.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing Theses by Title

Sort by: Order: Results:

 • Rautanen, Markus (2007-02-14)
  Työn tarkoituksena oli kartoittaa sopivia materiaaleja käytettäväksi kiinteäoksidipolttokennojärjestelmän johtimissa. Työ jakautuu teoriaosaan ja kokeelliseen osaan. Teoriaosassa mallinettiin järjestelmän lämmönsiirtoa ja ...
 • Renko, Jukka (1984)
  Tämä työ kuuluu osana laajempaan kauppa- ja teollisuusministeriön rahoittamaan kotimaista polttoainetta käyttävien lämpökeskusten mitoitusperusteiden ja -menetelmien kehittämisprojektiin. Työn tarkoituksena on ollut kehittää ...
 • Pihlava, Katri (2014-06-04)
  TTY:n Aerosolifysiikan laboratoriossa kehitetyllä SCAR-laitteistolla voidaan tuottaa aerosolimittalaitteiden kalibrointiin ominaisuuksiltaan hyvin määriteltyä aerosolia. Toistaiseksi SCAR:illa on pystytty tuottamaan ...
 • Karjalainen, Jenni (2015-10-07)
  Tuotteiden valmistamisen ja palveluiden tuottamisen sijaan asiakaslähtöisessä liiketoiminnassa puhutaan yhä enemmän ratkaisujen toimittamisesta. Ratkaisuja toimittavien yritysten menestys riippuu suurelta osin siitä, miten ...
 • Penttilä, Jonne (2007-06-06)
  Diplomityö on osa kiinteistö- ja tehdasvalvontajärjestelmän kehitysprojektia kohdeyrityksen eräälle paperitehtaalle. Työn tarkoituksena oli tehostaa hälytysjärjestelmän toimintaa erilaisia antureita apuna käyttäen ja siten ...
 • Salmisto, Alpo (2008-06-04)
  Yritystoiminnassa ollaan siirtymässä yritysten välisestä kilpailusta verkostojen väliseen kilpailuun, jossa korostuvat verkostoyritysten yhteistyö ja yhteiset päämäärät. Strategisten kumppaneiden muodostavasta yritysryhmästä ...
 • Rantala, Juha (1997-05-14)
  Kohdeyritys on suorittanut kiinteistöjen lämmön-, sähkön- javedenkulutuksenseurantaa 70-luvulta lähtien. Työn tavoitteena on selvittää,onko markkinoilla tilaa kulutuksenseurantapalvelun tarjoajille ja olisikokohdeyrityksen ...
 • Karhu, Tapio (2011-10-05)
  Ympäristötietoinen kiinteistönpito on yhä tärkeämpää muuttuvassa ilmastossa ja elinympäristössä. Työn tavoite on kehittää kokonaisvaltainen ympäristöarviointipohja olemassa olevalle suomalaiselle asuinkiinteistölle. Tässä ...
 • Haapaniemi, Minna (2014-09-03)
  Vuotovahingot muodostavat nykyisin sekä kiinteistö- että kotivakuutuksen suurimman korvausmenon, vuonna 2012 korvattavia vuotovahinkoja oli noin 36 000 kappaletta. Vuotovahinkojen korvausmäärät ovat kasvaneet vuosituhannen ...
 • Jaakkola, Marjo (2000-02-09)
  Projektissa kehitettiin menetelmiä kiinteistöjen laadukkaan ylläpidon varmistamiseksi YH-Asunnot Oy:n ja YH-Asumisoikeus Oy:n omistamassa kiinteistökannassa. Käytännössä kehitystyö toteutettiin Pirkanmaan YH-Rakennuttaja ...
 • Kamppuri, Timo (2015-12-09)
  Diplomityö on osa kiinteistönomistajan kehitystyötä liittyen kiinteistön teknisen kunnon valvontaan ja kiinteistönpidon prosessien kehittämiseen. Työssä esitettyjä toimenpiteitä on tarkoitus ottaa käyttöön tehokkaan ...
 • Jonkka, Päivi (2000-08-23)
  Tutkimuksen tarkoituksena on vähentää jätevesistä aiheutuvaa pinta- ja pohjavesikuormitusta kehittämällä yleiseen viemäriin liittymättömän asutuksen jätevedenkäsittelyä. Tutkimusalueena oli Pirkanmaan maakunta. Työ tehtiin ...
 • Kähkönen, Esa (2001-12-12)
  Kirjallisuuden ja haastattelujen perusteella tutkittiin mahdollisuutta luoda toimintolaskentamalli, joka ohjaisi kiinteistön kustannnustarkastelua toimintokeskeisyyttä kohti. Malli keräisi resurssit (kustanukset), toiminnot ...
 • Sirén, Martina (2015-08-12)
  Tämän diplomityön päätavoitteena on rakennuskonsernin kiinteistöliiketoimintaprosessin kehittäminen erityisesti kohdekonsernin tapauksessa. Kohdekonsernin toimitilojen kiinteistökehitysliiketoimintaa ohjataan kiinteistöl ...
 • Linsuri, Juho (2015-06-03)
  Tässä diplomityössä tarkastellaan energiajärjestelmän vaikutusta kiinteistön energiakustannuksiin. Energiajärjestelmällä tarkoitetaan kiinteistön lämmitys-, jäähdytys- ja sähköntuotantojärjestelmiä. Työn tutkimusongelma ...
 • Kleemola, Heidi (2014-08-13)
  Ihmiset viettävät nykyään yli 90 % ajastaan sisätiloissa; koulussa, työpaikalla ja kotona. Niinpä sisätilojen hygienian merkitys korostuu entisestään. Satakunnan ammattikorkeakoulun HYGTECH2-projekti keskittyy kehittämään ...
 • Sikkilä, Hannu (2007-03-12)
  Työ on osa kiinteistön langattomaan viestintään sopivan protokollan kehitystä. Työn tavoitteena on selvittää protokollan toiminta aina fyysiseltä kerrokselta sovelluskerrokselle asti. Työssä käsitellään olemassa olevia ...
 • Uusitorppa, Mari (2002-09-11)
  Kiinteistönpitoon liittyy useita eri toimintoja, esimerkiksi vuokraus, tekninen isännöinti, kiinteistönhoito, siivous sekä huolto ja kunnossapito. Kiinteistönpidon eri toiminnot yhdessä kiinteistöjen tietojen kanssa ...
 • Siitonen, Olli (2002-01-16)
  Kiinteistöpalveluyrityksen palvelut voidaan jakaa johtamispalveluihin ja kiinteistöpalveluihin. Työssä selvitetään kiinteistöliiketoiminnan nykytila, terminologia ja toiminnot sekä esitellään liiketoiminta ja siihen liittyvät ...
 • Karlakari, Tero (2000-06-07)
  Tutkimuksen tavoitteena oli luoda spesifikaatio kiinteistötietojärjestelmäksi, joka edistää kiintesitötiedonhallinnan siirtymistä kohti kokonaisvaltaista, rakennuksen koko elinkaaren kattavaa tiedonhallintaa. Työssä ...