.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lammintausta, Marko (1995-06-07)
  Työn tavoitteena oli tutkia luotettavuuslaskennan avulla toisaalta vikojen vähentämiseen ja toisaalta niiden vaikutusten rajoittamiseen tähtäävien toimenpiteiden kannattavuutta kohdeyrityksen (VSO) 20 kV verkossa ...
 • Tulisalmi, Timo (1991)
  Tässä diplomityössä muutetaan kolmiuloitteisen ristikko- ja kehärakenteiden statiikan ratkaisuohjelmaa STAFRA-3D siten, että ohjelmistoa voidaan käyttää tehokkaasti VERTEX CAD -järjestelmän yhteydessä. Elementtimenetelmään ...
 • Jussila, Mika (1994)
  Niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa on viimeisen vuosikymmenen aikana sähköenergian osuus kokonaisenergian käytöstä jatkuvasti lisääntynyt. Syynä tähän on ollut sähköenergian käytön hyvä kilpailukyky monissa teollisuudessa ...
 • Kiesi, Tuomo (2001-12-12)
  Kohdeyrityksen kehittelemässä Shortflow-lyhyen kierron konseptissa prosessin nestetilavuutta on pienennetty ja lyhyen kierron viiveaikoja lyhennetty poistamalla palautusvirtauksia. Uudistusten myötä lyhyen kierron ...
 • Väänänen, Ida (2014-04-09)
  Diplomityöni käsittelee kehitysvammaisten asumista Suomessa historian, nykypäivän ja tulevaisuuden näkökulmista. Kehitysvammaisten asumiseen on aina liittynyt ristiriitaisia näkemyksiä. Pitkään kehitysvammaiset haluttiin ...
 • Tarvainen, Anna-Maija (2010-03-03)
  Diplomityö perustuu Moderni puukaupunki-hankkeeseen liittyvään kilpailuun vuonna 2008 tekemääni ehdotukseen Porvoon Johannisbergiin. Kilpailun pääteemana oli matala- ja passiivienergiarakentaminen ja tavoitteena ideoida ...
 • Vuorio, Eva Katariina (1998-05-20)
  Diplomityön tutkinnan kohteen, omatoimisen asuntosuunnittelun tekijä määrittelee tilanteeksi, jossa asukas saa halutessaan merkitä yksilöllisen reviirensä, ei pelkästään sisustuksena ja huonejakaumana, vaan myös asunnon ...
 • Törönen, Timo (1983)
  Työssä on tarkasteltu kelattavan materiaalin kireyden säätöä, kun sitä puretaan lähtökelalta. Työn pääpaino on ollut puhtaasti mekaanisissa järjestelmissä, joita on tarkasteltu tutkimalla niiden staattisia ja dynaamisia ...
 • Berg, Tommi (2008-05-07)
  Kelattu komposiittirakenne on parhaimmillaan automaattisen tuotantolaitteen tekemä ja helposti toistettavissa oleva tasalaatuinen tuote tai komponentti. Tutkimuskäytössä komposiittirakenteen toistettavuus ja kelausparametrien ...
 • Malm, Juha (1992)
  Diplomityön aiheena on tutkia Tampereen keskustan kellareita ja ullakoita. Ne eivät kuulu viralliseen rakennusoikeuteen, vaan ne ovat "ylimääräisiä" tiloja, ja rinnastettavissa pientalojen talousrakennuksiin. Koska näitä ...
 • Mikkola, Iiro (2008-02-06)
  Diplomityössä tutkittiin paviljongin toiminnallista sisältöä sekä arkkitehtuuria ja rakenteita. Tutkimusta varten valittiin neljä eri paikkaa Helsingin merellisestä keskustasta, joihin paviljonki voi kiinnittyä. Paviljonki ...
 • Lehtonen, Eero (1999-03-10)
  Työssä tutkitaan elementtimenetelmällä ja DNV:n menetelmällä kelluvan öljyntuotantoaseman kantavien rakenteiden stabiilisuutta. Laskennassa on käytetty valmisohjelmia.
 • Hyyppä, Pasi (1994)
  Työn tarkoituksena oli 110 kV:n suurjänniteverkon nykytilan määrittäminen ja tulevien kehittämis- ja laajennusinvestointien selvittäminen. Nykytilaa arvioitiin laskettujen ja mitattujen tulosten perusteella. Olennaisena ...
 • Seppänen, Hanna (2001-10-10)
  Työn tavoitteena oli tehostaa kemihierretehtaan aktiivilietemenetelmään perustuvan vedenpuhdistamon toimintaa, sillä tehtaan jätevesiluvat tiukentuvat. Uudet lupaehdot sallivat vain noin puolet entisestä COD- ja ...
 • Aro, Jukka (1985)
  Tässä työssä tarkastellaan G.A.Serlachiuksen kohdeyrityksen vuonna 1986 alkavien toimitusten taloudellisia optimointimahdollisuuksia. Tarkastelussa on otettu huomioon tuotannon suunnittelu, kuljetukset ja eri toimitustavat ...
 • Leino, Salla (1999-04-14)
  Työssä on suunniteltu reitti, jossa esitellään tukinuiton perinteitä Kemijoella. Reitin varrelta on valittu neljä detaljikohdetta: purouittokohde Unarinköngäs, jokiuittokohde Taljasuvannosta, järviuittokohde Kemijärveltä ...
 • Nieminen, Jani (2014-05-07)
  Kemikaalien hallinta on lakisääteinen, jokaista yritystä koskeva velvollisuus. Vaaditut hallintatoimet vaihtelevat toiminnan luonteen ja kemikaalien käyttömäärien mukaan. Yhteiseurooppalaisten REACH ja CLP-asetusten lisäksi ...
 • Lax, Sara (2012-01-11)
  Kemikaalilaitoksia koskevan EU-direktiivin (96/82/EY) tavoitteena on ehkäistä vaarallisista aineista aiheutuvia suuronnettomuuksia ja rajoittaa niiden ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvia seurauksia. Direktiivillä pyritään ...
 • Sulonen, Ville (2001-12-12)
  SEVESO II-direktiivi velvoittaa erityisesti kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavan tuotantolaitoksen huomioimaan toiminnassaan suuronnettomuusriskit, jotka voivat toteutuessaan aiheuttaa ...
 • Kangas, Janne (2009-05-06)
  Tässä työssä muodostetaan paperikatkotilanteesta simulointimalli, joka rajoitetaan koskemaan kenkäpuristintelan kuormitushydrauliikkaa. Tavoitteena on muodostaa simulointimalli, jota voidaan käyttää hyväksi pikavapautusj ...