.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kaappola, Esko (1985)
  Työn tarkoituksena on selvittää jäähdytyskoneistojen yleisimmät viat sekä jäähdytyskoneistojen huolto ja säännöllisen huollontuomat edut. Perustieto on kerätty eri yritysten kirjanpidosta ja haastattelemalla alan ...
 • Parvela, Juha (1986)
  Tämän työn tarkoituksena on ollut suunnitella Tampereen teknillisen korkeakoulun laboratorion vakituiseen käyttöön jäähdytyskoneiston kompomenttien testauslaitteisto. Suunnittelun lähtökohtana on ollut laitteiston joustavuus, ...
 • Heikkilä, Timo (1985)
  Työssä on tehty tietokoneohjelma, joka ensin laskee kylmä- tai pakastevaraston lämpökuormat ja sen jälkeen valitsee jäähdytyslaitoksen rakentamisessa tarvittavat komponentit. Ohjelman alkuosaa varten haettiin menetelmät ...
 • Tuomi, Jouni (1997-06-04)
  Jäähdytystorni on tärkeä osa monissa prosesseissa lämmön poistamiseksi.Haitallisten päästöjen vähentäminen vaatii vesikiertojen sulkemista jatällöin jäähdytys yhä useammin joudutaan toteuttamaan jäähdytystornilla.Jäähdytystornin ...
 • Kataja, Satu (2008-04-09)
  Tuotteiden jäljitettävyys on olennainen asia yrityksen tuotteiden laadun sekä mahdollisten takaisinvetoprosessien kannalta. Jos asiakkaalla olevasta laitteesta hajoaa jokin osa, olennaista on toimittaa asiakkaalle oikea ...
 • Amberla, Arno (1999-10-13)
  Työssä selvitettiin, voidaanko polttomoottorin päästöjä vähentää asentamalla jälkikäteen pakokanavaan katalysaattori. Koeolosuhteissa katalysaattorissa lisättiin ilmaa savukaasujen joukkoon, jolloin palamattomien hapettuminen ...
 • Saikkonen, Pasi (1993)
  Tämä työ koostuu teoriaosasta ja tutkimuksellisesta koeosasta. Teoriaosassa selvitetään kirjallisuudesta saatavien tietojen perusteella betonilaatan valmistusta ja laatuvaatimuksia, betonin kutistumista ja siihen vaikuttavia ...
 • Lehtinen, Virpi (1991)
  Sandwich-elementeistä pyritään tekemään jälkijännittämällä seinä, joka näyttää paikallatehdyltä. Tässä opinnäytteessä tutkittiin elementtirakenteisen, jälkijännitetyn julkisivun käytön mahdollisuuksia. Erityisesti selvitettiin ...
 • Flyktman, Tiina (1999-09-08)
  Tavoitteena on extranet-perustaisen tukipalvelujärjestelmän toteuttaminen kansainvälisen yrityksen jälleenmyyjille.
 • Niskala, Inkeri (1982)
  Maauimala on keskeinen paikka Jämsän keskustassa. Koulut ovat lähellä ja yleensä hyvät yhteydet ympäristöön. Siksi uimahalli päätettiin sijoittaa maauimalan yhteyteen. Uimahalliin päästään autolla Lukkoilantien kautta. ...
 • Ranua, Risto (2014-12-03)
  Suomen rakentamismääräyskokoelmassa kaikkia jänteitä pidettiin korroosioherkkinä materiaaleina, mikä asetti tiukennettuja vaatimuksia jännebetonirakenteille. Tiukennettujen vaatimuksien täyttäminen edellytti usein suuria ...
 • Turunen, Timo (1985)
  Tutkimuksessa tarkastellaan tekn.lis. Ralf Lindbergin ideoimaa laskentamallia jännebetonirakenteen pitkäaikaismuodonmuutosten laskemiseksi. Menetelmää sovelletaan erityisesti tartuntajännebetonirakenteisiin. Laskentamallin ...
 • Virtanen, Jukka (1994)
  Nykyiset sähkömagneettisten kenttien mallintamiseen soveltuvat ohjelmistot antavat hyvän kuvan mallinnettavista kentistä, mikäli malli on oikein rakennettu, käytettävä elementtiverkkoon tarpeeksi tiheä ja tämän lisäksi ...
 • Leppänen, Tuomas (1998-12-09)
  Työssä tutkittiin piigermaniumin (SiGe) käyttöä jänniteohjatun oskillaattorin(VCO) transistoreissa mikroaaltoalueen loppuppäähän sijoittuvilla GHz:n taajuuksilla. Kokeellisessa osassa suunniteltiin kaksi 5GHz:n VCO:ia. ...
 • Westerberg, Mikael (2015-02-04)
  Suomen kantaverkko on osa Pohjoismaista voimajärjestelmää, joka muodostaa oman synkronialueen. Suomen keskeisimmät siirtoyhteydet synkronialueen sisällä ovat Ruotsiin. Suomen voimajärjestelmään liitetään lähivuosina paljon ...
 • Knihtinen, Anna-Mari (2006-11-20)
  Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää jännitettyjen betonipilareiden kantavuutta. Pitkäaikaiskestävyyttä ei ole tutkittu. Työ on tehty kirjallisuustutkimuksena. Työssä on käsitelty eri menetelmiä jännebetonipilareiden ...
 • Marttila, Ulla (2008-09-03)
  Jännitetty betonirakenne on rakenne, johon on tarkoituksella aikaansaatu puristusjännitystila, jonka ansiosta rakenne pysyy pääosin puristettuna, halkeilemattomana ja taipumattomana ulkoisen kuormituksen vaikuttaessa. ...
 • Harmaajärvi, Reijo (1982)
  Tässä työssä on selvitetty esijännitetyn graniittipalapalkin rakennetta ja lujuusominaisuuksia. Tutkittavana on ollut neljä rakenteeltaan erilaista palkkia. Tässä työssä on esitetty palkkimateriaalien lujuuskokeiden tulokset ...
 • Routimo, Mikko (2002-02-13)
  Tavoitteena oli valita simulointien perusteella aktiivisuotimelle sopiva, mikrokontrollerilla toteutettava reaaliaikainen säätöjärjestelmä, tähän perustuen rakentaa jännitevälipiirillisen aktiivisuodattimen prototyyppi ...
 • Hernesniemi, Jussi (2002-04-10)
  Työssä tutkittiin sähkömoottorikäytön jännitevälipiirillisen taajuusmuuttajan hyötysuhdetta. Työssä tarkasteltavana oli EBB:n valmistama ACS-604-260-6 -taajuusmuuttaja, jonka nimelinen syöttöjännite on 690 V ja näennäisteho ...