.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Haukijärvi, Matti (1999-03-10)
  Työssä selvitettiin elastisilla saumausmassoilla tehtävien julkisivusaumauksien laatuun vaikuttavia osatekijöitä. Tavoitteena oli selvittää laatutekijöistä keskeisimmät ja näiden vaikutuksia saumauksen onnistumiseen ja ...
 • Konola-Tuominen, Pirkko Marika (2012-05-09)
  Diplomityön aihe – Julkisivuvalaistus osana arkkitehtuuria – sai lähtökohtansa yhteistyöehdotuksesta, jossa toivottiin julkisivuvalaistusta Klingendahlin ja Lapinniemen entisiin tekstiilitehtaisiin. Kohteet ovat merkittävä ...
 • Ryynänen, Kai (1996-11-20)
  Kehityskohteena oli julkisten rakennusten kuntoarviointimenettelylomakkeineen. Menettelyä testattiin viiteen kohteeseen Torniossa.
 • Korpi-Hyövälti, Pekka (2010-06-23)
  Ilmastonmuutoksen aikakautena on tärkeää nostaa ympäristöystävällisen rautatieliikenteen matkustajamääriä mahdollisimman paljon. Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää, miten kaukoliikenteen palvelutason muutokset ovat ...
 • Kupiainen, Pertti (1982)
  Työssä on kehitetty Kaplan-turbiinin säätöjärjestelmän epälineaarinen matemaattinen malli. Tavoitteena on simuloimalla tutkia järjestelmän stabiilisuutta ja erilaisia säätäjiä, lineaarisen ja epälineaarisen mallin tarkkuutta ...
 • Pulla, Johannes (2007-09-19)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia raatiarvion ja laitemittausten yhdistämistä kuvan laadun mittaamisessa. Raadiksi kutsutaan joukkoa ihmisiä, joiden subjektiivisten mielipiteiden perusteella tehdään yhteispäätös tai ...
 • Asiala, Antti (1993)
  Työssä on tarkasteltu kohdeyrityksen sähkönmyyntitariffeja. Tarkastelussa selvitetään voimassa olevan tariffirakenteen oikeellisuus eri tariffien asiakkaita kohtaan. Lisäksi lasketaan uusi neliaikatariffi sekä pienjännit ...
 • Viitala, Jaakko (2001-12-12)
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun sähkölaboratorion kalusto, laitteisto ja suoritettavat työt olivat tekniikan kehittyessä jääneet vanhanaikaisiksi. Tavoitteena oli laatia suunnitelma laboratorion uudistamiseksi.
 • Komulainen, Katri (2008-06-04)
  Diplomityön tavoitteena oli kehittää kohdeyrityksen sähköverkon kunnonhallintaa. Kunnossapitoa halutaan tehdä kuntoperusteisesti. Erityisenä kiinnostuksen kohteena oli komponenttien vanheneminen ja vaurioituminen. ...
 • Rossi, Leena (1997-12-10)
  Alvar Aallon syntymän 100-vuotisjuhlan (1998) lähestyessä Alvar Aalto-seura halusi tutkittavan sekä Jyväskylän hallintokorttelin historiallisia vaiheita että Alvar Aallon suunnitteleman kokonaisuuden mahdollisia ...
 • Harju, Hannu (1981)
  Työ käsittelee 20 kV sähkönjakeluverkon yleisuunnittelua, johon sovelletaan luotettavuuslaskentaa ja dynaamista optimointia. Tätä laajemmin ei yleissuunnittelumenetelmiä ole tutkittu, vaan sovellutusesimerkissä on käytetty ...
 • Vanhanen, Tero (2001-12-13)
  Jyväskylän maalaiskunta ja Keski-Suomen liitto päättivät toteuttaa Vaajakoskella sijaitsevan Haapaniemen alueen eheyttämisen valtakunnallisen moderni puukaupunki -hankkeen mukaisesti. Työ osalllistui kutsukilpailuun. ...
 • Timola, Pekka (1989)
  Diplomityö perustuu ehdotukseen, joka osallistui yleiseen suunnittelukilpailuun. Tehtävänä oli suunnitella Jyväskylän maalaiskunnan kunnantalo Palokan taajamassa. Diplomityönä esiteltävässä ehdotuksessa kunnantalo on ...
 • Helminen, Vesa Petteri (1992)
  Diplomityö perustuu ehdotukseen, joka osallistui Jyväskylän maalaiskunnan keväällä 1989 toimeen panemaan yleiseen suunnittelukilpailuun. Kilpailun tarkoituksena oli annetun tilaohjelman puitteissa suunnitella kunnantalo ...
 • Sabel, Jenni (2011-10-05)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli löytää Jyväskylän alueelta uusia alueita, joita voisi hyödyntää tulevaisuudessa maanläjitykseen. Maanläjitystoiminta on luvanvaraista toimintaa, jota säätelevät monet säädökset. Maanläjitysalueen ...
 • Suominen, Mikko (1998-12-09)
  Työ perustuu kilpailuehdotukseen, joka on tehty Jyväskylän kaupungin järjestämään kilpailuun. Työ sisältää uuden musiikki- ja taidekeskuksen sijoittamisen keskustan kaupunkirakenteeseen ja siihen sisältyy vanhojen tilojen ...
 • Kilpeläinen, Aleksis (2014-10-08)
  Diplomityö pohjautuu vuonna 2014 järjestettyyn Jyväskylän Kankaan entisen tehdasalueen aloituskorttelien arkkitehtuurikilpailuun. Suunnitelman tavoitteena on ollut tuottaa omaleimainen ja vanhan paperitehdasmiljöön ...
 • Hantunen, Markku (1981)
  Jyväskylän pintavesilaitoksen veden laatuongelmat johtuvat raakavedessä olevista ja puhdistusprosessissa syntyvistä tekijöistä. Ne ovat raakavedessä mangaani, lämpötila, alkaliteetti ja planktonkasvusto sekä puhdistusprosessissa ...
 • Kuntsi, Kari (1981)
  Selvityksen tarkoituksena oli tutkia kitkakulman erilaisten määritysperusteiden eroja ja soveltuvuutta Rantaväylän silttimaalajeihin. Kitkakulma ja leikkauslujuus määritetään TVH:n maatutkimuslaboratoriossa Mohrin ympyröiden ...
 • Nieminen, Pauli (1994-05-24)
  Jyväskylän vanhaan kivääritehtaaseen suunniteltu taidekeskus. Perustuu uudisrakennusta varten tehtyyn tilaohjelmaan. Työ sisältää tehtaan historian ja arvojen selvityksen sekä suunnitelman.