle hankittiin ...
 • Törmä, Mauri (1998-04-15)
  Diplomityön tavoitteena on selvittää erilaisissa korjauskohteissa kaukolämpöverkon korjaustyön laajuus vapaastiliikkuvilla muovisuojakuorijohdoilla. Korjaus samalla rakenteella tai rakenteen muuttamista kiinnivaahdotetuksi ...
 • Martikainen, Riku (2013-10-09)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia mistä osatekijöistä verkkojen A ja B verkostohyötysuhde koostuu. Kun verkostohyötysuhteen osatekijät oli selvitetty, etsittiin keinoja niiden vaikutuksen minimoimiseksi, tai ...
 • Alajoki, Teemu (2014-11-05)
  Kaukolämpöverkoston liitos-, muutos- ja korjaustöiden suorittamiseksi verkostossa tarvitaan erilaisia venttiilejä, joilla voidaan rajoittaa nestevirtauksen kulkua. Sulkuventtiilien avulla verkosto voidaan jakaa osiin tai ...