.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hyyppä, Pasi (1994)
  Työn tarkoituksena oli 110 kV:n suurjänniteverkon nykytilan määrittäminen ja tulevien kehittämis- ja laajennusinvestointien selvittäminen. Nykytilaa arvioitiin laskettujen ja mitattujen tulosten perusteella. Olennaisena ...
 • Seppänen, Hanna (2001-10-10)
  Työn tavoitteena oli tehostaa kemihierretehtaan aktiivilietemenetelmään perustuvan vedenpuhdistamon toimintaa, sillä tehtaan jätevesiluvat tiukentuvat. Uudet lupaehdot sallivat vain noin puolet entisestä COD- ja ...
 • Aro, Jukka (1985)
  Tässä työssä tarkastellaan G.A.Serlachiuksen kohdeyrityksen vuonna 1986 alkavien toimitusten taloudellisia optimointimahdollisuuksia. Tarkastelussa on otettu huomioon tuotannon suunnittelu, kuljetukset ja eri toimitustavat ...
 • Leino, Salla (1999-04-14)
  Työssä on suunniteltu reitti, jossa esitellään tukinuiton perinteitä Kemijoella. Reitin varrelta on valittu neljä detaljikohdetta: purouittokohde Unarinköngäs, jokiuittokohde Taljasuvannosta, järviuittokohde Kemijärveltä ...
 • Nieminen, Jani (2014-05-07)
  Kemikaalien hallinta on lakisääteinen, jokaista yritystä koskeva velvollisuus. Vaaditut hallintatoimet vaihtelevat toiminnan luonteen ja kemikaalien käyttömäärien mukaan. Yhteiseurooppalaisten REACH ja CLP-asetusten lisäksi ...
 • Lax, Sara (2012-01-11)
  Kemikaalilaitoksia koskevan EU-direktiivin (96/82/EY) tavoitteena on ehkäistä vaarallisista aineista aiheutuvia suuronnettomuuksia ja rajoittaa niiden ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvia seurauksia. Direktiivillä pyritään ...
 • Sulonen, Ville (2001-12-12)
  SEVESO II-direktiivi velvoittaa erityisesti kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavan tuotantolaitoksen huomioimaan toiminnassaan suuronnettomuusriskit, jotka voivat toteutuessaan aiheuttaa ...
 • Kangas, Janne (2009-05-06)
  Tässä työssä muodostetaan paperikatkotilanteesta simulointimalli, joka rajoitetaan koskemaan kenkäpuristintelan kuormitushydrauliikkaa. Tavoitteena on muodostaa simulointimalli, jota voidaan käyttää hyväksi pikavapautusj ...
 • Haapanen, Joni (2015-08-12)
  Tämä diplomityö on tehty kennorakenteisten sähkökeskusten suunnittelun kehitystyönä Tampereen Keskustekniikka Oy:lle. Sähköjärjestelmien toimituksessa projektoinnin ja kilpailun tuomat haasteet vaativat suunnittelulta ...
 • Ruutikainen, Tiia (2013-04-03)
  Diplomityössä tutkitaan suunnittelututkielmien avulla, miten moduulirakenteisia asuinkerrostaloja voidaan muodostaa. Näkökulmana on asukaslähtöisyys, jota käsitellään asunnon toiminnallisuuden kautta. Moduulitutkielmat ...
 • Koivula, Raine (1982)
  Työn lähtökohtana oli energiadispersiiviseen röntgenfluoresenssiin perustuvan kenttäkäyttöisen alkuaineanalysaattorin kehitystarve. Analysaattorin jatkokehitystyöhön liittyen suunniteltiin analysaattorin kaltaisiin ...
 • Niklander, Juhani (1990)
  Automaatiojärjestelyjen kehityskulussa on älyn hajauttaminen edennyt kenttälaitteisiin saakka. Kenttäväylä on muotoutumassa tiedonsiirtoratkaisuksi tällä tasolla. Tässä työssä on esitelty eri kenttäväylähankkeita ja pohdittu ...
 • Soukkio, Timo (1996-10-16)
  Työssä selvitettiin markkinoilla olevia kenttäväylätyyppejä ja niidensoveltamismahdollisuuksia siltanosturiympäristöön. Kenttäväylä onsarjamuotoinen tiedonsiirtokanava, jolla korvataan perinteistä ohjaus- jatiedonsiirtok ...
 • Ronkainen, Tommi (1999-05-12)
  Työssä on selvitetty teollisuusautomaation kenttäväylätilannetta. Työssä esitellään HART-ratkaisu sekä merkittävimmät markkinoilla olevat kenttäväyläratkaisut ominaisuuksineen ja ongelmineen. Työssä käsitellään myös ...
 • Kivistö, Samuli (1998-12-09)
  Työssä on perehdytty tärkeimpiin tekijöihin, jotka on huomioitava muodostettaessa väyläpohjaista automaatiojärjestelmää. Näitä ovat mm. väylätopologiat, protokollat ja niiden käyttämät käyttövuorojen ohjausperiaatteet. ...
 • Henttu, Päivi (1991)
  Tässä työssä tutkittiin mahdollisuutta valmistaa luodinkestäviä panssarilevyjä alumiinioksidista lietevalamalla. Myöskin tutkittiin mahdollisuutta parantaa alumiinioksidisen panssarilevyn suorituskykyä erilaisten seostusten ...
 • Sarkaniemi, Jyrki (1990)
  Tämä diplomityö on osa Tekesin ja yrityksen suprajohdeprojektia, jossa tutkitaan keraamisten suprajohteiden valmistusta ja ominaisuuksia. Diplomityön tavoitteena oli selvittää ja tutkia mahdollisuuksia, joilla voidaan ...
 • Heikkilä, Jari (1999-10-13)
  Diplomityö on osa laajempaa projektia " Keraamiset muotokappaleet ja keraamikomposiitit voimalaitoskattiloissa". Tässä osassa tutkittiin voimalaitoskattiloissa käytettäviä keraamisia tulenkestäviä vuorausmateriaaleja, ...
 • Laakso, Jarmo (1997-10-15)
  Tutkimuskohteena on alumiinioksidipohjaisten keraamisten membraanienkorroosionkestävyys sekä happamissa että emäksisissä ympäristöissähuoneenlämpötilassa ja 50 Celcius-asteen lämpötilassa. Tutkimuksissahavaittiin korrodoivien ...
 • Ahvonen, Mirva (2007-12-12)
  Hallitulla pinnan topografian muutoksella on vaikutusta pinnan toiminnalliseen käyttäytymiseen. Tässä diplomityössä selvitettiin laserprosessoinnin mandollisuuksia keraamisilla pinnoilla pinnan profiilin muuttamiseen. ...