.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Peltoniemi, Milla (2001-10-10)
  Työssä tarkasteltiin jätelajien keräystä ja kuljetusta systeeminä. Tavoitteena oli tunnistaa keräykseen ja kuljetukseen liittyvät informaatiovirrat. Telematiikan teknistä ja ohjelmistollista tarjontaa, telematiikan tutkimus- ...
 • Relander, Anja (1997-08-27)
  Työssä selvitetään, onko sellutehtaan kaatopaikan jätesuovassa biologisestihajoavaa ainesta ja mitkä ovat suovan bioteknisen käsittelyn edellytykset.
 • Mäki-Petäjä, Janne (2007-11-14)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää jäteveden on-line- analysaattoreiden (COD ja NOx) toimivuutta ja soveltuvuutta lisäravinnetypen annostelun ohjaukseen kartonkitehtaan ja yhdyskuntajätevesien yhteispuhdistamolla. ...
 • Lehtonen, Jussi (1994)
  Ensin jätevedenpuhdistukseen tulivat biologiset suodattimet, jotka ovat myöhemmin jääneet pois käytöstä lukuun ottamatta teollisuuden jätevesien esikäsittelyä ja pienpuhdistamoita. Aktiivilietemenetelmä on ollut suosituin ...
 • Selvenius, Paul (1986)
  Jätevedenpuhdistamolla on termodynaamisesti tarkasteltuna mahdollisuus saavuttaa energiaomavaraisuus pitkällä aikavälillä. Tähän vaikuttavat jäteveden koostumus, jäteveden ja lietteen käsittelyyn valittu teknologia sekä ...
 • Varis, Markku (1985)
  Tässä työssä on tutkittu arktisiin olosuhteisiin rakennettavan jätevedenpuhdistamon rakennetekniikkaa, so. rakentamisen, konstruktioiden ja materiaalivalintojen erityiskysymyksiä ko. alueilla. Jätevedenpuhdistamo käsitetään ...
 • Ara, Kaisa (2007-09-12)
  The quality and quantity of the wastewater may vary rapidly, which makes stable control over the wastewater treatment process challenging. Depending on the paper machine processes issues with smell may also be present at ...
 • Siintoharju, Piia (2016-01-13)
  Tässä diplomityössä tutkittiin Pirkanmaalla tapahtuvia pumppaamoylivuotoja ja puhdistamo-ohituksia sekä arvioitiin niiden aiheuttamia ympäristöriskejä ja hallintamahdollisuuksia. Lisäksi tutkittiin kyseisten jätevesipäästöjen ...
 • Rantala, Antti (2004-05-12)
  TAVOITE: Pyritään parantamaan jäävesisiilon tulevan kylmäaineen jakautumisen laskentaan käytettävää ohjelmaa tasaisemman jäänpaksuuden saamiseksi. MENETELMÄ: Laitoksessa käytettäviä lämpötilatasoja tarkastellaan ...
 • Siukkola, Mikko (2007-01-17)
  Diplomityön taustana oli Kouvolassa syyskuun alussa 2004 tapahtunut rankkasateen aiheuttama jätevesiviemäristön tulviminen, jonka seurauksena jätevesi virtasi takaisin kymmeniin kiinteistöihin viemärilaitteiston kautta ja ...
 • Saviaho, Kaisa (1998-03-11)
  Tutkimuksen tavoitteena oli seurata jätteen hajoamistilaa jätetäytössä ja selvittää tämän vaikutuksia muodostuvan kaatopaikkakaasun määrään ja koostumukseen sekä tutkia muodostuvan suotoveden määrää ja laatua ja näiden ...
 • Erälaukko, Outi (2015-05-06)
  Työn päätavoite on parantaa jäteauton kuljettajien turvallisuutta kehittäen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n (PJOY) turvallisuusjohtamista ja työkaluja kuljetusurakoitsijoiden riskien hallintaan. Työn teoriaosuus käsittää ...
 • Mönkäre, Tiina (2011-04-06)
  Näytteenotto- ja analysointiprosessin tarkoituksena on selvittää tutkittavan kohteen ominaisuuksia. Prosessi alkaa näytteenotosta, jossa kohteesta otetaan mahdollisimman edustava näyte tutkittavaksi. Näytteenotossa tehtyjä ...
 • Teronen, Jussi (2008-02-06)
  Diplomityön tavoitteena oli selvittää kohdeyrityksen jätteenkeräyskuljetusten ekotasetta tutkimalla keräyskuljetusten vaatimaa energiankulutusta ja sitä kautta niiden aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä sekä kerättyä jätemäärää. ...
 • Jylhä, Tapani (1982)
  Jätehuoltolain myötä on kunnissa parhaillaan tapahtumassa huomattavia muutoksia jätteiden kuljetuksissa. Liittymisvelvollisuus lisää järjestettyyn jätteenkuljetukseen kuuluvien kiinteistöjen lukumäärää ja toisaalta kuntien ...
 • Piskonen, Outi (2000-10-11)
  Diplomityö suoritettiin Ekotehdas-projektin alaisena osatutkimuksena. Tutkimuksen päätavoitteena oli luoda jätehallintamalli kunnossapitoyrityksen asiakkaina toimiville konepajoille. Oikeat jätteiden käsittely-, hyödyntämis- ...
 • Lahtinen, Jarmo (1999-03-10)
  Tutkimukssa selvitettiin kuiva- ja märkäjätteen koostumus jätekomponenttain, tutkittiin lajittelussa esiintyvien puutteiden syitä ja selvitettiin muodostuvat jätemäärät ja muovipussien toimivuus alkukeräysvälineinä.
 • Toivola, Juha (1991)
  Jäykän kappaleen tuentaa suunniteltaessa on pystyttävä laskemaan jäykän kappaleen ominaismuotojen taajuudet. Näiden laskennassa tarvitaan tiedot tuennan jäykkyyksistä ja jäykän kappaleen hitausominaisuuksista, joihin tässä ...
 • Palmroth, Mikko (1999-12-08)
  Simulointi ja tietokonegrafiikka ovat edenneet sille tasolle, että kysyntä reaalisen liikkeen nopeasta laskemisesta on viime aikoina lisääntynyt. Enää ei riitä, että animaattori kuvittelee tilanteet mielessään. Tämä on ...
 • Nerweyi, Dino Zerdest (2014-12-03)
  Jet pump -tekniikka on ollut käytössä jo useampia kymmeniä vuosia, ja sitä onkin kehitetty eteenpäin kaiken aikaa. Koska laitteistoja käytetään hyvin vaativissa olosuhteissa, ne altistuvatkin erittäin monipuoliselle ...