.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Korhonen, Jukka (2000-12-13)
  Tämä työ käsittelee vesijohtoverkon kaukovalvontajärjestelmän valvomon uusimista. Valvomojärjestelmän perusrakenne oli päätetty tarjousvaiheessa, jolloin tilaaja oli hankkinut rahoituksen projektia varten. Lähtökohtana ...
 • Jääskeläinen, Matti (2006-03-15)
  KYLÄ-kyllä! -projektin tarkoituksena on löytää suunnittelumenetelmiä maaseutukylien maankäytön ja ympäristön suunnitteluun asukaskeskeisesti. Tavoitteena projektissa on edistää kulttuurimaisemien säilymistä, mutta samalla ...
 • Hirsikangas, Tuomo (2009-09-09)
  Yksikkötestauksen tavoitteena on testata lähdekoodin pienimmät osat erikseen. Testaus voidaan suorittaa yksikkötestaustyökalulla. Työkalun käyttöönotto voi kuitenkin olla hankala ja aikaa vievä prosessi. Tässä työssä ...
 • Löfgrén, Arttu Eevert (2015-03-04)
  Market- ja liikenneasemakiinteistöt kuluttavat suuren määrän sekä lämpö- että sähköenergiaa. Uusien sekä uudistusta tarvitsevien kiinteistöjen teknisten järjestelmien vertailu ja valinta perustuu eri asiantuntijoiden ja ...
 • Petäjäniemi, Pekka (1998-03-11)
  Työssä on tarkasteltu Hämeen tiepiirin alueen kuljetuksia käyttäen sekä Tilastokeskuksen tavarankuljetustilastoa 1996 että tätä tutkimusta varten tehtyä yrityskyselyä.
 • Salo, Jari (1993)
  Työn tavoitteena oli tutkia muovien kierrätystä kaupan ja kuluttajan näkökulmasta sekä tutkia PS-E -pakkausten tilavuuden pienentämistä mekaanisen rouhinnan ja lämmön avulla. Tutkimus liittyy osittain kohdeyrityksen ...
 • Tanskanen, Marita (1992)
  Työn tavoitteena on muodostaa tavarataloketjun hankintayksikölle ehdotus toiminnallisen laadun kehittämiseksi. Hankintayksikön tehtävänä on suorittaa keskitetysti pääosa tavaratalojen hankinnoista ja huolehtia tavarantoi ...
 • Vuolajärvi, Kai (1999-03-10)
  Työn tavoitteena oli selvittää työasemanäyttövalmistajan jakeluketjun toimintaa. Selvityksen perusteella etsittiin potentiaalisia kehityskohteita. - Jakeluketjun osalta selvitettiin tilauksenvahvistusprosessin toimintaa ...
 • Riikonen, Janna (2000-08-23)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Suomen lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset kauppakeskushankkeen ympäristövaikutusten arvioinnille (YVA) sekä tällaiseen hankkeeseen liittyvät potentiaaliset ympäristövaikutukset. ...
 • Vierunketo, Aki (2005-02-09)
  Kauppaliikkeet ovat suurelta osin riippuvaisia logistisen prosessin sujuvuudesta. Tutkittavan yrityksen nopea kasvu asettaa koko ajan uusia vaatimuksia omalle toiminnalle ja yhteistyökumppaneille. Työn päätavoite oli ...
 • Penttilä, Jaakko (2009-11-04)
  Alvar Aallon (1898–1976) suunnittelema kaupunkikeskus syntyi Seinäjoelle kirkkokilpailun (1951) ja kauppalantalokilpailun (1958) pohjalta. Rakennuttajina toimivat Seinäjoen seurakunta, Seinäjoen kaupunki (vuoteen 1960 ...
 • Murtomaa, Petri (1992)
  Kiristyneen taloudellisen tilanteen myötä kaupunkien kiinnostus tilahallintonsa kehittämiseen on lisääntynyt. Tampereen kaupunki ja Tampereen teknillinen korkeakoulu käynnistivät lokakuussa 1991 tutkimusprojektin "Tampereen ...
 • Kariniemi, Hanna (2007-01-17)
  Kaupunki-ilman ilmanlaatuun vaikuttavat teollisuuslaitosten läheisyys, autojen liikennetiheys ja sääolot. Suomen kaupungeissa seurataan ilmanlaatua, ja ilmanlaadun heikkenemisestä tiedotetaan ilmanlaatuindeksin avulla. ...
 • Etelämäki, Päivi (2000-12-12)
  Diplomityö käsittelee kaupunkiaukioita. Kirjoittaja vertaa aukioiden käyttömuotoja ja merkityksiä menneistä ajoista nykypäivään ja pohtii mitä ne voisivat olla tulevaisuudessa. Tämän pohjalta on määritelty tavoitteet hyvälle ...
 • Lumiaho, Aki (1993)
  Tämän diplomityön tarkoitus oli tutkia eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten kaupunkien kevyiden raideliikennejärjestelmien ominaisuuksia ja niiden soveltuvuutta suomalaisten kaupunkiseutujen joukkoliikenteeseen sekä tehdä ...
 • Kallio, Noora (2006-11-15)
  Työssä pyrittiin analyysin ja eläytyvän suunnittelun kautta löytämään ratkaisu, joka eheyttäisi Tammelan urbaania tilaa. Suunnitelmassa pyrittiin eheyttämään Tammelan hajanaisuutta yhtenäisemmäksi, yhden korttelin verran. ...
 • Pietikäinen, Susanna (2000)
  Helsinki on merikaupunki, jonka satamat ovat keskustan välittömässä läheisyydessä. Suunnitelmani sijaitsee Munkkisaaressa, Länsisataman kaupunginosassa, Helsinginniemen länsilaidalla, vain kävelymatkan päässä liikekeskustasta. ...
 • Niemenlehto, Tarja (2008-09-03)
  Diplomityö koostuu Hämeenlinnan kaupungin alueella sijaitsevien Paukkulan ja Sairion alueen alueanalyyseistä, rakentamistapaohjeista ja uudisrakennusten suunnitelmista Sairion alueelle. Näille alueille ei ole aiemmin ...
 • Kärki, Otto (1999-04-14)
  Työssä kehitettiin laatumittaristo pienten ja keskisuurten kaupunkien liikennejärjestelmiä ja sen osia varten. Tähän liittyen tehtiin kirjallisuusselvitys. Mittareille laadittiin arvosteluasteikot ja hierarkiatasot. Työssa ...
 • Päivilä-Kari, Tiina (2008-06-04)
  Työn keskeinen aihepiiri oli kaupunkimaisen, pienimuotoisen asuinrakentamisen tutkiminen ja kehittäminen. Kehittäminen palvelee kasvavia kaupunkeja tarjoamalla vaihtoehdon suurten kaupunkien lähikuntien esikaupungistumiseen. ...