.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Vesola, Ari (1996-11-20)
  Työssä selvitettiin kirjallisuuden ja asiantuntijahaastattelujen avullapaikkatiedon, paikannuksen ja tiedonsiirron sovelluksia liikenteen jakuljetusten suunnittelussa ja ohjauksessa.
 • Reunanen, Aaro (1997-05-14)
  Työssä esitetään analyysi lähtien Porterin arvoketjusta. Asiakasarvo voiolla hyödykkeen parempi laatu, alhaisempi hinta, asiakaspalvelut tailisäominaisuudet. Logistisen ketjun kokonaissuoritus syntyy osasuoritustensummana. ...
 • Mattila, Jaakko (2012-08-15)
  Tutkimuksessa selvitetään vuonna 2006 liikenteelle avatun Kerava–Lahti-oikoradan vaikutuksia kulkutavan valintaan. Tutkimuksen analyysit perustuvat pääosin Lahden moottoritien ja Kerava–Lahti-oikoradan jälkeen-vaiheen ...
 • Sorri, Senni (2012-11-07)
  Työssä on laadittu suunnitelma puurakenteisesta asuinalueesta Alajärven Kullanmutkan alueelle. Diplomityö on tehty osana valtakunnallista Moderni puukaupunki –hanketta. Kullanmutkan alue sijaitsee järven pohjoispuolella ...
 • Euro, Hanna (1993)
  Suunnitelma perustuu syksyllä 1992 pohjoismaiseen arkkitehtuurikilpailuun osallistuneeseen kilpailuehdotukseen taide- ja kulttuurikeskukseksi Nuukiin Grönlantiin. Kilpailupaikka sijaitsee Nuukin keskustassa, Grönlannin ...
 • Harjamäki, Janne; Kostin-Harjamäki, Eija (2011-08-17)
  Toimiminen monikulttuurisessa ympäristössä on nykyään ohjelmistosuunnittelijoille jokapäiväinen haaste. Ohjelmistokehitystyötä tehdään yhä useammin globaaleissa yrityksissä. Saman ohjelmistokehitysprojektin jäsenet voivat ...
 • Verkkonen, Vesa (1982)
  Työssä tutkitaan pienjänniteverkosta tulevia ylijännitteitä, niiden aiheuttamia vahinkoja sekä suojausta ja sen taloudellisuutta. Työ on kirjallisuusselvitys, jossa aihetta käsitellään siihen liittyvän kirjallisuuden ...
 • Franck, Matti (1991)
  Materiaalikustannukset muodostavat suurimman osan kokoonpanoteollisuuden kustannuksista. Kova kilpailutilanne, sijainti syrjässä päämarkkina-alueestaan ja toimittajistaan sekä kilpailijoihin verrattuna pieni koko ovat ...
 • Vänttinen, Mika (1993)
  Viime vuosina kulutuselektroniikkatuotteiden helppokäyttöisyys on noussut tärkeäksi kilpailutekijäksi. Tuotteiden ominaisuuksien nopea lisääntyminen tuo hyvän ja huonon käyttöliittymän eron entistä selkeämmin esille. ...
 • Merikoski, Seppo (2001-08-22)
  Työssä pyritään mallintamaan kumin sekoitusprosessia. Mallin tarkoituksena on ennustaa prosessimittausten perusteella kumisekoitteen viskositeetti sekoituksen loppuhetkellä.Mallinnuksessa käytettiin neuro-sumeaa menetelmää, ...
 • Hahtola, Jaakko (2006-02-08)
  Tavoitteena oli hankkia tietoa kumisekoitusten prosessoitavuudesta sekä ekstruusioparametrien vaikutuksista renkaan kulutuspintaan. Päätutkimuskohteena oli renkaan kulutuspinta, jonka paino on kolmasosa renkaan kokonaispainosta. ...
 • Hotulainen, Harri (1984)
  Työn tarkoituksena on selvittää prosessin ja jäähdytyksen ominaisuuksien perusteella lämmön talteenottomahdollisuus lämpöpumpulla kumitehtaassa. Tavoitteena tulee järkevän energian käytön lisäksi olla tehokas jäähdytys. ...
 • Ruuhinen, Sami (2004-05-12)
  Asiakkaat ulkoistavat tuotantoaan ja hankintojaan. Etäisyyden kasvaessa suunnittelun ja tuotannon välillä myös asiakkaan suunnitteluvirheiden korjaustoimenpiteet heikentyvät, usein sama virhe toistuukin seuraavissa ...
 • Koljonen, Antti (2011-10-05)
  Kunnalliset ryhmäkuljetuspalvelut ovat yhteiskunnan korvaamaa joustavaa henkilöliikennettä, jolla mahdollistetaan erityisryhmien osallistuminen kunnan järjestämään toimintaan. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa ...
 • Alho, Janne (1999-06-09)
  Tutkimuksessa selvietään kunnan kiinteistöhallinnon liikelaitostamista sekä tiedostetaan kiinteistöhallinnnn ongelmakentät ja etsitään niihin ratkaisuja. Tuloksena on saatu yleinen kiinteistönhallintamalli, jota voidaan ...
 • Säily, Stiina (2004-05-12)
  Tieliikenteen haitallisiksi päästöiksi luetaan epätäydellisen palamisen seurauksena syntyvät häkä, hiilivedyt, typen oksidit, rikkidioksidi, hiukkaset sekä hiilidioksidi, joka on ennakoitavissa oleva palamistulos. Näistä ...
 • Korpiniemi, Henna (2012-05-09)
  Suomen väestörakenne ikääntyy voimakkaasti seuraavien vuosikymmenten aikana, jol-loin kuntien palvelutuotanto kuormittuu entisestään. Tästä aiheutuu kunnille suuria lisä-kustannuksia ja taloudellisen tasapainon säilymiseksi ...
 • Halkonen, Tiina (1990)
  Häiriöt koneiden toimintakunnossa aiheuttavat yleensä ylimääräisiä tuotantoseisokkeja. Värähtelymittauksiin perustuvien kunnonvalvontamenetelmien avulla saadaan ajoissa varoitus vikaantumisesta, jolloin kyetään toteuttamaan ...
 • Ritvonen, Iiro (1983)
  Työn aiheena on kunnossapidon ATK-järjestelmän kehittäminen. Ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin olemassa olevan eräajokäyttöisen ATK-järjestelmän tietosisältö, tietojen määrittelyt sekä dokumentit. Selvityksen jälkeen ...
 • Nortaja, Kimmo (1987)
  Tässä diplomityössä käsitellään kunnossapidon tietojärjestelmiä. Kiristyvä kilpailu ajaa yrityksiä hakemaan uusia keinoja tuottavuuden parantamiseksi ja on johtanut tuottava kunnossapito-käsitteen omaksumiseen. Kunnossapito ...