.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Saarenmaa, Tero (2004-05-12)
  Metalliteollisuuden tuotantolinjat ovat sähkömoottorikäytöille erityisen vaativa sovelluskohde, koska tuotantolinjojen ratanopeudet ovat liikuteltaviin massoihin nähden suuria. Ratanopeuden nopeiden muutostilanteiden ...
 • Kurtto, Jonas (2016-02-03)
  Työssä pyritään parantamaan kuntasektorilla toimivan tietotekniikan palvelukeskuksen Tipakkeen jatkuvuudenhallintaa. Jatkuvuussuunnittelua kehittämällä on mahdollista saavuttaa tietoturvallisempi organisaatio, joka on ...
 • Korpela, Marianne (2000-06-07)
  Tässä diplomityössä on tutkittu Javan soveltuvuutta reaaliaikajärjestelmien toteutuskieleksi. Puhtaasti olioperustaisena kielenä Java mahdollistaa ohjelmiston kunnollisen modularisoinnin ja johtaa siten helpommin ymmärrettävään, ...
 • Heittola, Tero (2006-01-18)
  Yritysten tietojärjestelmät halutaan yhä useammin integroida käyttämään toisiaan ja erilaisia palveluja. Uusissa ohjelmistotuotteissa voidaan ottaa huomioon tällainen ilmiö määrittämällä niihin erilaisia adapterirajapintoja, ...
 • Ilkka, Teemu (2002-03-13)
  WWW-sovelluskehityksessä täytyy ottaa huomioon sovellusalustan erityispiirteet, joita ovat WWW-sovellusten käyttämän HTTP-protokollan tilattomuus sekä HTML-kielen aiheuttamat rajoitteet. Ne tuovat erityisongelmia verrattuna ...
 • Kesti, Aku (2003-04-09)
  Java-virtuaalikoneille asetetut vaatimukset ovat kasvaneet huomattavasti viime vuosina. Samalla, kun sovelluskohtaiset käyttäjämäärät lisäntyvät, on virtuaalikoneiden suorituskyky joutunut uudenlaisten haasteiden eteen. ...
 • Käsmä, Veli (1996-04-17)
  Työn tavoitteena oli selvittää miten ympäristöystävällisellä litium-vesi -aineparilla toimivat absorptiojäähdytyskoneistot soveltuvatrakennuskantamme kesäaikaiseen jäähdyttämiseen.
 • Kaappola, Esko (1985)
  Työn tarkoituksena on selvittää jäähdytyskoneistojen yleisimmät viat sekä jäähdytyskoneistojen huolto ja säännöllisen huollontuomat edut. Perustieto on kerätty eri yritysten kirjanpidosta ja haastattelemalla alan ...
 • Parvela, Juha (1986)
  Tämän työn tarkoituksena on ollut suunnitella Tampereen teknillisen korkeakoulun laboratorion vakituiseen käyttöön jäähdytyskoneiston kompomenttien testauslaitteisto. Suunnittelun lähtökohtana on ollut laitteiston joustavuus, ...
 • Heikkilä, Timo (1985)
  Työssä on tehty tietokoneohjelma, joka ensin laskee kylmä- tai pakastevaraston lämpökuormat ja sen jälkeen valitsee jäähdytyslaitoksen rakentamisessa tarvittavat komponentit. Ohjelman alkuosaa varten haettiin menetelmät ...
 • Tuomi, Jouni (1997-06-04)
  Jäähdytystorni on tärkeä osa monissa prosesseissa lämmön poistamiseksi.Haitallisten päästöjen vähentäminen vaatii vesikiertojen sulkemista jatällöin jäähdytys yhä useammin joudutaan toteuttamaan jäähdytystornilla.Jäähdytystornin ...
 • Kataja, Satu (2008-04-09)
  Tuotteiden jäljitettävyys on olennainen asia yrityksen tuotteiden laadun sekä mahdollisten takaisinvetoprosessien kannalta. Jos asiakkaalla olevasta laitteesta hajoaa jokin osa, olennaista on toimittaa asiakkaalle oikea ...
 • Amberla, Arno (1999-10-13)
  Työssä selvitettiin, voidaanko polttomoottorin päästöjä vähentää asentamalla jälkikäteen pakokanavaan katalysaattori. Koeolosuhteissa katalysaattorissa lisättiin ilmaa savukaasujen joukkoon, jolloin palamattomien hapettuminen ...
 • Saikkonen, Pasi (1993)
  Tämä työ koostuu teoriaosasta ja tutkimuksellisesta koeosasta. Teoriaosassa selvitetään kirjallisuudesta saatavien tietojen perusteella betonilaatan valmistusta ja laatuvaatimuksia, betonin kutistumista ja siihen vaikuttavia ...
 • Lehtinen, Virpi (1991)
  Sandwich-elementeistä pyritään tekemään jälkijännittämällä seinä, joka näyttää paikallatehdyltä. Tässä opinnäytteessä tutkittiin elementtirakenteisen, jälkijännitetyn julkisivun käytön mahdollisuuksia. Erityisesti selvitettiin ...
 • Flyktman, Tiina (1999-09-08)
  Tavoitteena on extranet-perustaisen tukipalvelujärjestelmän toteuttaminen kansainvälisen yrityksen jälleenmyyjille.
 • Niskala, Inkeri (1982)
  Maauimala on keskeinen paikka Jämsän keskustassa. Koulut ovat lähellä ja yleensä hyvät yhteydet ympäristöön. Siksi uimahalli päätettiin sijoittaa maauimalan yhteyteen. Uimahalliin päästään autolla Lukkoilantien kautta. ...
 • Ranua, Risto (2014-12-03)
  Suomen rakentamismääräyskokoelmassa kaikkia jänteitä pidettiin korroosioherkkinä materiaaleina, mikä asetti tiukennettuja vaatimuksia jännebetonirakenteille. Tiukennettujen vaatimuksien täyttäminen edellytti usein suuria ...
 • Turunen, Timo (1985)
  Tutkimuksessa tarkastellaan tekn.lis. Ralf Lindbergin ideoimaa laskentamallia jännebetonirakenteen pitkäaikaismuodonmuutosten laskemiseksi. Menetelmää sovelletaan erityisesti tartuntajännebetonirakenteisiin. Laskentamallin ...
 • Virtanen, Jukka (1994)
  Nykyiset sähkömagneettisten kenttien mallintamiseen soveltuvat ohjelmistot antavat hyvän kuvan mallinnettavista kentistä, mikäli malli on oikein rakennettu, käytettävä elementtiverkkoon tarpeeksi tiheä ja tämän lisäksi ...