.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Marttila, Mika (2007-04-18)
  Sähkönjakeluala muuttui, kun verkkotoiminta eriytettiin sähkön myynnistä. Sähkön myynti avattiin kilpailulle ja jakeluverkkotoiminta säilytti alueellisen monopoliaseman. Jakeluverkkotoiminta on nykyään verkkoliiketoimintaa, ...
 • Vaajoensuu, Olli-Pekka (1985)
  Työssä tutkittiin keskijännitteiden taloudellista ja teknistä soveltuvuutta sekä eri tekijöiden vaikutusta keskijännitteen valintaan. Aluksi tarkasteltiin kehitysmaiden uudissähköistystä ja siihen liittyvää problematiikkaa. ...
 • Vornanen, Matti (1986)
  Työn tarkoituksena on tutkia uuden tekniikan mahdollisuuksia parantaa laivadieselin mittaus- ja valvontajärjestelmän käyttövarmuutta ja pienentää valmistuskustannuksia. Tutkimuksen kohdemoottorina on Turun tehtaan lisenssillä ...
 • Ronnila, Markku (1993)
  Paperikoneilmastoinnissa on korkeapainepuhaltimien tarve jatkuvasti kasvanut. Kohdeyrityksellä ei ollut omaa korkeapainepuhallinta puhallinvalikoimassaan, mikä vaikeutti muun muassa toimitettavien korkeapainepuhaltimien ...
 • Siivonen, Juha (1985)
  Tämän työn tarkoituksena on ollut kehittää laskentamenetelmäpumpun juoksupyörän siipisolan seinäpinnoilla olevien rajakerrosvirtausten laskemiseksi, jotta saataisiin tietoa seinämäkitkan aiheuttamien virtaushäviöiden ...
 • Niemi, Juha (1984)
  Tässä diplomityössä on pyritty selvittämään tärkeimpien keskipaksujen (3...5 mm) ja paksujen (> 5mm) metallilevyjen leikkaukseen soveltuvien termisten leikkausmenetelmien (poltto-, plasma- ja laserleikkaus) teoriaa, ...
 • Kaikkonen, Arto (1985)
  Kaapelitelevisioverkkoja rakennetaan tällä hetkellä usean puhelinlaitoksen alueella. Myös pienemmät kuntakeskukset haluavat alueelleen verkon tarjoamia palveluja. Tässä diplomityössä on laadittu Hollolan kunnan Salpakankaan ...
 • Keitilä, Matti (1993)
  Viime aikoina on rakennusalalla panostettu laadunparantamiseen kaikissa talonrakennushankkeen vaiheissa. Suunnittelun samoin kuin itse rakentamisen laatua on pyritty kehittämään. Rakennusalan yritykset ovat alkaneet luoda ...
 • Aaltonen, Jukka (2012-04-04)
  Diplomityö on syntynyt osana Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän ja TTY:n Arkkitehtuurin laitoksen laajempaa keskitehokkaan asuinrakentamisen kehittämishanketta, joka koostui selvitys- ja suunnitteluosioista. Suunnitelmaosuus ...
 • Sulonen, Jari-Pekka (2011-01-12)
  Euroopan Unionin direktiivi ja Suomen lainsäädäntö määräävät tietoliikennepalvelujen tuottajat keräämään ja tallentamaan tunnistetietoja käyttäjistään. Perusteluna on tietojen tarpeellisuus rikosten tutkimuksissa sekä ...
 • Sahakari, Tiina (2008-06-04)
  Keskitetyn lämmityksen kustannuksia on haasteellista ennustaa yleiskaavoitusvaiheessa oleville asuinalueille. Diplomityössä selvitettiin, minkälaisella mallilla uusilla kaavoitusalueilla voidaan suorittaa kustannustarkastelua. ...
 • Suihko, Veikko (1991)
  1980-luvulla on kehitetty sähköinen ja magneettinen menetelmä liikesuorituksia ohjaavan motorisen aivokuoren ärsyttämiseksi pääkallon ja päänahan muodostamien kerrosten läpi. Nämä uudet stimulointimenetelmät ovat mahdollistaneet ...
 • Lyytinen, Timo (1984)
  Diplomityö käsittää julkisten rakennusten korttelisuunnitelman ja siihen liittyen teatteri/ kirjastorakennuksen suunnittelun Espoon keskukseen, Muuralaan. Työ on lähempänä aatekilpailuprojektia kuin tiukasti kunnallisiin ...
 • Kuusela, Jaana (2011-09-07)
  Kulutuksen lisääntyminen ja tuotantomäärien kasvaminen johtavat raakaaineiden käytön sekä jätemäärien lisääntymiseen, mikä rasittaa ympäristöä ja luonnon uusiutumiskykyä. Kulutustottumuksissa ja yritystoiminnassa tulee ...
 • Plyhm, Tiia (2009-01-14)
  Polyuretaanielastomeerien komponenteilla ja valmistusolosuhteilla on merkitys faasierottuneen rakenteen muodostumiseen. Riittämätön faasierottuminen heikentää sekä mekaanisia että dynaamisia ominaisuuksia. Työssä tutkittiin ...
 • Niemi, Aki (2012-12-05)
  Diplomityön pohjana on ehdotukseni ”Sustainable Urban Living” -suunnittelukilpailuun, jonka Vantaan kaupunki ja Suomen Asuntomessuorganisaatio järjestivät yhdessä Aalto-yliopiston kanssa keväällä 2012. Kilpailu oli avoin ...
 • Suomela, Kirsi (2010-06-09)
  Ilmastonmuutoksen hidastaminen on noussut tärkeäksi tavoitteeksi rakentamisen suunnittelussa ja lain-säädännössä. Korjausrakentamisessa ympäristötavoitteet määritellään yleensä rakennuksen nykytilanteen perusteella parantamaan ...
 • Vihriälä, Harri (1994)
  Nykyisissä kaupallisissa tuulivoimaloissa käytetään yleisesti 4/6- napaista oikosulkugeneraattoria sähkön tuottamiseen. Roottorin pyörimisnopeuden ollessa vain 18-60 rpm ja generaattorin 1000-1500, tarvitaan niiden välille ...
 • Eskola, Matti (2000-10-18)
  Tässä diplomityössä tarkastellaan MX18-kestomagneettimoottorin virtasäätöä. Työn tarkoituksena on mittausten avulla selvittää tällä hetkellä käytetyn säätöjärjestelmän suorituskyky ja mahdolliset puutteet. Mittaustulosten ...
 • Knuuttila, Tero (2002-05-08)
  Tässä työssä kuvaan harjattomiin tasavirtakoneisiin kuuluvan kestomagnetoidun aksiaalivuokoneen sähkökäytön suunnittelua. Esittelen harjattomien tasavirtakoneiden toimintaperiaatteen sekä niiden tähti- ja kolmiokytkettyjen ...