.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Vanhanen, Tero (2001-12-13)
  Jyväskylän maalaiskunta ja Keski-Suomen liitto päättivät toteuttaa Vaajakoskella sijaitsevan Haapaniemen alueen eheyttämisen valtakunnallisen moderni puukaupunki -hankkeen mukaisesti. Työ osalllistui kutsukilpailuun. ...
 • Timola, Pekka (1989)
  Diplomityö perustuu ehdotukseen, joka osallistui yleiseen suunnittelukilpailuun. Tehtävänä oli suunnitella Jyväskylän maalaiskunnan kunnantalo Palokan taajamassa. Diplomityönä esiteltävässä ehdotuksessa kunnantalo on ...
 • Helminen, Vesa Petteri (1992)
  Diplomityö perustuu ehdotukseen, joka osallistui Jyväskylän maalaiskunnan keväällä 1989 toimeen panemaan yleiseen suunnittelukilpailuun. Kilpailun tarkoituksena oli annetun tilaohjelman puitteissa suunnitella kunnantalo ...
 • Sabel, Jenni (2011-10-05)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli löytää Jyväskylän alueelta uusia alueita, joita voisi hyödyntää tulevaisuudessa maanläjitykseen. Maanläjitystoiminta on luvanvaraista toimintaa, jota säätelevät monet säädökset. Maanläjitysalueen ...
 • Suominen, Mikko (1998-12-09)
  Työ perustuu kilpailuehdotukseen, joka on tehty Jyväskylän kaupungin järjestämään kilpailuun. Työ sisältää uuden musiikki- ja taidekeskuksen sijoittamisen keskustan kaupunkirakenteeseen ja siihen sisältyy vanhojen tilojen ...
 • Kilpeläinen, Aleksis (2014-10-08)
  Diplomityö pohjautuu vuonna 2014 järjestettyyn Jyväskylän Kankaan entisen tehdasalueen aloituskorttelien arkkitehtuurikilpailuun. Suunnitelman tavoitteena on ollut tuottaa omaleimainen ja vanhan paperitehdasmiljöön ...
 • Hantunen, Markku (1981)
  Jyväskylän pintavesilaitoksen veden laatuongelmat johtuvat raakavedessä olevista ja puhdistusprosessissa syntyvistä tekijöistä. Ne ovat raakavedessä mangaani, lämpötila, alkaliteetti ja planktonkasvusto sekä puhdistusprosessissa ...
 • Kuntsi, Kari (1981)
  Selvityksen tarkoituksena oli tutkia kitkakulman erilaisten määritysperusteiden eroja ja soveltuvuutta Rantaväylän silttimaalajeihin. Kitkakulma ja leikkauslujuus määritetään TVH:n maatutkimuslaboratoriossa Mohrin ympyröiden ...
 • Nieminen, Pauli (1994-05-24)
  Jyväskylän vanhaan kivääritehtaaseen suunniteltu taidekeskus. Perustuu uudisrakennusta varten tehtyyn tilaohjelmaan. Työ sisältää tehtaan historian ja arvojen selvityksen sekä suunnitelman.
 • Hirvonen, Tuomo (2010-06-09)
  Diplomityössä haettiin uutta lähestymistapaa kampuksen päärakennuksen arkkitehtuuriin ja sen sisältämiin merkityksiin. Tavoite oli kokonaisvaltainen tulkinta (jo suojellusta) päärakennuksesta ja laajempi ymmärrys sen ...
 • Hollmén, Mikko (2000-10-11)
  Tämä tutkimus liittyy TEKES:n ProBuild - Kehittyvä Rakennusprosessi -ohjelmaan. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää yksityisrahoitusmallilla toteutettavan talonrakennushankkeen ylläpitovaiheen ominaispiirteet sekä laatia ...
 • Ahonen, Riikka (1989)
  Helsinkiin 1900-luvun alussa syntynyt ns. Vanha Vallila jakautuu nykyään Puu-Vallilaan ja Kaakkois-Vallilaan. Toisin kuin yhtenäisenä säilyneessä Puu-Vallilassa on Kaakkois-Vallilassa alkuperäinen rakennuskanta aikaa myöten ...
 • Järvenpää, Pasi (1996-06-12)
  Tavoitteena oli määrittää kaapelitelevisioverkon tietoliikenteelle sopivavuoronvarausprotokolla ja digitaalinen modulaatiomenetelmä.
 • Hallikas, Erkki (1981)
  Työssä selvitetään kaskoispuolaaja RP60:n melun lähteet ja melun syntymekanismit ja tarkastellaan mahdollisia vaimennusmenetelmiä. Puolaajan eri käyntitilanteissa otetut ääni- ja tärinäspektrit analysoidaan kirjallisen ...
 • Larjo, Jussi (1993)
  Plasmassa tapahtuvat CVD-pinnoitusprosessit (CVD, Chemical Vapor Deposition) ovat tieteellisesti ja teknisesti haastavia prosesseja, joita tutkitaan ja hyödynnetään nykyään monissa sovelluksissa. Plasman korkeiden lämpötilojen ...
 • Tengvall, Jukka (1997-08-27)
  Työssä tarkastellaan bensiinihiilivetyjen vaihtoehtoisistakäsittelymenetelmistä polttokäsittelyä, adsorptiota, sekä biologisiamenetelmiä. Biosuotimen soveltuvuutta bensiinihiilivetyjen hajotukseentutkitaan kokeellisesti.
 • Tenhunen, Samu (2014-09-03)
  Sähkön, lämmön ja jäähdytyksen yhteistuotannon taloudelliset menestymis mahdollisuudet ovat lisääntyneet viime aikoina osaltaan kohonneen sähkön hinnan ja osaltaan lainsäädännön takia. Näiden tekijöiden lisäksi myös ...
 • Alanen, Jenni (2014-12-03)
  Tässä työssä tutkittiin maakaasumoottorin kaasu- ja hiukkaspäästöjä keskittyen hiukkasten fysikaalisiin ominaisuuksiin. Mittaukset tehtiin maakaasukäyttöiseksi muokatulla henkilöauton bensiinimoottorilla, jonka kaasumaiset ...
 • Mäki-Mantila, Erkki (1994-12-21)
  Työn tarkoituksena on ollut typpioksidien muodostumisen mallintaminen numeerisesti poltettaessa metaania kaasupolttimella 3 MW:n kattilassa. Tuloksia käytetään Low-NOx-polttimen kehitystyössä.Työn eräs tavoite oli tutkia ...
 • Sarsama, Janne (1994-08-31)
  Tavoitteena tuotantoyksikön kilailuedellytyksien parantaminen ja laatujohtamisen sekä toiminnan laadun nostaminen. Analyysin avulla kartoitetaan potentiaaliset kehityskohteet, kuten ihmisten johtaminen ja asikastyytyväisyys. ...