.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Juntunen, Tapio (1990)
  Työ liittyy kiilahihnojen ja kiilahihnavariaattoreiden tutkimukseen. Työn tarkoituksena on tutkia kokeellisesti kiilahihnojen kitkakertoimia ja kimmoisia ominaisuuksia, jotka ovat merkittävästi kiilahihnakäytön hyötysuhteeseen ...
 • Pylkkänen, Antti (2008-06-04)
  Lääketeollisuus on kokenut viime vuosina suuria rakenteellisia muutoksia pääasiassa uusien teknologioiden ja voimakkaan kansainvälistymisen takia. Yhä suurempi osa lääkeyritysten uusista tuotteista saa alkunsa oman yrityksen ...
 • Hankamäki, Mikko (2011-03-09)
  Johdon laskentatoimen tutkimuksella on pitkä historia. Kuitenkaan ulkomaan yksikön näkökulmaa ei ole juuri tutkittu. Kiinassa toimivien ulkomaan yksiköiden strategisen roolin muuttuminen monimutkaistaa teoreettista analyysiä ...
 • Palokangas, Sami (1999-05-12)
  Työssä tutkittiin tietokoneavusteisen simuloinnin mahdollisuuksia kiinnirullaimen värähtelyominaisuuksien tutkimisessa ja syvennettiin tietämystä laitteen dynaamisista ominaisuuksista. Työhön kuului kaksi mittausjaksoa, ...
 • Reinvall, Hannu (1999-09-08)
  Tutkitaan korroosionkulumista kestäviä materiaaleja ehkäisemään kiinteän polttoaineen aiheuttamaa kulumista. Esimerkkitapaukseksi on otettu ruuvipurkaimen korroosionkuluminen ja sen kulumisnopeuden merkittävä hidastaminen ...
 • Rautanen, Markus (2007-02-14)
  Työn tarkoituksena oli kartoittaa sopivia materiaaleja käytettäväksi kiinteäoksidipolttokennojärjestelmän johtimissa. Työ jakautuu teoriaosaan ja kokeelliseen osaan. Teoriaosassa mallinettiin järjestelmän lämmönsiirtoa ja ...
 • Renko, Jukka (1984)
  Tämä työ kuuluu osana laajempaan kauppa- ja teollisuusministeriön rahoittamaan kotimaista polttoainetta käyttävien lämpökeskusten mitoitusperusteiden ja -menetelmien kehittämisprojektiin. Työn tarkoituksena on ollut kehittää ...
 • Pihlava, Katri (2014-06-04)
  TTY:n Aerosolifysiikan laboratoriossa kehitetyllä SCAR-laitteistolla voidaan tuottaa aerosolimittalaitteiden kalibrointiin ominaisuuksiltaan hyvin määriteltyä aerosolia. Toistaiseksi SCAR:illa on pystytty tuottamaan ...
 • Penttilä, Jonne (2007-06-06)
  Diplomityö on osa kiinteistö- ja tehdasvalvontajärjestelmän kehitysprojektia kohdeyrityksen eräälle paperitehtaalle. Työn tarkoituksena oli tehostaa hälytysjärjestelmän toimintaa erilaisia antureita apuna käyttäen ja siten ...
 • Salmisto, Alpo (2008-06-04)
  Yritystoiminnassa ollaan siirtymässä yritysten välisestä kilpailusta verkostojen väliseen kilpailuun, jossa korostuvat verkostoyritysten yhteistyö ja yhteiset päämäärät. Strategisten kumppaneiden muodostavasta yritysryhmästä ...
 • Rantala, Juha (1997-05-14)
  Kohdeyritys on suorittanut kiinteistöjen lämmön-, sähkön- javedenkulutuksenseurantaa 70-luvulta lähtien. Työn tavoitteena on selvittää,onko markkinoilla tilaa kulutuksenseurantapalvelun tarjoajille ja olisikokohdeyrityksen ...
 • Karhu, Tapio (2011-10-05)
  Ympäristötietoinen kiinteistönpito on yhä tärkeämpää muuttuvassa ilmastossa ja elinympäristössä. Työn tavoite on kehittää kokonaisvaltainen ympäristöarviointipohja olemassa olevalle suomalaiselle asuinkiinteistölle. Tässä ...
 • Jaakkola, Marjo (2000-02-09)
  Projektissa kehitettiin menetelmiä kiinteistöjen laadukkaan ylläpidon varmistamiseksi YH-Asunnot Oy:n ja YH-Asumisoikeus Oy:n omistamassa kiinteistökannassa. Käytännössä kehitystyö toteutettiin Pirkanmaan YH-Rakennuttaja ...
 • Jonkka, Päivi (2000-08-23)
  Tutkimuksen tarkoituksena on vähentää jätevesistä aiheutuvaa pinta- ja pohjavesikuormitusta kehittämällä yleiseen viemäriin liittymättömän asutuksen jätevedenkäsittelyä. Tutkimusalueena oli Pirkanmaan maakunta. Työ tehtiin ...
 • Kähkönen, Esa (2001-12-12)
  Kirjallisuuden ja haastattelujen perusteella tutkittiin mahdollisuutta luoda toimintolaskentamalli, joka ohjaisi kiinteistön kustannnustarkastelua toimintokeskeisyyttä kohti. Malli keräisi resurssit (kustanukset), toiminnot ...
 • Sikkilä, Hannu (2007-03-12)
  Työ on osa kiinteistön langattomaan viestintään sopivan protokollan kehitystä. Työn tavoitteena on selvittää protokollan toiminta aina fyysiseltä kerrokselta sovelluskerrokselle asti. Työssä käsitellään olemassa olevia ...
 • Uusitorppa, Mari (2002-09-11)
  Kiinteistönpitoon liittyy useita eri toimintoja, esimerkiksi vuokraus, tekninen isännöinti, kiinteistönhoito, siivous sekä huolto ja kunnossapito. Kiinteistönpidon eri toiminnot yhdessä kiinteistöjen tietojen kanssa ...
 • Siitonen, Olli (2002-01-16)
  Kiinteistöpalveluyrityksen palvelut voidaan jakaa johtamispalveluihin ja kiinteistöpalveluihin. Työssä selvitetään kiinteistöliiketoiminnan nykytila, terminologia ja toiminnot sekä esitellään liiketoiminta ja siihen liittyvät ...
 • Karlakari, Tero (2000-06-07)
  Tutkimuksen tavoitteena oli luoda spesifikaatio kiinteistötietojärjestelmäksi, joka edistää kiintesitötiedonhallinnan siirtymistä kohti kokonaisvaltaista, rakennuksen koko elinkaaren kattavaa tiedonhallintaa. Työssä ...
 • Salonen, Marko (2014-02-05)
  Työn tavoitteena on uudistaa kiireettömien potilaskuljetusten kustannusperusteinen hinnoittelujärjestelmä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Kuljetusyksikölle, jotta voidaan muodostaa yhtenäiset kuljetuspalvelun asiakashinnat ...