Now showing items 3184-3203 of 3226

  • Wideband Direction of Arrival estimation and sparse modeling for underwater surveillance 

   Helin, Petri (2013-09-04)
   In underwater surveillance sources, such as ships or submarines, are localized using the acoustic noise emitted by the source engines, propellers and other machinery. The acoustic signals propagate in the sea and are ...
  • Winter Market - design of the wooden trade hall in the changing environment of western Helsinki 

   Galecki, Jan (2010-06-09)
   I designed the Winter Market having citizens of the city and tourists in mind. I thought of a public space being vibrant with life all year round. Hietalahdentori Square is occupied in hot season and it is an active flea ...
  • Wireless indoor localization using Pathloss-based techniques 

   Serna Marin, Raul (2015-12-09)
   Location based services (LBS) have become very popular in recent years. LBS use location data to provide different features to the user, such as entertainment, security, emergency services, tracking and real-time information. ...
  • Wireless Sensor Network Simulation with OMNeT++ 

   Pekkarinen, Esko (2014-05-05)
   Wireless sensor networks (WSNs) are an emerging technology for a broad spectrum of applications. A WSN can consist even hundreds of thousands of devices measuring, controlling and relaying the collected date. The devices ...
  • Wireless Strain Sensing as NDT Method for Plastic Composites 

   Maia, Carla (2012-03-07)
   The rapid increase in the use of plastics composites mainly in primary structures has brought with it the challenge of ensuring the damage inspection in a fast and precise way. Traditional NDT methods are not adequate for ...
  • Wireless Technologies for Indoor Asset Positioning 

   Martinez Valdez, Jaacan Nahum (2011-08-17)
   The Positioning of assets in a manufacturing industry is one of the milestones in the process to increase the visibility inside the factory and improve the current manufacturing practices. Furthermore, in order to cope ...
  • Woodstories 

   Voigtländer, Lisa (2016-05-04)
   This master thesis work focuses on complementary wood architecture for sustainable urban densification in Tampere’s city district Tammela. Tammela had been chosen for an urban densification pilot project site, supporting ...
  • X-Ray Photoelectron Spectroscopy for Chemical State Imaging of Surface Micro- and Nanostructures 

   Stetson, Caleb (2015-12-09)
   X-Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) is an established surface analysis technique that is unique for its ability to discern the element and chemical state of surface species. This thesis examines copper deposition on an ...
  • XooNIps-sisällönhallintasovelluksen evaluointi tutkimustiedon tietokannaksi 

   Välimäki, Mikko (2012-02-08)
   Neurotieteiden alalla on tarvetta tietokannoille tutkimustiedon monimuotoisuuden ja sen hallinnan vaikeuden vuoksi. Aivoja tutkivaa tietoa on haastavaa yhdistää ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi, mikä on luonut tarpeen ...
  • Ydintietojen hallinta erikoissairaanhoidossa 

   Kaunisto, Antti (2016-01-13)
   Niin yksityisissä kuin julkisissa organisaatioissa kerätään nykyään paljon tietoa, mutta sen tehokas analysointi ja hyödyntäminen on vielä puutteellista. Tämä on johtanut siihen, että tiedon laadun kanssa ...
  • Ydinvoimalaitoksen vika-analyysit 

   Humalajoki, Pia (2016-03-09)
   Ydinenergian käytön turvallisuuden varmistaminen tapahtuu syvyyssuuntaisen puolustusperiaatteen mukaisesti toisiaan varmentavilla toiminnallisilla puolustustasoilla. Puolustustasot koostuvat turvallisuustoiminnoista, joiden ...
  • Yhden sivun sovellus projektien kehityksen seurantatyökaluna 

   Räsänen, Janne (2014-06-04)
   Työssä vertailtiin kolmea nykyaikaista Single-page Applicationia (SPA): AngularJS-kehystä, Backbone + Marionette -yhdistelmää (BM) ja Meteor-kehystä. BM:n arkkitehtuuria ja käyttöä käytiin lävitse käytännön esimerkkiprojektin ...
  • Yhteiskunnan turvallisuuden tutkiminen Suomessa 

   Ärrälä, Tiina (2013-03-06)
   Tämän työn tavoitteena on kertoa millaisia turvallisuuteen liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita Suomessa on viime vuosina toteutettu, kuka työt on tehnyt, kenen kanssa yhteistyötä on toteutettu, mitä aiheita tutkimuksissa ...
  • Yhteispohjoismaisen taseselvitysmallin vaikutukset verkkoyhtiön toimintaan sekä muutokset häviösähkön laskennassa 

   Somerkoski, Rasmus (2015-09-09)
   Sähkön tuotannon ja kulutuksen välillä on vallittava tasapaino jokaisena hetkenä. Käytännössä sähkömarkkinatoimijoiden on mahdotonta suunnitella sähkönhankintaansa etukäteen siten, että eroa tuotannon ja kulutuksen välille ...
  • Yhteisvikojen syntymisen estäminen ydinvoimalaitosten sähköjärjestelmissä sähköverkon häiriöissä 

   Hankivuo, Samuli (2011-12-07)
   Suomen ydinvoimaloissa voimalaitoksien sisäisestä sähkönjakelusta vastaa neljä rinnakkaista turvallisuusjärjestelmää. Käyttökokemukset osoittavat, että nykyisellä kantaverkkoliityntämallilla toimittaessa häiriöt voivat ...
  • Yhteisöllisen asuinalueen suunnittelu - case Loimaa 

   Lankia, Sannamari (2012-05-09)
   Diplomityön aiheena on yhteisöllisen asuinalueen suunitelma Loimaan vanhan nahkatehtaan alueelle. Työn taustalla on MONIKKO-hanke (Moninaisten yhteisöllisten asuin- ja toimintaympäristöjen kehittämispilotit), jonka osana ...
  • Yhteisöllistä asumista Turun Jyrkkälän alueelle 

   Kangasaho, Tapio (2014-06-04)
   Diplomityö on yhteisöllisen uudisrakentamisen suunnitelma Turun Jyrkkälän alueelle. Suunnitelman tavoitteena on ollut koko alueen asumisen laadun ja imagon kohottaminen sekä tutkia yhteisöllisyyttä suuressa mittakaavassa ...
  • Yhtenäinen Web-oppimisympäristö ohjelmoinnin johdantokurssille 

   Vironmäki, Ville (2016-10-05)
   Ohjelmoinnin massakursseilla käytetään usein erilaisia teknisiä työkaluja. Näitä ovat esimerkiksi oppimisenhallintajärjestelmät ja automaattista palautetta antavat työkalut. Nämä ovat kuitenkin monesti toisistaan irrallisia, ...
  • Yhtenäiskoulu tiiviissä kaupunkirakenteessa 

   Karala, Saana (2010-01-13)
   Svenska Privatskolan i Uleåborg on tarjonnut ruotsinkielistä opetusta Oulussa jo vuodesta 1859. Oulussa yksityiskoululla on vahva asema ainoana ruotsinkielisenä kouluna ja se haluaa edelleen nykyajan koulurakennuksen ja ...
  • Yhtälöryhmän robusti ratkaisu differentiaaliyhtälön avulla 

   Nortunen, Hari (2012-02-08)
   Diplomityön tavoitteena on muodostaa tietokonelaskennan kannalta mahdollisimman tehokas menetelmä, kun lineaarisia yhtälöryhmiä halutaan ratkaista toistuvasti. Lisäehtona on se, että peräkkäisissä yhtälöryhmissä kerroinmatriisi ...