.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Tuomola, Heikki (2002-05-15)
  Työssä katalysaattorin kenno mallinnettiin homogenisoiduilla superelementeillä, joilla on ekvivalentti kennon jäykkyys, tiheys ja lämpölaajeneminen. /Kir10
 • Ilomäki, Jari (1983)
  Tämän diplomityön tehtävänä oli kehittää tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmä pienoisöljyn jalostusprosessiin. Työ toteutettiin valmiiksi hankitulla laitteistolla, jolloin se painottui mittaus- ja ohjausfilosofian suunnitteluun ...
 • Reunamo, Joonas Olavi (2012-01-11)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli kehittää prototyyppi virtuaaliympäristössä käytettävästä katseenseurantajärjestelmästä Tampereen teknillisen yliopiston Konstruktiotekniikan laitoksen CAVE-virtuaaliympäristöön ja testata ...
 • Toivokoski, Kari (2001-11-14)
  Tavoitteena oli kehittää korvaava katsojamittari aikaisemman mittarisukupolven tilalle. Uuden mittarin tuli olla kustannuksiltaan edullinen ja rakenteellisesti riittävän joustava liittyäkseen jo olemassa oleviin ...
 • Repo, Arto (2008-10-08)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää kenttälaitteiden hankinnan tiedonvaihtoa kohdeyrityksen ja laitetoimittajan tietojärjestelmien välillä. Tutkimuksessa määritettiin tiedonvaihdon toteutustapa sekä kenttälaitteiden ...
 • Virtanen, Jani (2008-12-03)
  Työn teoriaosassa kerrottiin yleisellä tasolla kattilalaitoksen instrumentoinnista ja sähköistyksestä sekä näiden suunnitteluvaiheista. Lisäksi pohdittiin käsitteitä tuotetiedonhallinta ja tuotteistaminen osana suunnittelun ...
 • Seppälä, Jarmo (2010-07-02)
  Kattilalaitoksen automaatiosuunnittelu voidaan jakaa eri elinkaarivaiheisiin, joihin liittyy niissä tuotetut toimintakuvaukset. Toimintakuvauksien elinjaksoihin liittyy tietosisällön vaihtoa sekä näkökantoja, joita voidaan ...
 • Heikura, Jarkko (2009-02-04)
  Kohdeyrityksessä pyritään nopeuttamaan kattiloiden suunnittelua ja pienentämään kustannuksia tuotteistamalla kattilatuote. . Tuotteen asiakaskohtaisen muunneltavuus kuitenkin säilytetään. Yrityksessä käytetään Comos PT ...
 • Leino, Tommi (2014-01-15)
  Kattilalaitoksen putkistojen layout-esisuunnittelu on osa laajempaa laitossuunnittelun kokonaisuutta ja siinä yhdistyvät sekä layout-suunnittelu että putkistosuunnittelu. Suunnitteluun käytettyjen järjestelmien kehittymisen ...
 • Nikkanen, Lasse (2008-11-05)
  Diplomityön tavoitteena oli tehostaa kattilalaitoksen automaation perussuunnittelua. Osana tätä diplomityötä ohjelmistoa kehitettiin soveltuvammaksi kokonaisuudeksi, jolla täysipainoinen automaatiosuunnittelu voitaisiin ...
 • Leppänen, Ari (2008-06-04)
  Työssä tarkasteltiin kattilalaitoksen sähköverkon rakennetta ja sen mitoittamisen periaatteita. Työssä esiteltiin suunnittelun lähtökohdat ja käytiin läpi asioita, jotka vaikuttavat sähköverkon mitoittamiseen. Työssä ...
 • Kuusiniemi, Kimmo (1998-12-09)
  Työssä kehitettiin kattilalaitoksen tulipesän seinien valmistuksen laadunhallintaa ja määritettiin uuden laatuinformaatiojärjestelmän toimintaperiaatteet. Valmistuksen aikaisessa laadunvarmistuksessa käytettävä ...
 • Malmivaara, Petri (2008-06-04)
  Useissa yrityksissä projektikäytäntöjä yhtenäistämään käytetään projektimalleja. Projektimalleissa määritetään ohjeet ja toimintatavat, joiden perusteella projekteissa toimitaan. Projektimallin tarkoituksena on, että se ...
 • Kumpula, Markku (2007-06-06)
  Salamaniskut voivat aiheuttaa vakavia ongelmia rakennuksille ja niiden sisäisille järjestelmille. Salamaniskujen aiheuttamia ongelmia voidaan välttää rakentamalla tarkoituksenmukainen ukkossuojaus suojattavaan kohteeseen. ...
 • Välisalo, Tero (1997-08-27)
  Paineastialainsäädännön uudistus on valmisteilla. Uudistuksen yhteydessäsaatetaan ajan tasalle ne pykälät, jotka säätävät, milloin ja minkälaistakattilalaitosta saa käyttää miehittämättömänä tai kaukokäytössä. Tämän ...
 • Vatanen, Sami (2008-10-08)
  Diplomityön tavoitteena oli kehittää kattilalaitoksen sähköistyksen ja instrumentoinnin suunnittelua ja tarjouslaskentaa helpottavia työkaluja kohdeyrityksessä käytettävässä suunnitteluohjelmistossa. Työn teoriaosassa ...
 • Raitamäki, Kustaa (2014-09-03)
  Rakentaminen on ajautumassa yhä pehmeämmille ja heikosti kantavammille maapohjille suurten kuntien ympäristössä. Kaavoitus- ja aluesuunnittelu määrittelevät rakennettavat alueet kokonaisuuksina huomioiden maapohjan, ...
 • Kantonen, Jouko (1986)
  Katujen ja rakennuskaavateiden talvikunnossapitotutkimus kuuluu osana Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 rahaston SITRAn, ympäristöministeriön ja kuntien keskusjärjestöjen vuonna 1983 yhteistyössä aloittamaan katujen ...
 • Ylinen, Harri (1997-03-19)
  Tavoitteena on kehittää Huittisten kaupungin katuvalaistussuunnittelundokumentointia ja selvittää säästömahdollisuuksia kustannuksissa.Lampputyyppien vertailussa suurpainenatriumlamppu on kustannuksiltaan hiemanedullisempi ...
 • Yli-Seppälä, Jussi (2014-12-03)
  Katuverkon hallinta on tärkeä osa kuntien toimintaa ja auttaa kuntaa täyttämään kunnan kadunpitoon liittyvät lakisääteiset tehtävät. Katuverkko on osa kuntien omistamaa infraomaisuutta, johon kuuluvat esimerkiksi viheralueet, ...