.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Setälä, Tero (2000-09-13)
  Kerroslevyjä käytetään kuorma-autojen kuormakoreissa ja linja-autojen koreissa keveytensä ansiosta. Nykyään korien kulmaliitokset tehdään alumiiniprofiilien avulla siten, että kerroslevyjen liitoskohdan molemmille puolille ...
 • Salonen, Mikko (2010-03-07)
  This thesis develops a new kind of bus door solution, where the traditional window glass has been replaced by a plastic window. The mass of the door can be significantly reduced by substituting glass with plastic. The mass ...
 • Lappalainen, Noona (2012-02-08)
  Diplomityössä etsitään vastauksia kysymykseen miten tehdä 60- ja 70-luvuilla massatuotetuista lähiöistä haluttavia ja energiaälykkäitä kaupunginosia? Työn teoriaosuudessa käsitellään lähiön historiaa, asumispreferenssejä, ...
 • Rytkönen, Timo (1989)
  Työssä tarkastellaan kerroksen korkuisten pilareiden eli ns. kerrospilareiden liitosten toimintaa. Tarkastelun kohteena on voiman välittäminen kerrospilarilta toiselle lyhyellä liittopilarilla sekä voiman välittyminen ...
 • Vinha, Juha (1992)
  Tämä tutkimus liittyy pohjoismaiseen Slender Precast Structures -projektiin. Tutkimuksen lähtökohtana on ollut selvittää erilaisten pilari-palkkiliitosten soveltuvuutta kerrospilarirungon liitostyypeiksi vertailemalla ...
 • Alanko, Timo (1991)
  Tämä tutkimus liittyy kohdeyrityksen kerrospilarirungon tuotekehitysohjelmaan. Tutkimuksessa on tarkasteltu kerrospilarirungon rakenteita ja niiden mitoitusta. Kerrospilarin kestävyyden määrittämistä on tutkittu teoreettisesti ...
 • Peltola, Sanna-Mari Marjut (2013-08-14)
  Teollisessa rakentamisessa pyritään tehostamaan rakennusprosessia muilta teollisuudenaloilta tutuin keinoin ja näin parantamaan laatua, pienentämään kustannuksia ja lyhentämään rakennusaikoja. Moduulituotantoprosessissa ...
 • Nieminen, Pekka (1992)
  Tämä diplomityö on osa TTKK:n Rakennusosaston rakennusstatiikan laitoksen kehitysprojektia, jonka tavoitteena on hyödyntää tietojenkäsittelytekniikkaa rakennusalan suunnittelun toteutuksessa. Tavoitteena on tuottaa ...
 • Saikkonen, Marko (1992)
  Diplomityössä tutkitaan Integraph Corporationin elementtimenetelmään perustuvaa MicasPlus Analysis- eli MPA-ohjelmistoa ja sen soveltumista kerrostalorakenteiden voimasuureiden ja siirtymien laskemiseen. Työssä selvitetään ...
 • Forsberg, Sakari (2006-05-10)
  Terveydenhuoltoalalla turvallisuus ja helppokäyttöisyys ovat tärkeitä ominaisuuksia tietojärjestelmissä. Kertakirjautumisjärjestelmän avulla voidaan parantaa niitä molempia. Kertakirjautumista käytettäessä käyttäjien ...
 • Laukkanen, Seppo (1988)
  Tämä työ on tehty Dava-yhtymässä tavoitteenaan keskenään kilpailevien PC-merkkituotteiden myynnin organisointi siten, että tuotot ja markkinaosuus kasvavat. Keskenään samoista asiakkaista kilpailevia tuoteryhmiä Dava-yhtymässä ...
 • Härmävaara, Panu (2010-06-09)
  Kaupungeistamme löytyy kortteleita, joissa arkkitehtuurin juuret ovat erityisen syvällä. Tietyt korttelit ovat onnistuneet palvelemaan kaupunkilaisia hyvin vuosisadasta toiseen. Miksi juuri näistä kortteleista muodostuu ...
 • Poikolainen, Camilla (2015-06-03)
  Asiantuntijaorganisaatioissa työtä tehdään usein projektien ja tiimien monimutkaisissa kokonaisuuksissa. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä, miten moniprojektityö, monitehtäväisyys ja monitiimityö keskeyttävinä ...
 • Ihonen, Joonas (2013-06-05)
  Linux on viime vuosina saavuttanut suuren suosion sulautettujen järjestelmien käyttöjärjestelmänä. Alunperin PC-käyttöön suunniteltu Linux-ydin ei sellaisenaan tarjoa kovin kattavia reaaliaikaisuusominaisuuksia, mutta ...
 • Nieminen, Perttu (1983)
  Kohde sijaitsee Keuruun kunnassa, Haapamäen kylässä. Tarkoitukseen on varattu 17,5 hehtaarin suuruinen tontti. Työn tarkoituksena on ollut suunnitella Oikeusministeriön vankeinhoito-osastolla laaditun alustavan huonetilaohjelman ...
 • Lehtio, Ari (1989)
  Tässä työssä tutkittiin keskijännitelaitteiden aiheuttamien radiohäiriöitä TTKK:n suurjännitelaboratorion säähuoneessa (radiohäiriöjännitemittaus) ja Tampereen kaupungin sähkölaitoksen keskijänniteverkolla (radiohäiriöke ...
 • Kuitunen, Ahti (1987)
  Sähkölaitosten keskijänniteverkkojen yleissuunnittelu on laaja teknistaloudellinen ongelma, johon liittyy huomattavia taloudellisia arvoja. Taloudellisesti edullisimman verkon kehittämisohjelman löytämistä voidaan helpottaa ...
 • Nikander, Ari (1991)
  Tämän työn lähtökohtana oli 20 kV:n verkossa tapahtunut kaksoismaasulku ja sen televerkolle ja -laitteille aiheuttamat vahingot. Tarkoituksena oli kaksoismaasulun ja siihen liittyvien vaarajännitekysymysten tarkastelu sekä ...
 • Lehtonen, Jarkko (1990)
  Keskijänniteverkon yksivaiheiset maasulut aiheuttavat suuren osan sähkön käyttäjien kokemista sähkön toimituskatkoista. Maasulkuvikaa ei kuitenkaan välttämättä tarvitse heti erottaa verkosta, sillä verkon vaiheiden väliset ...
 • Verho, Pekka (1991)
  Sähkönjakeluverkkoihin liittyvän tutkimuksen ja tuotekehityksen painopiste on siirtymässä yhä suuremmassa määrin sähkölaitosautomaation kehittämiseen. Tällä hetkellä voimakkaimmin kehittyviä alueita ovat verkostoautomaatio ...