.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Järvinen, Eerik Johannes (2014-12-03)
  Suuri osa Suomen rataverkosta on sähköistettyä rataa. Työskenneltäessä sähköistetyllä radalla on noudatettava turvaohjeita, jotka koskevat esimerkiksi vähimmäistyöskentelyetäisyyksiä jännitteisistä osista ja maadoituksien ...
 • Saarinen, Miikka (1993)
  Taajuusmuuttajien kehittyessä jännitteiden pulssimuodot ovat muuttuneet ja kytkentätaajuudet nousseet. Nopeisiin ilmiöihin liittyy erilaisia värähtelyjä ja ylijännitteitä. Työssä on tarkasteltu SAMIMEGASTAR-taajuusmuuttajakäytön ...
 • Länsivaara, Tim (1992)
  Tämän työn tavoitteena oli kehittää ja testata Tampereen teknillisen korkeakoulun Geotekniikan laitoksella rakennettua jännityspolkuohjaukseen soveltuvaa kolmiaksiaalilaitetta. Taustaksi aiheeseen esitetään kirjallisuusselvityksen ...
 • Aalto, Risto (1992)
  Tutkimuksen päätavoitteena on ollut luoda teoriapohjaltaan perusteltu menetelmä rakennusten energiataloudellisten valintojen suorittamiseksi siten, että valintojen keskinäiset riippuvuudet ja oleelliset valintaan vaikuttavat ...
 • Järvenpää, Markku (1983)
  Lisättäessä paperitehtaan toiminnan tehokkuutta ja taloudellisuutta sekä pyrittäessä entistä parempaan asiakaspalveluun kohdistuu mielenkiinto yhä enemmän toiminnan operatiivisen tason hallintaan ja eri osa-alueiden ...
 • Sohn, Anna-Maija (2008-04-09)
  Muutaman viime vuosikymmenen ajan yksi tärkeimmistä kaupunkisuunnitteluteemoista on liittynyt ranta-alueisiin. Diplomityö käsitteli vesistön läheisyyttä maisemallisena, kaupunkikuvallisena ja toiminnallisena elementtinä. ...
 • Konola, Antti (2000-09-13)
  Diplomityön tarkoitus on esittää yksi mahdollinen ja osin realistinenkin lähtökohta Järvensivuntien kehittämiseen asuntoalueena. Diplomityön lähtökohtana oli kartoittaa alueita Tampereen keskutan tuntumassa, joiden käyttö ...
 • Manninen, Henna (2013-06-05)
  Diplomityön tavoitteena oli luoda katsaus suomalaiseen vapaa-ajan asumiseen ja matkailuelinkeinoon, erityisesti järvimatkailuun, sekä ideoida keinoja järvimatkailun kehittämiseksi. Lisäksi työhön liittyi todellinen ...
 • Saarikoski, Timo (2003-06-04)
  Diplomityö on osa integroitua ohjelmistonkehitysympäristöä, joka on kehitetty tietoliikennetekniikan tarpeisiin: koodaukseen, virheenjäljitykseen, vianetsintään, lokien tulkintaan ja testaukseen. Sovelluksessa lähdekoodia ...
 • Thitz, Otto (2013-10-09)
  Jätehuoltopalveluita on tarkasteltu perinteisesti rutiininomaisina liiketoiminnan tukipalveluina. Yrityspalveluiden tutkimus on ollut melko vähissä määrin kiinnostunut tällaisista palveluista, jotka eivät liity suoraan ...
 • Korhonen, Kai (2000-01-19)
  Työssä on tarkasteltu eri teollisuudenalojen toiminnalle ominaisia prosesseja ja jätteitä. Tarkoituksena on ollut löytää sellaisia rakenteellisia seikkoja, jotka estävät jätteiden hyödyntämistä sekä löytää ratkaisuja näiden ...
 • Lämsä, Jukka (1993)
  Tutkimustyön tavoitteena oli suunnitella ja ratkaista Majakkarannan kaava-alueen jätehuolto. Työ on suoritettu kirjallisuustutkimus- ja haastattelumenetelmällä. Euroopan yhteisön direktiivien vaikutus heijastuu suoraan ...
 • Kohijoki, Ritva (1991)
  Tarkasteltaessa ympäristön tilaa ja arvioitaessa yempäristön vaikutuksia kootaan paljon tietoa, joita käytetään päätöksenteon tukena. Ympäristöministeriö on käynnistänyt projektin ympäristötietojärjestelmän kehittämiseksi. ...
 • Peltoniemi, Milla (2001-10-10)
  Työssä tarkasteltiin jätelajien keräystä ja kuljetusta systeeminä. Tavoitteena oli tunnistaa keräykseen ja kuljetukseen liittyvät informaatiovirrat. Telematiikan teknistä ja ohjelmistollista tarjontaa, telematiikan tutkimus- ...
 • Relander, Anja (1997-08-27)
  Työssä selvitetään, onko sellutehtaan kaatopaikan jätesuovassa biologisestihajoavaa ainesta ja mitkä ovat suovan bioteknisen käsittelyn edellytykset.
 • Mäki-Petäjä, Janne (2007-11-14)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää jäteveden on-line- analysaattoreiden (COD ja NOx) toimivuutta ja soveltuvuutta lisäravinnetypen annostelun ohjaukseen kartonkitehtaan ja yhdyskuntajätevesien yhteispuhdistamolla. ...
 • Lehtonen, Jussi (1994)
  Ensin jätevedenpuhdistukseen tulivat biologiset suodattimet, jotka ovat myöhemmin jääneet pois käytöstä lukuun ottamatta teollisuuden jätevesien esikäsittelyä ja pienpuhdistamoita. Aktiivilietemenetelmä on ollut suosituin ...
 • Selvenius, Paul (1986)
  Jätevedenpuhdistamolla on termodynaamisesti tarkasteltuna mahdollisuus saavuttaa energiaomavaraisuus pitkällä aikavälillä. Tähän vaikuttavat jäteveden koostumus, jäteveden ja lietteen käsittelyyn valittu teknologia sekä ...
 • Varis, Markku (1985)
  Tässä työssä on tutkittu arktisiin olosuhteisiin rakennettavan jätevedenpuhdistamon rakennetekniikkaa, so. rakentamisen, konstruktioiden ja materiaalivalintojen erityiskysymyksiä ko. alueilla. Jätevedenpuhdistamo käsitetään ...
 • Ara, Kaisa (2007-09-12)
  The quality and quantity of the wastewater may vary rapidly, which makes stable control over the wastewater treatment process challenging. Depending on the paper machine processes issues with smell may also be present at ...