.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Leppälä, Jorma (1985)
  Tässä diplomityössä on esitelty markkinoilla olevia palettijärjestelmiä. Tiedot on hankittu kirjallisuudesta ja maahantuojien antamasta materiaalista. Lisäksi on vierailtu palettijärjestelmiä käyttävissä yrityksissä. Työ ...
 • Tikka, Harri (1983)
  Työssä laaditaan spesifikaatiot mikro-ohjelmakääntäjälle, jossa otetaan huomioon NOKIA DATAn erikoistarpeet mikro-ohjelmoinnissa. Mikro-ohjelmakääntäjä jakautuu kahteen osaan, määrittelyosaan ja mikro- ohjelmakääntäjään. ...
 • Mustonen, Matias (2015-12-09)
  Energiansäästö eri teknologian osa-alueilla on tällä hetkellä yksi tiedemaailman haasteista. Erilaisia työkoneita, jotka ovat varustettuja puomeilla, on maailmassa miljoonia. Puomeilla tehdään pääosin työtä, jossa tavaraa ...
 • Aaltonen, Petri (1995-02-15)
  Diplomityössä tutkitaan joustavasti asennetun dieselmoottorin alustarakenteiden dynaamisia ominaisuuksia mittausten ja teorian avulla. Moottori on eristetty alustarakenteista joustoelementtien avulla. Teoreettisen laskennan ...
 • Martikainen, Matti (1999-06-09)
  Työ käsittelee dynamiikan kuvaamiseen soveltuvia laskentamenetelmiä sekä laskentamallin värähtelytason arviointiin. Lisäksi esitellään yksinkertainen kumijousen mallinnusmenetelmä tärinäelementin linearisoidun jousivakion ...
 • Kumpulainen, Santtu (2013-03-06)
  Asiakasarvo on noussut 2000-luvulla erääksi markkinointitutkimuksen käytetyimmistä termeistä. Tässä työssä asiakasarvon analysoinnille rakennettiin viitekehys, jonka avulla tuotantojärjestelmäinvestoinnin asiakasarvo voidaan ...
 • Perähuhta, Minna (1992)
  Käärmeniemi ja Lehtoniemi ovat lähellä Varkauden keskustaa olevia asuinalueita, joilla on yhteensä runsaat sata omakotitaloa pääasiassa tämän vuosisadan kahdelta ensimmäiseltä vuosikymmeneltä. Lehtoniemen asutus syntyi ...
 • Nieminen, Harri (1983)
  Joutsa on n. 4600 asukkaan kunta kaakkoisessa Keski-Suomessa ja sen asukkaista n. puolet asuu keskustaajamassa, joka etenkin 1970-luvulla on kasvanut voimakkaasti tarjoten työpaikkoja ja palveluja myös naapurikunnille. ...
 • Karvonen, Tapio (1990)
  Joutsan-Hirvensalmen maantieyhteyden kehittäminen kuuluu Keski-Suomen tiepiirin Tie 2000 ohjelmaan. Tässä työssä on selvitetty hankkeen eri vaihtoehtojen liikennetaloudellista edullisuutta sekä käsitelty suppeasti vaihtoehtojen ...
 • Ilveskoski, Olli (1987)
  Työn tarkoituksena on tutkia laitoshoitoa vaihtelevampia asuntoratkaisuja vanhuksille. Rakennuspaikaksi on valittu kortteli "Jussinkylässä". Työssä esitetään voimassa olevaan kaavaan muutosta siten, että vanhat puutalot ...
 • Thureson, Jon (2014-06-04)
  Perhekäsityksen muuttuessa 1600-luvulta nykypäivään asuminen on muuttunut suurten asuinkuntien julkisista majapaikoista ydinperheiden suljetuiksi linnakkeiksi. Modernin kodin yksityisyyttä korostava kulttuuri synnytti monia ...
 • Linden, Mikael (2003)
  Julkisen avaimen järjestelmä (public key infrastructure, PKI) on kryptografiaa soveltava teknologia, jota voidaan käyttää tietoverkon käyttäjien lähettämien viestien aitouden, eheyden ja luottamuksellisuuden varmistamiseen. ...
 • Pehkonen, Janne (2013-04-03)
  Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, mitkä ovat keskeisimmät haasteet julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurityön aloitusvaiheessa ja löytää niihin soveltuvat ratkaisut. Aineisto koostui artikkelikatsaukseen valituista ...
 • Metsälä, Ilkka (2001-02-14)
  Diplomityössä tarkasteltiin kirjallisuusselvityksenä suomalaisia vesihuoltopalvelujen malleja, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön kohdistumista vesihuoltolaitosten ydin- ja tukitoimintoihin, niiden määrää nykyisissä ...
 • Korte, Sirpa (1996-12-11)
  Kirjallisuustutkimuksen, postikyselyjen ja haastattelujen perusteellaluodaan katsaus älykorttijärjestelmiin Euroopassa, Aasiassa jaAustraliassa. Mukana katsauksessa oli 20 kotimaista ja 30 ulkomaistajoukkoliikennesovelluksen ...
 • Tarvainen, Hannu (2013-06-05)
  Diplomityön tavoitteena on tarkastella Tampereen kaupungin postitoiminnan rakennetta ja antaa sen perusteella toimenpide-ehdotus toiminnan tehostamiseksi. Työ pyrkii vastaamaan seuraaviin, ongelmaa kuvaaviin tutkimuskysymyksiin:” ...
 • Karhia, Katja (2007-12-12)
  Kasvuyritykset ovat yhteiskunnallisesti tärkeitä työpaikkojen, innovaatioiden ja talouskasvun lähteitä. Kasvuyritystoiminnalla tarkoitetaan kasvuyritysten resursointia siten, että edellytykset yrityksen menestykseen ja ...
 • Olenius, Auli (2000-06-07)
  Tutkimuksen tavoitteena oli laatia julkisivukorjausten työmenetelmäkuvaukset ja selvittää standardiaikajärjestelmään perustuvalla laskennalis-empiirisellä menetelmällä julkisivukorjausten työmenekit. Näiden perusteella ...
 • Heikkonen, Pasi (1997-03-19)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää betonisandwich-julkisivunkorjausmateriaalien- ja menetelmien ekologiset valintaperusteet sekävertailla eri materiaaleja ekologisin kriteerein.
 • Tuuliniemi, Virpi (1990)
  Tämä diplomityö liittyy SITRA:n rahoittamaan Betonisten julkisivurakenteiden toiminta ja kestävyys -projektiin 1988 - 1990. Työ on suoritettu kirjallisuustutkimuksena. /Kir10